AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Journal of Educational Technology & Society

Educational Technology & Society jest kwartalnikiem dostępnym online. Magazyn ma dwie grupy docelowe: osoby tworzące systemy edukacyjne oraz wykładowców, którzy korzystają z tych systemów. Celem publikowanych artykułów jest dążenie do lepszego zrozumienia potrzeb i możliwości pomiędzy tymi grupami, wskazanie możliwości wzajemnego wsparcia oraz prezentacji doświadczeń i problemów.
Zakres tematyczny magazynu jest dość szeroki. Obejmuje on m.in.: systemy kształcenia na odległość, architekturę technologicznych systemów edukacyjnych, strategie kształcenia, aspekty pedagogiczne itd.

Więcej informacji: http://www.ifets.info/

Facilitating Online Learning, Effective Strategies for Moderators

Książka Facilitating Online Learning autorstwa G. Collisona, B. Elbauma, S. Haavinda i R. Tinkera jest swoistym przewodnikiem dla osób rozpoczynających pracę z grupami edukacyjnymi online, a także wykładowców chcących poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Omawia ona efektywne strategie, które mogą być wykorzystywane przez moderatorów kursów e-learningowych i prowadzących zajęcia w trybie kształcenia na odległość oraz wskazuje na pułapki, jakich powinni unikać. Książka opisuje zagadnienia teoretyczne, a także zawiera praktyczne przykłady. Publikację można nabyć w księgarniach internetowych m.in. Amazon.com (www.amazon.com).

EURODL - European Journal of Open and Distance Learning

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi artykułami zamieszczonymi w internetowym magazynie European Journal of Open and Distance Learning. EURODL ma na celu propagowanie i prowadzenie dyskusji na tematy związane z kształceniem na odległość. Publikacja magazynu jest wspierana przez EDEN. Radę programową pisma tworzą eksperci z Wielkiej Brytanii, Austrii, Czech, Norwegii, Holandii, Hiszpanii, Danii, Szwecji, Niemiec, Węgier, Belgii i Francji. Główne działy magazynu to: Stosowanie kształcenia na odległość i e-learningu w edukacji; Nowe technologie i nowe style nauczania - pojęcia i modele; Wyzwania dotyczące jakości, oceny i akredytacji; Wymiar europejski i aspekty kulturalne w otwartym kształceniu na odległość; Polityka i rozwój kształcenia na odległość i e-learningu; Rozwój organizacji i zarządzania. Na stronie internetowej znajdują się wskazówki dla osób zainteresowanych opublikowaniem swojego artykułu w EURODL

Więcej informacji na stronie: http://www.eurodl.org


Stanisław Łobejko
Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie


Świat współczesny został zdominowany przez technologię informacyjną, która wkracza do każdej dziedziny naszego życia. Postęp techniczny i technologiczny, jaki dokonał się w drugiej połowie XX wieku, doprowadził nie tylko do powstania nowych wysoko zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu, ale także do rewolucyjnych zmian w metodach i sposobach wytwarzania oraz zarządzania. Powstanie sieci komputerowych, a zwłaszcza internetu oraz pojawienie się nowoczesnych, bezprzewodowych środków łączności sprawiły, że straciły na znaczeniu tradycyjne bariery komunikacji między ludźmi. Możliwość błyskawicznego przesłania ogromnych ilości informacji w dowolne miejsca na kuli ziemskiej stworzyła warunki powstania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. W nowoczesnej globalnej gospodarce konkurencyjność przedsiębiorstw zależy od ich innowacyjności oraz posiadanej wiedzy. Fundamentem zarówno rozwoju wiedzy, jak i innowacji są informacje. Dlatego też wdrożenie odpowiedniego systemu informacyjnego jest czynnikiem warunkującym efektywne zarządzanie wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie.

Oficyna wydawnicza SGH, www.sgh.waw.pl

Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach


System gospodarki opartej na wiedzy uważa się za pobudzający innowacyjność, co przesądza o miejscu kapitału intelektualnego w tworzeniu strategii rozwoju firmy. W analizie poszczególnych obszarów gospodarki opartej na wiedzy omówiono w publikacji systemy informacyjne, edukacyjne, zarządzanie wiedzą na poziomie organizacji, aspekty regionalne oraz otoczenie instytucjonalno-biznesowe. Publikacja prezentuje model organizacji inteligentnej, organizację zwinną i wirtualną oraz sieciową, demonstrując cały szereg rzeczywistych przypadków projektowania takiej organizacji na przykładzie polskich przedsiębiorstw. Ważną częścią książki jest omówienie zarządzania wirtualnego w oparciu o sieć internet i intranet wraz z charakterystyką podstawowych technologii sieciowych stosowanych w zarządzaniu. Na tej podstawie przedstawiono kierunki funkcjonalne, takie jak: marketing, działalność biznesowa, działalność B2C oraz łańcuch B2B.

Wydawnictwo Difin, www.difin.pl

Zarządzanie wiedzą, wybrane problemy oraz Zarządzanie wiedzą w szkolnictwie wyższym, Gdańsk 2004

Nakładem Politechniki Gdańskiej (Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną) pod koniec 2004 r. zostały wydane, pod redakcją naukową dr inż. A. Szuwarzyńskiego, dwie pozycje książkowe podejmujące problematykę zarządzania wiedzą. Jedna (Zarządzanie wiedzą, wybrane problemy) wprowadza czytelnika w zagadnienia knowledge management (KM) i składa się z 8 rozdziałów. Druga publikacja (Zarządzanie wiedzą w szkolnictwie wyższym) to unikalny zbiór opracowań dotyczących organizacji pracy uczelni - ośrodka akademickiego jako organizacji uczącej się, w świetle idei społeczeństwa informacyjnego.

Obie książki różnią się od pozycji wydawanych w Polsce z zakresu KM. Dla przykładu pierwsza z nich podejmuje temat relacji wiedzy a życiem społecznym oraz wiedzy jako czynnika konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Obszar poruszanych zagadnień jest szeroki - od charakterystyki organizacji uczących się, poprzez zjawiska trudnomierzalne a wpływające na działania ludzi, po narzędzia informatyczne i oprogramowanie komputerowe.

Druga publikacja, koncentrująca się na zarządzaniu wiedzą w szkolnictwie wyższym podkreśla kluczową rolę ośrodków akademickich w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Książka prezentuje koncepcje uniwersytetu przedsiębiorczego, porusza kwestie efektywności procesów tworzenia i wykorzystywania wiedzy przez uczelnie oraz oczekiwań pracodawców względem przygotowania zawodowego absolwentów. Autorzy przedstawiają również model krajowej polityki naukowej oraz baz wiedzy i wirtualnych bibliotek.

Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hajduk Przedsiębiorstwo wirtualne Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002

Książka wprowadza nas w świat wirtualnego przedsiębiorstwa, które zaczyna funkcjonować na naszych oczach i które będzie nadal ewoluować w przyszłości. Omawia aktualne tendencje rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw zarówno w aspekcie organizacyjnym (zarządzania), jak i technologicznym. Pokazuje także, jakie są dalsze perspektywy i prawdopodobne formy rozwoju firm i organizacji w niedalekiej przyszłości. Najważniejsze zagadnienia poruszane w tej publikacji to charakterystyka i kreowanie organizacji wirtualnej oraz organizacja przedsiębiorstwa wirtualnego. Ponadto książka podnosi zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwie oraz podstawowy aspekt e-biznesu: elektroniczny obrót handlowy.

Wydawnictwo Difin,
Książka dostępna na stronach wydawcy: http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=139

Kyle D. Dent Postfix. Przewodnik encyklopedyczny Wydawnictwo Helion, Warszawa 2004

Postfix to jeden z wielu dostępnych programów do zarządzania przesyłaniem poczty elektronicznej (MTA - Mail Transport/Transfer Agent). Jest on niezwykle ceniony przez ekspertów za bezpieczną strukturę, olbrzymią niezawodność i prostotę konfiguracji. Z tych powodów Postfix jest domyślnym MTA w systemie Mac OS X. Również administratorzy serwerów internetowych wykorzystują go często w swoich systemach, podmieniając standardowy (domyślny) MTA na Postfixa. Nie szukając daleko - również główny serwer pocztowy w SGH wykorzystuje do dostarczania poczty użytkownikom na całej uczelni właśnie Postfixa.

Postfix. Przewodnik encyklopedyczny to doskonały poradnik dla administratorów serwerów pocztowych, ułatwiający przejście od podstawowej konfiguracji do wykorzystywania pełnych możliwości Postfixa. Książka opisuje proces instalacji, konfiguracji oraz połączenia Postfixa z innymi usługami sieciowymi, opatrując wszystkie omawiane zagadnienia szczegółowymi przykładami.

Wydawnictwo Helion,
Książka dostępna na stronach wydawcy: http://helion.pl/ksiazki/postfi.htm

ACA - Academic Cooperation Association


Academic Cooperation Association to niezależna organizacja europejska zajmująca się zarządzaniem, analizą i ulepszaniem współpracy w zakresie edukacji i szkoleń w Europie oraz pomiędzy Europą a innymi krajami świata. Stowarzyszenie, założone w 1993 r., skupia się głównie na zagadnieniach dotyczących szkolnictwa wyższego. Członkowie ACA pochodzą z 20 europejskich i 3 światowych organizacji, zajmujących się promocją i wspieraniem narodowych programów dotyczących edukacji.

ACA prowadzi dwa typy projektów. Pierwsze z nich są tworzone i finansowane przez ACA. Druga grupa - to projekty realizowane ze środków takich instytucji, np. Unii Europejskiej. Przykładowe projekty, prowadzone obecnie:

  • Eurodata - wrzesień 2004 - sierpień 2005 r. Roczny projekt mający na celu zebranie danych na temat mobilności studentów z 32 krajów europejskich (25 krajów UE, 4 krajów EFTA, Bułgarii, Rumunii i Turcji).


  • Postrzeganie europejskiego szkolnictwa wyższego w krajach nieeuropejskich - listopad 2004 - listopad 2005 r. Projekt ma na celu zbadanie silnych i słabych stron szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej, a w szczególności porównanie go z innymi krajami (np. Stanami Zjednoczonymi). Rezultaty badań zostaną przekazane Komisji Europejskiej wraz z zaleceniami na temat potrzeb kreowania wizerunku szkolnictwa wyższego poza granicami Europy.


Na stronie internetowej ACA znajdują się informacje o stowarzyszeniu, opisy projektów, zasady członkostwa oraz spis publikacji - http://www.aca-secretariat.be/

EUA - European University Association


European University Association jest organizacją reprezentującą europejskie uniwersytety oraz konferencje rektorów. Misją EUA jest promocja rozwoju spójnego systemu europejskiej edukacji wyższej oraz badań. EUA aktywnie wspiera swoich członków w ich działaniach mających na celu zwiększenie jakości kształcenia oraz prowadzonych badań.

Główne działania EUA:

  • wzmocnienie roli uniwersytetów w EHEA (European Higher Education) i ERA (European Research Area) przez wpływ na debaty i rozwój projektów;
  • współpraca z organizacjami członkowskimi przez wdrażanie usług i projektów poświęconych kluczowym dziedzinom w celu zwiększenia jakości kształcenia i wzmocnienia indywidualnych uniwersytetów europejskich;
  • wspieranie europejskiego wymiaru w edukacji wyższej i promowanie przepływu informacji między organizacjami przez organizowanie regularnych spotkań i konferencji, a także przygotowywanie publikacji i studiów przypadku analizujących bieżące trendy i uwypuklających najlepsze przykłady działań;
  • dostarczanie wsparcia, w imieniu swoich członków, w promowaniu wspólnych polityk na poziomie europejskim, a także promowanie zwiększonej współpracy i widzialności europejskiej edukacji wyższej na poziomie globalnym.


Strona internetowa EUA prezentuje misję i historię działalności stowarzyszenia, a także opis prowadzonych projektów i planowanych wydarzeń. Można tutaj również zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi EUA - http://www.eua.be/eua/index.jsp

IAU - International Association of Universities


IAU jest, założonym w 1950 r., międzynarodowym stowarzyszeniem uniwersytetów z całego świata. Skupia ono organizacje z około 150 krajów, które współpracują z narodowymi i regionalnymi instytucjami działającymi w zakresie edukacji wyższej. Oprócz członków, z jego dorobku mogą korzystać także inne instytucje edukacyjne, specjaliści, nauczyciele, badacze oraz studenci.

Stowarzyszenie kieruje się zasadami wolności i sprawiedliwości, godności ludzkiej i solidarności. Przyczynia się ono, przez współpracę międzynarodową, do rozwoju i wzmocnienia ogólnie działalności edukacji wyższej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia, zawierającej również spis publikacji oraz kalendarz wydarzeń.

Główne założenia IAU to:

  • prawo do dążenia do wiedzy bez względu na to, gdzie zaprowadzi nas poszukiwanie prawdy,
  • tolerancja dla różnych poglądów i niezależność od nacisków politycznych.


Ogólne cele IAU:

  • IAU oferuje swoim członkom usługi i forum wymiany poglądów i współpracy dla uniwersytetów z całego świata,
  • Stowarzyszenie działa w imieniu indywidualnych członków oraz edukacji wyższej w szerszym zakresie, reprezentując ich interesy w publicznych debatach i wobec innych partnerów.


Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.unesco.org/iau/

Adults Learning Journal

Jest to brytyjskie czasopismo wydawane przez NIACE (The National Institute of Adult Continuing Education - England and Wales) koncentrujące się na edukacji dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji uzupełniającej (futher education), zawodowej oraz wyższej. Uznawane za jedno z najbardziej wszechstronnych i aktualnych czasopism zajmujących się problematyką kształcenia ustawicznego. Wydawane w postaci 10 numerów rocznie, przeznaczone dla praktyków oraz osób odpowiedzialnych za strategie rozwoju oraz politykę oświatową sektora edukacji dorosłych. Celem pisma jest przedstawianie wizerunku edukacji ustawicznej w Wielkiej Brytanii przez zamieszczanie aktualności, fachowych analiz, wyników badań, wypowiedzi czołowych ekspertów i specjalistów edukacji dorosłych z kraju i za granicy, recenzji publikacji naukowych oraz innych źródeł informacji o rozwoju edukacji permanentnej.

Więcej informacji:
http://www.niace.org.uk/publications/Periodicals/AdultsLearning/Default.htm

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Opinia prof. dr hab. Zdzisława Sadowskiego wygłoszona w trakcie seminarium Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 20 stycznia 2005 r.