AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Jan A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w szkole, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2007

Nakładem Wydawnictw Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, w ramach serii Zarządzanie szkołą, ukazała się publikacja J.A. Fazlagicia Zarządzanie wiedzą w szkole. Autor stwierdza, iż polskie szkoły powinny systematycznie zarządzać wiedzą, gdyż jest ona zasobem decydującym o sukcesie kraju, a dobre zarządzanie szkołą przekłada się na dobre zarządzanie wiedzą w oświacie.

Książka rozpoczyna się od scharakteryzowania szkoły opartej na wiedzy oraz wskazania na potrzebę zarządzania wiedzą w polskiej oświacie (Nie wszystkie szkoły, które nie zarządzają wiedzą, są z natury złe, lecz większość źle zarządzanych szkół nie zarządzani wiedzą.). Autor omawia rodzaje wiedzy, jakimi zarządza się w oświacie oraz wskazuje na możliwości jej tworzenia przez wykorzystanie innowacyjności. Radzi też, jak pobudzać kreatywność oraz ostrzega przed schematami myślowymi występującymi w szkołach.

Sukces szkoły nie jest możliwy bez dobrego przywództwa. Dlatego jeden z rozdziałów został poświęcony roli dyrektora w szkole opartej na wiedzy. Autor wyjaśnia w nim, czym różni się wiedza od mądrości, omawia kompetencje efektywnego dyrektora oraz radzi, jak kreować swój wizerunek. Niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o wynikach szkoły jest również jej kultura organizacyjna oraz system wewnętrznych wartości. W książce przedstawiono rodzaje kultur organizacyjnych oraz sposoby wpływania na ich zmianę w kierunku szkoły opartej na wiedzy, w której stale obecne są zbiorowe i indywidualne modele uczenia. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie omawianych zagadnień i prezentuje strategie zarządzania wiedzą.

Książka będzie z pewnością niezwykle przydatna i inspirująca dla osób związanych z oświatą, w szczególności dyrektorów szkół, nauczycieli, wizytatorów oraz pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, red. Leszek Kiełtyka, Difin, Warszawa 2008

Publikacja została wydana w ramach cyklicznie odbywających się konferencji Multimedia w Zarządzaniu zapoczątkowanych przez Katedrę Informatycznych Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stanowi ona zbiór referatów omawiających zagadnienia związane z tematyką zarządzania, informacją i wiedzą.

Opracowania zostały w książce ujęte w pięć głównych części. W części pierwszej pt. Technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem zaprezentowano m.in. multimedia sieciowe w biznesie, wpływ technologii mobilnych na zmiany w organizacji oraz ocenę użyteczności serwisu internetowego. Część druga pt. Gospodarka elektroniczna przedstawia strukturę organizacji wirtualnej, elektroniczne usługi finansowe, e-planowanie, a także e-prasę. W kolejnej części pt. Zarządzanie wiedzą warte uwagi są rozdziały poświęcone kodyfikacji i personalizacji wiedzy, bezpieczeństwu informacji oraz zależności pomiędzy marketingiem a potrzebami informacyjnymi przedsiębiorstwa. Część czwarta pt. Multimedia w edukacji zawiera zarówno omówienie zastosowania programów multimedialnych, internetu, czy wideokonferencji w dydaktyce, jak również wykorzystania ICT w telepracy. Ostatnia część została poświęcona systemom wspomagania decyzji, w tym sztucznej inteligencji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=926

Marian Mroziewski, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008

Na całkowitą wartość przedsiębiorstwa składają się nie tylko elementy kapitału materialnego, lecz również kapitału intelektualnego (KI): społecznego, ludzkiego i organizacyjnego. Jego kompleksową charakterystykę prezentuje publikacja M. Mroziewskiego.

Autor omawia dominujące obecnie modele kapitału intelektualnego konstruowane w ujęciu statycznym (m.in. podejście rachunkowe, koncepcję marketingową, interpretację holistyczno-statyczną), a także podejmuje próbę opracowania koncepcji oceny składowych KI w podejściu dynamicznym, społecznym i jakościowym. W publikacji dokonano również oceny pozycji konkurencyjnej Polski oraz zaproponowano kierunki działań na rzecz wzmocnienia kapitału intelektualnego w kraju.

Książka adresowana jest do badaczy KI, a także studentów nauk o zarządzaniu i innych nauk ekonomicznych.

Można ją nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=916


Katarzyna Garbacik, Magdalena Żmiejko, Czas na przedsiębiorczość, Podstawy przedsiębiorczości - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa - Łódź 2008

Publikacja jest podręcznikiem dla szkół ponadgimnazjalnych do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W skład całościowego pakietu edukacyjnego wchodzą również: Zeszyt ćwiczeń oraz Niezbędnik nauczyciela.

Podręcznik jest zgodny z programem przedmiotu. W pierwszych rozdziałach przedstawia ogólne spojrzenie na gospodarkę, a następnie omawia zagadnienia bycia pracownikiem, zakładania własnego przedsiębiorstwa oraz zarządzania nim. Autorki zwracają również uwagę na kwestie etyczne, globalne tendencje w gospodarce oraz problemy ekonomiczne państwa. Książka napisana jest w przystępnej formie oraz wzbogacona licznymi przykładami, wykresami, tabelami, a także ciekawostkami. Wyróżniono najważniejsze definicje i kwestie do zapamiętania. Każda część kończy się zadaniami sprawdzającymi.

Pakiet edukacyjny dostępny w księgarni internetowej wydawcy: http://www.wszpwn.com.pl

Społeczeństwo informacyjne, red. Joanna Papińska-Kacperek, PWN, Warszawa 2008

Naukowcom trudno jest zgodzić się na jedną definicję społeczeństwa informacyjnego. Socjologowie, ekonomiści czy informatycy podkreślają różne elementy nowych zjawisk, uznając je za kluczowe. Wszyscy uważają jednomyślnie, że mamy do czynienia z nową formacją społeczno-gospodarczą i zastawiają się nad dalszym jej rozwojem. Czy społeczeństwo podzieli się na trzy warstwy: proletariat telewizyjny, digitariat i kognitariat? Czy dotrzemy do takiego etapu, w którym osobisty udział człowieka w wytwarzaniu dóbr materialnych nie będzie już konieczny? Czy wszystkie dziedziny życia zostaną zinformatyzowane? Osobom zainteresowanym tą tematyką polecamy publikację Społeczeństwo informacyjne, przygotowaną pod redakcją Joanny Papińskiej-Kacperek.

Autorzy omawiają w książce wiele zagadnień związanych z tematem w różnym stopniu. Oprócz wstępnych rozdziałów poświęconych historii, definicjom czy przesłankom, które doprowadziły do powstania społeczeństwa informacyjnego, czytelnik może zapoznać się z charakterystyką technologii dostępu do informacji, w tym m.in.: oprogramowania, internetu, telewizji cyfrowej czy komunikacji mobilnej. Szczegółowo omówione zostały także różne aspekty bezpieczeństwa w sieci, np. uwierzytelnianie przez hasła, kryptograficzna ochrona danych, tworzenie kopii bezpieczeństwa. W publikacji zawarto również podstawowe wiadomości na temat zarządzania wiedzą, edukacji w społeczeństwie informacyjnym, gospodarki elektronicznej, w szczególności e-biznesu, oraz modelu organizacji wirtualnej, a także elektronicznej administracji.

Książkę można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.pwn.pl/6881_pozycja.html

E 2.0 Encyklopedia nowej generacji, PWN, Warszawa 2008

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się E 2.0 Encyklopedia nowej generacji - nowoczesna publikacja zawierająca, oprócz książki, również płytę DVD oraz wzbogacona o serwis internetowy, który umożliwia interaktywne pozyskiwanie wiedzy. Hasła zostały zaprezentowane w ciekawej i ułatwiającej naukę formie. Są one również powiązane tematycznie za pomocą odnośników i skojarzeń, co pozwala na przechodzenie od jednego hasła do innych i łączenie różnych elementów i informacji. Na płycie DVD znajdują się multimedialne dodatki, np. atlas geograficzny i historyczny, wielki leksykon, a także testy sprawdzające wiedzę. Serwis internetowy zawiera pierwszą w Polsce interaktywną bazę danych encyklopedycznych OMEGA, która umożliwia sortowanie i filtrowanie danych.

Więcej informacji na: http://e2.0.pwn.pl


Henryka Kwiatkowska, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Jest to kolejny podręcznik akademicki z nowej serii wydawniczej Pedagogika wobec współczesności, a zarazem pierwszy prezentujący zagadnienia pedeutologii. Publikacja adresowana jest w szczególności do studentów i wykładowców pedagogiki oraz kierunków pokrewnych, które przygotowują studentów do pracy nauczycielskiej w systemie szkolnym. Książka ma układ problemowy.

Autorka podręcznika, będąca niekwestionowanym specjalistą pedagogiem - pedeutologiem, omawia w nim zagadnienia dotyczące m.in. cech osobowości nauczycieli, a także ich wpływu na proces kształcenia i wychowania. Obala mity związane ze społecznym odbiorem funkcji nauczyciela, podkreślając jednocześnie oczekiwania i trudności związane z pełnioną przez niego rolą, ujmowaną także w kontekście kulturowo-społecznym. Ponadto charakteryzuje zagadnienie efektywności kształcenia jako wyniku pewnej pracy nauczycielskiej. Książka ta inspiruje do refleksji, skłania do dyskusji i poszukiwania skutecznych rozwiązań sytuacji edukacyjnych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.waip.com.pl

Możliwości i ograniczenia kształcenia ustawicznego, red. Zbigniew Paweł Kruszewski, Wydawnictwo Naukowe NOVUM Sp. z o.o., Płock 2008

Niniejsza publikacja, przygotowana w formie studium monograficznego, stanowi próbę całościowego spojrzenia na zagadnienie kształcenia ustawicznego. Scharakteryzowano w niej zarówno pozytywne strony i efekty edukacji permanentnej, jak też wskazano ukryte aspekty utrudniające działania edukacyjne podejmowane na przestrzeni całego życia. Podkreślono również konieczność doskonalenia stosowanych form, metod i narzędzi w procesach edukacyjnych, tak aby uwzględniały one zachodzące przemiany cywilizacyjne i tym samym stawały się funkcjonalne w społeczeństwie informacyjnym.

Książka zawiera 31 referatów będących w większości zapisem wystąpień konferencyjnych z ubiegłorocznego spotkania na temat możliwości i ograniczeń kształcenia ustawicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego. W rozdziale I i II opisano odpowiednio - nadzieje i rozdroża edukacji ustawicznej. Rozdział III ukazuje technologie informacyjno-komunikacyjne jako perspektywę rozwoju edukacji ustawicznej. W ostatniej części opisano przykłady dobrych praktyk w realizacji idei kształcenia ustawicznego na Mazowszu.

Informacje dotyczące możliwości nabycia publikacji można uzyskać na stronie wydawcy: http://www.wnn.pl