AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Initiatives in China. Pedagogy, Policy and Culture, red. Helen Spencer-Oatey, Hong Kong University Press, Hong Kong 2007

Chiny to państwo, które jest w ostatnich latach bacznie obserwowane przez osoby ze środowiska edukacyjnego, zarówno ze względu na rynek, który chcieliby oni zrozumieć i eksplorować, jak również z potrzeby pozyskania studentów dla własnych uczelni. Publikacja e-Learning Initiatives in China. Pedagogy, Policy and Culture pod redakcją Helen Spencer-Oatey poświęcona jest obszarowi projektów i inicjatyw e-learningowych realizowanych w chińskim szkolnictwie. Zaprezentowano w niej charakterystykę edukacji na odległość, case studies dotyczące projektowania i rozwoju e-learningu, a także wyzwania, które napotkały brytyjskie i chińskie zespoły podczas uczestnictwa w inicjatywie Sino-UK oraz eChina-UK Programme.

Publikację dostępna na stronie internetowej wydawcy: http://www.hkupress.org/Common/Reader/Products/

Beata Siwińska, Education goes global! Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", Warszawa 2007

Obecnie na uczelniach zagranicznych studiuje 2,7 miliona "wędrujących studentów". Według prognoz ekspertów w 2025 r. liczba ta wzrośnie niemalże trzykrotnie do 7,2 mln. Najlepsi tworzą falę migracji uzdolnionych, stają się międzynarodowymi profesjonalistami i podwyższają potencjał kompetencji swojego kraju.

Celem książki Education goes global! Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, autorstwa Beaty Siwińskiej, jest przedstawienie rozwoju strategii internacjonalizacji szkolnictwa wyższego na przykładzie Niemiec. Scharakteryzowano również pokrótce sytuację w Azji (Chiny), Wielkiej Brytanii i Australii. Publikacja jest dobrym wstępem do dyskusji nad przyszłością polskiego szkolnictwa wyższego w zakresie umiędzynaradawiania edukacji, a opisane case studies mogą zainspirować do tworzenia podobnych inicjatyw w naszym kraju.

Publikację można zamówić na stronie internetowej wydawcy: http://www.perspektywy.pl/index.php?mid=informatory


Andrzej Wodecki, Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny, Lublin 2007

Region lubelski jest jednym z najuboższych regionów w Polsce i Unii Europejskiej, lecz jego stolica - Lublin jest miastem o jednym z najwyższych wskaźników skolaryzacji (niemal 20% mieszkańców stanowią studenci). Jaki jest potencjał rozwoju tego obszaru? Jakie czynniki wpływają na podniesienie potencjału rozwojowego mieszkańców, firm i jednostek badawczo-naukowych? Na te i inne pytania odpowiada Andrzej Wodecki, autor badań nad kapitałem intelektualnym Lubelszczyzny, w publikacji wydanej w ramach projektu Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny: badania potencjału regionu, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W raporcie z badań znajduje się prezentacja kapitału ludzkiego (a w jego zakresie m.in. edukacji, mobilności, sportu, działalności artystycznej), kapitału społecznego (pomoc sąsiedzka, udział w akcjach społecznych, przynależność do organizacji, tolerancja), a także kapitału strukturalnego z podziałem na potencjał przedsiębiorców oraz potencjał gmin.

Publikację można pobrać ze strony internetowej: http://www.kapitalintelektualny.pl/KIL.pdf

K. Leja, Management Issues in Knowledge-Based University, Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2007

Gdański ośrodek, prężnie rozwijający się w obszarze zarządzania wiedzą, zajął się zagadnieniem szczególnie w ostatnim czasie intrygującym, a mianowicie zarządzaniem wiedzą w szkolnictwie wyższym. Wydana monografia stanowi rzetelne studium wybranych zagadnień z tym związanych. Wprowadza także, słabo zbadane jeszcze w polskiej nauce, kategorie, takie jak nauczyciel jako pracownik wiedzy czy zarządzanie relacjami z klientami w uczelniach.

Wartą dostrzeżenia jest także teza stawiana przez jednego ze współautorów - Dominika Antponowicza - mówiąca paradoksalnie o "przeedukowaniu" polskiego społeczeństwa. Analizując fenomen boomu szkolnictwa wyższego w Polsce odważył się on zakwestionować publicznie jego sens (oczywiście w takim kształcie, jaki możemy obserwować). Zwraca on bowiem uwagę w swej krytycznej analizie na niedostosowanie gospodarki do absorpcji tak dużej, szybko rosnącej liczby wykształconych absolwentów. Zważywszy, że polska gospodarka wciąż ma charakter przemysłowy i daleko jej do gospodarki wiedzy, potencjalni pracownicy wiedzy nie potrafią się w niej odnaleźć. I choć edukacja miała być prostą drogą do zbudowania gospodarki opartej na wiedzy, Polska wciąż ma problemy z realizacją tego celu. Wykształcenie bowiem rzeszy młodych (i nie tylko) ludzi nie stanowi jeszcze gwarancji podniesienia konkurencyjności gospodarki. Podniesienie poziomu wykształcenia nie przekłada się bowiem automatycznie na stworzenie społeczeństwa wiedzy.

Można w tym wywodzie dostrzec zresztą pewne analogie do sytuacji w przedsiębiorstwie - sam fakt posiadania przez firmę wiedzy (czy inaczej: istnienia wiedzy dotyczącej określonego problemu w firmie) nie oznacza jeszcze, że firma osiągnie z tego tytułu korzyści. Wiedza ta bowiem musi zostać wykorzystana, zastosowana. Prawidłowość ta niejednokrotnie była już opisywana w literaturze. Przeniesienie jej na poziom makroekonomiczny wydaje się być jednak dość nowatorskim posunięciem.

Prezentowane tezy, obok wielu innych trafnych spostrzeżeń można znaleźć w opracowaniu Management Issues in Knowledge-Based University, pod redakcją Krzysztofa Lei. Pozycja ta wydaje się być jedną z najbardziej rzetelnych i nowatorskich w całym dotychczasowym cyklu monografii poświęconych zarządzaniu wiedzą, wydawanych przez Politechnikę Gdańską. Redaktorowi udało się zebrać zespół teoretyków i praktyków opisujących w ciekawy sposób problemy związane z nowoczesnym zarządzaniem uczelnią.


Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. Krzysztof Leja, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Gdańsk 2008

Na rynku akademickim ukazała się nowa, interesująca pozycja poświęcona społecznej odpowiedzialności uczelni oraz ich społeczności. Autorzy, w dwunastu rozdziałach tej publikacji, podejmują się analizy i opisu zagadnień bardzo ważnych dla funkcjonowania szkół wyższych w Polsce. Omawiana jest problematyka m.in. roli etosu i kodeksów akademickich, pozycji uczelni w życiu publicznym i ich otoczeniu, elitarności oraz kultury uniwersytetu. Nie zabrakło także analiz dotyczących badań naukowych i norm rzetelności naukowej.

Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk, red. Magdalena Pertyńska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2007

Według opinii środowiska dziennikarskiego, samorządowców i przedsiębiorców, instytucje naukowe w niedostateczny sposób informują otoczenie o prowadzonych pracach oraz słabo promują swoje osiągnięcia. Pomocą w udoskonaleniu promocji nauki będzie z pewnością książka Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk, pod redakcją Magdaleny Pertyńskiej, która została wydana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem publikacji jest wsparcie pracowników naukowych w przygotowaniu strategii informowania na temat podejmowanych działań, planów, osiągnięć, ale również problemów, z którymi borykają się w zawodowym życiu. Poradnik w szczegółowy sposób prezentuje opracowanie koncepcji działań promocyjnych, w tym etapy planowania strategii komunikacyjnej, a także sugeruje przykładowy zakres zadań osoby, która zajmowałaby się promocją działalności naukowej danej jednostki. Odrębny rozdział został również poświęcony zagadnieniom prawnym (m.in. prawo prasowe, ochrona danych osobowych, prawa autorskie) i etycznym. Ciekawą częścią publikacji są również porady odnoszące się do kontaktów z dziennikarzami, a także przykłady dobrych praktyk - zarówno z uniwersytetów zagranicznych, jak i polskich.

Książka przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za promocję instytucji naukowych. Będzie ona również interesującą lekturą dla wszystkich zainteresowanych propagowaniem osiągnięć polskiej nauki.

Publikację można pobrać ze strony internetowej: http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/31/12/31122/Promocja_w_nauce_poradnik.pdf

Nanonauki i nanotechnologie. Stan i perspektywy rozwoju, red. Adam Mazurkiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007

Nakładem Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego ukazała się pierwsza w Polsce książka poświęcona nanotechnologiom pt. Nanonauki i nanotechnologie. Stan i perspektywy rozwoju, przygotowana pod redakcją Adama Mazurkiewicza, przy współpracy Jerzego Dobrodzieja i Beaty Poteralskiej.

Pierwsza część publikacji poświęcona jest definicjom i klasyfikacjom oraz genezie nanotechnologii. W drugiej skupiono się na priorytetowych w polskiej strategii rozwoju obszarach badawczych, a w kolejnej przedstawiono aktualne i potencjalne zastosowania nanotechnologii. Rozdział czwarty prezentuje krajowe i międzynarodowe inicjatywy, strategie i programy kształcenia - uwzględniono w nim porównanie rozwoju nanotechnologii w Polsce do rozwiązań światowych. Ciekawa dla czytelników będzie z pewnością ostatnia część książki, w której znajdują się opisy 66 projektów z dziedziny nanotechnologii, realizowanych w naszym kraju. W opisach uwzględniono zakres prowadzonych badań, najważniejsze rezultaty oraz możliwości ich praktycznego zastosowania.

Książka polecana jest wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem nanotechnologii, w szczególności naukowcom i studentom.

Publikację można zamówić na stronie internetowej wydawcy: http://www.itee.radom.pl/wydawnictwo/o_wydawnictwie.htm


Patrycja Kierzkowska, E-biznes. Relacje z klientem, Helion, Gliwice 2007

Założenie sklepu internetowego nie stanowi dziś problemu. Czy jednak właściciele e-biznesów posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie relacji z klientami? W przypadku e-sklepów brak nam bezpośredniego kontaktu z odbiorcami - należy więc w komunikacji z nimi w umiejętny sposób posługiwać się takimi narzędziami, jak newsletter, blog, e-mail.


Patrycja Kierzkowska w książce E-biznes. Relacje z klientem przedstawia kompleksowo (i, co ważne, na konkretnych przykładach) zasady budowania relacji z klientem w taki sposób, aby wyróżniać się na tle konkurencji i pozyskiwać lojalnych odbiorców. Publikacja będzie niezwykle przydatna osobom, które już posiadają bądź zamierzają w najbliższym czasie założyć swój własny e-biznes.

Książka dostępna na stronie internetowej wydawcy: http://helion.pl/ksiazki/relebi.htm

Kazimierz Waćkowski, Jacek M. Chmielewski, Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi. Podręcznik dla menedżerów, Helion, Gliwice 2007

Według badań, zaledwie 30 proc. projektów informatycznych kończy się pełnym sukcesem - w pozostałych przypadkach dochodzi do przekroczenia terminu lub budżetu, niezrealizowania oczekiwanej funkcjonalności lub w ogóle zaniechania dalszej realizacji. Co zrobić, aby uniknąć podobnych sytuacji? Pomocą z pewnością okaże się książka Kazimierza Waćkowskiego i Jacka M. Chmielewskiego Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi. Podręcznik dla menedżerów. Autorzy przedstawiają w niej sposoby skutecznego zarządzania projektami informatycznymi i oceny ryzyka przedsięwzięcia, zadania kierownika projektu, a także harmonogramowanie i budżetowanie projektu. Przydatnym dodatkiem jest słownik terminologii.

Książka polecana jest dla przede wszystkim dla menedżerów, jednak będzie ona interesująca i przydatna również dla studentów studiów ekonomicznych i informatycznych.

Publikacja dostępna na stronie internetowej wydawcy: http://helion.pl/ksiazki/wspoza.htm


J.J. Matthews, D. Megginson, M. Surtees, Rozwój zasobów ludzkich, Helion, Gliwice 2008 r.

Wielu menedżerów już dziś zdaje sobie sprawę z faktu, że samo wysyłanie pracowników na kolejne szkolenia, nie przyniesie wymiernych korzyści w postaci zwiększenia ich kreatywności i efektywności. Aby osiągnąć takie rezultaty, należy starać się budować kulturę nieustannego rozwoju zawodowego opartego na koncepcji kształcenia ustawicznego oraz organizacji uczącej się.

Publikacja J.J. Matthewsa, D. Megginsona i M. Surteesa Rozwój zasobów ludzkich wydana przez Helion w ramach serii "Akademia liderów klasy MBA (MBA Masterclass)" charakteryzuje najnowsze techniki rozwoju kadr i kultury organizacyjnej, m.in. zarządzanie talentami, coaching, mentoring, nowe modele doskonalenia zawodowego. Omawia nie tylko samo zagadnienie nauki (zarządzanie nauką, jej katalizatory, style), lecz również zasady budowania organizacji uczącej się i wpływ ciągłego kształcenia na budowanie przewagi konkurencyjnej. Autorzy radzą, jak identyfikować potrzeby i dobierać szkolenia, w jaki sposób grupy mogą wpływać na zmiany w organizacji i jak doskonalić kadrę zarządzającą. Odrębny rozdział został poświęcony e-learningowi i blended learning. Książkę wzbogacają case studies, zadania do przemyślenia i zestawienia kluczowych pojęć.

Publikację można pobrać ze strony internetowej: http://onepress.pl/ksiazki/rozalu.htm