AAA

Projekt Leonardo da Vinci

"Wirtualne kursy zawodowego języka angielskiego oraz system ich ewaluacji − VENOCES"

Lilianna Anioła-Jędrzejek, Anna Grabowska i

Cele projektu i rola partnerów

Cele projektu i rola partnerów

Jako cele nadrzędne projekt stawia sobie wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na stworzenie większych możliwości zatrudnienia, a co za tym idzie wzmocnienia ekonomicznego w Europie (zgodnie ze Strategią Lizbońską) oraz rozbudowywanie świadomości kulturowej i związków partnerskich dawnych oraz nowych członków Unii Europejskiej.

W sferze edukacji, jednym ze sposobów osiągnięcia powyższych celów jest niewątpliwie zwiększanie umiejętności językowych mieszkańców krajów kandydujących, szczególnie tych najbardziej mobilnych grup zawodowych, jakimi są potencjalni beneficjanci niniejszego projektu. Taka edukacja językowa, aby zapewnić odpowiednią jakość i efektywność, musi jednak odpowiadać bardzo specyficznym potrzebom grup, do których jest kierowana i ze względu na to powinna mieć charakter zawodowy (przyszłe zatrudnienie) oraz kooperatywny (budowanie więzi kulturowych). Jednocześnie nie bez znaczenia jest wybór sposobu dostarczania i sprawdzania wiedzy, który odpowiadać będzie merytorycznemu, zawodowemu, jak i kulturowemu zapotrzebowaniu tychże grup. Stąd projekt VENOCES, opierając się na wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących kwestii językowych, ma na celu podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz ułatwienie dostępu do wiedzy specjalistycznej przez stworzenie wirtualnych kursów językowych w dziedzinach istotnych dla wszystkich partnerów, stosując nowoczesne technologie multimedialne oraz innowacyjne podejście metodologiczne CLIL (Content and Language Learning Approach) polegające na jednoczesnym nauczania specjalistycznej zawartości oraz umiejętności językowych. Niewątpliwą innowacją założoną przez twórców projektu będzie zastosowanie, obok znanego już nauczania na odległość, elementów szybko rozwijającej się technologii m-Learning (Mobile Learning), czyli wykorzystania m.in. telefonii komórkowej w nauczaniu. Partnerzy reprezentują zróżnicowane pod względem poziomu nauczania, ekonomicznym i geograficznym obszary europejskie. Dziewięciu partnerów to reprezentanci krajów bałtyckich. Ten projekt stanie się zalążkiem sieci, która włączy do swoich programów nauczania języka wspólne i istotne problemy dla tego obszaru geograficznego, np. w module Ochrona Środowiska zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego, czy też zachowanie i restauracja stylów architektonicznych w modułach: Architektura i Budownictwo Lądowe. Partnerzy reprezentują zarówno duże miasta i regiony rozwinięte, jak również małe miejscowości oraz regiony słabo rozwinięte. Ze względu na fakt, że struktura partnerstwa składa się z instytucji różnych typów od uczelni wyższych, przez szkoły zawodowe po centra kształcenia ustawicznego, produkty tego projektu będą upowszechniane w różnych sektorach. Wszyscy partnerzy mają jasno określone role:

 1. Politechnika Poznańska - Koordynator: zarządzanie administracyjne i finansowe, opracowanie modułów kursów, testowanie modułów, organizacja zebrań i konferencji.
 2. Brandenburg University of Applied Sciences: nadzorowanie procesu upowszechniania, opracowanie modułu Internet Technology.
 3. Luebeck University of Applied Sciences: udział w analizie potrzeb, udział w testowaniu produktu.
 4. Miksike Learning Environment: badania dotyczące utrzymywania i zarządzania produktem w przyszłości po zakończeniu projektu, przygotowanie materiałów.
 5. West Pirkanmaa District Municipal Federation of Education, Adult Education Unit: uczestnictwo w opracowaniu modułów, testowanie na grupie bezrobotnych, organizacja jednego zebrania partnerów.
 6. Vilnius Pedagogical University: udział w opracowaniu modułu Współczesna Fizyka Techniczna, testowanie tego modułu.
 7. Riga Technical University: dobór platformy e-learningowej, testowanie wszystkich modułów kursowych.
 8. Politechnika Gdańska jest odpowiedzialna za system zarządzania projektem w zakresie pilnowania terminów zgodnie z harmonogramem, testowanie wszystkich modułów, organizacja jednego spotkania partnerów.
 9. Państwowa Wyższa Szkoła Szkolenia Zawodowego w Koninie jest odpowiedzialna za zawartość językową i metodologiczna produktu, testowanie modułu IT i IPC.
 10. University of Dundee, Centre for Appllied Language Studies: nadzoruje przygotowanie kursów, nadzoruje jakość produktu przez opracowanie systemu ewaluacji.

Planowane rezultaty projektu

W ramach projektu planowane jest wdrożenie innowacyjnej metodologii nauczania zawierającej elementy interaktywne, stosującej podejście CLIL oraz technologię m-Learning.

Opracowane będą następujące moduły kursów języka angielskiego:

 • Architektura,
 • Budownictwo Lądowe,
 • Współczesna Fizyka Techniczna,
 • Technologia Internetowa,
 • Ochrona Środowiska,
 • Interpersonalna Komunikacja.

Udostępnione zostaną wskazówki dla nauczycieli i użytkowników systemu w języku angielskim oraz językach partnerów.

Powstaną materiały pomocnicze w postaci materiałów, kursów i słowników dwujęzycznych w języku angielskim oraz językach partnerów dla nauczycieli i użytkowników.

Zaprojektowany i wdrożony zostanie system zarządzania jakością w zakresie opracowania zawartości kursów, technologii i wspomagania użytkowników.

W celu zapewnienia skutecznego i efektywnego zarządzania projektem wykorzystany zostanie system zarządzania przebiegiem i terminowością zadań wykonywanych zgodnie z założonym harmonogramem projektu. W tym wypadku wykorzystane będą projektowe doświadczenia Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej (1997-2004)1 .

Netografia

Strona internetowa Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej (1997-2004), www.dec.pg.gda.pl/dec/index.php?id=projekty_en