O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„E-mentor" to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, nowymi trendami w zarządzaniu, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w biznesie oraz uczeniem się przez całe życie. Z racji zmian zachodzących w systemach edukacji, w tym w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, w czasopiśmie publikowane są także artykuły poświęcone metodom, formom oraz programom kształcenia, jak również prezentacji nowych trendów w tym obszarze. 

Misją czasopisma jest przyczynianie się do rozwoju i doskonalenia systemu edukacji, w tym szczególnie kształcenia na odległość, poprzez rozpowszechnianie wiedzy i propagowanie aktywnych, prorozwojowych postaw wśród Czytelników.

W „e-mentorze" prezentowane są wyniki najnowszych badań, nowe idee i pomysły, a także analizy i prognozy dotyczące rozwoju metod i form edukacyjnych oraz programów kształcenia, w Polsce i na świecie. „E-mentor" informuje również o najnowszych wydarzeniach, konferencjach i seminariach (wybrane z nich obejmuje patronatem), inspirujących publikacjach oraz wartościowych serwisach internetowych.

„E-mentor" jest czasopismem punktowanym. Według najnowszego wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zaktualizowanego w styczniu 2024 roku) za publikację artykułu naukowego autor otrzymuje 40 punktów. Czasopismo ukazuje się pięć razy w roku.

2022 Journal Impact Factor: 0.4

Indeks Hirscha czasopisma „e-mentor" według „Publish or Perish" wynosi 21. Czasopismo jest zarejestrowane w bazie Crossref i każdy artykuł publikowany w „e-mentorze" otrzymuje indywidualny numer DOI.

Nasze czasopismo jest indeksowane w bazach ESCI (Web of Science Emerging Sources Citation Index), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), EBSCOBazEkon oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Znajduje się również w wykazie PBN (Polska Bibliografia Naukowa), będącym częścią systemu POL-on,  Index Copernicus Journals Master List oraz EuroPub.

okladka big pobierz pdf

Data wydania: kwiecień 2024
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.