AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Tom Kelly, Nader Nanjiani The Business Case for E-Learning - Realizing Productivity Gains from Network Driven Knowledge Sharing, Training, and Assessment Cisco Press 2004

Książka The Business Case for E-Learning opisuje system komunikacji, współpracy, szkoleń i oceny firmy rozwijającej się. Prezentuje ona model rozwoju z wykorzystaniem nauczania online. Autorzy dowodzą, że na działania e-learningowe powinny składać się: e-komunikacja, e-szkolenia oraz e-ocena. Omawiane zagadnienia to całościowa strategia oparta o wszystkie w wymienione narzędzia, które zastosowane wspólnie dają efekt synergii i są o wiele efektywniejsze niż pojedyncze działania.

Publikacja powstała w wyniku analizy praktycznych doświadczeń w tworzeniu i rozwijaniu programów podnoszących zyskowność przedsiębiorstwa.

Publikacja przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za rozwój zastosowań e-edukacyjnych w firmach: dyrektorów zarządzających, kierowników projektów, menedżerów IT, konsultantów, szefów szkoleń. Książka jest narzędziem wspomagającym rozwój zarówno organizacji, jak i kapitału ludzkiego.

Książka dostępna na stronach wydawcy: http://www.cisco.com/go/book/elearning


Krzysztof Kruszewski (red.), Sztuka nauczania; Czynności nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Jest to podręcznik akademicki omawiający zagadnienia nauczania i uczenia się. Publikacja prezentuje praktyczne scenariusze różnych sytuacji dydaktycznych oraz przykłady metod nauczania i gier dydaktycznych, które można wykorzystać w czasie zajęć lekcyjnych.

Publikacja adresowana jest do studentów kierunków nauczycielskich, pedagogiki oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich, jednak nauczyciel akademicki również znajdzie w niej cenne wskazówki.

Książka składa się z 14 rozdziałów, omawiających problematykę nauczania i zatytułowanych kolejno: Cele kształcenia; Wyniki kształcenia; O nauczaniu i uczeniu się w szkole; Nauczanie i uczenie się faktów, pojęć, zasad; Nauczanie i uczenie się rozwiązywania problemów; Metody nauczania; Gry dydaktyczne; Najpotrzebniejsze zasady dydaktyczne; O wychowaniu w szkole; Niezwyczajni uczniowie; Problemy zachowania uczniów; Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie; Nauczyciel jako twórca programu; Scenariusze.

Książka dostępna jest m.in. na stronach wydawcy: http://ksiegarnia.pwn.pl

Information Society in Poland Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji wydało publikację dotyczącą stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Zawiera ona opis dotychczasowych działań podjętych w kierunku tworzenia gospodarki opartej na wiedzy oraz dane charakteryzujące stopień informatyzacji naszego społeczeństwa. W książce znajdują się informacje na temat rynku telekomunikacyjnego, działań Ministerstwa oraz elektronicznych usług publicznych. Publikacja pozwala również na zapoznanie się z wieloma prowadzonymi projektami, wśród których można wymienić takie jak: Wrota Małopolski, Nauka w Polsce - serwis PAP, Ikonk@, czy NBPortal.pl. Opisuje również sposoby finansowania e-government oraz programy Komisji Europejskiej w tej dziedzinie. Publikacja dostępna jest w języku angielskim.

Leslie Rae,
Planowanie i projektowanie szkoleń,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004


Organizacja szkoleń może być procesem złożonym i długotrwałym, wymagającym profesjonalnego przygotowania oraz dostosowania do potrzeb przedsiębiorstwa. Książka zawiera zbiór informacji nt. planowania, projektowania oraz prowadzenia treningów i sesji szkoleniowych. Prezentuje techniki i metody pracy, a także kolejne etapy szkolenia - począwszy od rozpoznania potrzeb firmy, określenia celów szkolenia i zaprojektowania właściwego programu, aż do przygotowania sesji szkoleniowych i szacowania efektów kształcenia.

Książka adresowana jest do menedżerów i specjalistów ds. szkoleń, trenerów i nauczycieli. Publikacja została podzielona na cztery części: Rozpoznanie i analiza potrzeb; Planowanie i projektowanie programów szkoleniowo-rozwojowych; Planowanie i projektowanie sesji szkoleniowych; Ocena programów szkoleniowo-rozwojowych.

Książka dostępna jest m.in. na stronach wydawcy: www.oe.pl


Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk Metody projektowania systemów zarządzania Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004

Nowoczesne technologie telekomunikacyjne i informatyczne wpływają na zmianę funkcjonowania całych przedsiębiorstw. Powoduje to konieczność modyfikacji działania organizacji także, a może przede wszystkim, w sferze zarządzania nimi.

Najnowsza książka wydawnictwa Difin autorstwa Wiesława M. Grudzewskiego i Ireny K. Hejduk ma na celu zapoznanie czytelnika z wiodącymi rozwiązaniami informatycznymi, wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem - z systemami klasy MRP, MRP II, ERP, CRM - oraz z kryteriami, metodami wyboru i wdrażania tych systemów w praktyce gospodarczej.

W publikacji omówiono takie zagadnienia, jak: doskonalenie zarządzania jakością, Business Reengineering (BPR), systemy klasy MRP, MRPII, ERP, CRM (zarządzanie relacjami z klientem) oraz z zagadnienia z zakresu zarządzania: just-in-time, benchmarking, lean-management i outsourcing.

Książka dostępna m.in. na stronach wydawcy:
http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=171


Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom I-III, red. Tadeusz Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa 2003-2004

Jest to dzieło encyklopedyczne, będące kompendium współczesnej pedagogiki, pod redakcją prof. Tadeusza Pilcha z Uniwersytetu Warszawskiego, opracowane przez kilkuset specjalistów z zakresu nauk pedagogicznych, pracowników naukowych z całej Polski. Zamiarem wydawcy oraz pomysłodawców jest stworzenie czterotomowej publikacji wraz z suplementem. Do chwili obecnej ukazały się już trzy tomy encyklopedii, a oczekiwany jest tom ostatni. Na kartkach Encyklopedii został zgromadzony duży zasób informacji, również w postaci haseł z pozoru niezwiązanych z pedagogiką, jednakże niezbędnych do przygotowania się do wszechstronnego zrozumienia człowieka, i tak np. tylko pierwszy tom liczy 1214 stron, 677 haseł, opracowanych przez 180 autorów. Hasła napisano prostym, zrozumiałym dla wszystkich językiem, pomimo naukowego charakteru publikacji. Dobór i zakres haseł ukształtowany został przez założenia koncepcji aksjologicznej i poznawczej dzieła.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku jest kolejnym poważnym encyklopedycznym zamierzeniem polskich pedagogów, tak jak poprzednim projektom przyświeca jej cel wspierania nauczyciela w procesie przygotowania zawodowego, w samokształceniu, w edukacji ustawicznej, która jest nauczycielowi niezbędna do skutecznego wypełniania jego jedynej niepowtarzalnej misji wychowywania człowieka1.

W słowie wstępnym czytamy, iż zamierzeniem twórców encyklopedii było dać nauczycielowi solidny fundament wiedzy merytorycznej i humanistycznej do ukształtowania osobowości wszechstronnej, otwartej, innowacyjnej2. Pragnęli oni stworzyć dzieło dla wychowawców początku XXI wieku, zawierające humanistyczne wartości uniwersalne, pomagające zrozumieć człowieka w kontekście zmian i wyzwań współczesności.

1T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Słowo wstępne, s. 10.
2 Ibidem, s. 9.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Opinia prof. dr hab. Zdzisława Sadowskiego wygłoszona w trakcie seminarium Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 20 stycznia 2005 r.