AAA

Konferencja

"e-Learning w Społeczeństwie Wiedzy"

AGH Kraków, 14 marca 2005 r.

Maria Zając

Sprawozdanie z konferencji

14 marca br. odbyła się w Krakowie konferencja zatytułowana e-Learning w Społeczeństwie Wiedzy. Organizatorami byli: Akademia Górniczo-Hutnicza i działający przy niej Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Zainteresowanie spotkaniem było duże, o czym może świadczyć liczba zarejestrowanych uczestników - 150 osób z różnych ośrodków akademickich, a także przedstawiciele ministerstw i władz samorządowych. W programie tego jednodniowego spotkania przewidziano kilka zaproszonych referatów oraz dyskusję panelową. Gospodarzem konferencji był J.M. Rektor AGH, prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz. On też rozpoczął spotkanie referatem Dwa cele i dwa modele e-learningu. W swoim wystąpieniu profesor wskazał na dwa możliwe kierunki rozwoju e-edukacji - kształcenie masowe, nastawione na minimalizację kosztów oraz kształcenie zindywidualizowane, zorientowane na wysoką jakość. Kolejny referat dotyczył e-learningu w kontekście strategii społeczeństwa informacyjnego i został zaprezentowany przez przedstawiciela MNiI pana W. Marcińskiego. Główne tezy tego wystąpienia dotyczyły miejsca polskiej e-edukacji w świetle działań wynikających z Narodowego Planu Rozwoju oraz ustaleń i dokumentów Unii Europejskiej. Również w kontekście międzynarodowym, ale z nieco innej perspektywy, prezentował e-learning, przedstawiciel włoskiej firmy eLIG - F. Cardinali. Zwrócił on uwagę na istotne przeobrażenia w zakresie rozumienia i wdrażania e-edukacji w krajach, które swoją "przygodę" z tą formą kształcenia i szkoleń rozpoczęły już kilkanaście lat wcześniej. Wyróżnił kilka etapów w rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych o przełomowym znaczeniu dla rozwoju e-learningu. Były nimi: wzrost popularności języka XML, upowszechnienie się idei obiektów wiedzy (Learning Objects) jako elementów składowych e-kursów, tworzenie repozytoriów materiałów szkoleniowych opartych o RLO oraz gwałtowny rozwój urządzeń komunikacji mobilnej. Swoje doświadczenie w zakresie e-edukacji prezentowali także przedstawiciele uczelni współorganizujących - WSB-NLU w Nowym Sączu oraz WSHE w Łodzi. Do dyskusji panelowej zaproszono przedstawicieli MENiS (J. Dałek) oraz MNiI (D. Bogucki), rektorów uczelni-współorganizatorów (rektor WSZiB W. Roszczynialski, rektor WSB-NLU K. Pawłowski, kanclerz WSHE M. Stasiak). Jedyną kobietą w tym gronie była pani M. Kalinowska-Iszkowska z HP Polska. Dyskusji przewodniczył rektor AGH prof. Tadeusiewicz. Organizatorzy przygotowali kilka najważniejszych tez, które miały zainspirować do wymiany poglądów, jednak w rzeczywistości zaproszeni uczestnicy dyskusji rzadko się w tych poglądach różnili. Trudno zresztą kwestionować potrzebę uregulowań prawnych w zakresie e-learningu czy potrzebę współdziałania ministerstw odpowiedzialnych za kształcenie, czyli MENiS i MNiI. Warto może w tym miejscu odnotować postulat pani Kalinowskiej-Iszkowskiej, aby do tej współpracy koniecznie włączyć także Ministerstwo Gospodarki. Dyskutanci byli także zgodni co do tezy, iż należy eliminować podziały pomiędzy szkołami publicznymi i niepublicznymi w zakresie e-edukacji, przyznając jednogłośnie, że jest to trudny problem do rozwiązania. Zaskakująco niewielkie zainteresowanie wzbudził zgłoszony przez organizatorów postulat powołania Instytutu Badań e-learningu i Promocji Edukacji Niestacjonarnej. Dyskutanci zabierając głos na ten temat, wyrażali głównie obawy o sposób finansowania i organizacji proponowanej instytucji. Na zakończenie tej krótkiej relacji warto podkreślić fakt, że choć Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej AGH istnieje już od kilku lat, była to chyba jego pierwsza konferencja o zasięgu ogólnopolskim, stąd może pewna "oszczędność" w doborze referatów - tylko 7 wystąpień i tylko osoby zaproszone.

INFORMACJE O AUTORZE

MARIA ZAJĄC
Autorka jest adiunktem, kierownikiem Pracowni Nowe Media w Edukacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz specjalistą ds. jakości kształcenia w Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Problematyką e-learningu zajmuje się aktywnie od kilkunastu lat, uczestnicząc w wielu projektach oraz prowadząc szkolenia, głównie z zakresu metodyki e-nauczania. W pracy badawczej koncentruje się na problematyce personalizacji w kształceniu - zarówno od strony uwarunkowań psychologicznych, jak i rozwiązań informatycznych, które pozwalają na dostosowywanie środowiska nauczania do indywidualnych preferencji uczących się. Opublikowała ponad 80 opracowań dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii w kształceniu, w tym w nauczaniu online.