AAA

Informatyczne przygotowanie nauczycieli

już po raz dziewiąty tematem konferencji na Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Maria Zając

Relacja z konferencji

W dniach 6-7 kwietnia 2006 roku Akademia Pedagogiczna w Krakowie gościła przybyłych z wielu stron Polski uczestników kolejnej, IX już, ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli. Organizatorem konferencji, a zarazem jej gospodarzem, jest Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, natomiast uczestnikami byli nauczyciele akademiccy z 35 ośrodków i 26 miast Polski. Międzynarodowym akcentem konferencji była obecność referentów z Niemiec oraz ze Słowacji. Podczas dwudniowych obrad zaprezentowano 37 referatów. Po raz pierwszy konferencji towarzyszyła też sesja plakatowa, do której zakwalifikowano 14 prac. Jak co roku, obrady konferencji były transmitowane na żywo w internecie, co umożliwiło uczestniczenie w nich także tym, którzy z różnych względów nie mogli osobiście wziąć udziału w spotkaniu.

Tytuł Informatyczne przygotowanie nauczycieli odnosi się do całego cyklu konferencji, dlatego też co roku wskazywany jest temat przewodni aktualnego spotkania. W roku bieżącym były nim Kompetencje i standardy kształcenia. Szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych pociąga za sobą zarówno konieczność częstej aktualizacji programów nauczania, jak też nieustannego podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Warto zauważyć, że chociaż pozornie na temat standardów kształcenia w zakresie informatyki i technologii informacyjnej powiedziano już bardzo dużo, do dnia dzisiejszego nie tylko brak jest oficjalnego, zatwierdzonego przez Ministerstwo dokumentu w tym zakresie, ale także, zgłaszane wcześniej propozycje (m.in. prof. M. Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego), wymagają aktualizacji chociażby ze względu na zmianę spojrzenia na rolę mediów w edukacji oraz rosnące znaczenie nauczania z wykorzystaniem internetu.

Potwierdzeniem zainteresowania wspomnianą wyżej problematyką były właśnie oddzielne sesje dotyczące roli mediów w edukacji oraz technologii informacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych. Zgodnie z tematem wiodącym konferencji nie mogło oczywiście zabraknąć sesji dotyczącej kompetencji nauczycieli - na uwagę zasługuje fakt, iż zgłoszone opracowania prezentowały bardzo zróżnicowane podejście do kwestii kompetencji - oprócz ujęć o charakterze postulatywnym, definiujących, jakie kompetencje powinien posiadać nauczyciel, nie zabrakło też analiz i badań opartych na wypowiedziach osób bezpośrednio zainteresowanych, a więc samych nauczycieli oraz studentów, a nawet uczniów. Niewątpliwie znakiem zmian zachodzących w polskim systemie kształcenia są także próby zdefiniowania kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania online (problematyki tej dotyczyły dwa z prezentowanych wystąpień).

Bezpośrednio z problematyką kształcenia przez internet wiążą się także kwestie kształcenia ustawicznego, w którym e-edukacja może odegrać bardzo istotną rolę. Oprócz rozważań ogólnych na temat roli samokształcenia w pracy nauczycieli zaprezentowano także konkretne formy szkoleń organizowanych przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej.Nowym elementem konferencji była sesja dotycząca wolnego oprogramowania. Rozpoczął ją przedstawiciel Internet Society Polska (ISOC) Szymon Błaszczyk, prezentując możliwości wykorzystania wolnego oprogramowania w edukacji. Następnie Wojciech Folta z Akademii Pedagogicznej w Krakowie podjął próbę analizy tego, ile kosztuje przejście na bezpłatne oprogramowanie. W sesji tej znalazły się również prezentacje dotyczące konkretnych przykładów darmowego oprogramowania pod kątem ich zastosowań w szkole. Uzgodniono ponadto, że podczas kolejnej (X edycji) konferencji IPN 2007 Stowarzyszenie ISOC włączy się czynnie w organizację sesji nt. wolnego oprogramowania, co pozwoli na szerszą prezentację oferty edukacyjnej z tego zakresu.

Konferencji towarzyszyła recenzowana monografia pod redakcją przewodniczącego komitetu naukowo-organizacyjnego konferencji prof. Jacka Migdałka oraz sekretarza naukowego tegoż komitetu dr Marii Zając. Na ponad 450 stronach książki zebrano 56 opracowań, pogrupowanych w VII rozdziałach, odpowiadających poszczególnym sesjom konferencji. Informacje na temat możliwości nabycia monografii można uzyskać drogą mailową lub telefonicznie pod adresem wskazanym na stronie konferencji (http://www.ap.krakow.pl/kmk/ipn2006/). Tam też można zapoznać się z programem konferencji, który odzwierciedla spektrum zagadnień poruszanych w konferencyjnych wystąpieniach.

INFORMACJE O AUTORZE

MARIA ZAJĄC
Autorka jest adiunktem, kierownikiem Pracowni Nowe Media w Edukacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz specjalistą ds. jakości kształcenia w Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Problematyką e-learningu zajmuje się aktywnie od kilkunastu lat, uczestnicząc w wielu projektach oraz prowadząc szkolenia, głównie z zakresu metodyki e-nauczania. W pracy badawczej koncentruje się na problematyce personalizacji w kształceniu - zarówno od strony uwarunkowań psychologicznych, jak i rozwiązań informatycznych, które pozwalają na dostosowywanie środowiska nauczania do indywidualnych preferencji uczących się. Opublikowała ponad 80 opracowań dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii w kształceniu, w tym w nauczaniu online.