Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski, Maria Zając

Witamy

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

Jest nam bardzo miło zarekomendować Państwu kolejne wydanie naszego czasopisma, w pewnym sensie wyjątkowe, ponieważ jest to już 75. numer, co oznacza, że e-mentor trafia do rąk czytelników dokładnie od 15 lat! Przez ten czas systematycznie się rozwijał zyskując na pozycji i znaczeniu. W ciągu tych lat na łamach e-mentora swoje teksty opublikowało ponad 840 autorów z Polski i z zagranicy, między innymi z USA, Kanady, Izraela, Turcji, Malezji, Włoch, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy. Z e-mentorem współpracuje co roku kilkudziesięciu recenzentów - ekspertów z różnych dziedzin, dobieranych odpowiednio do tematyki zgłaszanych opracowań.

Od 2007 roku E-mentor znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskując w kolejnych ocenach coraz wyższe noty. W aktualnie obowiązującym wykazie - z grudnia 2015 roku - umieszczony został w części B z liczbą 15 punktów. Mamy nadzieję, że na przygotowywanej obecnie przez MNiSW nowej liście czasopism punktowanych zajmie on również znaczącą pozycję.

E-mentor jest od 2012 roku indeksowany w bazie ESCI (Emerging Sources Citation Index) należącej do WoS, a naszym dążeniem jest doprowadzenie także do indeksacji w bazie Scopus. Czasopismo indeksowane jest ponadto w bazach CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library) oraz BazEkon. Znajduje się również w wykazie Index Copernicus Journals Master List.

Warto także odnotować, że od 2017 roku rozpoczęliśmy wydawanie niektórych numerów e-mentora w języku angielskim - ich celem jest z jednej strony upowszechnianie osiągnięć polskich naukowców również poza granicami Polski, zaś z drugiej strony zachęcanie autorów z zagranicy do publikowania swoich wyników badań na łamach e-mentora. Po wydaniu pierwszych numerów i pozytywnym odzewie ze strony obu grup autorów zamierzamy kontynuować projekt w następnych latach.

Bieżący numer zawiera ciekawy zestaw artykułów z różnych dziedzin. Pierwsza grupa opracowań adresowana jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie uczelnią - artykuły dotyczą możliwości współpracy uczelni w warunkach konkurencyjności, tworzenia nowych kierunków studiów oraz korzyści wynikających z łączenia akredytacji zawodowej z programem studiów. Drugą grupę tworzą przykłady rozwiązań praktycznych, takich jak np. wykorzystanie metody gift exchange game w kształceniu studentów kierunków ekonomicznych czy wykorzystanie symulacji jako narzędzia pomiaru efektywności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Warto odnotować, że coraz częściej pojawiają się też na łamach e-mentora artykuły dotyczące uregulowań prawnych w ważnych obszarach funkcjonowania społeczeństwa. Tym razem w opracowaniach omówiono kwestie prawne telepracy oraz e-fakturowania.

Mamy nadzieję, że lektura tego jubileuszowego numeru e-mentora okaże się dla Państwa interesująca.

Marcin Dąbrowski i Maria Zając
Redaktorzy