AAA

Mapowanie i transfer wiedzy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Piotr Wachowiak

Wprowadzenie

Jednym z podstawowych zadań w organizacji, które umożliwia efektywne wykorzystanie przez nią wiedzy jest zlokalizowanie i ujawnienie zasobów wiedzy. Lokalizacja wiedzy może odbywać się za pomocą wielu narzędzi, do których można zaliczyć miedzy innymi mapy wiedzy. Są one niczym innym, jak graficznym odwzorowaniem wzajemnych zależności między istniejącymi w organizacji aktywami intelektualnymi, źródłami wiedzy i jej strukturami oraz zastosowaniem.

Kolejnym istotnym zagadnieniem, szczególnie w organizacjach edukacyjnych, jest transfer wiedzy, a więc wykorzystanie wiedzy przez organizacje w celu realizacji swoich celów.

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczące mapowania i transferu wiedzy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie1. Celem badań było wyodrębnienie obszarów wiedzy SGH oraz dokonanie analizy sposobu jej wykorzystania. W trakcie badań autorzy udzielili odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

 • Jaka jest mapa wiedzy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie?
 • Jakie są obszary kluczowe wiedzy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie?
 • Jak jest wykorzystywana wiedza w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie?

W trakcie badań autorzy zaproponowali własną metodę mapowania wiedzy i analizy jej transferu. Metoda ta może być wykorzystana przez inne organizacje naukowe i edukacyjne.

Mapowanie wiedzy polegało na:
 • określeniu kluczowych zainteresowań Kolegiów;
 • przypisaniu zainteresowań samodzielnych pracowników nauki danego Kolegium do obszaru wiedzy. W badaniach wyodrębniono następujące obszary wiedzy: zarządzanie, finanse, rachunkowość, bankowość, prawo, ekonomia i polityka gospodarcza, stosunki międzynarodowe, polityka społeczna i nauki społeczne, metody ilościowe i informatyka, gospodarka i administracja publiczna i samorządowa;
 • przypisaniu badań naukowych prowadzonych przez pracowników Kolegium do obszarów wiedzy.

Analiza transferu wiedzy polegała zaś na:
 • przypisaniu prac na stopień, realizowanych w danym Kolegium, do poszczególnych obszarów wiedzy. Założono, że wśród prac na stopień wyróżnia się rozprawy habilitacyjne, rozprawy doktorskie, prace magisterskie oraz prace licencjackie;
 • przypisaniu zajęć na różnych formach kształcenia prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych danego Kolegium do obszarów wiedzy. Wśród form kształcenia wyróżniono następujące formy: studia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne;
 • przypisaniu publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych danego Kolegium do obszarów wiedzy. Wśród publikacji wyróżniono książki i monografie, podręczniki, skrypty i artykuły;
 • przypisaniu konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez katedry wchodzące w skład danego Kolegium (lub przez Kolegium) do obszarów wiedzy.
 • przypisaniu ekspertyz wykonywanych przez pracowników danego Kolegium na rzecz podmiotów zewnętrznych.

W pierwszej części badań autorzy dokonali mapowania i analizy transferu wiedzy w poszczególnych Kolegiach Szkoły Głównej Handlowej. Po dokonaniu mapowania i analizy transferu wiedzy w poszczególnych Kolegiach dokonano syntetycznej oceny tych procesów. W drugiej części badań na podstawie ww. działań w poszczególnych Kolegiach dokonano mapowania i analizy transferu wiedzy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Mapowanie wiedzy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Kluczowe zainteresowania poszczególnych Kolegiów w Szkole Głównej Handlowej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest podmiotem skupiającym pięć Kolegiów: Kolegium Analiz Ekonomicznych (KAE), Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (KES), Kolegium Gospodarki Światowej (KGŚ), Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (KNoP), oraz Kolegium Zarządzania i Finansów (KZiF).

Większość Kolegiów ma charakter interdyscyplinarny, przy czym każde z nich ma tzw. obszar dominujący. Obszarem dominującym dla KZiF jest zarządzanie, finanse i bankowość oraz ekonomia i polityka gospodarcza. Dla KNoP jest to obszar zarządzania i finansów; dla KGŚ stosunki międzynarodowe, zarządzanie, finanse oraz ekonomia i polityka gospodarcza; a dla KES polityka społeczna i nauki społeczne, stosunki międzynarodowe. Wybitnie ukierunkowane na jeden obszar wiedzy jest natomiast KAE. W centrum jego zainteresowań są metody ilościowe i informatyka.

Obszary zainteresowań pracowników pomiędzy poszczególnymi Kolegiami są bardzo rozproszone, przez co bardzo trudno w SGH stworzyć szkoły naukowe.

Samodzielni pracownicy naukowi SGH w podziale na poszczególne Kolegia

Nośnikami wiedzy w uczelni wyższej są jej pracownicy, szczególnie pracownicy samodzielni, tj. posiadający tytuł profesora lub doktora habilitowanego. Strukturę ich zainteresowań naukowych w podziale na poszczególne Kolegia prezentuje tabela 1.

W Szkole Głównej Handlowej istnieją duże dysproporcje pomiędzy liczbą samodzielnych pracowników w poszczególnych Kolegiach. Największą liczbę samodzielnych pracowników naukowych, bo aż 64, posiada KGŚ, 55 zaś KZiF. Pozostałe trzy Kolegia mają wyrównany poziom pod tym względem. Każde z nich skupia 38-36 samodzielnych pracowników naukowych.

W większości Kolegiów samodzielni pracownicy naukowi są rozproszeni pomiędzy różne katedry i instytuty, co utrudnia współpracę i budowanie silnych ośrodków naukowych, jakimi są np. Instytut Demografii i Statystyki, Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Instytut Ekonometrii. Średnio w jednej katedrze lub instytucie pracuje trzech samodzielnych pracowników naukowych.

Łącznie w SGH jest zatrudnionych aż 230 samodzielnych pracowników naukowych. Najliczniej reprezentowanymi obszarami wiedzy są: zarządzanie, stosunki międzynarodowe, ekonomia i polityka gospodarcza oraz finanse. Najmniej samodzielnych pracowników naukowych jest w obszarach: rachunkowości, bankowości i prawa. O ile można wytłumaczyć małą reprezentację prawa - SGH nie jest uczelnią prawniczą, o tyle zastanawiająca jest mała liczba samodzielnych pracowników z obszaru rachunkowości.

Wszystkie Kolegia, poza KAE, mają charakter interdyscyplinarny. Najbardziej interdyscyplinarny charakter ma Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Również prawie wszystkie obszary wiedzy są reprezentowane w większości Kolegiów. Wyjątek stanowi obszar wiedzy: metody ilościowe i informatyka, który to zlokalizowany jest jedynie w KAE.

Badania naukowe prowadzone w SGH w ujęciu poszczególnych Kolegiów

Łączna liczba projektów badawczych realizowanych w 2006 roku w Szkole Głównej Handlowej wynosiła 332, w tym: 19 grantów, 153 badań statutowych oraz 160 badań własnych. Rozkład badań między poszczególnymi Kolegiami był nierównomierny. Najaktywniejszym w sferze badań naukowych było KAE (112 badań) oraz KZiF (82 badania), najmniej aktywnym KNoP (jedynie 20 badań).

Najwięcej badań prowadzono w obszarze metod ilościowych i informatyki - 84 badania (prawie wszystkie prowadzone przez KAE). Kolejne obszary wiedzy, w których prowadzono badania to: zarządzanie, gospodarka i administracja publiczna i samorządowa, ekonomia o polityka gospodarcza oraz ekonomia. Najmniej prac badawczych było w obszarze: prawa (3 badania), rachunkowości (3 badania) i bankowości (9 badań).

Pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w zbyt małej liczbie pozyskują granty badawcze (tylko 19 w roku 2006). W większym stopniu pracownicy SGH powinni prowadzić badania między kolegialne. W roku 2006 liczba tych badań wynosiła tylko 20. Współpraca w zakresie prowadzenia wspólnych badań pomiędzy katedrami i instytucjami poszczególnych Kolegiów jest niewielka. W niewielkim również stopniu współpracują ze sobą katedry i instytuty wchodzące w skład jednego Kolegium.

Transfer wiedzy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Transfer wiedzy w uczelni wyższej odbywa się w wyniku powstawania prac na stopień, działalności dydaktycznej, działalności publikacyjnej, organizacji konferencji oraz w wyniku działalności eksperckiej pracowników. W kolejnych podpunktach prezentowane są rozmiary transferu wiedzy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prace na stopień

Prace na stopień obejmują: rozprawy habilitacyjne, rozprawy doktorskie, prace magisterskie oraz prace licencjackie. Liczbę i tematykę rozpraw habilitacyjnych w roku 2006, z podziałem na poszczególne Kolegia prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Liczba i tematyka rozpraw habilitacyjnych w 2006 roku z podziałem na poszczególne Kolegia

Obszary wiedzy Liczba rozpraw habilitacyjnych z podziałem na Kolegia Suma:
KZiF KNoP KGŚ KES KAE
Zarządzanie 2 1 - - - 3
Finanse 1 - - - - 1
Rachunkowość - - - - - 0
Bankowość 1 - - - - 1
Prawo - - - - - 0
Ekonomia i polityka gospodarcza 1 - - 1 - 2
Stosunki międzynarodowe - - - - - 0
Polityka społeczna i nauki społeczne - - - - - 0
Metody ilościowe i informatyka - - - - 1 1
Gospodarka i administracja publiczna i samorządowa - - - - - 0
Ogółem: 5 1 0 1 1 8
Źródło: opracowanie własne


Ogółem w 2006 roku w SGH osiem osób uzyskało tytuł doktora habilitowanego, z czego aż pięć w KZiF. Po jednej osobie uzyskało też tytuł dr hab. w KAE, KNoP oraz KES. W KGŚ żadna z osób w 2006 roku nie uzyskała stopnia doktora habilitowanego. Najwięcej obron, bo aż trzy, było z obszaru zarządzania. SGH nie w pełni wykorzystuje możliwości rozwojowe swoich pracowników naukowych. Liczba uzyskanych tytułów doktora habilitowanego jest bardzo mała. Równie mała jest liczba uzyskanych tytułów profesora. W 2006 roku pięciu pracowników naukowych SGH uzyskało tytuł profesorski (po jednym pracowniku z KAE, KNoP, KZiF, dwie osoby z KES, żadna osoba z KGŚ). W latach 2004-2006 tylko 12 pracowników uzyskało tytuł profesora.

W 2006 roku na uczelni miało miejsce 96 obron prac doktorskich. Wyraźnie widać duże dysproporcje między aktywnością poszczególnych Kolegiów w zakresie promowania prac doktorskich. Najwięcej prac wypromowało KZiF, bo aż 52 prace, a najmniej KGŚ - jedynie 4. Zbyt mała liczba pracowników naukowych poszczególnych Kolegiów uzyskuje tytuł doktora (w 2006 roku dwudziestu czterech pracowników naukowych uzyskało tytuł doktora nauk ekonomicznych). Najwięcej w Kolegium Zarządzania i Finansów - dziewięć osób i Kolegium Analiz Ekonomicznych - osiem osób, najmniej w Kolegium Gospodarki Światowej - jedna osoba. Jedna osoba uzyskała tytuł doktora z Centrum Nauki Języków Obcych.

Tabela 2. Tematyka rozpraw doktorskich z podziałem
na poszczególne Kolegia (2006 rok)

Obszary wiedzy Tematyka rozpraw doktorskich z podziałem na Kolegia
KZiF KNoP KGŚ KES KAE
Zarządzanie + + - + -
Finanse + - - + -
Rachunkowość + - - - -
Bankowość + + + - -
Prawo + + - - -
Ekonomia i polityka gospodarcza + - - - +
Stosunki międzynarodowe + - + + -
Polityka społeczna i nauki społeczne + - - + -
Metody ilościowe i informatyka + - - - +
Gospodarka i administracja publiczna i samorządowa + - + + -
Ogółem: 52 12 4 12 16
Suma: 96 rozpraw doktorskich

Źródło: opracowanie własne


Zakres tematyki prac magisterskich w poszczególnych Kolegiach jest zróżnicowany. Większość Kolegiów promuje prace magisterskie z wszystkich lub prawie wszystkich obszarów wiedzy. Wyjątek stanowi jedynie KAE, które specjalizuje się w trzech obszarach wiedzy: metodach ilościowych i informatyce, ekonomii i polityce gospodarczej oraz stosunkach międzynarodowych.

Tabela 3. Tematyka prac magisterskich z podziałem na poszczególne Kolegia

Obszary wiedzy Tematyka prac magisterskich z podziałem na Kolegia
KZiF KNoP KGŚ KES KAE
Zarządzanie + + + + -
Finanse + + + + -
Rachunkowość + + - - -
Bankowość + + + + -
Prawo + + + + -
Ekonomia i polityka gospodarcza + + + + +
Stosunki międzynarodowe + + + + +
Polityka społeczna i nauki społeczne + + + + -
Metody ilościowe i informatyka + - - - +
Gospodarka i administracja publiczna i samorządowa + + + + -

Źródło: opracowanie własne


Takie same wnioski można wysnuć analizując zakres tematyczny prac licencjackich, promowanych przez poszczególne Kolegia. Można stwierdzić, że SGH wykorzystuje w sposób bardzo dobry potencjał pracowników naukowych w zakresie promowania prac licencjackich i magisterskich.

Zajęcia dydaktyczne

Diagnoza transferu wiedzy za pomocą działalności dydaktycznej obejmuje trzy poziomy nauczania: poziom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych licencjackich i magisterskich, poziom studiów podyplomowych oraz poziom studiów doktoranckich.

Tabela 4. Tematyka zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na poszczególne Kolegia

Obszary wiedzy Tematyka zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych licencjackich i magisterskich
KZiF KNoP KGŚ KES KAE
Zarządzanie + + + + -
Finanse + + + + -
Rachunkowość + + + - -
Bankowość + + + + +
Prawo + + + + -
Ekonomia i polityka gospodarcza + + + + +
Stosunki międzynarodowe + + + + -
Polityka społeczna i nauki społeczne + + + + -
Metody ilościowe i informatyka - - - - +
Gospodarka i administracja publiczna i samorządowa + + + + -

Źródło: opracowanie własne


Większość obszarów wiedzy, z wyjątkiem obszaru "metody ilościowe i informatyka", jest podstawą działalności dydaktycznej wszystkich Kolegiów. Metody ilościowe i informatyka są domeną jednego kolegium - KAE. Pracownicy SGH są zaangażowani w bardzo dużym stopniu w prowadzeniu zajęć na studiach I i II stopnia, chociaż obciążenie poszczególnych pracowników naukowych jest bardzo nierównomierne.

Tabela 5. Tematyka zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych z podziałem na poszczególne Kolegia

Obszary wiedzy Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych
KZiF KNoP KGŚ KES KAE
Zarządzanie + + + - -
Finanse + + - + -
Rachunkowość + + - - -
Bankowość + - - - -
Prawo + - - - -
Ekonomia i polityka gospodarcza + - - - -
Stosunki międzynarodowe + - + - -
Polityka społeczna i nauki społeczne + + - + -
Metody ilościowe i informatyka + - - - +
Gospodarka i administracja publiczna i samorządowa + + + + -

Źródło: opracowanie własne


Działalność dydaktyczna na poziomie studiów podyplomowych najbardziej rozwinięta jest w KZiF. W Kolegium tym prowadzone są studia podyplomowe ze wszystkich obszarów wiedzy. Najbardziej wyspecjalizowane w zakresie studiów podyplomowych jest KAE. W SGH należy dążyć do zwiększenia liczby studiów podyplomowych w niektórych Kolegiach, żeby lepiej wykorzystać potencjał naukowych pracowników naukowych SGH. Jest to przede wszystkim Kolegium Analiz Ekonomicznych i Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Większa liczba katedr i instytutów powinna prowadzić studia podyplomowe.

Żaden z obszarów wiedzy nie był reprezentowany na poziomie studiów doktoranckich we wszystkich Kolegiach. Największym zainteresowaniem cieszyła się problematyka: finansów, ekonomii i polityki gospodarczej, stosunków międzynarodowych oraz problematyka gospodarki i administracji publicznej i samorządowej. Natomiast wiedza z zakresu: bankowości, prawa oraz metod ilościowych i informatyki była przedmiotem studiów doktoranckich w jednym Kolegium. Należy dążyć do rozwinięcia studiów doktoranckich w Kolegium Analiz Ekonomicznych. Należy lepiej wykorzystać wiedzę z różnych obszarów, którą dysponują pracownicy naukowi SGH.

Publikacje pracowników

Transfer wiedzy poprzez działalność publikacyjną pracowników uczelni w roku 2006 prezentuje poniższa tabela.

Tabela 6. Zakres tematyczny publikacji pracowników z podziałem na poszczególne Kolegia (2006 rok)

Obszary wiedzy Liczba rozpraw habilitacyjnych z podziałem na Kolegia Suma:
KZiF KNoP KGŚ KES KAE
Zarządzanie + + + + -
Finanse + + + + -
Rachunkowość + + + - -
Bankowość + + + + -
Prawo + + + + -
Ekonomia i polityka gospodarcza + + + + +
Stosunki międzynarodowe + + + + +
Polityka społeczna i nauki społeczne + + + + -
Metody ilościowe i informatyka + - - + +
Gospodarka i administracja publiczna i samorządowa + + + + -
Ogółem: 418 333 208 277 237 1473
 w tym: • książki i monografie 126 74 56 78 81 415
             • podręczniki akademickie 3 7 5 18 6 39
             • artykuły 276 221 102 180 150 929
             • skrypty i inne 13 31 45 1 0 90
Źródło: opracowanie własne


Działalność publikacyjna pracowników uczelni w 2006 roku była duża. Łącznie opublikowano 1473 prace, w tym 415 książek i monografii, 39 podręczników akademickich, 929 artykułów oraz 90 skryptów i innych publikacji. Największą aktywnością wykazało się KZiF - jego pracownicy opublikowali w tym czasie 418 prac.

Dwa obszary wiedzy: stosunki międzynarodowe oraz ekonomia i polityka gospodarcza były przedmiotem publikacji we wszystkich Kolegiach. Mimo dużej liczby publikacji nie wszyscy pracownicy SGH wydają swoje prace. Zbyt mała jest liczba publikacji w językach obcych oraz czasopismach zagranicznych. SGH mogłaby wydawać większą liczbę czasopism i zeszytów naukowych, w których pracownicy publikowaliby swój dorobek. Większy nacisk należy położyć na publikację wyników badań prowadzonych przez pracowników naukowych SGH.

Konferencje organizowane przez SGH

Transfer wiedzy uczelni może odbywać się poprzez działalność konferencyjną jej podmiotów. Tabela 7. prezentuje zakres tematyczny konferencji organizowanych przez poszczególne Kolegia w 2006 roku.

Tabela 7. Zakres tematyczny konferencji organizowanych przez poszczególne Kolegia

Obszary wiedzy Tematyka konferencji z podziałem na poszczególne Kolegia Suma:
KZiF KNoP KGŚ KES KAE
Zarządzanie + + + - -
Finanse + - + - -
Rachunkowość + - - - -
Bankowość + - - + -
Prawo + - + + -
Ekonomia i polityka gospodarcza +,- - - + +
Stosunki międzynarodowe + - + + -
Polityka społeczna i nauki społeczne + + - + -
Metody ilościowe i informatyka + - - - +
Gospodarka i administracja publiczna i samorządowa + - + - -
Ogółem: 12 4 7 13 8 44
 w tym: • krajowe 9 3 4 9 7 32
             • międzynarodowe 3 7 5 18 6 39
Źródło: opracowanie własne


W 2006 roku w Szkole Głównej Handlowej zorganizowano 44 konferencje, w tym 32 krajowe i 12 o zasięgu międzynarodowym. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące obszary wiedzy: zarządzanie, prawo, ekonomia i polityka gospodarcza, stosunki międzynarodowe, polityka społeczna i nauki społeczne.

Największą aktywność w zakresie konferencji wykazywało KES i KZiF, najmniejszą KNoP. W Szkole Głównej Handlowej organizuje się zbyt mało konferencji, szczególnie międzynarodowych. Dorobek naukowy pracowników SGH powinien być prezentowany w większym stopniu na konferencjach naukowych, organizowanych przez kolegia SGH.

Ekspertyzy

Ważnym sposobem transferowania wiedzy jest także działalność ekspercka, jakiej podejmują się pracownicy Szkoły Głównej Handlowej. Tematykę sporządzonych w roku 2006 ekspertyz prezentuje poniższa tabela.

Tabela 8. Tematyka ekspertyz z podziałem na poszczególne Kolegia

Obszary wiedzy Tematyka ekspertyz z podziałem na poszczególne Kolegia
KZiF KNoP KGŚ KES KAE
Zarządzanie + + + - -
Finanse + + + + -
Rachunkowość - + - - -
Bankowość + + - + -
Prawo + + + + -
Ekonomia i polityka gospodarcza - - - + +
Stosunki międzynarodowe + - + + -
Polityka społeczna i nauki społeczne + + + + -
Metody ilościowe i informatyka - - - - +
Gospodarka i administracja publiczna i samorządowa + + + + -
Ogółem: 32 35 31 25 21
Suma: 144 ekspertyzy
Źródło: opracowanie własne


W roku 2006 pracownicy SGH wykonali 144 ekspertyzy. Poziom zaangażowania w ten rodzaj działalności w poszczególnych Kolegiach był wyrównany i wynosił od 35 (KNoP) do 21 (KAE). Jednak, pracownicy SGH wykonują zbyt małą liczbę ekspertyz, szczególnie ekspertyz zamawianych przez organizacje gospodarcze i ekspertyz międzynarodowych. W tym zakresie potencjał naukowy, którym dysponują pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nie jest dobrze wykorzystywany.

Podsumowanie

Skuteczne wykorzystywanie wiedzy w każdej organizacji, a szczególnie w organizacji dydaktyczno-naukowej, jest bardzo istotnym zagadnieniem. Aby efektywnie zarządzać wiedzą, należy zlokalizować jej zasoby w organizacji, czyli dokonać jej mapowania. Niemniej ważnym zagadnieniem jest transfer wiedzy z wyższej uczelni do gospodarki.

Zaproponowany przez autorów badania model mapowania i transferu wiedzy pozwala na określenie zasobów wiedzy w danej organizacji naukowej i edukacyjnej oraz dokonanie analizy, jak jest ona wykorzystywana w praktyce gospodarczej. Model ten jest łatwy w zastosowaniu, ponieważ oparty jest na zbieraniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu wiedzy w jednostkach naukowych. Trudnością jest zaś wyodrębnienie obszarów wiedzy, ponieważ dla każdej organizacji naukowej lub edukacyjnej obszary wiedzy mogą być inne. Mapowanie wiedzy i analiza jej transferu powinny być dokonywane systematycznie, na przykład raz w roku. Analiza ta pozwala na określenie, jakiej wiedzy brakuje w danej organizacji oraz czy posiadana wiedza jest innowacyjna. Również dzięki niej wiadomo, czy wiedza tworzona w organizacji naukowej lub edukacyjnej jest wykorzystywana w praktyce gospodarczej.

Mapa wiedzy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pokazała, że poszczególne Kolegia funkcjonujące na Uczelni dysponują podobnymi zasobami wiedzy. Problemem jest współpraca między Kolegiami w celu wzbogacenia wiedzy, którą dysponują. Wydaje się również, że dobrym rozwiązaniem byłaby większa specjalizacja poszczególnych Kolegiów, co spowodowałoby, że zasoby wiedzy, którymi posiada uczelnia, byłyby jeszcze lepsze od strony jakościowej. Należałoby również położyć większy nacisk na badania naukowe prowadzone przez pracowników poszczególnych Kolegiów, zwłaszcza na pozyskiwanie grantów oraz prowadzenie badań we współpracy z innymi organizacjami naukowymi i uczelniami zagranicznymi, a także podmiotami gospodarczymi. Jeżeli chodzi o transfer wiedzy w SGH, należałoby zwrócić uwagę na zwiększenie liczby pracowników, którzy uzyskują poszczególne stopnie naukowe, zwiększenie liczby publikacji naukowych, a także wydawanych przez SGH czasopism oraz organizowanych konferencji naukowych, szczególnie międzynarodowych. Poważnym problemem jest współpraca SGH z praktyką gospodarczą. Należałoby rozszerzyć tę współpracę - chociażby poprzez zwiększenie liczby ekspertyz wykonywanych na rzecz tych podmiotów. W tym zakresie potencjał pracowników naukowo-dydaktycznych nie jest należycie wykorzystywany.

INFORMACJE O AUTORZE

PIOTR WACHOWIAK
Autor jest adiunktem w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH. Jego zainteresowania naukowe dotyczą negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji, w tym książki Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych. Książka pod jego redakcją pt. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa otrzymała nagrodę Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w ogólnopolskim konkursie prac w zakresie nauk o zarządzaniu powstałych w latach 2005-2006 w kategorii monografie.

 

Przypisy

1 Badania zostały przeprowadzone w 2007 roku w ramach badań własnych przez zespół w składzie: dr Piotr Wachowiak (kierownik badań), dr Aleksandra Laskowska-Rutkowska, dr Agnieszka Sopińska. Artykuł został napisany na podstawie raportu z badań sporządzonego przez cały zespół.