AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa, Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Prezentujemy publikację wydaną w serii Inspiracje edukacyjne, poruszającą ciekawy problem kompetencji coachingowych nauczycieli. W książce omawiane są takie zagadnienia jak: zawieranie kontraktu z klasą i poszczególnymi uczniami, relacje z grupą i uczniami, wspieranie uczniów w osiąganiu celów, komunikacja coachingowa, style myślenia uczniów, informacja zwrotna oraz zarządzanie emocjami i rozwijanie potencjału ucznia. Publikacja adresowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, coachów i trenerów, ale także studentów pedagogiki, psychologii i coachingu.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Marta Juchnowicz, Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

Książkę otwiera omówienie istoty zadowolenia z pracy oraz satysfakcji zawodowej. Następnie opisano ewolucję w podejściu do roli satysfakcji w procesie zarządzania. Kolejny rozdział poświęcony jest charakterystyce satysfakcji zawodowej pracowników jako kategorii zarządzania, przedstawionej na tle kontraktu psychologicznego z istotną rolą „zdrowia organizacji” i poziomu dobrostanu pracowników. Rozdział czwarty zawiera przegląd metod badania satysfakcji z pracy, a piąty - autorską propozycję metody badania satysfakcji zawodowej zweryfikowaną w badaniach własnych. W ostatnim rozdziale przedstawiono rozważania dotyczące wpływu organizacji na poziom zadowolenia z pracy i satysfakcji zawodowej.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.pwe.com.pl

Piotr Wachowiak, Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013

Publikacja poświęcona jest tematyce wrażliwości społecznej przedsiębiorstwa. Zagadnienie to staje się coraz bardziej istotne, gdyż współczesne przedsiębiorstwo powinno nie tylko spełniać oczekiwania swoich właścicieli, ale również działać na rzecz pozostałych interesariuszy. W książce zaprezentowano autorską metodę pomiaru stopnia zaawansowania wrażliwości społecznej przedsiębiorstw, a także autorski sposób oceny raportów społecznych. Przedstawiono wyniki badań empirycznych, których celem było zbadanie stopnia rozwoju wrażliwości społecznej grup kapitałowych w Polsce oraz analiza komunikowania wrażliwości społecznej w raportach społecznych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl

Marek Bryx (red.), Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014

Prezentujemy publikację podsumowującą wyniki badań nad innowacjami w zarządzaniu miastami, prowadzonych przez pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości oraz Katedry Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Książka rozpoczyna się od omówienia rozwoju pojęcia innowacji i ukazania miasta jako akceleratora innowacji. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano rozważania teoretyczne oraz wyniki badań w zakresie: zarządzania transportem, zarządzania rewitalizacją miast, świadczenia usług publicznych oraz konsultowania społecznych przedsięwzięć inwestycyjnych. Na zakończenie poruszono tematykę slow city jako innowacyjnej koncepcji rozwoju miast.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.wydawnictwo.sgh.waw.pl

Jerzy T. Skrzypek, Biznesplan w 10 krokach, Poltext, Warszawa 2014

Prezentujemy kompendium wiedzy przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą przygotować biznesplan - logiczny i spójny opis pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej wraz z podstawowymi założeniami oraz sposobami ich realizacji. W przewodniku wyodrębniono 10 rozdziałów opisujących kolejne kroki tworzenia dokumentu: od przygotowań poprzedzających tworzenie biznesplanu poprzez analizę strategiczną, plany: techniczny, organizacyjny i marketingowy aż po sprawozdania i analizy finansowe. Uzupełnieniem książki są materiały pomocnicze dostępne w internecie.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.poltext.pl

Elinor Ostrom, Dysponowanie wspólnymi zasobami, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

W serii Nobliści ukazała się publikacja Dysponowanie wspólnymi zasobami autorstwa Elinor Ostrom - jedynej jak dotąd kobiety, która otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii (w roku 2009). Książka poświęcona jest kwestii wykorzystywania wspólnych zasobów w taki sposób, by uniknąć ich nadmiernej eksploatacji, a z drugiej strony - dużych kosztów administrowania nimi. Autorka prezentuje trzy najczęściej stosowane modele oraz dodatkowe rozwiązania tego problemu. Wstęp do wydania polskiego napisał prof. Leszek Balcerowicz.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski (red.), The Strategic Management. Virtual Game Method in Business Education, IUS at TAX, Warszawa 2014

Książka poświęcona jest tematyce gier edukacyjnych, które mogą być wykorzystywane jako narzędzie dydaktyczne i szkoleniowe m.in. dla menedżerów oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Publikacja jest również podręcznikiem użytkownika gry edukacyjnej VSMG, która została stworzona w ramach realizacji międzynarodowego projektu Strategic Management Games - innovative teaching method for business education (SMGBE) współfinansowanego z programu Leonardo da Vinci. W projekt zaangażowanych było czterech partnerów z trzech krajów: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, ISM University of Management and Economics (Litwa) oraz Universität Graz (Austria).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://iusattax.net.pl

E-technologies in Engineering Education, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej” 2014, nr 37

Zapraszamy do zapoznania się z „Zeszytami Naukowymi Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej” zawierającymi zestaw referatów z I Krajowej Konferencji pt. e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, która odbyła się 30 kwietnia 2014 roku. Poruszane zagadnienia to m.in. kursy online na platformie edX, kwestia ochrony danych osobowych w e-learningu, nowe rozwiązania informatyczne, wykorzystanie programów na licencji GNU, podejście studentów do e-oceniania.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie: http://www.ely.pg.gda.pl

Mark Fidelman, SOCIALIZED! W jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową. Biznes społecznościowy, CeDeWu, Warszawa 2014

W książce opisano, w jaki sposób - wzorem najlepszych firm - korzystać z technologii społecznościowych i mobilnych, technologii chmury i analizy danych. Dzięki zastosowaniu podanych strategii działań oraz rozwiązań taktycznych można stworzyć konkurencyjną firmę o wysokich zdolnościach adaptacyjnych. W poszczególnych rozdziałach omawiane są m.in. takie zagadnienia jak: kultura biznesowa, wewnętrzny i zewnętrzny biznes społecznościowy, taktyka biznesu społecznościowego, budowanie zespołów i rola menedżera oraz pomiar ROI.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: https://cedewu.pl

Barbara Cendrowska, Aneta Sokół, Pola Żylińska, E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2014

Celem publikacji jest zaprezentowanie zestawu praktycznych porad, wskazówek, narzędzi i programów, które mogą być wykorzystane przez małe i średnie przedsiębiorstwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i w realizacji kampanii e-marketingowych. W poszczególnych rozdziałach autorki omawiają takie zagadnienia jak: projektowanie strony WWW, funkcjonowanie sklepu internetowego, budowanie zawartości strony internetowej, optymalizacja witryny pod kątem wyszukiwarek czy też sposób prowadzenia marketingu w sieciach społecznościowych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: https://cedewu.pl

Marcin Szymankiewicz, Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu, Helion, Gliwice 2014

Publikacja Marcina Szymankiewicza Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu stanowi kompendium wiedzy na temat stworzonego w 2009 roku wirtualnego pieniądza. We wprowadzeniu autor przybliża czytelnikowi świat pieniądza – jego dawne dzieje, a także współczesność. Następnie prezentuje podstawowe informacje na temat waluty bitcoin i zasady jej funkcjonowania. W kolejnych rozdziałach przedstawia ponadto takie zagadnienia związane z wirtualnym pieniądzem, jak: kryptografia, architektura peer-to-peer, transakcje, prowizje transakcyjne, portfele bitcoin, pozyskiwanie bitcoinów, fizyczny bitcoin, polskie prawo a bitcoin. Wiele miejsca poświęca też kwestii bezpieczeństwa posługiwania się wirtualną walutą – prywatności jej użytkowników, obronie przed cyberprzestępcami i zagadnieniu nielegalnych transakcji przy użyciu bitcoina.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://onepress.pl

Paweł Wyrozębski, Zarządzanie wiedzą projektową, Difin, Warszawa 2014

Polecamy publikację poświęconą zarządzaniu wiedzą w projektach. Książka zawiera zarówno przegląd podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania wiedzą oraz zarządzania projektami, jak i wyniki badań autora dotyczących stanu zarządzania wiedzą projektową w Polsce. Materiał badawczy gromadzony był w latach 2011-2013, a grupa badawcza liczyła 631 respondentów. W ostatniej części książki przedstawiono autorski model zastosowania metod zarządzania wiedzą w realizacji projektów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarnia.difin.pl

Paddy Miller, Thomas Wedell-Wedellsborg, Architekci innowacyjności. Jak pomagać pracownikom wdrażać wartościowe pomysły, Studio EMKA, Warszawa 2014

Koncentracja, kontakt, ulepszanie, selekcja, dyplomacja oraz wytrwałość - to według autorów działania i cechy, które pomagają liderom wzbudzać i utrzymywać innowacyjność wśród pracowników. Każdy z tych elementów został omówiony w odrębnym rozdziale publikacji wraz z przykładami z działalności światowych korporacji, strategiami do zastosowania w miejscu pracy i dodatkowymi rozważaniami nad pojawiającymi się barierami czy problemami.

Książkę polecamy menedżerom, liderom zespołów oraz studentom kierunku zarządzanie.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.studioemka.com.pl

Mary Scannell, Mike Mulvihill, Zbiór gier doskonalących burzę mózgów, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Burza mózgów to znana od lat technika generowania nowych pomysłów i poszukiwania rozwiązań problemów. Nie zawsze jednak przebiega ona w oczekiwany sposób i przynosi zamierzone efekty. W polecanej publikacji zaprezentowano porady dotyczące skutecznego przeprowadzania burzy mózgów oraz kilkadziesiąt gier ruchowych i umysłowych, które podniosą jej jakość. Każda gra jest szczegółowo opisana pod względem celów, liczby uczestników, materiałów, zasad i czasu realizacji. Uwzględniono także przykładowe polecenia i modyfikacje oraz pytania do dyskusji.

Książka adresowana jest głównie do szkoleniowców, trenerów, liderów zespołów oraz menedżerów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Piotr Modzelewski, Krzysztof Opolski (red.), Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej, CeDeWu, Warszawa 2014

W ostatnich latach zyskuje na znaczeniu koncepcja sieci współrządzenia (governance network), opierająca się na idei sieci administracji publicznej. Zagadnienie to zostało przebadane przez zespół autorów niniejszej publikacji, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i empirycznym. W publikacji Czytelnik odnajdzie wyjaśnienie pojęcia i genezy sieci współrządzenia, jak również szereg inspirujących przykładów, a także wyniki badań różnych typów sieci w polskich urzędach (gminy, miasta, marszałkowskim i wojewódzkim) oraz starostwach powiatowych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: https://cedewu.pl

Hanna Solarczyk-Szwec (red.), „Rocznik Andragogiczny. Andragogy Yearbook” 2013, nr 20

Wydaniu najnowszego „Rocznika Andragogicznego” towarzyszą dwa jubileusze - jest to 20. numer tej publikacji, a wydawca - Akademickie Towarzystwo Andragogiczne obchodzi 20-lecie istnienia.

W roczniku znajdziemy materiały z II Zjazdu Andragogicznego pt. Przemiany teorii i praktyki w edukacji dorosłych, który odbył się w Toruniu w dniach 15-16 maja 2013 roku. Dodatkowo w publikacji zamieszczono artykuły z następujących obszarów tematycznych: Edukacja dorosłych - kompetencje - rynek pracy, Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Z historii i praktyki edukacji dorosłych, Edukacja dorosłych za granicą oraz raporty z projektów badawczych i relacje z wydarzeń naukowych.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie: http://www.wydawnictwoumk.pl