Słowo wstępne

Maria Zając

Witamy

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

Zapraszam do lektury kolejnego wydania "e-mentora", tym razem w języku polskim, choć w 2019 roku planujemy też wydania angielskojęzyczne. Z radością informuję, ze otrzymaliśmy dofinansowanie z MNiSW na kolejne dwa lata, co oznacza kontynuację projektu umiędzynarodowienia czasopisma. Z przyjemnością odnotowujemy stały wzrost zainteresowania publikacją na łamach "e-mentora", również wśród autorów zagranicznych.

W bieżącym numerze zdecydowana większość opracowań dotyczy szkolnictwa wyższego. Rozpoczyna numer ciekawa analiza zmian, jakie wprowadza Ustawa 2.0 w zakresie oceny osiągnięć naukowych w kontekście nadawania stopni i tytułów naukowych. W kolejnych artykułach poruszane są kwestie wyborów młodych ludzi w odniesieniu do dalszej nauki - po maturze i po licencjacie.

Tematem przewodnim dwóch kolejnych artykułów jest e-learning. Pierwszy prezentuje analizę kosztów e-learningu akademickiego, w drugim autor przedstawia jedną z możliwych metod selekcji szkoleń online w biznesie. Część "akademicką" tego numeru zamykają dwa opracowania poświęcone uczeniu się przez całe życie oraz krótkie omówienie raportu NASK na temat korzystania z internetu przez polskie nastolatki.

W dziale poświęconym zarządzaniu wiedzą znalazły się tym razem trzy opracowania - każde usytuowane w innym obszarze, ale każde mocno osadzone w praktyce. Mam nadzieję, że zawartość numeru oraz treści publikowanych artykułów spotkają się z zainteresowaniem i uznaniem Czytelników.

Miarą zasięgu czasopisma i jego pozycji w środowisku akademickim jest także liczba recenzentów, którzy współpracują z redakcją. W roku 2018 było to 61 osób z 28 uczelni, w tym kilku zagranicznych.
Przedstawiam listę recenzentów oraz ośrodków akademickich, które reprezentują:

Recenzenci: dr hab. Agnieszka Alińska prof. SGH, dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH, dr inż. Magdalena Andrzejewska, dr hab. Mariusz Andrzejewski prof. UEK, dr Jeremy W. Bachelor, dr hab. Przemysław Banasik prof. PG, dr Wojciech Bizon, dr Piotr Bołtuć prof. UIS, dr Dominika Brodowicz, dr doc. Anita Dąbrowicz-Tlałka, dr Anna Dolot, dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, dr Bartłomiej J. Gabryś, dr hab. Elżbieta Gajek prof. UW, dr Andrzej Gapiński prof. PSU, dr Grzegorz Gmiterek, prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka, dr hab. Jerzy Halicki prof. UwB, dr hab. Magdalena Kachniewska prof. SGH, prof. dr hab. Anna Karmańska, dr Joanna Kic-Drgas, dr Marcin Kleban, dr Adam Koliński, dr Jakub Kosowski, dr Jan Kruszewski, dr Wioletta Kwiatkowska, dr inż. Agnieszka Landowska, dr hab. inż. Krzysztof Leja prof. PG, dr Faye Lesht prof. MU, dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa prof. UP, dr Katarzyna Mikołajczyk, dr Dariusz Mikułowski, dr Iwona Mokwa-Tarnowska, dr Danuta Morańska, dr hab. Rafał Mrówka prof. SGH, dr Renata Nowicka, dr Dariusz Pałka, prof. dr hab. Wojciech Paprocki, dr Assya Pascalev prof. HU, dr hab. Grażyna Penkowska prof. UG, dr inż. Marcin Piekarczyk, dr Joanna Pitura, dr Irena Pulak, dr hab. Arkadiusz Radwan prof. VMU, dr hab. Marek Rocki prof. SGH, dr Anna Rogala, dr Wojciech Rogowski, prof. dr hab. Maria Romanowska, dr hab. inż. Przemysław Różewski, dr Jerzy Skrzypek, dr Anna Stolińska, dr hab. Zofia Szarota prof. UW, prof. dr hab. Maciej Szymczak, dr hab. Anna Turula prof. UP, dr Anna Wach-Kąkolewicz, dr Aneta Waszkiewicz, dr Terry Weldin-Frish prof. UIS, dr Andrzej Wodecki, prof. dr hab. Jan W. Wiktor, dr Anita Zarzycka, dr Joanna Żukowska

Uczelnie, które reprezentują nasi recenzenci: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska, Zachodnio-Pomorski Uniwersytet Techniczny, Akademia Leona Koźmińskiego, Uczelnia Łazarskiego, Akademia Ignatianum, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, University of Illinois Springfield, Pennsylvania State University, Howard University, Marquette University, Heartland Community College, Vytautas Magnus University.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które w 2018 roku współpracowały z "e-mentorem", recenzując artykuły. To bardzo istotna i cenna forma pomocy, bez której nie byłoby możliwe zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej publikowanych tekstów. Dziękuję szczególnie za wszystkie konstruktywne uwagi oraz sugestie, które pomogły autorom udoskonalić ich opracowania.

Maria Zając
Redaktor prowadzący