Słowo wstępne

Maria Zając

Witamy

Drodzy Czytelnicy „e-mentora”,

Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam kolejne wydanie czasopisma mając nadzieję, że zawarte w nim artykuły spełnią Państwa oczekiwania. Cieszy fakt, że przybywa artykułów dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji - szczególnie w obszarach, w których nie były one wcześniej obecne, jak np. lektorat języka koptyjskiego. Należy także odnotować pojawienie się wielu nowych autorów i nowej tematyki z obszarów dotychczas mało widocznych na łamach czasopisma, takich jak: społeczna odpowiedzialność biznesu czy crowdfunding.

W bieżącym numerze chciałabym również zwrócić uwagę Państwa na opracowania dotyczące międzynarodowych aspektów funkcjonowania polskich uczelni - tak w wymiarze instytucjonalnym, jak i poprzez realizację konkretnych inicjatyw dydaktycznych, opartych na współpracy i implementacji dobrych praktyk.

Rozwijaniu oferty dydaktycznej, wykorzystującej technologie internetowe, ma także sprzyjać rozpoczęty w marcu bieżącego roku projekt Polski MOOC, którego inicjatorem jest Fundacja Młodej Nauki. W wyniku projektu - wspieranego i finansowanego przez MNiSW - ma powstać ogólnopolska platforma, służąca udostępnianiu i prowadzeniu masowych otwartych kursów online. W celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych kursów odpowiednie zespoły projektowe przygotowują wytyczne dotyczące wymagań technicznych, organizacyjnych, a przede wszystkim metodycznych dla uczelni zainteresowanych publikowaniem kursów za pośrednictwem platformy. Natomiast NCBiR dofinansuje ze środków programu PO WER w ramach konkursu Kurs na MOOC tworzenie i realizację tych kursów.

Inicjatywą MNiSW, która budzi zdecydowanie największe zainteresowanie w środowisku akademickim, jest Konstytucja dla Nauki oraz towarzyszące jej rozporządzenia wykonawcze, od których w dużym stopniu będzie zależeć sposób wprowadzenia ustawy w życie. Jedno z nich ma dotyczyć sposobu oceny publikacji w polskich czasopismach. Dotychczas niewiele jeszcze wiadomo na ten temat, ale przedstawiciele ministerstwa konsekwentnie potwierdzają dążenie do tego, aby po wejściu w życie ustawy istniała tylko jedna lista, a czasopisma, które się na niej znajdą, były objęte ministerialnym Programem Wsparcia dla Czasopism Naukowych. Mówił o tym także przedstawiciel resortu nauki podczas kwietniowych "Warsztatów doskonałości wydawniczej", zorganizowanych przez MNiSW we współpracy z Clarivate Analytics, wskazując na indeksowanie w międzynarodowych bazach jako istotny czynnik oceny czasopisma. Nadal jednak nie ujawniono ani informacji, jakie będą kryteria, ani też które bazy będą brane pod uwagę - we wspomnianym wystąpieniu zostały wymienione zarówno bazy WoS (tworzące tzw. Core Collection oraz baza ESCI), jak i baza Scopus. Jako redakcja dążymy konsekwentnie do tego, aby po ogłoszeniu kryteriów oceny e-mentor znalazł swoje miejsce na ministerialnej liście, stanowiąc platformę upowszechniania rezultatów polskiej nauki z obszaru edukacji wspomaganej najnowszymi technologiami, zarządzania wiedzą i rozwijania kompetencji oraz roli technologii w nowoczesnym biznesie.

Maria Zając
Redaktor prowadzący