Ukazał się nowy numer e-mentora. Zachęcamy do lektury.

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

z przyjemnością przekazuję Państwu najnowszy numer czasopisma, w którym Czytelnicy reprezentujący różne dyscypliny naukowe z pewnością znajdą artykuły wpisujące się w obszar ich zainteresowań.

Dział dotyczący metod, form i programów kształcenia rozpoczyna się od analizy losów absolwentów kierunków atypowych na rynku pracy i ciekawych wniosków na temat ich oceny przez pracodawców. Kolejne opracowanie dotyczy edukacji młodych obywateli i wykorzystania budżetów partycypacyjnych na uczelniach w Polsce. W numerze znalazły się również dwa artykuły na temat wcześniejszych etapów edukacji, w których Autorzy podejmują problem zaangażowania organizacyjnego i dzielenia się wiedzą oraz oceny kompetencji informacyjnych uczniów.

W części związanej z zarządzaniem znalazła się refleksja na temat izolacji osób z niepełnosprawnościami w kontekście prawnych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych skutków pandemii COVID-19, relacja z badań, których celem było rozpoznanie, w jaki sposób praca w warunkach zdalnych przyczyniła się do zmiany preferencji pracowników kreatywnych i niekreatywnych wobec wykonywania obowiązków zawodowych o twórczym versus rutynowym charakterze indywidualnie versus w zespołach a także identyfikacja wad pracy zdalnej będących źródłem utraty satysfakcji przez pracowników z perspektywy pokolenia Z w Polsce.

W kręgu tematyki, która zajmuje istotne miejsce na łamach naszego czasopisma znajdują się także innowacje i technologie w biznesie. W bieżącym numerze Czytelnicy mogą zapoznać się z zastosowaniami mediów społecznościowych w inwestowaniu na rynku finansowym oraz obecnymi rozwiązaniami płatniczymi w metaverse, w tym z głównymi wyzwaniami związanymi z integracją tych systemów, jak bezpieczeństwo danych, weryfikacja tożsamości, procesy wymiany walut (także kryptowalut) oraz problemy z interoperacyjnością między różnymi wirtualnymi środowiskami.

Przypominam, że od października 2022 roku realizujemy projekt pt. "Działania na rzecz zwiększenia rozpoznawalności czasopisma w międzynarodowym środowisku naukowym" finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu organizujemy kolejny konkurs: spośród artykułów w języku polskim zgłoszonych od 15 kwietnia do 31 maja 2024 roku (termin wydłużony) Redakcja wybierze dwa, które zostaną przetłumaczone na język angielski i opublikowane w kolejnych anglojęzycznych numerach czasopisma. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Dla autorów".


więcej »


Zapraszamy do śledzenia naszej strony w serwisie LinkedIn!

„Działania na rzecz zwiększenia rozpoznawalności czasopisma „e-mentor” w międzynarodowym środowisku naukowym” – projekt finansowany na podstawie umowy nr RCN/SP/0361/2021/1 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” w wysokości 54 tysięcy złotych.

 

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Polecamy w nim szczególnie:

Dorota Bednarska-Olejniczak, Jarosław Olejniczak, Budżety partycypacyjne na uczelniach w Polsce jako narzędzie edukacji młodych obywateli

Uczelnie, oprócz umożliwiania zdobycia wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu, powinny także wspierać kształtowanie szeroko pojętych postaw obywatelskich wśród studentów. Jednym z narzędzi możliwych do wykorzystania w tym celu są uczelniane budżety partycypacyjne (BP). Celem prezentowanych badań była diagnoza stopnia i zakresu ich wykorzystania przez uczelnie publiczne w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu pełnienia przez BP funkcji edukowania młodych obywateli (studentów). Badania ukierunkowane były na wypełnienie luki badawczej, którą stanowił brak wiedzy na temat skali, znaczenia oraz możliwych wymiarów edukacyjnych BP wdrażanych na uczelniach publicznych. Przeprowadzono analizę wykorzystania BP na wszystkich 92 uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego...
czytaj dalej »


Paweł Kuraś, Patryk Organiściak, Bartosz Kowal, Dominik Strzałka, Krzysztof Demidowski, Integracja systemów płatniczych w IoE oraz metaverse - wyzwania i przyszłość e-commerce w wirtualnym świecie

W erze rozwijającego się metaverse integracja systemów płatniczych staje się kluczowym elementem umożliwiającym płynne i bezpieczne transakcje w wirtualnych środowiskach. Prezentowany artykuł skupia się na analizie obecnych rozwiązań płatniczych w metawersum, wyzwaniach w ich obszarze oraz na perspektywach na przyszłość. W pierwszej części opracowania omówiono istniejące systemy płatnicze dostępne w metarzeczywistości, w tym kryptowaluty, tokeny oraz tradycyjne metody płatności. Podkreślono ich wpływ na dynamikę transakcji oraz na postrzeganie wartości w wirtualnym świecie. Następnie przedstawiono główne wyzwania związane z integracją tych systemów, takie jak bezpieczeństwo danych, weryfikacja tożsamości, skomplikowane procesy wymiany walut (kryptowalut oraz tradycyjnych) oraz problemy z interoperacyjnością między różnymi wirtualnymi środowiskami...
czytaj dalej »

Patrycja Mizera-Pęczek, Różnorodność preferencji pracowników wobec pracy twórczej versus rutynowej oraz indywidualnej versus zespołowej w warunkach pracy zdalnej

Zmiana preferowanych modeli pracy, która nastąpiła w okresie pandemicznym i postpandemicznym sprawiła, że zarówno praca o charakterze twórczym, jak i odtwórczym, zespołowa czy indywidualna, odbywa się dzisiaj w warunkach stacjonarnych, hybrydowych i w pełni zdalnych. Wszyscy pracownicy coraz częściej muszą sprawnie funkcjonować w rzeczywistości wirtualnej, a tym samym w warunkach fizycznego osamotnienia. Celem badań, których wyniki przedstawiono w artykule, było rozpoznanie, w jaki sposób praca w warunkach zdalnych przyczyniła się do zmiany preferencji pracowników kreatywnych i niekreatywnych wobec wykonywania obowiązków zawodowych o twórczym versus rutynowym charakterze indywidualnie versus w zespołach. Badania zrealizowano metodą ankietowania CAWI wśród 1 000 respondentów w Polsce. Zbadano ich opinie na temat preferencji świadczenia pracy o różnym charakterze w warunkach zdalnych. W rezultacie...
czytaj dalej »