AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Edukacja wyższa przechodzi swoistą rewolucję technologiczną. Książka E-learning in the 21st Century. A Framework for Research and Practice (E-learning w XXI wieku. Struktura dla badań i praktyki) autorstwa D.R. Garrisona i T. Andersona opisuje problematykę e-learning na poziomie edukacji wyższej. Autorzy przybliżają wyniki swoich badań, odkrywając technologiczne, pedagogiczne i organizacyjne implikacje e-learningu i, co ważniejsze, dostarczają praktycznych modeli, których używanie pozwoli na pełne korzystanie z potencjału e-learningu. Wyjątkową cechą książki jest fakt, że autorzy mniej skupili się na szczegółach wciąż rozwijających się technologii, a bardziej na próbie zrozumienia tych technologii z perspektywy akademickiej.

Gdzie kupić?
Publikację można nabyć w księgarniach internetowych

Edukacja otwarta i kształcenie na odległość przekształciły się z małej niszy rynkowej do ogromnego komponentu w głównym nurcie wyższej edukacji. Kształcenie na odległość jest obecne na całym świecie. Korzystają z niego zarówno tradycyjni studenci, jak i ci, którzy studiują w domu bądź w regionalnych centrach. Motywatorem tego rozwoju jest, w ogromnym stopniu, zaaplikowanie technologii do systemu kształcenia. Zapoczątkowała ona rozkwit wielu zagadnień i innowacji na różnych polach nauki, włączając w to samą technologię, pedagogikę, rozwój zasobów ludzkich, wspomaganie studentów, system oceny i tworzenia programów. Książka Innovation in Open & Distance Learning (Innowacje w kształceniu otwartym i kształceniu na odległość) autorstwa F. Lockwooda i A. Gooley dotyka wszystkich wymienionych aspektów i daje przegląd sposobów na wyłonienie najlepszych praktyk z tego typu kształcenia w wielu sytuacjach.

Gdzie kupić?
Publikację można nabyć w księgarniach internetowych


O zarządzaniu wiedzą powstało już wiele książek, artykułów, przeprowadzono liczne badania. Większość z tych zasobów ma charakter czysto teoretyczny, dywagujący nad różnymi aspektami (strategicznym, technologicznym, kulturowym itp.) tego podejścia do zarządzania. Menedżerom wciąż brakuje jednak odpowiedzi na proste - z pozoru - aczkolwiek zasadnicze dla nich pytanie: "co zrobić w poniedziałek?".

Managing Knowledge. A Practical Web-Based Approach autorstwa W. Applehansa, A. Globe'a oraz G. Laugero to jedna z pierwszych książek, która poprowadzi menedżera przez trudny proces implementacji strategii zarządzania wiedzą. Czytelnik ma możliwość poznać różnorodne narzędzia, techniki czy metodologie, a przede wszystkim otrzyma konkretne wskazówki, które pomogą mu:

  • przygotować strategię zarządzania wiedzą,
  • przeprowadzić audyt i określić luki wiedzy,
  • opracować architekturę systemu zarządzania wiedzą,
  • stworzyć różne rozwiązania organizacyjne wspierające realizację założonej strategii,
  • określić role w całym systemie,
  • wybrać kluczowe funkcjonalności systemu wspierające realizacje celów strategicznych,
  • zawczasu poznać potencjalne zagrożenia czy "wąskie gardła" wdrożenia.

Czytelnik znajdzie tu także propozycję planu działań, jakie należy podjąć w pierwszych miesiącach wdrażania systemu zarządzania wiedza w organizacji.
Managing Knowldge... to jedna z nielicznych pozycji z obszaru zarządzania wiedzą skupiająca się na implementacji tej koncepcji w organizacji, wykraczająca poza rolę uświadamiającą i oferująca menedżerom bardzo pragmatyczne podejście.

W książce zostały zaprezentowane wybrane aspekty gospodarki opartej na wiedzy w krajach transformacji systemowej, które ostatnio przystąpiły do Unii Europejskiej. Książka koncentruje się na dwóch, szerokich zagadnieniach: kapitale ludzkim i innowacjach. W rezultacie ostatniego rozszerzenia Unii ważny stał się następujący problem: czy kraje transformacji będą dużym obciążeniem dla wspólnot europejskich, czy też będą wspierać Unię w osiągnięciu celu, postawionego w Lizbonie w 2000 r. - stać się do 2010 r. najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy na świecie? Próba odpowiedzi na to pytanie jest zawarta w książce pod redakcją Krzysztofa Piecha pt. The knowledge-based economy in transition countries: selected issues, która jest właśnie wydawana przez University College London - School of Slavonic and East European Studies. Książka zawiera 13 artykułów naukowych, z których wypływają raczej pesymistyczne wnioski: kontynuacja obecnych trendów rozwojowych pogorszy perspektywy rozwoju gospodarek opartych na wiedzy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Unii, jako całości. Potrzebne są na ogół następujące zmiany w politykach gospodarczych (szczególnie w polityce innowacyjnej):

  • rządy powinny bardziej się skoncentrować na edukacji (np. poprzez stymulowanie rozwoju "uczących się regionów" poprzez promowanie tworzenia lokalnych uniwersytetów - które mogą zapewnić porozumienie społeczne - oraz położenie większej uwagi na dostępie do wiedzy), a także na bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów finansowych przeznaczanych na edukację oraz B+R;
  • rządy powinny również zwrócić więcej uwagi na harmonizację współpracy zagranicznych przedsiębiorstw z narodowymi systemami innowacyjnymi, powinny również odpowiednio wyważyć finansowanie stymulowania krajowych działań i absorpcji technologii oraz wiedzy z zagranicy.

2004 r. Można ją zakupić bezpośrednio u wydawcy (www.ssees.ac.uk).

Marian Niedźwiedziński, Globalny handel elektroniczny

Książka prof. Mariana Niedźwiedzińskiego stanowi próbę przedstawienia kluczowych zagadnień związanych z handlem elektronicznym, w szczególności z perspektywy kadry zarządzającej przedsięwzięciem. W publikacji tej położono nacisk na prezentację następujących aspektów handlu elektronicznego: standaryzacji, społeczno-ekonomicznych, politycznych oraz problemów międzynarodowego handlu elektronicznego i problemów przygotowania kadr menedżerskich do wykorzystania gospodarki elektronicznej oraz biznesu elektronicznego.

Praca przeznaczona jest przede wszystkim dla menedżerów firm, obecnych i przyszłych oraz dla studentów kierunków ekonomicznych, zainteresowanych problemami związanymi z e-biznesem.

Ewa Mastyk-Musiał, Organizacje w ruchu

Autorka analizuje sposób, w jaki organizacje zmieniają się i zarządzają procesem zmian, aby stale poszerzać grono swoich klientów. Zmiany te związane są zarówno z innowacjami technicznymi i przekształceniami strukturalnymi, jak i wprowadzaniem nowych wzorów zachowań organizacyjnych. Praca zawiera także studia przypadków dwóch organizacji - ABB i AT&T.

Książka jest adresowana do dyrektorów zarządzających, menedżerów, konsultantów zmian oraz studentów kierunków ekonomicznych.