AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Sławomir Franek, Marcin Będzieszak (red. nauk.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking, Difin, Warszawa 2014

Autorzy tej publikacji za główny cel postawili sobie ocenę rozwiązań stosowanych do zwiększenia efektywności działania sektora finansów publicznych. W pierwszej kolejności poruszają oni problematykę długu publicznego i jego ujęcia w planowaniu wieloletnim, a także zastanawiają się, czy zasadne jest jego prawne ograniczanie. Następnie omawiają zagadnienia związane z wdrożeniem procedur wieloletniego planowania budżetu w Polsce i ich oceną. W dalszej części książki skupiają się natomiast zarówno na ocenie efektywności funkcjonowania sektora finansów publicznych, jak i wywiązywania się z realizacji zadań publicznych. Opisują rozwiązania instytucjonalne stworzone na poziomie Unii Europejskiej i wewnętrzne polskie regulacje sankcjonujące podwyższanie jakości i efektywności działań sektora finansów publicznych na poziomie rządowym i samorządowym.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.ksiegarnia.difin.pl

Łukasz Sułkowski, Michał Zawadzki (red. nauk.), Krytyczny nurt zarządzania, Difin, Warszawa 2014

Ta innowacyjna publikacja jest zbiorem materiałów badawczych i dydaktycznych poświęconych tematyce słabo znanego w Polsce nurtu krytycznego w zarządzaniu (Critical Management Studies). Zwraca uwagę na złożoność i społeczny charakter procesów zarządzania i organizowania, w których często pomija się takie kwestie jak: etyczność, moralność oraz szacunek względem drugiego człowieka. Porusza takie zagadnienia, jak społeczna „nieodpowiedzialność” biznesu, dyskryminacja płciowa, deuniwersytyzacja uniwersytetu czy nadużywanie instytucji wolontariatu. Omówienie każdego tematu poprzedzone jest opisem przypadku i uzupełnione pytaniami końcowymi, co pozwala na dogłębne zrozumienie patologii zarządzania pojawiających się we współczesnym świecie.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.ksiegarnia.difin.pl

Jan Targalski (red. nauk.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2014

Prezentujemy publikację ujmującą w sposób holistyczny tematykę przedsiębiorczości oraz zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Książka ta to wynik wieloletnich badań, konsultacji i wywiadów z polskimi przedsiębiorcami. W łatwy i zrozumiały sposób opisuje takie zagadnienia, jak: prawne aspekty działalności MŚP, zarządzanie strategiczne, działania marketingowe, finansowanie działalności czy konkurencyjność. Publikacja skierowana jest do przedsiębiorców, studentów, menedżerów, a także pracowników instytucji współpracujących z sektorem MŚP. Autorzy mają nadzieję, że zachęcą Czytelników do zakładania własnych firm, a także wskażą, jak profesjonalnie zarządzać utworzonymi przedsiębiorstwami.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.ksiegarnia.difin.pl

Anna Zorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Bohdan Jung (red.), Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014

Prezentowana publikacja, stanowiąca kontynuację rozważań podjętych w pracy Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce (red. Anna Zatorska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011), to szczegółowa analiza przełomowych i wielopłaszczyznowych przemian związanych z obecną rewolucją cyfrową, której badaniem w ostatnich latach zajmują się autorzy. Poruszane w niniejszej pracy zagadnienia, takie jak: kreatywność, innowacje i komercjalizacja wiedzy w naukach społecznych, „nowe nowe media”, ewolucja przemysłu kreatywnego i postaw konsumenckich, przedstawiane są w ujęciu zmodernizowanej koncepcji twórczej destrukcji J.A. Schumpetera. Ze względu na dużą interdyscyplinarność książka będzie interesująca nie tylko dla naukowców zajmujących się omawianą tematyką, ale także dla studentów i przedsiębiorców.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl

Marek Szczepański, Algorytmy klasyfikacji tekstów i ich wykorzystanie w systemie wykrywania plagiatów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013

W niniejszej publikacji autor porusza ważne kwestie związane z rozwijającym się w Polsce na coraz szerszą skalę zjawiskiem zakupu gotowych prac dyplomowych i tytułów naukowych. W książce, będącej równocześnie dysertacją doktorską, Marek Szczepański dokładnie opisuje funkcjonujący w tym obszarze rynek handlu: oferty firm specjalizujących się w pisaniu prac (tzw. ghostwriting) i zagranicznych uczelni umożliwiających zakup tytułów zawodowych oraz stopni naukowych, prezentuje także procedurę dokonywania takich „transakcji”. Szczegółowe przedstawienie powyższych kwestii służy pokreśleniu konieczności obrony przed opisywanymi zjawiskami i jest punktem wyjścia do zaprezentowania modelu matematycznego, na podstawie którego stworzono wdrażany na kilku polskich uczelniach Otwarty System Antyplagiatowy autorstwa Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.wydawnictwopw.pl

Włodzimierz Gajda, Git. Rozproszony system kontroli wersji, Helion, Warszawa 2013

GIT to system kontroli wersji - narzędzie odpowiedzialne za właściwą synchronizację danych, które stworzone zostało na potrzeby zarządzania kodem źródłowym jądra systemu Linux. Dzięki tej publikacji Czytelnik w łatwy sposób zapozna się z możliwościami systemu, a także jego praktycznym zastosowaniem: instalacją programu, tworzeniem repozytoriów, tworzeniem rewizji i przywracaniem stanu plików, modyfikowaniem historii projektu, łączeniem gałęzi, pracą grupową w serwisach Github.com i Bitbucket.org. Książka jest przeznaczona dla osób zarówno pracujących w tym systemie, jak i tych, które planują jego wdrożenie.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl

Katarzyna Jasińska, Tomasz Szapiro, Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Celem publikacji jest zaprezentowanie nowatorskiej koncepcji zarządzania procesami realizacji projektów w organizacjach sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych. W dobie wzrostu roli ICT w gospodarce projekty realizowane w tym zakresie często okazują się mało efektywne i nieskuteczne. Dlatego też autorzy w swojej książce poruszają takie zagadnienia, jak: dostosowanie wewnętrznych procesów działalności przedsiębiorstwa do wymogów realizacji projektów ICT, uwspólnienie podejścia do zarządzania procesami i projektami w organizacjach ICT czy czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami ICT. Publikacja zawiera ponadto charakterystykę polskiego sektora ICT. Adresowana jest nie tylko do kadry zarządzającej organizacjami ICT, ale także do wszystkich osób zainteresowanych realizacją projektów z tego obszaru.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.pwn.pl

Grzegorz Urban, Marketing wielkich możliwości. Jak sprzedawać więcej w szumie informacyjnym, Helion, Warszawa 2014

Polecana publikacja to praktyczny przewodnik po nowych narzędziach i procesach, które można i należy wykorzystywać w planowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa w XXI wieku. Autor prezentuje możliwości zastosowania różnych narzędzi informatycznych, które pomogą posegregować, uporządkować i odpowiednio wykorzystać informacje dotyczące klientów i ich potrzeb, automatycznie przygotują zindywidualizowaną ofertę kierowaną do konkretnego klienta, a jednocześnie zmierzą rezultaty działań sprzedażowych. A wszystko po to, by wzmocnić efekty działań marketingowych. Książkę polecamy wszystkim specjalistom i menedżerom działów marketingu, którym zależy na zwiększeniu konkurencyjności ich firmy.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl

Sylwia Wojciechowska-Filipek, Funkcjonowanie organizacji zhierarchizowanej w wirtualnym świecie, CeDeWu, Warszawa 2014

Organizacje zhierarchizowane, które nie mogą całkowicie przenieść swojej działalności do świata wirtualnego, mają do dyspozycji szereg innych rozwiązań. W prezentowanej publikacji opisano niektóre z nich - m.in. strony internetowe, pracę zdalną, symulatory czy gry decyzyjne. Autor przedstawia pomysły, dzięki którym każda tradycyjnie funkcjonująca organizacja może wzbogacić swoją działalność. Opisuje także różne przykłady wirtualizacji - e-banking, e-learning, e-administrację. Książkę polecamy przedstawicielom kadr zarządzających, którzy chcieliby, aby ich firma zaistniała w wirtualnym świecie.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://cedewu.pl

Justyna Matysiewicz, Marketing organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia wartości dla klienta, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014

Celem publikacji jest krytyczna i wnikliwa analiza dorobku współczesnego marketingu w zakresie tworzenia wartości w sieciach organizacyjnych na gruncie nauk o zarządzaniu, a także dokonanie praktycznej identyfikacji procesów służących do wytworzenia tych wartości. Praca prezentuje zarówno ujęcie teoretyczne - koncepcję usług profesjonalnych, charakterystykę organizacji sieciowych i rolę marketingu w procesie budowania wartości dla klienta, jak i ujęcie empiryczne - opis metod stosowanych w badaniach konsumentów i jednostek usług profesjonalnych oraz opis modelu marketingu sieciowych organizacji usług profesjonalnych.

Publikację można nabyć w wydawnictwie: http://www.ue.katowice.pl

Tymoteusz Doligalski (red.), Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Prezentowana publikacja to pierwszy na polskim rynku szczegółowy opis modeli biznesowych w internecie oparty na przykładach konkretnych organizacji. Autorzy prezentują opisy rozwiązań stosowanych w takich firmach jak Allegro, Agora czy Rinigier Axel Springer Polska, uwzględniając także rozwiązania wykorzystywane przez start-upy. Analizują zależności między modelami biznesu a przewagą konkurencyjną oraz wpływ uwarunkowań produkcji i kosztów transakcyjnych na strategię przedsiębiorstwa. Książka będzie interesującą pozycją dla menedżerów i specjalistów, którzy uwzględniają internet w swoich modelach biznesowych. Stanowi też niezbędny podręcznik dla wszystkich osób (studentów, doktorantów, kadr akademickich) zajmujących się tematyką e-biznesu i marketingu internetowego.

Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier, Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, MT Biznes, Warszawa 2014

Co kryje się pod pojęciem „Big Data”, jak zmieni ono nasze życie, co możemy zrobić, by uchronić się przed zagrożeniami, które ze sobą niesie? Między innymi takie pytania postawili sobie autorzy książki. Jest to pierwsza tak obszerna publikacja poświęcona wskazanemu problemowi. Autorzy w swojej pracy zwracają uwagę na znaczący i wciąż rosnący wpływ na nasze życie najnowszych trendów technologicznych związanych z przetwarzaniem olbrzymich ilości informacji, ich analizą i wyciąganiem daleko idących wniosków. Big Data znajdują zastosowanie już nie tylko w nauce, ale także w gospodarce. Książkę polecamy wszystkim czytelnikom zainteresowanym opisywanym zjawiskiem.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.mtbiznes.pl

Justyna Matysiewicz, Danuta Babińska, Sławomir Smyczek, Sektor usług profesjonalnych, usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2014

Autorzy niniejszej publikacji dokonali dogłębnej charakterystyki sektora usług profesjonalnych w Polsce, opierając się zarówno na analizie literatury krajowej oraz zagranicznej, jak i na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem metody jakościowej. Opracowanie to porusza kwestie związane z koncepcją usług w teorii ekonomii, koncepcją sieci międzyorganizacyjnych w naukach o zarządzaniu, procesami internacjonalizacji usług, a także zarządzaniem wiedzą i jej rolą w procesach zarządczych organizacji sieciowych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://placet.pl

Grzegorz Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Polecamy publikację poświęconą zarządzaniu kompetencjami. Książka zawiera przegląd zagadnień dotyczących badania kompetencji i ich rozwijania, a także prezentuje szereg zastosowań modeli kompetencyjnych w organizacjach (rekrutacja i selekcja, szkolenia i rozwój pracowników, systemy ocen pracowniczych, kultura organizacyjna). Stanowi obowiązkową lekturę dla wszystkich specjalistów i menedżerów HR, jak również dla kadry menedżerskiej, która dzięki prawidłowemu zarządzaniu kompetencjami może zwiększyć efektywność pracowników. Atrakcyjnym dodatkiem do książki są udostępnione online testy oceny kompetencji i przygotowania do pełnienia wybranych ról zawodowych, m.in. handlowca, kierownika zespołu czy dyrektora.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Małgorzata Kokocińska, Hanna Nowak (red.), Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Doświadczenia Polski i Hiszpanii, Difin, Warszawa 2014

W publikacji zaprezentowano interesującą analizę porównawczą dotyczącą edukacji w zakresie przedsiębiorczości w Hiszpanii i w Polsce - analizę, która uwzględnia również podłoże kulturowe w obu krajach. Autorzy podkreślają konieczność wzmocnienia roli takiej edukacji w programach nauczania akademickiego oraz akcentują silne powiązania pomiędzy nauczaniem przedsiębiorczości a tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw w polskich warunkach społeczno-gospodarczych. W książce przedstawione zostały również wybrane elementy kształcenia wykorzystywane w naszym kraju, takie jak gry i symulacje biznesowe czy biznesplany. Publikacja powstała przy okazji pracy nad rozwojem programu specjalności Przedsiębiorczość w małej i średniej firmie wdrażanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i uwzględniającej współpracę z uniwersytetami w Hiszpanii.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.ksiegarnia.difin.pl

Małgorzata Sidor-Rządkowska (red.), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014

Celem publikacji jest dogłębne przedstawienie techniki mentoringu, coraz częściej wykorzystywanej w organizacjach - nie tylko komercyjnych, ale również publicznych. Pierwsza część książki zawiera szczegółowe rozważania na temat istoty mentoringu i jego roli, prezentuje proces wdrażania mentoringu w przedsiębiorstwie, a także przedstawia wybrane aspekty pracy mentora. W drugiej części publikacji zamieszczono natomiast jedenaście różnych studiów przypadku wdrożenia programów mentoringu w dużych organizacjach, instytucjach administracji publicznej i na uczelniach, a także programów mentoringu społecznego. Pozycja ta może stanowić ciekawą i ważną lekturę zwłaszcza dla specjalistów HR.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl