Ukazał się nowy numer e-mentora. Zachęcamy do lektury.

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

mam przyjemność przedstawić Państwu ostatni w 2023 roku numer czasopisma, w którym dominują dwa tematy: jeden związany z szeroko rozumianą dojrzałością organizacji, a drugi - z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w edukacji wyższej.

Czytelników zainteresowanych problematyką zarządzania zachęcam do zapoznania się z opracowaniem prezentującym aktualny stan wiedzy na temat dojrzałości zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management - BPM), a także zawierającym propozycję kierunków rozwoju badań w tym obszarze, szczególnie w kontekście Przemysłu 4.0 oraz wyłaniającego się Przemysłu 5.0. Drugi artykuł dotyczy samooceny dojrzałości technologicznej organizacji, w tym również rozpoznania, jakie kompetencje ją warunkują.

Drugi temat wiodący poruszony został w artykule dotyczącym edukacji matematycznej na poziomie akademickim na kierunkach ścisłych i technicznych w dobie technologii mobilnych i sztucznej inteligencji oraz w materiale o opiniach studentów wobec możliwości i ograniczeń wykorzystania systemu ChatGPT. Czytelnikom poszukującym treści związanych z trendami w edukacji polecam opracowanie na temat twórczego nauczania i nauczania do twórczości studentów z perspektywy wykładowców innowatorów.

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł dotyczący analizy różnic w polskich przedsiębiorstwach w zakresie konkraktu psychologicznego między ukraińskimi imigrantami ekonomicznymi a uchodźcami, którzy do migracji zostali zmuszeni działaniami wojennymi. Celem artykułu jest ustalenie, czy te grupy różnią się między sobą ze względu na niepisane oczekiwania, jakie mają względem pracodawców.

Tradycyjnie w piątym numerze publikujemy listę Recenzentów, którzy współpracowali z nami w mijającym roku. Ich zaangażowanie jest jednym z filarów rozwoju czasopisma. Serdecznie dziękuję wszystkim 133(!) Recenzentom i zapraszam do dalszej współpracy. W 2023 roku recenzowali dla "e-mentora":...


więcej »


Zapraszamy do śledzenia naszej strony w serwisie LinkedIn!

„Działania na rzecz zwiększenia rozpoznawalności czasopisma „e-mentor” w międzynarodowym środowisku naukowym” – projekt finansowany na podstawie umowy nr RCN/SP/0361/2021/1 ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki przyznanych w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” w wysokości 54 tysięcy złotych.

 

Na rynku wydawniczym ukazały się nowe publikacje

Polecamy w nim szczególnie:

Jolanta Maj, Maciej Filipowicz, Sabina Kubiciel-Lodzińska, Kontrakt psychologiczny: analiza różnic między ukraińskimi imigrantami ekonomicznymi a uchodźcami w polskich przedsiębiorstwach

W Polsce coraz liczniej obecni są zagraniczni pracownicy pochodzący głównie z Ukrainy. Nie jest to jednak grupa homogeniczna. Można wyróżnić imigrantów przedwojennych, których przyjazd do naszego kraju miał charakter dobrowolny oraz ukraińskich uchodźców, którzy do migracji zostali zmuszeni działaniami wojennymi. Celem artykułu jest ustalenie czy imigranci przedwojenni oraz uchodźcy różnią się między sobą ze względu na niepisane oczekiwania, jakie mają względem pracodawców. Chodzi o ustalenie, czy te grupy charakteryzuje odmienny kontrakt psychologiczny. Artykuł uzupełnia wiedzę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych oraz zarządzania różnorodnością, wskazując na konieczność wyodrębnienia statusu bądź doświadczenia uchodźczego jako nowego wymiaru różnorodności mającego istotny wpływ na oczekiwania pracowników względem organizacji, a tym samym na skuteczność stosowanych instrumentów zarządzania kadrami.
czytaj dalej »


Zofia Okraj, Twórcze nauczanie i nauczanie do twórczości w doświadczeniach wykładowców innowatorów

Twórcze nauczanie studentów i nauczanie ich do twórczości w realiach uniwersytetu wymaga od nauczyciela akademickiego chęci, inwencji, wiedzy, umiejętności a także własnych kompetencji twórczych. Najwyższym ich poziomem – związanym z twórczością profesjonalną nauczyciela – jest działalność innowacyjna związana z implementacją do dydaktyki akademickiej nowych rozwiązań. Innowacje te są wynikiem wieloletniej, twórczej pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich. Niniejszy tekst zawiera fragmenty wyników badań nad doświadczeniami polskich nauczycieli akademickich innowatorów, którzy wdrażali do dydaktyki akademickiej nowe i wartościowe, czyli użyteczne w kontekście przebiegu i efektów kształcenia: paradygmaty, strategie, koncepcje, modele, warsztaty, techniki kształcenia a także towarzyszące im środki dydaktyczne i sposoby oceniania studentów.
czytaj dalej »

Piotr Sliż, Marek Szelągowski, Kierunki badań nad oceną dojrzałości zarządzania procesami biznesowymi w Przemyśle 4.0/5.0

Opublikowane w literaturze przedmiotu wyniki badań w zakresie dojrzałości zarządzania procesami biznesowymi w organizacji, uwzględniające zarówno stopień implementacji zarządzania procesami, jak i orientacji procesowej wskazują, że większość z badanych organizacji w Polsce charakteryzuje się niskim poziomem dojrzałości. Mimo wzrastającej liczby badań, w których podejmowane są próby oceny dojrzałości procesowej organizacji, trzeba wyraźnie wskazać dyskurs w zagranicznej literaturze przedmiotu dotyczący krytycznego spojrzenia na modele dojrzałości. Dotyczy to przede wszystkim aspektu utylitarnego, identyfikowanego jako ograniczona wartość zastosowania ich w praktyce. Celem głównym artykułu jest ocena aktualnego stanu wiedzy na temat dojrzałości zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management – BPM) w polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu oraz próba nakreślenia kierunków rozwoju badań dotyczącymi tego zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem nowych wymagań i możliwości wynikających z Przemysłu 4.0 oraz wyłaniającego się Przemysłu 5.0.
czytaj dalej »