Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,

W najbliższym czasie odbędzie się II Kongres Rozwoju Edukacji (www.kre.edu.pl). Gospodarzem tego środowiskowego spotkania osób, którym bliska jest problematyka rozwijania i unowocześniania polskiej edukacji, jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Na 18 listopada zaplanowano warsztaty poświęcone neurodydaktyce, coachingowi akademickiemu oraz tworzeniu MOOCs, a na dzień kolejny serię znakomitych wystąpień w sesjach plenarnych, równoległych, seminaryjnych, konkursowych (Famelab) oraz dyskusyjnych „przy okrągłym stole”. Do 9 listopada można zgłosić swój udział w wydarzeniu.

Kongres, zorganizowany w 2014 roku po raz pierwszy, bazował na dokonaniach konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, ale równocześnie starano się uwzględnić w nim nowe obszary dyskusji, które zdaniem organizatorów powinny stać się przedmiotem uwagi wszystkich osób aktywnie zaangażowanych w kształcenie akademickie w Polsce. W bieżącym roku kontynuowany jest ten kierunek, dlatego wśród tematów omawianych na Kongresie pojawi się między innymi kwestia jakości kształcenia akademickiego oraz wyzwań, jakie stoją przed szkolnictwem wyższym. Wzorem lat poprzednich organizatorzy zwracają szczególną uwagę na dwa z nich: opracowanie i realizację zróżnicowanej oferty, dostosowanej do potrzeb słuchaczy w różnym wieku i o różnych doświadczeniach, oraz przygotowanie i zapewnienie warunków umożliwiających uznawanie kwalifikacji zdobytych poza uczelnią i ich uwzględnianie w ścieżce kształcenia formalnego w ramach regularnych studiów.

Wizerunek nowoczesnej uczelni stał się dla wielu ośrodków akademickich kluczowym czynnikiem w konkurowaniu o studenta. Natomiast rosnąca świadomość konieczności uczenia się przez całe życie, edukacji interdyscyplinarnej oraz ciągłego doskonalenia zawodowego przynosi uczelniom nowe możliwości rozwoju i świadczenia usług dydaktycznych wykraczających swoim zasięgiem daleko poza lokalną społeczność studencką. Światowe trendy w tym zakresie, a szczególnie nieustannie poszerzana oferta masowych otwartych kursów online (MOOCs), skłaniają do uwzględniania w ofercie uczelni także działań adresowanych do międzynarodowej społeczności uczących się. O tym wszystkim również będziemy dyskutować podczas Kongresu Rozwoju Edukacji.

Przyjęta formuła obejmie ponadto działania prowadzone po Kongresie - przygotowanie pisemnych wniosków z „dyskusji przy okrągłym stole”. Wnioski te - jako postulaty środowiska - zostaną przedłożone w MNiSW oraz upublicznione w czasopismach akademickich. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam.