Ukazał się nowy numer e-mentora. Zachęcamy do lektury.

From the Editor

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

to już 20 lat - od pomysłu i jego przekucia w bardzo praktyczny czyn. Oddajemy Czytelnikom "e-mentora" setny numer naszego czasopisma, które nieprzerwanie od 2003 roku propaguje w środowisku akademickim nowatorskie formy, metody i programy kształcenia, szczególny nacisk kładąc na upowszechnianie e-learningu, technologii informatycznych w edukacji, zarządzania wiedzą, e-biznesu, innowacyjnych trendów w zarządzaniu i koncepcji lifelong learning. Od samego początku "e-mentor" był nowoczesnym pismem nie tylko ze względu na treść, ale i formę. Już pierwsze numery wydawane w postaci papierowej oznaczone były jako wersja drukowana czasopisma internetowego.

"E-mentor" zrodził się z potrzeby szerszej popularyzacji nowoczesnej edukacji w społeczności akademickiej SGH. Od 2001 roku miałem przyjemność tworzyć dla Uczelni środowisko służące prowadzeniu zdalnej edukacji oraz uzupełnianiu tradycyjnych zajęć wirtualną obudową. Powstawały wtedy pierwsze pełne wykłady e-learningowe, a stacjonarne zajęcia wzbogacane były interaktywnymi materiałami na autorskiej platformie e-sgh. Te pierwsze wdrożenia realizowane były dzięki grupie nauczycieli akademickich - entuzjastów, których dobre praktyki stanowiły znakomity przykład dla całej kadry. Uznałem, że dla osiągnięcia znaczniejszej skali upowszechnienia e-edukacji potrzebna jest szersza promocja takich dobrych praktyk. I w tych właśnie okolicznościach narodziła się idea stworzenia "e-mentora". Po pierwszych wydaniach ta wewnętrzna - uczelniana perspektywa zaczęła bardzo szybko ewoluować. Czasopismo stało się ogólnopolskim medium, angażującym coraz szersze grono Autorów i Czytelników ze świata akademickiego. Od początku "e-mentor" był również płaszczyzną do prezentacji osiągnięć naukowych i dobrych praktyk z zagranicy. Najpierw służyły temu pojedyncze artykuły publikowane w j. angielskim lub tłumaczone, a następnie pełne wydania anglojęzyczne. Stopniowo tytuł zyskał rozpoznawalność na globalnym rynku szkolnictwa wyższego i został zindeksowany w wielu bazach naukowych...


więcej »

"E-MENTOR" W NOWYM WYKAZIE CZASOPISM NAUKOWYCH - 140 PUNKTÓW MEiN


Zapraszamy do śledzenia naszej strony w serwisie LinkedIn!

„Działania na rzecz zwiększenia rozpoznawalności czasopisma „e-mentor” w międzynarodowym środowisku naukowym” – projekt finansowany na podstawie umowy nr RCN/SP/0361/2021/1 ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki przyznanych w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” w wysokości 54 tysięcy złotych.

 

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Polecamy w nim szczególnie:

Andrzej Wodecki, Technologie generatywne w szkolnictwie wyższym - diagnoza sytuacji, przydatne kompetencje i propozycja metody

Artykuł prezentuje propozycję wykorzystania technologii generatywnych, w szczególności dużych modeli językowych, w szkolnictwie wyższym. Technologie generatywne budzą wiele kontrowersji: z jednej strony oferują niespotykane dotąd możliwości, z drugiej zaś rodzą obawy o degradację funkcji poznawczych człowieka, możliwą eliminację niektórych zawodów czy zachowanie praw autorskich do wytworów intelektualnych. Celem artykułu jest zilustrowana przykładem propozycja integracji tych technologii z tradycyjnymi metodami nauczania. W pierwszej części przedstawiono kluczowe pojęcia i metody technologii generatywnych oraz refleksję na temat nowych zadań i kompetencji niezbędnych do możliwie pełnego wykorzystania ich potencjału.
czytaj dalej »


Małgorzata Adamska-Chudzińska, Klaudia Blachnicka, Mentoring w doświadczeniach polskich menedżerek

Coraz powszechniej wykorzystywany w rozwoju kompetencji zawodowych mentoring rzadko jest przedmiotem analiz z uwzględnieniem ról menedżerskich, a także płci. Równocześnie kobiety pełniące funkcje menedżerskie coraz wyraźniej ujawniają wysoką efektywność w sferze biznesu. Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej mentoringu oraz diagnoza jego zakresu i zróżnicowania mentoringu doświadczanego przez polskie menedżerki z uwzględnieniem mentoringu zawodowego i psychospołecznego. Badaniami objęto 370 kobiet pełniących funkcje menedżerskie w organizacjach usytuowanych na terenie Polski i posiadających doświadczenie uczestniczenia w relacji mentoringowej. Wykorzystano metodę ilościową przy zastosowaniu kwestionariusza globalnego pomiaru praktyk mentoringowych GMMP i techniki CAWI.
czytaj dalej »

Kamila Majewska, Doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości a pamięć wzrokowa

Liczba badań poświęconych różnym aspektom zastosowania wirtualnej rzeczywistości oraz gogli VR nieustannie rośnie. Aktualnie brakuje jednak analiz związanych z pamięcią wzrokową zasobów poznawanych w immersyjnej VR. Dlatego przeprowadzono badania, których celem było określenie poziomu zapamiętywania elementów wizualnych prezentowanych za pomocą gogli VR lub tradycyjnego komputera. Badaniem objętych zostało 120 studentów podzielonych na trzy równoliczne zespoły. W pierwszej grupie uczestnicy korzystali z gogli VR, zaś prezentacja nadzorowana była przez prowadzącego, który zwracał uwagę na ważniejsze elementy oraz nadzorował tempo działania. W drugiej grupie użytkownicy pracowali z goglami VR w pełni samodzielnie, zaś w trzeciej oglądali na ekranie komputera prezentację zaopatrzoną w narrację. Głównym celem badawczym było...
czytaj dalej »