AAA

Konferencja Naukowa „Edukacyjne konTeksty Cyberprzestrzeni” - relacja

Natalia Walter

Relacja z konferencji

21 października 2011 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się kameralna konferencja naukowa „Edukacyjne konTeksty Cyberprzestrzeni”, zorganizowana przez Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Wzięli w niej udział naukowcy z trzech ośrodków akademickich - z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród uczestników nie zabrakło również inicjatora edukacji medialnej w Polsce - prof. Wacława Strykowskiego (UAM). Tematyka obrad dotyczyła zagadnień edukacji medialnej - jej miejsca w cyberprzestrzeni. Organizatorzy zainicjowali wśród pedagogów i medioznawców dyskusję naukową nad rolą internetu jako medium edukacyjnego, w tym także nad e-learningiem. Po powitaniu uczestników konferencji przez Przewodniczącego - prof. Wojciecha Skrzydlewskiego (DSW/UAM) głos zabrał Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM - prof. Zbyszko Melosik, który wygłosił inspirujący wykład na temat miejsca człowieka w świecie zdominowanym przez media cyfrowe. Wskazał korzyści płynące z łatwego i szybkiego dostępu do wszelkich informacji, ale także opisał swoje obawy i potencjalne zagrożenia. Kolejne wystąpienia dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania człowieka w cyberprzestrzeni - od wsparcia społecznego (dr Natalia Walter, UAM), poprzez nową edukację medialną (dr Agnieszka Iwanicka, UAM), gry komputerowe (Gry komputerowe przeciw czy w sukurs edukacji - dr Jan Stasieńko, DSW) po e-learning (Metoda blended-learning w kształceniu dziennikarzy muzycznych - mgr Krzysztof Kuźmicz, DSW; Psychopedagogiczne i wizualne aspekty e-kształcenia - mgr Grażyna Barabasz i mgr Mateusz Leszkowicz, UAM). Dyskutowano także o funkcjonalności edukacyjnej wirtualnych światów (dr Paweł Topol, UAM), otwartych zasobach edukacyjnych (mgr Adam Pietrzykowski, UAM) czy wykorzystaniu wikiprojektu w rozwijaniu umiejętności uczniów (mgr Rafał Socha, PTTiME). Ostatnie wystąpienia dotyczyły muzyki w cyberprzestrzeni (mgr Szymon Nożyński, DSW), prosumentów mediów posttelewizyjnych (mgr Anna Zięty, DSW) oraz zmultiplikowanej tożsamości użytkowników portalu N\k.pl (mgr Michał Klichowski, UAM).


Istotnym punktem konferencji była dyskusja, w której aktywnie uczestniczyli zwłaszcza pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego (m.in. prof. Ryszard Pęczkowski, prof. Janusz Miąso), nad rolą i miejscem edukacji medialnej we współczesnym świecie. Zwrócono uwagę na przełom, jaki nastąpił w umiejętnościach posługiwania się nowymi mediami przez dzieci (digital natives), na przeniesienie znaczącej części relacji interpersonalnych młodzieży do internetu i wskazano problemy i zagrożenia tzw. pokolenia Google (zwanego też pokoleniem Z czy pokoleniem „kopiuj - wklej”). Uznano konieczność rozwinięcia debaty nad rolą edukacji w cyberprzestrzeni, uwzględniającej wykorzystanie światów wirtualnych, portali społecznościowych i otwartych zasobów internetowych.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: http://edunet.amu.edu.pl.