AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje

The Future Learners: An Innovative Approach to Understanding the Higher Education Market and Building a Student-Centered University

Celem badań przeprowadzonych przez firmę Pearson we współpracy z firmą analityczną The Harris Poll było określenie profilu obecnego i przyszłego odbiorcy usług edukacyjnych oferowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych. Badaniem objęto 2600 osób w wieku 14-40 lat. Na tej podstawie powstał raport, który zdaniem autorów ma stanowić kompendium wiedzy oraz zbiór użytecznych wskazówek dla uczelni pragnących dostosować swoją ofertę dydaktyczną do potrzeb obecnych, a szczególnie do przyszłych uczestników edukacji wyższej. Motywacją do podjęcia tych badań była obserwowana, istotna zmiana w populacji osób studiujących - zarówno w odniesieniu do ich wieku, jak i statusu zawodowego. Zauważono bowiem zwiększającą się grupę osób powracających na uczelnie, aby kontynuować naukę po wielu latach przerwy lub wręcz rozpoczynających edukację akademicką w celu rozwoju kariery zawodowej. Jak sugerują autorzy badania to oznacza również dywersyfikację oczekiwań względem uczelni, które powinny oferować nie tylko tradycyjne studia, ale także różne formy uzupełniania wykształcenia oraz kształcenie dostosowane do konkretnych potrzeb. Jeff Selingo, autor raportu przedstawia pięć "typów osobowości" uczących się, jak również opisuje możliwe sposoby dostosowania ścieżek uczenia się do potrzeb grup studentów odpowiadających zdefiniowanym typom.

Więcej informacji na temat raportu na stronie:
www.pearson.com

Stanisław Łobejko, Katarzyna Nowicka, Włodzimierz Szpringer, Biznes cyfrowy. Technologie, modele, regulacje, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018

Biznes cyfrowy to biznes oparty na technologiach cyfrowych umożliwiających rozwój przedsiębiorstwa. W szerszym ???ujęciu czynniki kształtujące biznes cyfrowy można podzielić na trzy grupy, tj. technologiczne, instytucjonalno-prawne i społeczno-kulturowe. Analizując problematykę wpływu technologii cyfrowych na biznes, autorzy opracowania podjęli próbę zbadania tego zjawiska w perspektywie technologii, modeli biznesu i regulacji. Założona różnorodność podejść do diagnozy tej koncepcji pozwala dostrzec wielowątkowość wybranego tematu. Umożliwia także wypracowanie własnej opinii wobec wciąż relatywnie wczesnej fazy rozwoju koncepcji biznesu cyfrowego i roli technologii cyfrowych w zarządzaniu.

Książka jest dostępna na stronie:
http://wydawnictwo.sgh.waw.pl

Mariusz Karwowski, Model biznesu w sprawozdaniu finansowym. Ograniczenia informacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018

Dostarczanie informacji o zasobach przedsiębiorstwa i tworzonej przez nie wartości, umożliwiających ocenę jego zdolności do generowania przyszłych wpływów środków pieniężnych netto, ma istotne znaczenie dla bezpiecznego inwestowania w kapitałowe i dłużne papiery wartościowe. Podstawowym źródłem informacji tego rodzaju wciąż pozostaje sprawozdanie finansowe. Jednakże z punktu widzenia właściwej oceny działalności przedsiębiorstwa istotne są również informacje niefinansowe, pochodzące ze sprawozdania z działalności, którego celem jest zapewnienie informacji uzupełniających dane finansowe w sprawozdaniu finansowym. Informacje o modelu biznesu przedsiębiorstwa mają przyczyniać się do lepszego zrozumienia działalności firmy oraz dokonania bardziej trafnych prognoz odnośnie przyszłych rezultatów działalności.
Głównym celem opracowania jest wskazanie ograniczeń w zakresie prezentacji informacji o modelu biznesu w sprawozdaniu finansowym i przedstawienie możliwości udoskonalenia tego obszaru informacyjnego. Badania przeprowadzone przez autora książki pozwoliły na zidentyfikowanie luki w zakresie informacji o modelu biznesu w sprawozdaniu finansowym a także na sformułowanie propozycji konwersji sprawozdania finansowego w celu prezentacji w nim informacji o realizacji modelu biznesu.

Książka jest dostępna na stronie:
http://wydawnictwo.sgh.waw.pl

David Metcalf, Vikram Dhillon, Max Hooper, Zastosowania technologii Blockchain, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

Książka obejmuje wyjątkowy zestaw tematów, których nie można znaleźć gdzie indziej i odpowiada na pytanie, jak przezwyciężyć przeszkody wyłaniające się wraz z rozwojem rynku i rozpowszechnianiem się startupów opartych na technologii blockchain.
Książkę otwiera szkic o historii technologii blockchain i omówienie podstaw kryptografii, na których opiera się łańcuch bloków w protokole Bitcoin. Po nich następują zagadnienia związane z unowocześnianiem tego ekosystemu, między innymi: wirtualną maszyną Ethereum, językiem programowania Solidity, monetami kolorowymi, Hyperledger Project czy rozwiązaniem Blockchain-As-A-Service oferowanym przez IBM i Microsoft.
Autorzy książki przyglądają się społecznym, technologicznym, ekonomicznym i politycznym konsekwencjom, jakie przynosi możliwość zawierania transakcji przez maszyny w oparciu o łańcuch bloków. Zastosowania technologii blockchain dają wgląd w ekosystem utworzony wokół blockchaina i branże, w które wkracza ta technologia.

Książka jest dostępna na stronie:
https://ksiegarnia.pwn.pl

Ian Stewart, , Copernicus Center Press, Wydanie IV, Kraków 2017

Liczby natury to książka niezwykła. Ian Stewart, światowej sławy matematyk, nie posługując się żadnym wzorem czy równaniem opisuje matematyczność otaczającego nas świata, ukazując jego tajemniczość i piękno. Zachętą do lektury tej książki niech będą słowa autora, który we wstępie napisał:
Każdej nocy gwiazdy zataczają na niebie okręgi, pory roku następują cyklicznie po sobie, a płatki śniegu nie są nigdy identyczne, ale wszystkie mają symetrię sześciokątną. Żyjemy we wszechświecie wzorów. Każdy z wzorów przyrody jest zagadką, prawie zawsze głęboką. Matematyka jest świetna w rozwiązywaniu zagadek. Zamierzam zabrać was na zwiedzanie matematycznego wszechświata. Chcę spróbować wyposażyć was w matematyczne oczy. A robiąc to, uczynię wszystko co w mej mocy, aby zarazem zmienić sposób, w jaki postrzegacie wasz własny świat.

Ian Stewart

O popularności książki świadczy także liczba wydań - cztery w ciągu dwóch lat. Książka jest dostępna na stronie:
https://www.ccpress.pl

Paweł Bartoszczuk, Mechanizmy powstawanie efektów ekoinnowacji w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018

Ekoinnowacje stanowią zarówno wyzwanie, jak i wielką szansę dla przedsiębiorstw ze względu na możliwość uzyskania efektów ekonomicznych w postaci zmniejszenia kosztów działalności i poprawy wizerunku przedsiębiorstwa. Celowość ich wprowadzania jest coraz częściej dostrzegana przez przedstawicieli przedsiębiorstw, ponieważ rośnie świadomość wpływu własnej działalności na środowisko i konieczności stawania się odpowiedzialnymi. Ze względu na pozytywne efekty zewnętrzne (przyrost wiedzy, zmiany dokonujące w fazie adaptacji i dyfuzji) innowacje ekologiczne są także pożądane przez społeczeństwo. W polecanej monografii zaprezentowano zarówno stan wiedzy w obszarze ekoinnowacji (m.in. ustalenia Europejskiego Obserwatorium Ekoinnowacji oraz GUS oraz badania empiryczne przeprowadzone Polsce w latach 2008-2016, z uwzględnieniem badań dotyczących przedsiębiorstw Czystszej Produkcji), jak i wyniki badań własnych autora. Celem badań było ustalenie jakie efekty powstały w pięciu analizowanych przedsiębiorstwach w wyniku wdrożenia ekoinnowacji. Źródłem danych były dokumenty, zapisy, wywiady, zdjęcia, prezentacje i materiały wideo. Na podstawie przeprowadzonej analizy opisano również synergię efektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.

Książka jest dostępna na stronie:
http://wydawnictwo.sgh.waw.pl