AAA

Akademia On-line

Niewirtualna dyskusja o wirtualnym kształceniu

Radosław Guz

Wstęp


I Międzynarodowa Konferencja Akademia On-line zorganizowana przez Polski Uniwersytet Wirtualny odbyła się w dniach 13-15 maja br. w Bronisławowie k. Łodzi. Było to pierwsze tego typu spotkanie specjalistów zajmujących się zdalnym nauczaniem, na które przybyli goście zarówno z Polski (UW, UWr, UŁ, UAM, PW, PG, AGH, SGH, AP w Krakowie, AM w Gdyni, SWPS, WSB, P-JWSTK, WSFiZ, Akademia Bydgoska, WSM SIG, IBM, Computerland, e-Learning.pl), jak i z zagranicy (Open Universitet Nederland, Sheffield Hallam University, National Institute of Multimedia Education, Mendel University in Brno).

Cel konferencji

Nasza Konferencja otworzyła cykl corocznych spotkań poświęconych tematyce e-learningu. Jej celem była prezentacja i dyskusja nad rozwiązaniami stosowanymi w nauczaniu zdalnym - zarówno w szkolnictwie wyższym, jak i w biznesie.

Oficjalną część spotkania otworzył dr Andrzej Wodecki, dyrektor Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Uczestnikom za przybycie podziękowali Patroni Honorowi Konferencji - JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Marian Harasimiuk oraz JM Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, dr Makary K. Stasiak. List intencyjny do gości Konferencji przesłał prof. Michał Kleiber, Minister Nauki i Informatyzacji, obowiązki państwowe nie pozwoliły na osobiste uczestnictwo w spotkaniu.

Sesje tematyczne

Obrady Konferencji odbywały się w dwóch sesjach tematycznych:

  • organizacja i technologie nauczania na odległość,
  • metodyka, psychologia i jakość e-nauczania.

W ramach pierwszej sesji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wieloma interesującymi projektami i rozwiązaniami stosowanymi w nauczaniu niestacjonarnym, które zrealizowano w Polsce i zagranicą. Prelegenci podzielili się własnymi doświadczeniami zdobytymi w trakcie wdrożeń systemów e-learningowych na uczelniach oraz w przedsiębiorstwach. Zaprezentowane rozwiązania technologiczne okazały się nowatorskie, przynosząc nieoczekiwane i pozytywne rezultaty dydaktyczne.

Druga sesja tematyczna dotyczyła zagadnień metodyki i psychologii e-nauczania. Szukano odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób wykorzystać w nauczaniu nowe sieciowe narzędzia? Referenci omówili problemy związane z prowadzeniem zajęć przez internet, m.in. z informatyki i języków obcych. Zaprezentowano sposoby aktywizacji ucznia w klasie online, a także wyniki badań dotyczące profilu psychologicznego e-studenta i e-nauczyciela.

Warsztaty

Konferencję poprzedziły warsztaty szkoleniowe, których celem było omówienie osiągnięć i doświadczeń PUW w nauczaniu przez internet. Przedstawiono nie tylko sposób organizacji nauki zdalnej w PUW, ale także metody i techniki nauczania online.

Warsztaty pt. Jak tworzyć kursy zdalne? Doświadczenia PUW poruszyły istotne kwestie dotyczące metodyki projektowania e-kursów, ze szczególnym uwzględnieniem procesu tworzenia treści i kontroli jakości kursu na poszczególnych etapach jego powstawania. Warsztaty zobrazowały uczestnikom złożoność procesu realizacji konkretnego kursu, czas i pracę włożoną w jego realizację. W trakcie warsztatów pt. Jak uczyć przez Internet? Doświadczenia PUW przedstawiono rolę nauczyciela online. Zaprezentowano metody i techniki nauczania wykorzystywane podczas trwania e-kursu. Omówiono problem motywacji wirtualnych studentów, prowadzenia dyskusji online oraz oceny wyników kształcenia.

Jednym z istotniejszych aspektów spotkania było to, że jego uczestnicy mieli okazję nawiązać wiele naukowych i osobistych kontaktów. Mamy nadzieję, że Polski Uniwersytet Wirtualny tym samym przyczynił się do popularyzacji i rozwoju edukacji wykorzystującej nowoczesne technologie. Wkrótce ukaże się publikacja z materiałami zawierającymi wystąpienia wygłoszone w ramach konferencji. Organizatorzy zapowiedzieli kolejne spotkanie przedstawicieli "wirtualnego środowiska akademickiego" za rok. Spotkania te mają umożliwiać nie tylko cenną wymianę doświadczeń, ale także rozwój współpracy nad udoskonaleniem nowoczesnej dziedziny kształcenia - nauczania online.

INFORMACJE O AUTORZE

RADOSŁAW GUZ
Autor jest metodykiem zdalnego nauczania w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym. Pracę magisterską obronił w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.