Ukazał się nowy numer e-mentora. Zachęcamy do lektury.

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

z przyjemnością przekazuję Państwu pierwszy w tym roku numer "e-mentora". Zainteresowani problematyką zarządzania z pewnością znajdą w nim wiele ciekawych artykułów, jak np. dotyczący wyników badań na temat zaangażowania pracowników i satysfakcji z pracy w warunkach pracy zdalnej czy prezentujący możliwości wykorzystania wywiadu biznesowego jako narzędzia przygotowania do negocjacji.

"E-mentor" wspiera wymianę poglądów, dlatego szczególnie cieszy nas dyskusja nad pojęciem ambidexterity, która toczy się na łamach naszego czasopisma. Została ona zainicjowana artykułem pt. Ambidexterity w polskiej terminologii z zakresu zarządzania, który ukazał się w numerze 3(95). W bieżącym numerze mogą Państwo przeczytać wartościowe rozważania nad pojęciem ambidexterity w zarządzaniu procesami.

Czytelników szukających treści związanych z pedagogiką zachęcam do lektury artykułu prezentującego studentów jako współtwórców procesu edukacji, a także tekstu na temat kategoryzacji uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Ponadto ciekawe i praktyczne wnioski, które zainteresują obie grupy Czytelników, przedstawiono w artykule dotyczącym zastosowania narzędzi laboratorium tekstowego programu MAXQDA.

Od października 2022 roku realizujemy projekt pt. "Działania na rzecz zwiększenia rozpoznawalności czasopisma w międzynarodowym środowisku naukowym" finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach projektu organizujemy konkurs: spośród artykułów w języku polskim zgłoszonych do 20 kwietnia 2023 roku Redakcja wybierze jeden, który zostanie przetłumaczony na język angielski i opublikowanych w kolejnym anglojęzycznym numerze Czasopisma. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Dla autorów".


więcej »


Zapraszamy do śledzenia naszej strony w serwisie LinkedIn!

„Działania na rzecz zwiększenia rozpoznawalności czasopisma „e-mentor” w międzynarodowym środowisku naukowym” – projekt finansowany na podstawie umowy nr RCN/SP/0361/2021/1 ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki przyznanych w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” w wysokości 54 tysięcy złotych.

 

Polecamy w nim szczególnie:

Piotr Sliż, Marek Szelągowski, Dyskusja nad pojęciem ambidexterity w zarządzaniu procesami

W artykule poruszono problematykę różnic w tłumaczeniu pojęcia ambidexterity, które utożsamiane jest w polskiej literaturze przedmiotu z takimi terminami jak: oburęczność, dwuzręczność, dwuręczność, ambiwalentność i dualność. Wybór polskojęzycznego terminu ma duże znaczenie dla intuicyjnego zrozumienia zjawiska zarówno przez badaczy, jak i niespecjalistów, w tym praktyków. Celem głównym artykułu jest uporządkowanie kwestii terminologicznych, a w rezultacie zaproponowanie polskojęzycznego tłumaczenia terminu ambidexterity w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości w subdyscyplinie zarządzania procesami. W realizacji celu głównego wykorzystano takie metody jak analiza bibliometryczna i przegląd polskiej literatury przedmiotu z wykorzystaniem bazy Publish or Perish. Wyniki badania oraz sformułowane wnioski stanowią wkład w aktualny stan wiedzy dotyczącej dyskusji nad polskim odpowiednikiem terminu ambidexterity.
czytaj dalej »


Jolanta Sajdera, Zastosowanie narzędzi laboratorium tekstowego programu MAXQDA na przykładzie analizy porównawczej polskich i zagranicznych raportów badawczych

Digitalizacja danych tekstowych jest obecnie powszechna w wielu dziedzinach życia społecznego, a rozwój technik cyfrowych sprzyja powstawaniu nowych narzędzi wykorzystywanych przez naukowców. Przedmiotem refleksji jest zastosowanie programów z rodziny CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis) do komputerowo wspomaganej analizy danych w procedurze badawczej. Celem rozważań podjętych w artykule jest krytyczna analiza możliwości wykorzystania programu MAXQDA VERBI Software w analizowaniu danych tekstowych z perspektywy użytkownika. W pierwszej części artykułu przywołano kluczowe etapy rozwoju narzędzi cyfrowych, którymi mogą posługiwać się badacze podczas analizy danych tekstowych. Następnie wyjaśniono pojęcie laboratorium tekstowe, oraz, na przykładzie własnej praktyki analitycznej, opisano sposób pracy z programem MAXQDA podczas redukcji i reprezentacji danych. W kolejnej części zaprezentowano wyniki analizy porównawczej...
czytaj dalej »

Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski, Zrównoważona zatrudnialność wewnętrznych interesariuszy organizacji pozarządowych

Współcześnie zarówno w literaturze przedmiotu, jak i praktyce gospodarczej podkreśla się rosnące znaczenie organizacji pozarządowych oraz zrównoważonej zatrudnialności na rynku pracy. Systematyczny przegląd literatury potwierdza brak badań dotyczących zrównoważonej zatrudnialności wewnętrznych interesariuszy organizacji pozarządowych. W związku z tym, że problematyka ta stanowi obszar wymagający eksploracji, w niniejszym opracowaniu podjęto próbę uzupełnienia wskazanej luki badawczej. W kontekście wskazanych przesłanek jako główny cel artykułu przyjęto analizę i ocenę zrównoważonej zatrudnialności wewnętrznych interesariuszy organizacji pozarządowych. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano systematycznego przeglądu literatury oraz zrealizowano własne badania empiryczne. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz...
czytaj dalej »

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje