AAA

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne

Hanna Solarczyk

Wprowadzenie

Edukacja ustawiczna obejmuje całe życie człowieka i cały system oświaty. To oznacza, że edukacja dorosłych jest jednym z jej wielu elementów, ale o szczególnym znaczeniu z uwagi na czas trwania, związki z życiem codziennym i zawodowym. Na rzecz tak rozumianej edukacji ustawicznej i edukacji dorosłych działa Akademickie Towarzystwo Andragogiczne (ATA). Idea Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, zrzeszającego pracowników nauki i działaczy edukacji dorosłych, zrodziła się w trakcie pierwszej polsko-niemieckiej konferencji pt. Profesjonalizacja akademickiego kształcenia andragogicznego zorganizowanej przez Niemiecki Związek Uniwersytetów Powszechnych (przedstawicielstwo w Polsce) w Łodzi w 1993 r. Następnie na posiedzeniu w Toruniu wybrano tymczasowy zarząd Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, do którego weszli przedstawiciele środowisk naukowych Warszawy, Torunia, Łodzi, Lublina, Wrocławia, Krakowa i Opola. W grudniu 1993 r. sąd w Warszawie zarejestrował Akademickie Towarzystwo Andragogiczne i zatwierdził jego statut. Aktualnie zarząd ATA tworzą: prof. dr hab. Józef Półturzycki (prezes), prof. dr hab. Tadeusz Aleksander (wiceprezes), prof. dr hab. Olga Czerniawska (wiceprezes), prof. dr hab. Eugenia Anna Wesołowska (sekretarz generalny), dr Agnieszka Wielgus (skarbnik), prof. dr hab. Józef Kargul (członek zarządu) oraz prof. dr hab. Jerzy Semków (przewodniczący Komisji Rewizyjnej).

W 2002 roku z inicjatywy dr. Wojciecha Horynia powstało Dolnośląskie Koło Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, skupiając kadrę naukowo-dydaktyczną oraz nauczycieli akademickich uczelni południowej Polski. Akademickie Towarzystwo Andragogiczne jest najważniejszą organizacją w Polsce konsolidującą środowisko andragogów. W tym celu podejmuje liczne inicjatywy m.in.:

  • wydaje kwartalnik "Edukacja Dorosłych",
  • wydaje serię "Biblioteka Edukacji Dorosłych",
  • wydaje "Rocznik Andragogiczny",
  • organizuje konferencje andragogiczne i coroczne spotkania członków ATA,
  • uczestniczy w pracach Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Publikacje Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

Komitet redakcyjny publikacji Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego tworzą znani polscy andragodzy z różnych ośrodków akademickich kraju - prof. prof. Tadeusz Aleksander, Olga Czerniawska, Franciszek Marek, Mieczysław Malewski, Józef Półturzycki (redaktor naczelny "Rocznika Andragogicznego"), Ewa Przybylska, Bogdan Szulc, Agnieszka Stopińska-Pająk, Eugenia Anna Wesołowska (redaktor naczelna "Edukacji Dorosłych" i serii "Biblioteka Edukacji Dorosłych") oraz dr Norbert F.B. Greger z Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych.

Edukacja Dorosłych

Kwartalnik "Edukacja Dorosłych" ukazuje się od 1993 r. Jest to pismo naukowe poświęcone teorii i praktyce edukacji dorosłych, punktowane w kategorii B systemu KBN. Prowadzi następujące działy: Teoretyczne problemy edukacji dorosłych i polityki oświatowej, Z kart historii, Praktyka edukacyjna, Edukacja dorosłych za granicą, Aktualia i recenzje. Pismo to zyskało powszechne uznanie. Przekazywane jest nieodpłatnie członkom ATA i autorom. Rozprowadzane jest na konferencjach andragogicznych, stanowiąc ważny element wymiany zagranicznej z ośrodkami i uniwersytetami prowadzącymi studia andragogiczne.

Biblioteka Edukacji Dorosłych

Jest to seria publikacji wydawanych przez komitet redakcyjny kwartalnika "Edukacja Dorosłych". Rok 2004 zamknięto liczbą 33 tomów dwojakiego rodzaju:

  • materiały z kolejnych konferencji organizowanych przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne oraz prace zbiorowe;
  • indywidualne pozycje autorskie, przedstawiające aktualne problemy teorii i praktyki edukacji dorosłych.

Rocznik Andragogiczny

"Rocznik Andragogiczny" (RA) jest pismem traktującym o ważnych zadaniach i oczekiwaniach oświatowych: prezentuje materiały teoretyczne, sprawozdania z doświadczeń praktyków, bogaty zakres informacji z bieżącego życia środowisk i instytucji andragogicznych oraz recenzje publikacji andragogicznych. Należy podkreślić szczególną dbałość o kronikarski charakter RA, służący dokumentowaniu rozwoju edukacji dorosłych w Polsce z punktu widzenia teorii pedagogicznej.

Głównymi sponsorami pisma są: Niemiecki Związek Uniwersytetów Powszechnych (DVV) - Przedstawicielstwo w Polsce oraz Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Początkowo podstawę wyboru tekstów do druku w RA stanowiło czasopismo "Edukacja Dorosłych". W kolejnych rocznikach publikowane są już teksty specjalnie przygotowane do tego wydawnictwa: raporty z indywidualnych badań andragogicznych, wybrane materiały z konferencji andragogicznych oraz merytoryczne sprawozdania z realizacji projektów badawczych.

Na łamach RA odnotowuje się jubileusze wybitnych andragogów, awanse naukowe osób związanych ze środowiskiem, jak i wspomnienia o zmarłych, którzy związali swoje życie z edukacją dorosłych.

W ciągu 10 lat (do 2005 r.) ukazało się 8 tomów "Rocznika Andragogicznego" o łącznej objętości 2596 stron. W latach 1995-1998 ukazały się roczniki obejmujące dwa lata kalendarzowe. Zabrało w nich głos ponad 60 autorów: obok pracowników uczelni wyższych z Polski i z zagranicy, także praktycy edukacji dorosłych oraz studenci. W sumie opublikowano ponad 200 artykułów naukowych oraz liczne informacje o aktualnych wydarzeniach. W rocznikach zrecenzowano 115 publikacji andragogicznych.

Szczególna wartość publikacji Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego polega na tym, że dokumentują one działania tego środowiska, dzięki temu stanowią podstawę wnioskowania na temat stanu i tendencji rozwojowych polskiej andragogiki. Ich zawartość: podejmowanie tradycyjnych i nowych tematów, prezentacja badań andragogicznych, aktywności środowiska andragogów oraz liczba i coraz wyższa jakość wydawnictw, świadczą o dynamicznym rozwoju andragogiki w Polsce.

Zachęcamy do działań inicjowanych przez Akademickiego Towarzystwo Andragogicznie: udziału w konferencjach oraz publikowania i prenumerowania wydawanych przez ATA pozycji. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: www.ata.edu.pl

INFORMACJE O AUTORZE

HANNA SOLARCZYK
Autorka jest adiunktem w Zakładzie Edukacji Ustawicznej i Pedagogiki Porównawczej Instytutu Pedagogiki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Prezentowane zagadnienie jest rezultatem badań podjętych w ramach pracy doktorskiej dzięki pomocy stypendialnej DAAD w Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W centrum zainteresowań autorki znajduje się teoria i praktyka edukacji ustawicznej w krajach niemieckojęzycznych.