AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Stanisław Suchy, Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych, Difin, Warszawa 2011

W książce zaprezentowano zmiany, jakie za sprawą przemian gospodarczych i społecznych z przełomu XIX i XX wieku nastąpiły w obszarze edukacji. Celem autora było ukazanie organizacji i funkcjonowania edukacji ustawicznej dorosłych zarówno w skali makro (w tym m.in. omówienie strategii, tendencji, przepisów prawa), jak również w skali mikro (charakterystyka szkoleń w strategii zarządzania zasobami ludzkimi, identyfikacja potrzeb edukacyjnych). Książka jest adresowana do organizatorów szkolnej i pozaszkolnej edukacji dorosłych, osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także do studentów nauk społecznych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl

Monika Zubrzycka-Nowak, Katarzyna Rybczyńska, Sylwia Monostori, Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010

Autorki książki w przystępny, często zabawny sposób rozprawiają się z mitami narosłymi wokół coachingu. Poprzez rzetelną analizę popularnych poglądów wskazują, czym coaching nie jest (np. terapią, doradztwem, konsultingiem) oraz jak nie powinien być prowadzony (m.in. poprzez pouczanie, trenowanie, pochlebstwa). Jednocześnie omawiają podstawowe zasady obowiązujące podczas profesjonalnie prowadzonego coachingu i prezentują przykłady złych i dobrych praktyk.

Książkę polecamy osobom zainteresowanym rozwojem pracowników, doskonaleniem własnych kompetencji oraz coachingiem biznesowym i personalnym.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.gwp.pl


Marcin Geryk, Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

W publikacji zaprezentowano wyniki projektu badawczego Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji interesariuszy, zrealizowanego w latach 2007-2010. Jego istotą była próba uchwycenia charakterystyki społecznej odpowiedzialności w obszarze szkolnictwa wyższego oraz zanalizowania jej wpływu na poprawę efektywności zarządzania uczelnią w krótkim i długim okresie. Badano również, czy prowadzone działania faktycznie dotyczą procesu zarządzania i są prospołeczne, czy też należą jedynie do planu marketingowego. Dodatkowo zweryfikowano różnice w postrzeganiu społecznej odpowiedzialności przez uczelnie publiczne i niepubliczne.

Publikację można nabyć w Oficynie Wydawniczej SGH: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl

Dorota Pauluk, (red.), Student na współczesnym uniwersytecie. Ideały i codzienność, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2010

Książka jest zbiorem rozważań naukowych o współczesnym modelu uniwersytetu i miejscu, jakie zajmuje w nim student. W części pierwszej, pt. Ciągłość i zmiana idei uniwersytetu, zarysowana została modelowa wizja uniwersytetu, zanalizowano zachodzące w nim zmiany i możliwe przyszłe zadania. Część druga, pt. Student jako uczestnik procesu dydaktyczno-wychowawczego, zawiera refleksje na takie tematy, jak m.in. rozwój społeczno-moralny, etos, ściąganie czy przygotowanie do zawodu nauczyciela. Ostatnia część, pt. Student i jego aktywność kulturalna, podejmuje tematykę kultury studenckiej, w tym m.in. Juwenaliów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.impulsoficyna.com.pl

Beata Adrjan, Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2011

Publikacja stanowi próbę całościowego opisu kultury szkoły. Pierwsze dwa rozdziały stanowią część teoretyczną książki. Omówiono w nich teorie szkoły, zaprezentowano przegląd polskich badań pedagogicznych dotyczących szkoły oraz scharakteryzowano pojęcia klimatu i kultury szkoły. Kolejne rozdziały prezentują wyniki badań empirycznych prowadzonych przez autorkę w polskich szkołach (dużych i małych). Założenia kultury organizacyjnej badanych jednostek opisano zgodnie z modelem E. Scheina, na który składają się: związki z otoczeniem, natura ludzka, prawa i czas oraz związki między ludźmi.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.impulsoficyna.com.pl


Jolanta Mazur, Małgorzata Rószkiewicz, Marianna Strzyżewska, Kompozycja działań związanych z wiedzą a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

W pierwszej części publikacji zaprezentowano wyniki prowadzonych na próbie ponad 850 organizacji badań dotyczących orientacji na wiedzę średnich polskich przedsiębiorstw. Przedstawiono problem badawczy, sposoby gromadzenia danych, rezultaty badania i wnioski. Część druga poświęcona jest kolejnemu etapowi badań, którego celem była analiza różnych wariantów kompozycji działań związanych z wiedzą i jej wpływowi na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa.

Publikację polecamy osobom zainteresowanym tematyką zarządzania wiedzą, innowacyjności i konkurencyjności organizacji.

Książkę można nabyć w Oficynie Wydawniczej SGH: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl

Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Mariusz E. Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa 2011

Publikacja składa się z trzech części: Region wiedzy, Region innowacyjny oraz Region w gospodarce globalnej. W pierwszej z nich Z. Przygodzki rozważa pojęcie, rodzaje i znaczenie wiedzy i kapitału ludzkiego dla rozwoju regionalnego. Kolejna część, autorstwa A. Nowakowskiej, prezentuje procesy innowacji jako determinantę współczesnego rozwoju, a także szczegółowo omawia regionalną politykę innowacyjną (w tym również regionalne strategie innowacji, RSI). W części trzeciej M.E. Sokołowicz wskazuje sposoby wykorzystania procesu globalizacji dla wzmocnienia znaczenia i pozycji konkurencyjnej środowisk lokalnych i regionalnych.

Książkę polecamy osobom zajmującym się zarządzaniem jednostkami samorządu terytorialnego oraz wszystkim zainteresowanym rozwojem regionalnym, procesami innowacji i zarządzaniem wiedzą.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl

Konrad Raczkowski, Zarządzanie wiedzą w administracji celnej, Difin, Warszawa 2010

Publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jest ona swoistym podsumowaniem prowadzonych przez autora kilkuletnich badań poświęconych percepcji zarządzania wiedzą (ZW) w grupie funkcjonariuszy i pracowników administracji celnej. Książka rozpoczyna się od zarysowania pojęcia zarządzania wiedzą oraz ukazania miejsca administracji celnej w systemie bezpieczeństwa państwa. Następnie zobrazowano międzynarodowy kontekst zarządzania wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego. W kolejnych częściach omówiono zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych oraz systemu kontrolnego w procedurach i procesie ZW. Ostatni rozdział prezentuje pożądany model zarządzania wiedzą w administracji celnej.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl


Simms Jenkins, Marketing e-mailowy, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

Publikacja podejmuje tematykę marketingu internetowego, w szczególności elektronicznych komunikatów marketingowych. Jest napisana w formie poradnika dla przedsiębiorców chcących skorzystać z możliwości oferowanych przez komunikację z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W książce omówiono m.in. zasady organizowania działu e-mailowego, tworzenie i wzbogacanie list adresowych, pomiar skuteczności kampanii oraz przepisy dotyczące prywatności i antyspamowe. Publikację polecamy specjalistom ds. marketingu i osobom zainteresowanym marketingiem poprzez e-mail.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.eoficyna.com.pl

Raport Bezpieczeństwo zakupów w polskich sklepach internetowych

Polecamy raport na temat poziomu bezpieczeństwa polskich sklepów internetowych przygotowany przez firmę Domeny.pl. Tematyka jest istotna, gdyż z e-sklepów korzysta już co trzeci Polak, a w roku 2010 dokonano zakupów o wartości niemal 7,5 mld złotych. Badania prowadzono w styczniu i lutym 2011 r. na próbie ponad 1400 sklepów online. Wykazały one, że znaczna część sklepów nie chroni wystarczająco dobrze danych swoich klientów.