AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Bianka Siwińska, Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2014

W publikacji zaprezentowano studium porównawcze procesów internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech. Autorka rozpoczyna od przedstawienia podstawowych definicji i podejścia badawczego. W drugim i trzecim rozdziale charakteryzuje odpowiednio internacjonalizację szkolnictwa wyższego w Niemczech oraz w Polsce, w tym omawia: uwarunkowania, głównych aktorów, formy i fazy tego procesu, problemy oraz zarys modelu. Czwarty rozdział to prezentacja podobieństw i różnic między oboma krajami oraz perspektyw rozwoju i propozycji usprawnień.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://elipsa.pl

Katarzyna Żądło, O wartości zaufania. Komunikacja i budowa zaufania a rynkowa wartość przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 2014

Celem publikacji jest próba weryfikacji stwierdzenia, że zaufanie inwestorów do przedsiębiorstwa przekłada się na wzrost jego wartości rynkowej. W pierwszych dwóch rozdziałach autorka omawia koncepcje komunikacji i zaufania na gruncie rynku kapitałowego, stwierdzając, że problematyka zaufania zyskuje na znaczeniu. W rozdziale trzecim omawia kryzys finansowy z lat 2007-2013 i wiąże go z deficytem zaufania. W kolejnym - prezentuje m.in. etykę komunikacji, przykłady oszustw i wyzwania komunikacyjne. Ostatnia część zawiera opracowany indeks zaufania do spółki oraz wyniki badań empirycznych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.poltext.pl

Włodzimierz Szpringer, Instytucje nadzoru w sektorze finansowym. Kierunki rozwoju, Poltext, Warszawa 2014

Publikacja poświęcona jest kierunkom rozwoju instytucji nadzoru w sektorze finansowym. W pierwszych dwóch rozdziałach omówiono determinanty i ograniczenia regulacji oraz kierunki oceny skutków regulacji sektora finansowego. Następnie autor rozważa definicję nadzoru, zagadnienie nadzoru systemowego nad instytucjami rynku finansowego i rolę banków centralnych (rozdziały od trzeciego do piątego). Rozdział szósty poświęcony jest nowym technologiom i ich wpływowi na nadzór nad rynkiem finansowym. W ostatnim, siódmym rozdziale scharakteryzowano nadzór wobec rynku consumer finance.

Publikacje można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.poltext.pl

Włodzimierz Pańków, Instytucje i organizacje: pochodzenie, powstawanie, funkcje, przekształcenia, Poltext, Warszawa 2014

Celem publikacji jest kompleksowe przedstawienie problematyki instytucji i organizacji. Omówiono w niej m.in. istotę i sens pojęcia instytucji (rozdział II), rolę instytucji jako swoistego budulca społeczeństw (rozdział III) oraz podobieństwa i różnice między instytucjami a organizacjami (rozdział IV). Autor przedstawia także funkcje instytucji i organizacji, ich przekształcenia i fluktuacje (rozdział V) oraz procesy zmian instytucjonalnych (rozdział VI). W książce scharakteryzowano ponadto procesy dezinstytucjonalizacji, układy historyczne, a także proces powstawania i upadku instytucji oraz organizacji (rozdziały VII-IX).

Publikacje można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.poltext.pl

Jerzy Gołuchowski, Maria Smolarek (red.), Semantyczne modelowanie organizacji, Difin, Warszawa 2014

Celem publikacji jest zaprezentowanie możliwości doskonalenia organizacji w oparciu o modele semantyczne. W poszczególnych rozdziałach omówiono: rolę semantycznego modelowania organizacji, tworzenie i użytkowanie ontologii, architekturę procesową organizacji, budowanie współczesnych aplikacji umożliwiających realizację procesów biznesowych organizacji oraz wykorzystywanie semantycznych modeli organizacji we wspomaganiu analiz i podejmowaniu decyzji. Książka jest przeznaczona dla menedżerów organizacji zarządzających procesami informatyzacji, jak również dla studentów kierunków informatycznych.

Publikacje można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.ksiegarnia.difin.pl

Evan Burchard, Tworzenie gier internetowych. Receptury, Helion, Gliwice 2014

Prezentujemy publikację poświęconą tworzeniu gier internetowych w językach JavaScript oraz HTML5. Jest ona przeznaczona zarówno dla programistów sieciowych i projektantów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, jak też dla osób dopiero uczących się programować oraz wszystkich tych, które chcą się dowiedzieć, jak zbudowane są gry. W książce zaprezentowano opisy różnych gatunków gier, np. quizu czy puzzli, oraz dodatki dotyczące m.in. kontroli jakości i źródeł informacji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”, Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło sprawozdanie z realizacji rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. W dokumencie zawarto informacje na temat realizacji poszczególnych komponentów programu (e-szkoła, e-uczeń, e-nauczyciel, e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik), poniesionych kosztów, promocji i ewaluacji. Zaprezentowano rezultaty programu oraz jego efekty dodatkowe. Opisano również zdiagnozowane bariery i trudności w realizacji przedsięwzięcia, komponent badawczy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz rekomendacje dotyczące dalszej cyfryzacji szkół.

Publikację można pobrać w wersji elektronicznej ze strony: http://www.men.gov.pl

Andrzej Sznajder, Technologie mobilne w marketingu, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Celem publikacji jest zaprezentowanie wpływu nowych technologii (szczególnie mobilnych) na zwiększenie możliwości działań marketingowych przedsiębiorstw. Autor stwierdza, że obecnie marketing tradycyjny (offline) realizowany jest łącznie z marketingiem internetowym (online) oraz marketingiem wykorzystującym urządzenia mobilne, co tworzy koncepcję marketingu 2.0+. W książce omówiono istotę i narzędzia marketingu mobilnego, scharakteryzowano marketing-mix przy użyciu urządzeń mobilnych oraz zastosowanie marketingu mobilnego w takich dziedzinach jak polityka, administracja, bankowość, turystyka, motoryzacja i transport oraz sport.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Karol Korczak, Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Celem publikacji jest identyfikacja kluczowych czynników, które wpływają na rozwój wykorzystania internetowych narzędzi wspomagających opiekę zdrowotną w polskich podmiotach prowadzących działalność leczniczą. Rozpoczęto od charakterystyki koncepcji internetowej opieki zdrowotnej, a następnie przedstawiono wybrane obszary zastosowań internetu w opiece zdrowotnej (np. zamawianie wizyt, dostęp do badań, e-recepta). Większą część publikacji stanowi omówienie wyników badań autora prowadzonych wśród polskich podmiotów. Prezentuje on internetowe narzędzia jako źródło korzyści, a także omawia m.in. determinanty rozwoju wykorzystania narzędzi internetowych, bariery i wyzwania w tym zakresie.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Wojciech Bizon, Andrzej Poszewiecki (red.), Innovative tools for facilitated transfer of entrepreneurial skills and knowledge, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013

W latach 2011-2013 Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego wraz z partnerami realizował projekt Case Simulator (www.casesimulator.pl), którego głównym celem było zwiększenie umiejętności kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów ostatnich lat studiów. Realizacja celu miała przyczynić się do poprawy pozycji tych studentów na rynku pracy oraz do aktywniejszego podejmowania przez nich własnej działalności gospodarczej. Prezentowana publikacja stanowi raport podsumowujący ten projekt. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie:
http://casesimulator.pl

Scott D. Anthony, Mark W. Johnson, Joseph V. Sinfield, Elizabeth J. Altman, Przez innowację do wzrostu. Jak wprowadzić innowację przełomową, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

W książce zaprezentowano metody i praktyczne wskazówki dotyczące projektowania i rozwijania innowacyjnych, przełomowych produktów. Cztery kolejne części omawiają poszczególne etapy tego procesu: od identyfikacji szans (klientów i zadań do wykonania), poprzez sformułowanie pomysłu, jego ocenę i rozwinięcie działalności, po stworzenie potencjału i jego zmierzenie. Autorzy od lat wspierają firmy w osiąganiu wzrostu przez innowację i w publikacji dzielą się zdobytym doświadczeniem.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Monika Bolek, Cezary Bolek, Komercjalizacja innowacji. Zarządzanie projektami i finansowanie, Difin, Warszawa 2014

Celem publikacji jest przybliżenie problematyki związanej z transferem wiedzy i technologii z jednostek naukowych do przedsiębiorstw, które komercjalizują innowacje. Autorzy w pierwszym rozdziale omawiają zagadnienie innowacji, typy przedsiębiorstw innowacyjnych oraz wdrażanie i komercjalizację innowacji. Rozdział drugi prezentuje zarządzanie projektem wdrożenia i komercjalizacji, w tym fazy projektu, zespół projektowy, zarządzanie jakością i ryzykiem. W kolejnej części scharakteryzowano źródła finansowania projektów wdrożeniowych, m.in. leasing, fundusze europejskie czy też venture capital. Ostatni rozdział poświęcony jest pomiarowi efektów realizowanych projektów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.ksiegarnia.difin.pl

Alicja Balcerak, Jacek Woźniak, Szkoleniowe metody symulacyjne, GWP, Sopot 2014

Prezentujemy publikację poświęconą zastosowaniu metod symulacyjnych w szkoleniach. Autorzy rozpoczynają od omówienia definicji symulacji i rodzajów metod symulacyjnych, a następnie przechodzą do szkoleniowego ich zastosowania (przedstawiają m.in. cele, przebieg i omówienie symulacji, rolę trenera i zapewnienie trwałości efektów uczenia się). W trzech odrębnych rozdziałach charakteryzują symulacje behawioralne, gry symulacyjne oraz symulatory. Ostatnia część to wskazówki dotyczące konstruowania symulacyjnych narzędzi szkoleniowych.

Książka została wydana w ramach serii „Szkolenia”. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi tytułami.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.gwp.pl

William Powers, Wyloguj się do życia, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2014

W książce zaprezentowano nowy sposób myślenia o wirtualnej przestrzeni, która coraz ściślej nas otacza i dotyczy już niemal wszystkich sfer naszego życia. Jest to filozofia, zgodnie z którą powinniśmy wypracować równowagę pomiędzy potrzebą nawiązywania zewnętrznych kontaktów, nieustannym dostępem do informacji, rozrywki i udogodnień, a pragnieniem zdystansowania się od tłumu i znalezienia przestrzeni wyłącznie dla siebie, powrotu do głębi w sposobie myślenia i przeżywania.

Publikację polecamy wszystkim, którzy doceniają uroki cyfrowego świata, ale przynajmniej raz chcieli od niego uciec.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.dwpwn.pl