AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Małgorzata Rószkiewicz, Jolanta Perek-Białas, Dorota Węziak-Białowolska, Agnieszka Zięba-Pietrzak, Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Celem publikacji jest zaprezentowanie procesu badawczego i metod realizacji badań empirycznych w obszarze badań społeczno-ekonomicznych. Wyróżniono dwie fazy procesu badania empirycznego: fazę konceptualizacji oraz fazę realizacji. W ramach pierwszej omówiono sformułowanie modelu i operacjonalizację jego elementów oraz zaprojektowanie metod pomiaru. W fazie realizacji przedstawiono projektowanie i zasady doboru próby do badania oraz czynniki mające wpływ na jakość badań empirycznych. Książkę wzbogacają przykłady - studia przypadków z badań społeczno-ekonomicznych. Adresatami pozycji są przede wszystkim młodzi pracownicy naukowi.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.pwn.pl

Justyna Szumniak-Samolej, Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej, Poltext, Warszawa 2013

Celem publikacji jest analiza wpływu, jaki wywierają obserwowane w otoczeniu zmiany technologiczne, społeczne i kulturowe na koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Zmiany te powiązane są szczególnie mocno z rozwojem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym koncepcji Web 2.0, która doprowadziła do powstania nowego, sieciowego profilu interesariusza. W tej perspektywie firmy powinny przemodelować realizowane inicjatywy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu w kierunku CSR nowej, drugiej generacji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.poltext.pl

Paul Dix, Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą. Wskazówki dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Książka jest adresowana do nauczycieli, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności w zakresie postępowania z uczniami i zarządzania klasą. Uczy jak motywować podopiecznych, tworzyć w klasie atmosferę współpracy i zaufania, być konsekwentnym i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jest napisana w taki sposób, że Czytelnik czuje się jak na szkoleniu: przedstawiane są informacje i wskazówki, ale także ćwiczenia, w ramach których należy co pewien czas kontrolować swoje postępy. Autor jest współzałożycielem organizacji Pivotal Education, liderem grupy specjalistów, prekursorów zmian w brytyjskim systemie szkolnictwa.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.pwn.pl


Ashok Jashapara, Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

Prezentujemy podręcznik z zakresu zarządzania wiedzą, który w wyczerpujący sposób opisuje to zagadnienie. W części pierwszej autor omawia istotę wiedzy, część druga poświęcona jest wykorzystywaniu wiedzy i dotyka obszaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa oraz wybranych nurtów zarządzania strategicznego. W części trzeciej opisano generowanie wiedzy, a więc organizacyjne uczenie się, w czwartej przedstawiono narzędzia i systemy zarządzania wiedzą, natomiast w piątej sposoby aktywizowania wiedzy poprzez środowisko jej sprzyjające i wdrażanie zarządzania wiedzą. Publikacja zawiera studia przypadków, pytania skłaniające do dalszych przemyśleń oraz wskazuje wiele źródeł literaturowych. Książka adresowana jest do studentów oraz praktyków zarządzania wiedzą.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.pwe.com.pl

Krystyna Polańska, Sieci społecznościowe. Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat sieci społecznościowych - omawia zarówno przyczyny i skutki ich powstania, jak też uwarunkowania, ekonomiczne implikacje i obszary ich zastosowań. Autorka prezentuje sieci, omawiając ich rolę w demokracji (np. partycypacja publiczna w internecie czy ruchy wyzwoleńcze) oraz w biznesie (modele biznesowe wykorzystania serwisów społecznościowych). Zwraca także uwagę na istotny problem nierówności cyfrowej, a więc podziału na osoby cyfrowo wykluczone i cyfrowo zaangażowane.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/

Jan Fazlagić, Aktywa intelektualne niepublicznych szkół wyższych w Polsce, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013

Książka poświecona jest analizie problematyki pomiaru kapitału intelektualnego w szkolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem niepublicznych szkół wyższych. W pierwszych trzech rozdziałach zaprezentowano diagnozę obecnego stanu szkolnictwa niepublicznego w Polsce i na świecie, pojęcie i istotę kapitału intelektualnego uczelni oraz jego powiązania z otoczeniem. W kolejnych rozdziałach przedstawiono wyniki badań empirycznych prowadzonych wśród przedstawicieli kierownictwa uczelni oraz wykładowców. W zakończeniu zawarto wnioski i rekomendacje dla MNiSW oraz władz szkół wyższych.

Publikację można zamówić u wydawcy: http://www.i.vistula.edu.pl


Jarosław Królewski, Paweł Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Prezentujemy publikację na temat współczesnych trendów w marketingu internetowym, stworzoną przez 33 ekspertów, praktyków na co dzień zajmujących się omawianymi tematami. Książka podzielona jest na cztery części, w których zawarto 22 rozdziały. Część pierwsza prezentuje podstawy (pojęcie marketingu 3.0, charakterystykę rynku internetowego i in.) i jest swoistym wprowadzeniem do omawianej tematyki. Część druga, pt. „Składowe sukcesu”, omawia poszczególne aspekty e-marketingu, w tym m.in. zagadnienia takie jak usability, e-mail marketing, gry, content marketing czy też e-commerce. W części trzeciej autorzy odpowiadają pytanie „Jak to policzyć?”, prezentując badania mediów internetowych i monitoring mediów społecznościowych. Ostatnia część, pt. „Niezbędnik nowoczesnego marketera”, odnosi się do takich aspektów pracy jak zarządzanie projektami, współpraca z zespołem IT czy też aspekty prawne.

Publikację można nabyć na stronie: http://emarketing.pwn.pl

Bartłomiej Gawin, Bartosz Marcinkowski, Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Helion, Gliwice 2013

Książkę rozpoczyna charakterystyka kwestii wsparcia narzędziowego w dokumentowaniu procesów biznesowych. Następnie omówiono standardy, modele i techniki modelowania procesów biznesowych. Rozdział trzeci i czwarty prezentują studia przypadków, odpowiednio dla paradygmatu BPMS (Business Process Management System) oraz standardu BPMN (Business Process Model and Notation). W kolejnej części przedstawiono metody pozyskiwania danych na potrzeby modeli symulacyjnych, a ostatni rozdział poświęcony jest symulacji i optymalizacji procesów biznesowych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl

Tomasz Ejtminowicz i in., Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik menedżera, Helion, Gliwice 2013

Książka adresowana jest do programistów, teamleaderów, menedżerów i menedżerów IT. Zebrano w niej wiedzę na temat wdrożenia e-commerce od momentu powstania pomysłu poprzez jego realizację aż po weryfikację techniczną projektu. Autorzy dzielą się z czytelnikami swoim doświadczeniem zdobywanym podczas przygotowywania i utrzymywania dużych sklepów internetowych. Omawiają m.in. takie tematy jak: wybór platformy sklepowej, integracja z systemami ERP, skalowalność, bezpieczeństwo danych, jakość projektów, wysoka dostępność aplikacji, wydajny hosting i wirtualizacja.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl

Marcin Cichoń i in., Biblia e-biznesu, Helion, Gliwice 2013

Celem autorów było stworzenie „możliwie kompletnej skarbnicy wiedzy na temat przedsiębiorczości uprawianej w wirtualnym świecie internetu”. Zebrane doświadczenia i wiedza 25 osób zaowocowały obszerną pozycją podzieloną na dziewięć rozdziałów dotyczących kolejno: celu, modelu i strategii; sklepu internetowego; sprzedaży na platformach aukcyjnych; usług online; e-marketingu; komunikacji z e-klientem; obsługi transakcji i logistyki e-sprzedaży; efektywności sprzedaży; aspektów prawnych. Książka jest wzbogacona wieloma przykładami. Posiada również fanpage na serwisie Facebook, gdzie można podjąć dyskusję z jej autorami: www.facebook.com/bibliaebiznesu.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://onepress.pl

Magdalena Jaciow, Robert Wolny, Agata Stolecka-Makowska, E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań, Helion, Gliwice 2013

W publikacji przedstawiono wyniki międzynarodowych badań realizowanych w 6 krajach na 1800 młodych konsumentach, którzy dokonywali zakupów online. Celem było zebranie wiedzy na temat zachowań e-konsumentów w Europie, w szczególności znalezienie odpowiedzi na pytania o ich profil demograficzno-psychograficzny, strukturę asortymentową koszyka zakupów, motywy dokonywania e-zakupów, sposoby ich dokonywania (informacje o ofercie, determinanty wyboru, warunki zakupu) oraz miejsce zakupu. Książka oprócz wymiaru poznawczego ma także wymiar praktyczny, gdyż zawarte w niej informacje mogą być wykorzystane przez przedsiębiorców do usprawnienia prowadzenia e-biznesu.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://onepress.pl


Jack J. Phillips, Ron Drew Stone, Mierzenie wyników szkoleń. Praktyczny przewodnik po sześciu najważniejszych wskaźnikach oceny, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

W książce zaprezentowano model i procedurę ROI (return on investment, zwrot z inwestycji), którą można zastosować przy mierzeniu wyników szkoleń. Model składa się z 10 etapów: od opracowania celu szkolenia i planów oceny, poprzez zbieranie danych, aż po przekształcenie ich w dane finansowe i obliczenie zwrotu z inwestycji oraz opracowanie raportu efektu biznesowego szkolenia. Każdy z tych etapów został szczegółowo omówiony w kolejnych rozdziałach książki. Autorzy przekonują, że procedury ROI może się nauczyć każdy, a jej wykorzystywanie pomaga w wiarygodnym mierzeniu wpływu szkoleń na firmę.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Doni Tamblyn, Sharyn Weiss, Zbiór zabawnych gier szkoleniowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

W publikacji zaprezentowano zasady uczenia poprzez zabawę z wykorzystaniem 50 gier szkoleniowych. Przy każdej grze podano jej cel, czas niezbędny na przeprowadzenie gry, potrzebne materiały, propozycję wprowadzenia, zasady gry oraz pytania do dyskusji. Autorzy proponują również zestaw zagadnień, do których dana gra może zostać wykorzystana. Dodatkiem do książki są materiały w wersji elektronicznej, a także listy obserwacji i arkusze do wykorzystania podczas gry. Książkę polecamy osobom prowadzącym szkolenia bądź przygotowującym się do roli trenera.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Andrzej Radomski, Radosław Bomba (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce, E-naukowiec, Lublin 2013

Polecamy publikację, która stanowi podsumowanie konferencji naukowej Zwrot cyfrowy w humanistyce, zorganizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS i UCZNiKO UMCS w październiku 2012 roku. W części pierwszej, pt. Cyfrowe horyzonty nauki, zaprezentowano genezę i perspektywy humanistyki cyfrowej. Część druga, pt. Badania i edukacja w kulturze cyfrowej, charakteryzuje narzędzia, metody i praktyczne aspekty tego zagadnienia. Trzecią i ostatnią część poświęcono analizie wirtualnych światów i zjawiska rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości.

Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej na stronie: http://e-naukowiec.eu

Piotr Celiński, Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013

Celem publikacji jest poszukiwanie relacji pomiędzy dorobkiem i warsztatem humanistyki a produktami i bytami świata cyfrowego, w szczególności w odniesieniu do mediów i mediacji. W pierwszym rozdziale autor zajmuje się kondycją medium i jego semantyką w obliczu zmian niesionych przez cyfryzację. Rozdział drugi poświęcony jest kodowi cyfrowemu, w tym pytaniom o kulturowe i społeczne znaczenia, emanacje i warstwy kodu oraz nowy alfabetyzm. Rozdział trzeci omawia bazy danych: m.in. metadane, Big Data, tekstualność, wizualność i audialność.

Publikacja dostępna w formie elektronicznej na: http://www.postmedia.umcs.lublin.pl