AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Jerzy Kisielnicki, Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Polecamy kompleksowy przewodnik po wiedzy z zakresu zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi, którego celem jest umożliwienie czytelnikom realizowania projektów w lepszy, udoskonalony sposób. W ośmiu rozdziałach, które znalazły się w książce, opisano takie m.in. zagadnienia, jak: ryzyko w podejmowaniu decyzji, modele definiowania i realizacji projektu, kierownik i zespół projektu, narzędzia wspomagania oraz ocena i komercjalizacja wyników. Adresatami publikacji są zarówno osoby realizujące projekty, jak i odbiorcy projektów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://wkp.profinfo.pl

Andrzej Rozmus (red.), Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, wyd. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Polecamy wyjątkową na polskim rynku publikację adresowaną do nauczycieli akademickich. Zespół autorów opisuje w niej zagadnienia związane z codzienną pracą nauczycieli: przygotowanie do zajęć, kwestie komunikacji, głosu, wymowy, styl prowadzenia zajęć, metody oceniania czy też pracę ze studentami niepełnosprawnymi. W książce zamieszczono wiele zestawień, przykładów, modeli, motywatorów i porad. Zawiera także zestawy ćwiczeń oraz wykaz rekomendowanej literatury pomocnej w dalszym samodzielnym doskonaleniu się. Czytelnicy odnajdą w niej odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań dotyczących dydaktyki i pracy ze studentami.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.profinfo.pl

Krzysztof Leja, Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Wyd. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Celem publikacji jest prezentacja wybranych koncepcji zarządzania uniwersytetem (m.in. modelu uniwersytetu liberalnego Humboldta czy przedsiębiorczego Clarka) i zaproponowanie rozwiązań, które byłyby najwłaściwsze w warunkach turbulentnego otoczenia (autor przedstawił koncepcje uniwersytetu podporządkowanego wiedzy oraz społecznie odpowiedzialnego). W książce zawarto także rozważania nad paradoksami strategicznymi i wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania przedstawionych koncepcji uniwersytetu. Prezentowane są w niej wyniki badań prowadzonych w polskich instytucjach akademickich, głównie na uczelniach technicznych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.profinfo.pl


Helena Dudycz, Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013

Publikacja podejmuje tematykę mapy pojęć wykorzystywanej jako rozwiązanie wspierające proces podejmowania decyzji. Jest to szczególnie istotne w przypadku współczesnych przedsiębiorstw, funkcjonujących w warunkach niepewności. W książce zaproponowano koncepcję zastosowania mapy pojęć do reprezentacji wiedzy ekonomicznej w systemie informatycznym przedsiębiorstwa. Zaprezentowano także wyniki badań użyteczności wizualizacji mapy pojęć w wyszukiwaniu informacji ekonomicznych.

Książkę polecamy kadrze kierowniczej oraz teoretykom nauk o organizacji i zarządzaniu.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.ue.wroc.pl

Kazimierz Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydanie III, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013

W książce zaprezentowano zarządzanie wiedzą jako metodę uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo, które generuje wartość dodaną w układach sieciowych. Pierwsza część książki ma charakter teoretyczno-metodologiczny. Omówiono w niej takie zagadnienia jak: drgająca gospodarka, dyfuzja wiedzy, kreowanie wartości, marketing sieciowy czy też pracownicy i agenci wiedzy. Druga część publikacji, pt. Metody wizualizacji, kompozycji i dyfuzji wiedzy, poświęcona jest instrumentom i technikom sterowania strumieniami przepływu wiedzy.

Adresatami książki są menedżerowie i pracownicy wiedzy, a także teoretycy nauk o organizacji i zarządzaniu oraz studenci uczelni ekonomiczno-menedżerskich.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.ue.wroc.pl

Paweł Wyrozębski, Mateusz Juchniewicz, Witalij Metelski, Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami. Wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

W publikacji zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w Katedrze Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie trzech istotnych obszarów zarządzania projektami: wiedzy, dojrzałości i ryzyka. Przedmiotem analiz były: praktyki zarządzania wiedzą projektową w polskich organizacjach, czynniki kształtujące poziom i strukturę dojrzałości projektowej organizacji w Polsce oraz czynniki kształtujące poziom zarządzania ryzykiem w projektach w Polsce. Badania prowadzone były na dużych grupach, liczących od 250 do ponad 300 respondentów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
www.wydawnictwo.sgh.waw.pl


Agnieszka Dejnaka, Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych, CeDeWu, Warszawa 2013

Celem publikacji jest zaprezentowanie, jak we współczesnych uwarunkowaniach - przy dominującej roli internetu - podejmowane są decyzje zakupowe, a także jak media społecznościowe wpływają na e-konsumentów generacji X i Y. Autorka prezentuje wyniki prowadzonych badań, podkreślając znaczenie informacji i interakcji w ramach wirtualnych społeczności w podejmowaniu decyzji. Książkę polecamy osobom zainteresowanym zagadnieniami e-biznesu, społeczeństwa informacyjnego oraz sieci społecznościowych, a także zajmującym się sprzedażą i marketingiem w internecie.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://cedewu.pl

Robert Wolny, Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013

Publikacja porządkuje i poszerza wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku e-usług w Polsce. Autor dokonał studiów literaturowych, opierając się na źródłach polskich i zagranicznych. Zaprezentował także wyniki badań własnych prowadzonych we wrześniu 2012 roku na próbie 1200 konsumentów indywidualnych, 330 usługodawców oraz 38 ekspertów. Książka składa się z pięciu rozdziałów poświęconych kolejno: podstawowym informacjom o rynku e-usług, charakterystyce tego rynku w Polsce na początku XXI wieku, źródłom i metodom prowadzonych badań, podaży i popytowi na e-usługi w Polsce oraz modelom i perspektywom rozwoju omawianego rynku.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.ue.katowice.pl

Paweł Borek, Anna Koronowicz, Ula Lachowicz, Jan Makulec, Wojciech Petriczek, Karol Zielinski, O biznesie w internecie. Wszystko co chcielibyście wiedzieć, ale baliście się zapytać, Helion, Gliwice 2013

Polecana publikacja została zredagowana w formie pytań i odpowiedzi. Pytania podzielono na kategorie tematyczne, które odpowiadają kolejnym rozdziałom. Autorzy rozpoczynają od tematyki tworzenia start-upów (rozdział 1) oraz prowadzenia e-biznesu (rozdział 2). Następnie odpowiadają na pytania dotyczące promocji (rozdział 3) oraz sprzedaży i obsługi klienta (rozdział 4). W kolejnych częściach zajęto się kwestiami płatności elektronicznych (rozdział 5) i bezpieczeństwa (rozdział 6). Na koniec autorzy wyjaśniają wątpliwości dotyczące korzystania w e-biznesie z urządzeń mobilnych (rozdział 7), a także omawiają podstawowe kwestie prawne (rozdział 8).

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://onepress.pl


Danuta Elsner (red.), Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Celem polecanej publikacji jest wyposażenie czytelników w teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat tworzenia sieci współpracy jako nowej formy doskonalenia nauczycieli i rozwoju szkoły. We wprowadzeniu przedstawiono kierunki zmian w systemie doskonalenia nauczycieli. Część pierwsza książki omawia podstawy teoretyczne sieci, prezentując ją jako swoisty fenomen społeczny, nowy typ organizacji oraz jako społeczność uczących się. W części drugiej autorzy prezentują wyniki badań na temat potencjału społecznego nauczycieli oraz przedstawiają doświadczenia zagraniczne dotyczące tworzenia i wprowadzania sieci współpracy w różnych środowiskach. Część trzecia opisuje przykłady dobrych praktyk: dwóch sieci zrzeszających instytucje i dwóch przeznaczonych dla osób fizycznych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://wkp.profinfo.pl

Anna Dąbrowska (red.), Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013

Polecana publikacja porusza tematykę ochrony i edukacji konsumentów. Zaprezentowano w niej wyniki badań prowadzonych w tym obszarze w grupie ponad tysiąca respondentów. W ramach badań zidentyfikowano obszary naruszeń praw konsumentów na wybranych rynkach usług (finansowych, telekomunikacyjnych i pocztowych, handlowych, gastronomicznych i turystycznych) oraz zdiagnozowano poziom świadomości konsumenckiej ankietowanych. W pracy wskazano także obszary edukacji konsumenckiej, które wzmocniłyby pozycję konsumentów na rynku usług.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.pwe.com.pl

J. Ralyté, X. Franch, S. Brinkkemper, S. Wrycza, (red.), Advanced Information Systems Engineering 24th International Conference, CAiSE 2012, Gdansk, Poland, June 25-29, 2012. Proceedings, Springer Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7328

International Conference on Advanced Information Systems Engineering CAiSE jest coroczną, międzynarodową konferencją naukową z zakresu inżynierii oprogramowania i informatyki ekonomicznej, odbywającą się co roku w innym mieście. Ubiegłoroczna edycja została zorganizowana w Gdańsku przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego wraz z trzema katedrami informatycznymi z innych uczelni europejskich - Utrecht University, University of Geneva oraz Universitat Politecnica de Catalunya. Spośród 290 referatów nadesłanych z całego świata, zaakceptowano 42. W trakcie konferencji wygłoszono je w ramach 14 sesji tematycznych. Materiały konferencyjne pod red. J. Ralyte, X. Francha, S. Brinkkempera i S. Wryczy zostały opublikowane przez wydawnictwo Springer.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.springer.com
oraz
http://caise2012.univ.gda.pl