AAA

Kształcenie na odległość

- możliwości finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Anna Grabowska, Katarzyna Grzejszczak, Alina Meissner

Wprowadzenie

Przedmiotem artykułu jest ukazanie, z jakich źródeł, w ramach funduszy strukturalnych, możliwe jest pozyskanie koniecznych środków na realizację projektów z sektora edukacji na poziomie wyższym, w tym na kształcenie na odległość. Zaprezentowany zostanie również projekt KNOW - "Kształcenie na odległość wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim", który jest pierwszym tego rodzaju projektem aplikującym do funduszy strukturalnych przygotowanym przez Politechnikę Gdańską we współpracy z przedstawicielami Akademii Medycznej w Gdańsku, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Konieczność podejmowania działań, prowadzących do zwiększania zdolności mieszkańców regionu w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez rozwój systemu edukacji oraz dostosowanie potrzeb szkoleniowych do wymogów regionalnego rynku pracy, znajduje swoje odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (cel - Rozwój kapitału ludzkiego oparty na wiedzy i aktywności). Wspomaganie nauczania na odległość oraz wspieranie rozwoju zasobów edukacyjnych dostępnych online, a także umożliwienie osobom dorosłym zdobycia kwalifikacji niezbędnych do stosowania technik społeczeństwa informacyjnego jest przedmiotem projektów przygotowywanych przez uczelnie wyższe, i dlatego też należy poszukiwać alternatywnych źródeł finansowania dla tego typu działalności, np. fundusze strukturalne.

CEN PG

Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej (CEN PG) jest eksperymentalną jednostką dydaktyczną, która opracowuje i wdraża szkolenia oferowane w trybie na odległość. CEN PG zostało powołane przez Rektora Politechniki Gdańskiej 30 kwietnia 1997 roku w ramach projektu Phare Multi-country Programme for Distance Education (Establishment and Operation of Regional Phare Distance Education Study Centre). Z funduszy Phare Centrum zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i niezbędną literaturę. Głównym zadaniem CEN PG jest umożliwianie studentom i pracownikom Politechniki Gdańskiej udziału w kursach realizowanych z wykorzystaniem sieci internet, które udostępniane są dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu edukacyjnemu. CEN PG opracowuje oryginalne moduły szkoleniowe oraz adaptuje istniejące, które odpowiadają lokalnemu zapotrzebowaniu. Materiały szkoleniowe udostępniane są na stronach internetowych Centrum. Komunikacja pomiędzy studentami oraz instruktorem odbywa się głównie za pomocą poczty elektronicznej i list dyskusyjnych. Uczestnikami szkoleń są studenci PG oraz osoby spoza uczelni biorące udział w kursach pilotażowych realizowanych w ramach projektów Unii Europejskiej. Współpracownicy CEN PG (twórcy materiałów szkoleniowych, instruktorzy, eksperci oceniający jakość kursów) są zatrudniani na umowy zlecenia, przy czym za zarządzanie jednostką oraz sprawy administracyjne odpowiadają etatowi pracownicy Centrum. Moduły szkoleniowe oraz dedykowane internetowe środowiska edukacyjne powstawały przy wsparciu projektów Unii Europejskiej. W latach 1998-2003 CEN PG uczestniczyło/uczestniczy w 17 projektach finansowanych przez: PHARE Multi-country Programme in Distance Education, PHARE Partnership Programme, Leonardo da Vinci Programme, SOCRATES COMENIUS, SOCRATES GRUNDTVIG, SOCRATES MINERVA, Research Framework Programme 5.

Obecnie CEN PG oferuje różnorodne szkolenia online, o których więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.dec.pg.gda.pl/dec/index.phtml?id=kursy_pl.

Fundusze strukturalne

Jedną z podstaw realizacji polityki strukturalnej na terenie Polski jest Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. Jest to kompleksowy dokument określający strategię rozwoju Polski w latach 2004-2006. Wyznacza on cele i zadania konieczne do realizacji, aby Polska mogła osiągnąć spójność społeczno-gospodarczą z resztą Wspólnoty. Plan ten posłużył jako baza do stworzenia Podstaw Wsparcia Wspólnoty - dokumentu określającego kierunki i wielkość pomocy z funduszy strukturalnych. Odpowiedzią na główne cele zawarte w Narodowym Planie Rozwoju (NPR) są programy operacyjne, których finansowanie jest zadaniem czterech funduszy strukturalnych od lat funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej i finansujących działania państw w ramach ich polityk strukturalnych. Są to:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Celem działalności tego, powstałego w 1975 roku, funduszu jest zmniejszanie dysproporcji w rozwoju pomiędzy regionami Unii Europejskiej. Pomoc dla regionów polega na: inwestycjach pozwalających utrzymać lub tworzyć stałe miejsca pracy, rozwijaniu infrastruktury oraz wspieraniu lokalnych inicjatyw rozwojowych. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest największym, pod względem budżetu, z funduszy strukturalnych.
 2. Europejski Fundusz Społeczny
  Fundusz, który powstał na mocy Traktatów Rzymskich w 1960 roku, finansuje następujące obszary: aktywizację zawodową bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kształcenie ustawiczne, doskonalenie kadr gospodarki i rozwój przedsiębiorczości oraz aktywizację zawodową kobiet.
 3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
  Zadaniem funduszu, powstałego w 1964 roku, jest wspieranie transformacji struktury rolnictwa oraz pomoc w rozwoju obszarów wiejskich, a w tym m.in.: poprawę funkcjonowania gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw rolno-spożywczych, trwały rozwój lasów, tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, zróżnicowanie działalności gospodarczej na wsi oraz zachowanie i promocję walorów naturalnych regionu i rolnictwa.
 4. Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybołówstwa
  Fundusz od 1993 roku finansuje inicjatywy służące restrukturyzacji rybołówstwa i upraw wodnych polegające m.in. na: finansowaniu odnowienia floty rybackiej i modernizacji kutrów, pomocy w dostosowaniu połowów do wymogów rynku oraz pomocy w zachowaniu przybrzeżnej fauny i flory.


W Polsce w ramach polityki strukturalnej funkcjonuje obecnie pięć tzw. Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO) oraz jeden Zintegrowany Program Operacyjny. Zakres ich działalności oraz źródła z jakich są finansowane zawiera tabela 1. Tabela 1. Programy realizujące osie Narodowego Planu Rozwoju oraz źródła ich finansowania

OŚ ROZWOJU NPR PROGRAM
OPERACYJNY
FUNDUSZ
FINANSUJĄCY PROGRAM
1. Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw SPO - "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2. Rozwój zasobów
ludzkich i zatrudnienia
SPO - "Rozwój Zasobów Ludzkich" Europejski Fundusz Społeczny
3. Tworzenie warunków
dla zwiększania
poziomu inwestycji
SPO - "Transport" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
4. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich SPO - "Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa. Rozwój obszarów wiejskich" SPO - "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb" Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybołówstwa
5. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych regionów "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny

Źródło: opracowanie własne.
W ramach wymienionych funduszy i programów interesujące, z punktu widzenia realizacji projektów edukacyjnych, są Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, które to finansują "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego" (ZPORR) oraz Sektorowe Programy Operacyjne: "Rozwój Zasobów Ludzkich" (SPO-RZL) i "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" (SPO-WKP).

Poniżej przedstawiono zestawienie Priorytetów w ramach wybranych programów, które pozwalają na otrzymanie dofinansowania dla projektów edukacyjnych przygotowywanych przez szkoły wyższe, w tym projektów z zakresu kształcenia na odległość.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna

Źródło: opracowanie własne.
Działanie ma na celu m.in.: wykorzystanie aktywności środowisk naukowych i ich potencjału intelektualnego dla rozwoju gospodarczego i społecznego, umożliwienie szkołom wyższym i ośrodkom naukowo-badawczym o charakterze dydaktycznym współdziałania przy tworzeniu i pracach Europejskiej Przestrzeni Badawczej, poprawę jakości kształcenia i dostępu do wiedzy oraz zwiększenie potencjału badawczego szkół wyższych. Realizowane będą projekty mające na celu m.in.:
 • budowę nowych lub rozbudowę istniejących obiektów dydaktycznych, w tym laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek, infrastruktury społeczno-edukacyjnej w kampusach, w tym akademików i stołówek oraz obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej lub naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym i obiektów naukowo-badawczych w szkołach wyższych;
 • budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów sportowych oraz infrastruktury technicznej i sanitarnej w szkołach wyższych lub kampusach;
 • zagospodarowanie otoczenia obiektów oraz ich wyposażenie (wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów).


Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie ma na celu m.in.:
 • zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu do internetu w celu przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich i małych miast;
 • rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej, w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach;
 • wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych;
 • rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli;
 • użycie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja).

Realizowane będą projekty służące wdrożeniu działań przewidzianych w dokumencie e-Europe 2005 Action Plan i mające na celu m.in.:

 • budowę lub rozbudowę lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi;
 • budowę, przebudowę lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi;
 • przygotowanie instytucji publicznych, np. lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, ochrony zdrowia, edukacji (z wyłączeniem e-rynku pracy), do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, w tym m.in. tworzenie systemów informacji przestrzennej oraz modernizacja infrastruktury informatycznej, bezpieczny intranet;
 • tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w miejscach publicznych, np.: bibliotekach, domach kultury, szkołach wyższych, świetlicach gminnych. Punkty te można podzielić na aktywne, np. Telecentra lub pasywne, np. Infomaty; istnieje model pośredni - różne rozwiązania wykorzystujące dostęp do internetu stosowane w celu poprawy efektywności merytorycznej statutowych zadań instytucji i organizacji pożytku publicznego.

Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie


Działanie ma na celu m.in.: zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w UE oraz lepsze dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy. Realizowane będą projekty mające na celu m.in.:

 1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych:
  • szkolenia dla pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, w tym w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych,
  • usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz usługi doradcze dla studentów,
  • krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych, na kierunkach, gdzie nie są one obligatoryjne, odbywające się w przedsiębiorstwach i mające na celu nabycie praktycznych umiejętności i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, z wyłączeniem praktyk zawodowych realizowanych na podstawie umowy o pracę.
 2. Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy:
  • organizacja metod wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych w celu wzmocnienia współpracy między nimi,
  • badanie zbieżności przedsięwzięć (prowadzonych w regionie) w zakresie podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych z potrzebami regionalnego rynku pracy,
  • analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy, w tym między innymi w zakresie przewidywanej sytuacji wybranych zawodów, sektorów i branż, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych, poszukiwanych usług szkoleniowych, zachodzących zmian w sektorze MSP, rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz publikowanie wyników przeprowadzonych badań, analiz, ekspertyz.


Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy


Działanie ma na celu podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku. Realizowane będą projekty mające na celu m.in.:

 • tworzenie lub rozwój Regionalnej Strategii Innowacji (RSI);
 • tworzenie i rozwój współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii;
 • tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie baz, w szczególności z zakresu działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji;
 • staże, dla absolwentów szkół wyższych niezarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo-rozwojowego, służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy tym sektorem a przedsiębiorstwami. Projekty te obejmują zarówno organizowanie staży, jak i rozpowszechnianie informacji o możliwościach ich uzyskania;
 • stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych, przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu. Kierunki te określa Regionalna Strategia Innowacyjna lub Strategia Rozwoju Województwa.

Rozwój Zasobów Ludzkich

Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL)
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie
Schemat a Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem
Schemat c Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia na odległość


Celem działania jest promocja kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do edukacji na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji przedszkolnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach Schematu a) - Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem:

 • alternatywne formy edukacji przedszkolnej;
 • dotacje dla szkół na projekty rozwojowe;
 • Centra kształcenia na odległość na wsiach - celem Centrów jest zapewnienie osobom zamieszkałym na terenach wiejskich możliwości kształcenia ustawicznego w formie online;
 • badanie stopnia przygotowania sześciolatków do edukacji szkolnej.
Odbiorcami pomocy (w ramach schematu) mogą być następujące instytucje i grupy społeczne:
 • szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne (kadra, uczniowie instytucje);
 • społeczności lokalne;
 • przedszkola (kadra, uczniowie i instytucje);
 • lokalna, regionalna i centralna administracja oświatowa.

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach Schematu c) - Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia na odległość:

 • opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na wybranych kierunkach i specjalnościach studiów wyższych;
 • przeprowadzenie badań dotyczących efektywności kształcenia na odległość.
Odbiorcami pomocy w ramach tego schematu mogą być następujące instytucje i grupy społeczne:
 • szkoły wyższe oraz ich studenci;
 • lokalna, regionalna i centralna administracja oświatowa.

Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL)

Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy
Schemat d Zwiększenie jakości kształcenia poprzez akredytację instytucji oświatowych oraz budowę systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych


Celem działania jest podnoszenie jakości edukacji w celu wzmocnienia zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia m.in. poprzez upowszechnienie wykorzystania ICT w procesie kształcenia, doskonalenie nauczycieli, akredytację instytucji edukacyjnych oraz budowę systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych. Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach Schematu d) - Zwiększenie jakości kształcenia poprzez akredytację instytucji oświatowych oraz budowę systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych:
 • opracowanie przewodnika procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych;
 • prowadzenie monitoringu działalności instytucji akredytowanych;
 • budowa systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych.

Odbiorcami pomocy w ramach tego schematu mogą być następujące instytucje i grupy społeczne:

 • administracja oświatowa (centralna, regionalna i lokalna);
 • placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych;
 • Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (kadra i instytucje).

Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Schemat a Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr


Celem działania jest podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw przez inwestycje w kadry. Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach Schematu a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr:

 • szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw (podwyższenie kwalifikacji, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności) - ogólne, jak i związane ze zmianami technologicznymi (w tym w systemie edukacji na odległość, kursy zawodowe w zakresie języków obcych, zastosowanie IT);
 • studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej mające na celu podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji;
 • praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw odbywane w jednostkach naukowych;
 • szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usprawnienia zarządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz uelastycznienia form świadczenia pracy;
 • podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy (np. o niewystarczających kwalifikacjach).


Odbiorcami pomocy w ramach tego schematu mogą być przedsiębiorstwa i ich pracownicy.

Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

W ramach programu możliwe jest finansowanie współpracy instytucji sfery naukowo-badawczej z sektorem przedsiębiorstw. Działania w ramach tego programu przewidują m.in. realizację następujących projektów: budowę i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów dla centrów zaawansowanych technologii, centrów doskonałości, centrów kompetencji oraz innych ośrodków świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców oraz projekty badawcze prowadzonych przez CZT. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.konkurencyjnosc.gov.pl.

KNOW

Projekt KNOW przygotowany został przez Politechnikę Gdańską we współpracy z przedstawicielami Akademii Medycznej w Gdańsku, Akademii Morskiej w Gdyni, oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Realizacja projektu jest komplementarna z Działaniem 1 w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób objętych projektem, popularyzacja kształcenia przez całe życie oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w regionie województwa pomorskiego. Grupą docelową realizowanego projektu kwalifikowaną w priorytecie są pracujące osoby dorosłe, samodzielnie zgłaszające chęć podwyższania i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Współpraca prowadzona z partnerami projektu zakłada rekrutowanie beneficjentów spośród pracowników współpracujących instytucji oraz innych osób z terenu województwa pomorskiego.

Projekt pozwoli osiągnąć nowe umiejętności zawodowe oraz zapoznać się z innowacyjnym narzędziem edukacyjnym, jakim jest zdalne nauczanie, przez osoby pracujące objęte programem pilotażowym. W przypadku osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe projekt przyczyni się do podwyższenia poziomu samooceny oraz nabycia nowych umiejętności praktycznych, co doprowadzi do zwiększenia wiary we własne siły, podjęcia aktywności oraz podniesienia poziomu świadomości rozwoju kwalifikacji zawodowych. Osoby pracujące uzyskają kwalifikacje konieczne do dalszego rozwoju w danych profesjach. W ramach oferty kursów odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy przedstawiciele PG, AMG, AM i UG zidentyfikowali tematy kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, które są obligatoryjne lub polecane dla konkretnych grup zawodowych. Kursy pilotażowe, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu, to: Kształcenie na odległość dla nauczycieli, Etyka organizacji, Diagnostyka radiologiczna, Leczenie bólu przewlekłego dla lekarzy rodzinnych, Studium dydaktyki akademickiej oraz Sieci komputerowe - zasady funkcjonowania i bezpieczeństwo. Wszystkie kursy proponowane przez uczelnię wzbogacone zostaną o dodatkowy moduł - Wirtualny poradnik kariery zawodowej. Współpraca pomiędzy partnerami będzie odbywała się na podstawie zawartego porozumienia o partnerstwie w projekcie. Politechnika Gdańska, jako wnioskodawca, będzie koordynatorem projektu. Za zawartość merytoryczną kursów odpowiedzialni będą poszczególni partnerzy zgodnie z zapisami zawartego porozumienia. Poszczególne fazy realizacji projektu zamieszczono w tabeli 2.

Tabela 2. Fazy realizacji projektu

I Faza przygotowawcza
    Przygotowanie materiałów kursowych w wersji elektronicznej
    Rekrutacja uczestników kursu pilotażowego
    Ankieta dotycząca oczekiwań i potrzeb uczestników kursu
    Przygotowanie materiałów kursowych w wersji online
    Ocena jakości przygotowanych materiałów
    Implementacja kursów do platformy edukacyjnej
    Testowanie
    Zarządzanie projektem
II Faza realizacji
    Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety początkowej dla uczestników kursu
    Program pilotażowy - kursy
    Monitorujący wywiad z uczestnikami
    Ankieta końcowa
    Zarządzanie projektem
III Faza rozliczenia
    Ocena jakościowa i ilościowa kursów przez prowadzących i uczestników
    Podsumowanie oceny jakościowej i ilościowej poszczególnych kursów
    Wydanie certyfikatów
    Raport końcowy i opublikowanie wyników
    Zarządzanie projektem
Źródło: opracowanie własne.
Prace nad złożeniem projektu rozpoczęto od próby określenia właściwego programu i działania, w ramach których mógłby być realizowany projekt. Wybrano priorytet i działanie, nie tylko spełniający wymagania merytoryczne, ale którego wymogi formalne były możliwe do spełnienia przez projektodawcę. Kwestie, na które szczególnie należało zwrócić uwagę, oprócz dopasowania formy projektu do projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach działania, to także prawidłowo dobrany beneficjent końcowy, czyli taki, który uprawniony jest do składania wniosku oraz prawidłowa grupa odbiorców ostatecznych projektu. Aby projekt można było uznać za gotowy należało przy pomocy programu Generator Wniosków wypełnić formularz wniosku aplikacyjnego projektu oraz załączyć wszystkie wymagane załączniki (dokumenty rejestracyjne, dokumenty finansowe, życiorysy kluczowych w projekcie osób oraz porozumienie w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie). Tak przygotowany pakiet należy złożyć w wyznaczonym terminie w Instytucji Zarządzającej danym programem.

Podsumowanie

Aby z sukcesem ubiegać się o europejskie środki, konieczny jest nie tylko dobry pomysł merytoryczny, ale również sprawna wewnętrzna organizacja aplikującej jednostki oraz stworzenie kompleksowych rozwiązań umożliwiających skuteczną współpracę instytucji zaangażowanych. Dlatego bardzo ważną kwestią jest organizacja pracy nad projektem, zarządzanie jego przebiegiem oraz późniejsza sprawozdawczość pozwalająca na wywiązanie się z formalnych zobowiązań projektodawcy względem instytucji zarządzającej programem. W przypadku projektów takich jak KNOW, gdzie przewidziana jest współpraca kilku partnerów, należy jasno sformułować zasady współpracy (w formie podpisanego porozumienia) oraz określić prawa autorskie względem produktów wytworzonych w trakcie realizacji projektu.

Netografia

INFORMACJE O AUTORACH

ANNA GRABOWSKA
Autorka w latach 1997-2004 była kierownikiem Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej (htttp://www.dec.pg.gda.pl/). Jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz kierownikiem Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk PG. Jej główne zainteresowania to zarządzanie projektami z dziedziny kształcenia na odległość oraz modelowanie, projektowanie i ewaluacja systemów LMS. W latach 1997-2007 uczestniczyła (uczestniczy) w następujących projektach międzynarodowych: TEMPUS, PHAREMulti-country Programme in Distance Education, PHARE Partnership Programme, Socrates, Leonardo da Vinci, Research Framework Programme 5.


KATARZYNA GRZEJSZCZAK
Autorka jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła specjalizację z zakresu Integracji Europejskiej. Obecnie pracuje jako referent ds. funduszy strukturalnych w Dziale Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania studiów wykonalności oraz aplikacji dla projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego (m.in. projekt KNOW).




ALINA MEISSNER
Autorka jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Była uczestniczką kursu TeleCAD (Teleworkers Training for CAD Systems Users) realizowanego na Politechnice Gdańskiej w latach 1998-2001 w ramach Programu Leonardo da Vinci. W 2004 roku odbyła staż w Centrum Edukacji Niestacjonarnej PG, w ramach którego brała udział w opracowaniu aplikacji projektu KNOW.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 home.elka.pw.edu.pl.... aby uczciwości stało się za dość.

2 P. Kotler, Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004, s. 11.

3 Tym razem nie podajemy linków. Nie należy robić problemów czy też w jakikolwiek sposób zakłócać działań przykładowych podmiotów na danym rynku dóbr i usług - jak problem postrzegają liberałowie. Zostawmy wszystko ręce rynku. Niewidzialnej zresztą, jak uważają niektórzy.

4 Nazwijmy ją tak, jakkolwiek by to nie zabrzmiało.

5 Z łac. Homo homini lupus. Dla osób rozrzutnych można jeszcze dodać na końcu słówko est, ale będzie to rozwiązanie nieekonomiczne.

6 Z czym akurat się zgadzamy.

7 www.plagiat.pl/serv....

8 www.wsb-nlu.edu.pl/....

9 Źródło: www.plagiat.pl/serv....

10 W końcu wspomniane trzy miliardy dokumentów zawartych w światowym internecie może zawierać bardzo różne pod względem tematycznym treści.

11 Nie wszyscy wychodzą z takiego założenia, ale być może zdarzają się wyjątki.

12 Wejdźmy przykładowo na stronę internetową home.elka.pw.edu.pl....