AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje

Dave Chaffey, Digital Business i E-Commerce Management. Strategia, Realizacja, Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Niniejszą publikację polecamy każdemu, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prowadzenia e-biznesu. Dzięki przejrzystej strukturze, wzbogaceniu treści licznymi grafikami i tabelami oraz wskazaniu kluczowych terminów, a także bardzo interdyscyplinarnemu podejściu, uwzględniającemu najnowsze zagadnienia IT i e-commerce, prezentowana książka stała się światowym bestsellerem. Jej struktura została podzielona na trzy części: we wprowadzeniu wyjaśniono, czym właściwie jest e-biznes, następnie zaprezentowano istniejące strategie i opisano ich zastosowanie, a w końcowej części przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące wdrażania e-biznesu w przedsiębiorstwie. Co ważne, treść książki została wzbogacona licznymi przykładami nie tylko sukcesów, ale i porażek firm, które działają w świecie cyfrowym lub próbowały w nim zaistnieć, a także wieloma praktycznymi wskazówkami autora, opartymi na jego osobistym doświadczeniu.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.pwn.pl

Katarzyna Kandefer-Winter, Olga Nadskakuła, Komunikacja w zarządzaniu projektami, CeDeWu, Warszawa 2016

Zespół projektowy składa się zazwyczaj z pracowników różnych jednostek, pracujących w odmienny sposób - z uwagi na specyfikę realizowanych działań. Analitycy i informatycy pracują wspólnie z koordynatorami projektów czy pracownikami kreatywnymi. Każdy ma inny styl pracy, inaczej wykonuje swoje obowiązki i inaczej się komunikuje. I to właśnie prawidłowa komunikacja między oddelegowanymi do zespołu projektowego pracownikami ma duży wpływ na to, czy przedsięwzięcie się powiedzie. Niniejsza publikacja to swoiste kompendium wiedzy, które pozwoli czytelnikom zapoznać się z tym zagadnieniem w kontekście istniejących metodyk zarządzania projektami. Dodatkowo zaproponowane przez autorki schematy, szablony i tabele mogą z powodzeniem zostać zastosowane przez kierowników i menedżerów zarządzających zróżnicowanymi wewnętrznie zespołami.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://cedewu.pl

Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko, Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa 2016

Prezentujemy drugie, uaktualnione wydanie podręcznika akademickiego dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Pozycja ta stanowi obszerne kompendium wiedzy z zakresu teorii i zastosowania zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania (ZISZ). Każde zagadnienie szczegółowo omówiono teoretycznie, a także zilustrowano przykładami z praktyki (studiami przypadku). Wśród poruszanych zagadnień znalazły się przepływy produkcji i różnego rodzaju strategie zarządzania nimi (JIT, ERP, OPT/TOC). Przedstawiono również funkcjonujące systemy informatyczne służące do zarządzania, takie jak: CRM, PLM czy MRP, a także opisano, jak należy wdrażać ZISZ z uwzględnieniem specyfiki sektora przedsiębiorstw MSP. Z uwagi na to, że każdy rozdział wzbogacony jest zadaniami i pytaniami kontrolnymi, publikacja polecana jest przede wszystkim studentom. Zachęcamy jednak do zapoznania się z jej treścią także właścicieli przedsiębiorstw i menedżerów, którzy chcieliby wdrożyć w swoich organizacjach ZSIZ.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.pwe.com.pl

Wiesław Łukasiński, Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo, PWE, Warszawa 2016

Zachęcamy przedsiębiorców, menedżerów, a także pracowników naukowych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych do zapoznania się z publikacją, która bardzo szczegółowo wyjaśnia znaczenie zarządzania projakościowego. W opinii autora ma ono coraz większe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu i zwiększania konkurencyjności organizacji w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Dokonując analizy organizacji zarządzanych projakościowo działających w branży kruszyw w Polsce, W. Łukasiński weryfikuje potencjał takich organizacji, definiuje pojęcie dojrzałej organizacji zarządzanej projakościowo oraz wskazuje możliwe kierunki rozwoju takiego przedsiębiorstwa. Prezentowana książka może stanowić punkt wyjścia do kolejnych badań w tym obszarze w innych branżach.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.pwe.com.pl

Beata Glinka, Monika Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

W prezentowanym podręczniku omówiono trendy i nowe kierunki w zarządzaniu, które - choć są powszechnie znane w Europie i Stanach Zjednoczonych - w Polsce nie doczekały się dotąd szerszej recepcji. Każdy rozdział przedstawia inną koncepcję, w którą czytelnik zostaje wprowadzony poprzez obszerny opis studium przypadku. Struktura drugiego wydania podręcznika została zachowana, a sama treść uaktualniona i wzbogacona o nowe zagadnienia. Koncepcja klasy kreatywnej Richarda Floridy, CSR, gender i duchowość w organizacji, zarządzanie na rynku doznań, marketing krytyczny, Action Research - to tylko niektóre trendy, których omówienie znalazło się w niniejszej publikacji. Polecamy ją szczególnie studentom studiów drugiego stopnia, a także menedżerom i przedstawicielom biznesu zainteresowanym tematyką zarządzania.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.profinfo.pl

Marek Kwiek, Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Prezentowana publikacja to wynik wieloletnich badań autora prowadzonych zarówno na polskich, jak i na europejskich uczelniach. Została podzielona na dwie części: pierwsza (teoretyczna) oparta jest na pytaniach badawczych, które zdaniem autora są kluczowe dla analizy szkolnictwa wyższego w Polsce. Część druga zawiera natomiast analizę tematu samej kadry akademickiej, której podstawą były badania przeprowadzone na grupie ponad 17 tys. reprezentantów uczelni europejskich. Wśród zagadnień poruszanych przez autora znalazły się takie kwestie, jak: umiędzynarodowienie badań, kolegialność akademicka, różnice międzypokoleniowe wśród kadry dydaktycznej, a także szanse rozwojowe i kariera kadry akademickiej.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.pwn.pl

Kim S. Cameron, Robert E. Quinn, Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Publikację polecamy konsultantom, dyrektorom i menedżerom, praktykom biznesu, pracownikom działów HR i wszystkim osobom zainteresowanym tematem kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Czytelnicy znajdą w niej wiele narzędzi służących do analizy kultury funkcjonującej w firmach (w tym kompletny kwestionariusz oceny kultury organizacji), które można zaadaptować do swoich potrzeb. Opisane metody bazują na tzw. modelu wartości konkurujących. Dodatkową wartość książki stanowi również kwestionariusz do oceny umiejętności kierowniczych (MSAI), ze szczegółową analizą jego wyników, a także opis poszczególnych działań, które należy podjąć w zależności od zdiagnozowanej w przedsiębiorstwie kultury: klanu, adhokracji, rynku i hierarchii.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.profinfo.pl

Julian Piotr Sawiński, Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Część 1 i 2, Difin, Warszawa 2015 i 2016

Obie części niniejszej publikacji stanowią całość i są w odpowiedzią na pytanie stawiane od wielu lat przez osoby działające w sektorze szkolnictwa: jak zwiększyć skuteczność edukacji szkolnej? Ten poradnik nie tylko prezentuje jak najbardziej kluczowe zagadnienia, które wpływają na jakość kształcenia, ale jest też wzbogacony o zadania do samodzielnej pracy i porady dla nauczycieli. Łącznie w 24 rozdziałach poruszane są takie zagadnienia jak: innowacyjność w nauczaniu, motywowanie uczniów, neurodydaktyka, kreatywność, zastosowanie filmów czy kluczowe kompetencje ucznia i nauczyciela. Zapraszamy do zapoznania się z opisywanymi publikacjami nie tylko grono pedagogiczne i studentów pedagogiki, ale również wszystkich, którzy mają wpływ na przyszłość edukacji szkolnej w Polsce.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Wychowanie do życia w cyfrowym świecie - przewodnik i scenariusze zajęć, Fundacja Panoptykon, Warszawa 2015

Publikacja została przygotowana przez Fundację Panoptykon z myślą o nauczycielach, pedagogach i bibliotekarzach w szkołach i poza nimi, którzy na co dzień pracują z uczniami nie tylko szkół podstawowych, ale również gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem autorów było zachęcenie i zainspirowanie czytelników do włączenia w kształcenie młodych ludzi tematów związanych z nowymi technologiami. W publikacji znajdują się informacje o aktualnej sytuacji związanej z korzystaniem z sieci przez dzieci i młodzież, o możliwościach i zagrożeniach, jakie niesie to ze sobą, oraz o przemocy w sieci. Autorzy podpowiadają, jak pracować z uczniami, ucząc ich świadomego korzystania z nowych technologii, a także jak angażować rodziców w tego typu przedsięwzięcia. Dodatkowo przygotowano broszurę, która zawiera przykładowe scenariusze lekcji.

Publikację można pobrać ze strony:
https://panoptykon.org

Diane Elkins, Desirée Pinder, E-Learning fundamentals. A practical guide, ATD Press, Aleksandria, VA, USA 2015

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem dostarczającym podstawowej wiedzy na temat e-learningu, którą powinna dysponować każda osoba zainteresowana prowadzeniem zajęć w tej formie. Pozycja opatrzona jest wieloma konspektami oraz checklistami i zawiera wiele praktycznych porad i narzędzi, które pomogą nawet początkującemu e-nauczycielami stworzyć profesjonalne i użyteczne kursy e-learningowe. Książka porusza wszystkie najważniejsze zagadnienia, począwszy od projektowania i rozwijania e-szkoleń (tworzenie scenariusza, tworzenie testów, dobór środków multimedialnych), poprzez proces ich realizacji, a skończywszy na ewaluacji. Publikacja dostępna jest na razie tylko języku angielskim.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.td.org

Paweł Sobkowiak, Interkulturowość w edukacji językowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015

Ucząc się języków obcych, poznajemy nie tylko słowa i zwroty, ale również kulturę danego kraju czy społeczności. I właśnie na aspekt nauki porozumiewania się z przedstawicielami różnych kultur według P. Sobkowiaka lektorzy powinni zwrócić szczególną uwagę. Autor w prezentowanej publikacji wyjaśnia, czym jest interkulturowa kompetencja komunikacyjna, omawia jej genezę i dynamiczny charakter, przedstawia ją w kontekście nauki języka obcego, a następnie dokonuje analizy tego zagadnienia, przedstawiając wyniki badania przeprowadzonego w grupie uczniów i nauczycieli oraz wnioski ze studium obserwacyjnego wybranych lekcji języka angielskiego. Publikację tę polecamy szczególnie lektorom i nauczycielom języków obcych na wszystkich poziomach kształcenia.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.press.amu.edu.pl

Piotr Dynowski, Izabela Kowalczuk-Pakuła, Grzegorz Pacek, Poradnik prawny dla e-biznesu, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

E-biznes to jedna z powszechniejszych form jednoosobowej działalności osób, które chcą rozpocząć pracę na własny rachunek. Dzięki bardzo szerokiej ofercie publikacji dotyczących zakładania firm, początkujący przedsiębiorcy wiedzą już, jakie kroki podjąć, by założyć firmę, jak przygotować biznesplan czy jak promować się w internecie. Mimo to liczne kwestie związane z prawnym funkcjonowaniem produktów i usług pozostają dla nich niejasne. Z tego względu polecana publikacja może okazać się bardzo wartościowa. Jest to poradnik, który w prosty i kompleksowy sposób wyjaśnia zagadnienia prawne związane z e-biznesem: przetwarzanie danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną, ochronę konsumentów, odpowiedzialność administratora strony internetowej za naruszenia dokonane za pośrednictwem strony. Poradnik polecamy szczególnie osobom, które planują świadczenie usług za pośrednictwem internetu lub już takie usługi świadczą.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
https://www.profinfo.pl

Adrianna Jaskanis, Magdalena Marczewska, Marcin Darecki, Zarządzanie projektami w administracji publicznej, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2015

Autorzy polecanej publikacji poruszają wiele zagadnień związanych z zarządzaniem projektami, m.in.: planowanie, realizowanie i zamykanie projektu, metody doboru właściwego personelu obsługującego projekt, sposoby przygotowania realnego budżetu, zarządzanie ryzykiem, przygotowywanie i prowadzenie przetargów, a także metody kontroli i ewaluacji projektów. Dodatkowo omawiają również kwestie związane z obsługą informatyczną, takie jak np. wybór odpowiednich narzędzi informatycznych czy oprogramowania. Wzbogacona licznymi przykładami zastosowań prezentowanych technik i narzędzi, a także schematami, tabelami i rysunkami publikacja będzie bardzo przydatna podczas realizacji różnego rodzaju projektów w jednostkach administracji publicznej.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.sklep.presscom.pl