AAA

Prezentacja profesjonalna - recenzja

Marta Juchnowicz

Recenzja publikacji "Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka", red. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch

Osoby, których działalność wymaga wystąpień publicznych i efektywnego komunikowania się z innymi, zdają sobie sprawę, jak trudną sztuką jest dobra prezentacja, ile wywołuje emocji, stresu, wreszcie - ile wysiłku wymaga jej przygotowanie. Niezwykle pomocna w tej dziedzinie może okazać się publikacja pt. Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka, praca zbiorowa wydana pod redakcją Lidii Jabłonowskiej, Piotra Wachowiaka oraz Sławomira Wincha. Dostarcza ona czytelnikowi szeregu rad i wskazówek, jak zachować się w konkretnych sytuacjach, a przede wszystkim jak osiągnąć maksymalną skuteczność. W tym celu, na przykład Anna Winch przedstawia dziesięć czynników, które - jej zdaniem - sprzyjają osiągnięciu sukcesu w prezentacji. Należą do nich nie tylko kompetencje, spójność, konsekwencja, kultura czy atrakcyjność zewnętrzna, ale także bezinteresowność, zrównoważone zachowanie, egzemplifikacja i etykietowanie1. Istotnym walorem książki jest kompleksowe oraz interdyscyplinarne potraktowanie zagadnień związanych z prezentacją. Odpowiada temu logicznie zaprojektowana struktura treści. Publikacja składa się z trzech części poświęconych kolejnym fazom procesu prezentacji, od jej przygotowania, przez przedstawienie, do podsumowania. Część pierwsza, zatytułowana Przed prezentacją, dostarcza czytelnikowi informacji o komunikacji interpersonalnej, warunkach budowania wiarygodności i zaufania oraz radzenia sobie ze stresem. Według intencji autorów przygotowanie do prezentacji jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: komu wierzą ludzie?2 Pomocne w tej kwestii są, między innymi, wskazówki na temat procesu kreowania własnego wizerunku, określanego też jako manipulowanie wrażeniem oraz różnorodne taktyki autoprezentacyjne.

Dla czytelników szczególnie istotna może okazać się druga część książki, zatytułowana - W czasie prezentacji. Autorzy kierują się założeniem, że prezentacja jest relacją kupna-sprzedaży, w której osiągnięcie sukcesu zależy od zastosowanych technik wywierania wpływu. Rozdziały szczegółowo przedstawiają wskazówki dotyczące przebiegu prezentacji, zachowania, sposobów mówienia, a nawet sylwetki i ruchów prezentującego.

Trzecia część książki, obejmująca kolejne pięć rozdziałów, traktuje o sytuacjach, jakie pojawiają się po prezentacji. Przedstawione zostały tu informacje pomocne w opanowaniu audytorium, wskazówki dotyczące prowadzenia dyskusji oraz zachowania w trakcie odpowiadania na pytania, a także reakcji na ewentualne wątpliwości odbiorców. Autorzy nie pominęli problemów, które mogą ujawnić się w sytuacjach konfliktowych, trudnych. Dlatego poruszyli zagadnienie asertywności w relacjach z odbiorcami oraz podjęli się analizy przyczyn najczęściej popełnianych błędów.

Szerokie spektrum poruszonych zagadnień czyni z książki Prezentacja profesjonalna uniwersalny i niezwykle pożyteczny poradnik dla szerokiego grona odbiorców - menedżerów, nauczycieli, trenerów oraz uczestników wszystkich typów kształcenia. Przemawia za tym duży udział konkretnych informacji i rad praktycznych, dotyczących na przykład wyglądu zewnętrznego, aranżacji sali, tempa mówienia, itp. W wielu fragmentach książki znajdują się zestawy ćwiczeń, jak choćby oddechowych, pomocnych w radzeniu sobie ze stresem oraz do samodzielnej pracy nad głosem. Zagadnienie mowy ciała objaśnione jest za pomocą licznymi zdjęciami. Czytelnik znajdzie również wiele inspirujących fragmentów na temat m.in. technik wywierania wpływu w przekazie treści, radzenia sobie z trudnymi pytaniami słuchaczy, czy też bronienia swojego terytorium psychologicznego.

Książka została opracowana przez zespół ekspertów3, którzy znajomość tej problematyki potwierdzają swoimi osiągnięciami. Osoby te są menedżerami, wykładowcami, trenerami o uznanych w środowisku sukcesach w komunikacji interpersonalnej oraz dydaktyce, potwierdzonych najwyższymi ocenami współpracowników i słuchaczy.

Prezentacja profesjonalna to publikacja o istotnych walorach teoriopoznawczych. Potwierdza to obszerna bibliografia, która liczy sto dwadzieścia dziewięć pozycji z literatury przedmiotu. Wyważone połączenie treści teoretycznych i aspektów utylitarnych decyduje o możliwości wykorzystania tej wiedzy w różnych dziedzinach i do różnych celów, jak na przykład: prezentacji projektu, oferty handlowej, czy prowadzenia szkolenia.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch (red.), Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka, Difin,Warszawa 2008, s. 22.

2 Tamże, s. 7.

3 Lidia Jabłonowska, Katarzyna Stoińska, Agnieszka Wojtczuk-Turek, Anna Winch, Grzegorz Myśliwiec, Marcin Szczygieł, Piotr Wachowiak i Sławomir Winch