AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Francisco Benavides, Hanna Dumont, David Istance, Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce, Wolters Kluwer Polska i OECD, Warszawa 2013

Polecana publikacja zachęca do wnikliwego, a zarazem współczesnego spojrzenia na proces uczenia się. Jej celem jest wzbogacenie polityki i praktyki edukacyjnej - w odniesieniu do wniosków z badań - o informacje, jak należy tworzyć efektywne środowiska uczenia się. W poszczególnych rozdziałach książki zaproszeni eksperci oceniają wyniki badań nad procesem uczenia się oraz w precyzyjny i przystępny sposób prezentują najistotniejsze wynikające z nich wnioski. Badacze koncentrują się na przybliżeniu czytelnikowi koncepcji edukacyjnych, które wykorzystują m.in. pracę w grupach, nowe technologie, informacje zwrotne czy też uczenie się metodą projektową. Polecana pozycja wydawnicza to bezcenne źródło wiedzy o tym, co badania mogą powiedzieć o optymalizacji procesu dydaktycznego. Lektura z pewnością może zainspirować czytelników do wprowadzania zmian w swojej praktyce dydaktycznej.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://wkp.profinfo.pl


Rafał Mrówka, Organizacja hiperarchiczna - czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013

Publikacja ukazuje zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym i ich wpływ na tworzenie się nowych modeli organizacji. W części pierwszej zarysowano współczesne megatrendy: rolę technologii, globalizacji, trendy społeczne, kulturowe i demograficzne oraz rosnące znaczenie sieci. Część druga prezentuje ewolucję modeli organizacji - od organizacji opartej na hierarchii aż do organizacji hiperarchicznej. Rozdział trzeci poświęcony jest wybranym wyzwaniom w zarządzaniu organizacją hiperarchiczną. Praca jest nowatorska i inspirująca. Polecamy ją pracownikom naukowym oraz studentom zajmującym się kwestiami organizacji i zarządzania.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://wydawnictwo.sgh.waw.pl

Dominika Maison, Polak w świecie finansów. O psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Celem publikacji jest zaprezentowanie i przeanalizowanie psychologicznych oraz socjologicznych czynników, które warunkują zachowania ekonomiczne oraz stosunek ludzi do finansów i instytucji finansowych. Omawiane są takie zagadnienia, jak bogactwo, wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie, ubezpieczenia oraz system podatkowy i zachowania Polaków w tych obszarach. Autorka oparła się na badaniach przeprowadzonych w latach 2009-2011.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.pwn.pl

Nicholas Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, Helion, Gliwice 2013

Czy eksplozja nowych technologii wpływa nie tylko na nasze zachowania, ale również na sposób naszego myślenia? Przebywając w środowisku internetowym, mamy większą skłonność do pobieżnego czytania, chaotycznego myślenia, trudniej nam się skupić i snuć głębokie refleksje. Autor prezentuje zmiany, jakie zachodzą pod wpływem przenikania do codzienności nowych zachowań, pojawiania się nowych przyzwyczajeń. Podejmuje tematykę zmian w wyszukiwaniu informacji i tworzeniu treści oraz zagadnienie przyszłości książek tradycyjnych i roli Google we współczesnym świecie. Książka może stanowić inspirującą lekturę dla wszystkich.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl

Izabela Krejtz, Korepetycje poznawcze. Rola pamięci roboczej i kontroli uwagi w przewidywaniu osiągnięć szkolnych, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2012

Celem publikacji jest zaprezentowanie nowego nurtu w psychologii edukacyjnej, w ramach którego wykorzystuje się treningi poznawcze jako programy rozwijające kluczowe dla uczenia się funkcje poznawcze. W książce omówiono predykatory osiągnięć szkolnych (i zaprezentowano wyniki badań w tym zakresie), przeanalizowano procesy kontroli uwagi, a także wskazano na problem lęku i poczucia bezradności pojawiające się na lekcjach. Autorka odnosi się także do zagadnienia pamięci roboczej. Książkę polecamy pedagogom, nauczycielom, trenerom oraz psychologom.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.wydawnictwosedno.pl

Przemysław Hensel, Beata Glinka, Urzędnicy i przedsiębiorcy. Kulturowe bariery współpracy, Poltext, Warszawa 2012

Publikacja prezentuje wyniki projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autorzy za cel postawili sobie zdefiniowanie przyczyn, które wpływają na niską jakość relacji pomiędzy urzędnikami a przedsiębiorcami. Rozpoczynają od zaprezentowania sytuacji przedsiębiorców w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem barier, które napotykają. W kolejnym rozdziale odnoszą się do uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej i niskiej sprawności modelu biurokratycznego. W trzecim rozdziale prezentują wyniki badań własnych przeprowadzonych na ponad 600 urzędnikach.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.pl

Arthur Benjamin, Michael Shermer, Matemagia. Tajniki pamięciowej matematyki, Wydawnictwo Pierwsze, Warszawa 2013

Autorzy prezentują w publikacji sekrety błyskawicznego liczenia. W ten sposób pokazują, że matematyka - uznana za wielu uczniów za trudną i nieprzystępną naukę - może być także zabawą. W książce przedstawiono wiele zadziwiających sztuczek matematycznych, w tym szybkie mnożenie w pamięci oraz podnoszenie do kwadratu. Można się z niej także nauczyć określania dnia tygodnia dla dowolnej daty oraz szacowania wyników działań na wielkich liczbach. Książkę polecamy nauczycielom i uczniom, a także rodzicom, którzy chcą zachęcić swoje dzieci do nauki matematyki.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.pierwsze.pl

Walerian Sanetra, Marek Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2013

Ukazała się bardzo ważna, długo oczekiwana publikacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz pod redakcją naukową prof. W. Sanetry i prof. M. Wierzbowskiego. W skład zespołu autorów wchodzą wybitni naukowcy, specjaliści z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy i administracji publicznej oraz pracownicy MNiSW. W efekcie ich współpracy powstało bardzo bogate źródło wiedzy - interpretacji przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, zarówno w ujęciu systemowym, jak i organizacji działalności dydaktycznej oraz badawczej uczelni.
Każda uczelnia w Polsce otrzymała bezpłatny egzemplarz publikacji. Ministerstwo zamierza również w przyszłości udostępnić wszystkim zainteresowanym wersję internetową.


Joanna Antonina Tabor, Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka, Poltext, Warszawa 2013

Ukazała się publikacja podejmująca wciąż mało znaną tematykę zarządzania talentami (ZT) w przedsiębiorstwach. Autorka rozpoczyna od omówienia problematyki definiowania talentu, a następnie prezentuje genezę i kontekst ZT w perspektywie innych procesów przedsiębiorstwa. W kolejnym rozdziale poruszono nowy temat dojrzałości organizacji w zakresie ZT, a także scharakteryzowano proces zarządzania talentami. Rozdział trzeci poświęcony jest zagadnieniu zarządzania talentami w czasie kryzysu gospodarczego. Zaprezentowano w nim wyniki badań prowadzonych przez autorkę w latach 2010-2011 na przedsiębiorstwach polskich. Ostatni, czwarty rozdział koncentruje się na współczesnych wyzwaniach ZT: globalnej walce o talenty, kwestiach demograficznych i kulturowych, a także uwarunkowaniach organizacyjnych.
Książkę polecamy pracownikom naukowym, studentom kierunków ekonomicznych oraz menedżerom i specjalistom ds. kadr.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
www.poltext.pl


Emil Ślązak, Elżbieta Guzek, Innowacyjna bankowość internetowa. Bank Web 2.0, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

W wyniku pojawienia się nowego modelu internetowego Web 2.0 nastąpiła zasadnicza zmiana również w wielu innych obszarach życia, w tym w bankowości. Bankowość internetowa Web 1.0 oparta jest na dostarczaniu przez bank usług, które klient może zaakceptować lub odrzucić. Nowy model bankowości internetowej Web 2.0 zakłada większą integrację klientów nawiązujących ze sobą relacje oraz wpływających w coraz większym stopniu na kształt usług. W polecanej publikacji podjęto tematykę istoty i kierunków transformacji zachodzącej w bankowości internetowej pod wpływem koncepcji Web 2.0.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://wkp.profinfo.pl

Evan Bailyn, Przechytrzyć social media, Helion, Gliwice 2013

Książka zawiera opis koncepcji i strategii związanych z mediami społecznościowymi. W kolejnych rozdziałach scharakteryzowano m.in.: rywalizację pomiędzy portalem Facebook a Google, stan i potencjalną przyszłość serwisów społecznościowych, sposoby odkrywania informacji w sieciach społecznościowych i wyszukiwania w czasie rzeczywistym, strategie dla przedsięwzięć lokalnych, czerpanie zysków z obecności w mediach społecznościowych. Autor, sam będący przedsiębiorcą, zwraca się głównie do osób prowadzących biznes, doradzając im, w jaki sposób z sukcesem kierować przedsiębiorstwem i korzystać z potencjału YouTube, LinkedIn i innych serwisów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl

Anna Miotk, Skuteczne social media, Helion, Gliwice 2013

Celem autorki było stworzenie praktycznego kompendium dotyczącego mierzenia efektów komunikacji w mediach społecznościowych. W publikacji omówiono m.in. rolę planowania strategii działań oraz wykorzystanie mediów społecznościowych do komunikacji i budowania wizerunku pracodawcy. Odrębny rozdział poświęcony jest charakterystyce narzędzi do badań internetu. Pokuszono się także o zarysowanie trendów technologicznych i przyszłości mediów społecznościowych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://helion.pl


Karol Olejniczak (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012

Książka stanowi element projektu Ministerstwa Uczące Się, którego głównym celem jest wzmocnienie procesów skutecznego uczenia się organizacji administracji publicznej. W publikacji zawarto, oprócz przemyśleń ze studiów literaturowych, wyniki dwuletnich badań realizowanych w czterech polskich ministerstwach i instytucjach publicznych krajów OECD. Zaprezentowano w niej również model organizacyjnego uczenia się dla administracji publicznej. Polecamy publikację wszystkim osobom zainteresowanym rozpoznaniem wyzwań, jakie stoją przed urzędami centralnymi.

Publikacja dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu: www.mus.edu.pl.

Zbigniew Antczak (red.), Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i menedżerów wiedzy, Difin, Warszawa 2013

W książce zaprezentowano wyniki badań poświęconych funkcjonowaniu kapitału ludzkiego w strukturach sieciowo-wirtualnych. Pierwszy rozdział dotyka problemu starzenia się społeczeństwa polskiego. Rozdział drugi omawia badania foresight nad sytuacją na polskim rynku pracy i kompetencje pożądane na tym rynku. W rozdziale trzecim omówiono wyniki badań nad emocjami i inteligencją emocjonalną menedżerów i współpracowników. Czwarty rozdział poświęcony jest elastycznym relacjom pracowniczym. Ostatni, piąty to obraz ścieżek karier polskich informatyków.
Publikację polecamy osobom zainteresowanym tematyką kapitału ludzkiego i jego funkcjonowania we współczesnych uwarunkowaniach gospodarczych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.difin.pl

Jakub Brdulak, Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koncepcja. Filary. Dobre praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

Głównym celem publikacji jest wskazanie obszarów, które powinna rozwijać organizacja oparta na wiedzy. W pierwszych dwóch rozdziałach autor podejmuje zagadnienia teoretyczne koncepcji zarządzania wiedzą. Rozdział trzeci zawiera wyniki badań ilościowych na temat zarządzania wiedzą, prowadzonych w 142 przedsiębiorstwach polskich w 2011 roku. W kolejnym rozdziale autor przedstawia własną propozycję budowy organizacji zorientowanej na zarządzanie wiedzą. Ostatni, piąty rozdział zawiera pogłębione studia przypadków wybranych przedsiębiorstw wraz z inspirującymi dobrymi praktykami. Polecamy publikację pracownikom naukowym i studentom zgłębiającym tajniki zarządzania firmą i zarządzania wiedzą.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://wydawnictwo.sgh.waw.pl