AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www


Raport Wykorzystanie Nowych Technologii w szkoleniach, Fundacja Obserwatorium Zarządzania

Prezentujemy raport z badań na temat stosowania nowych technologii w szkoleniach. Głównym celem badań było rozpoznanie sposobów wykorzystania e-learningu w polskich przedsiębiorstwach oraz zdiagnozowanie trendów i kierunków rozwoju tej branży. Szczegółowe pytania dotyczyły skali wykorzystania e-learningu, najpopularniejszych form nauczania, budżetu przeznaczanego na e-learning, oceny przydatności wdrożeń, a także planów na 2013 rok. Przygotowane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania badania zrealizowane zostały w lipcu i sierpniu 2012 roku i objęły 161 firm.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie:
http://z.nf.pl/img_obserwatorium/raport_www.pdf

Marek Hyla Przewodnik po e-learningu, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Ukazało się czwarte wydanie Przewodnika po e-learningu, który mieliśmy okazję polecać naszym Czytelnikom już w 2005 i 2009 roku. Książka w kompleksowy sposób omawia zagadnienia z obszaru e-learningu. Pierwszy rozdział prezentuje podstawowe informacje dotyczące definicji, adresatów i działań w zakresie e-learningu. Umiejscawia również ten proces w środowisku korporacyjnym. Rozdział drugi poświęcony jest technologii: kanałom przekazu, dystrybucji treści i mechanizmom szkoleniowym. W trzecim rozdziale scharakteryzowano systemy e-learningu i oprogramowanie, dzieląc je na rozwiązania w trzech wymiarach: „ludzie”, „wiedza”, „komunikacja”. Kolejny rozdział poświęcony jest tematyce treści szkoleniowej, a następny prezentuje usługi procesu e-learningu. Ostatni, szósty rozdział analizuje koszty wdrożenia e-learningu i sposoby wyliczania zwrotu z inwestycji.


Michał Kapias, Aleksander Lipski, ks. Grzegorz Polok, Aksjologia w czasach kultury młodości - szkic do portretu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012

Celem publikacji jest scharakteryzowanie systemu wartości i jego pochodnych behawioralnych, które nazwano „kulturą młodości”, poprzez przeprowadzenie analiz teoretycznych oraz badań empirycznych. W pierwszym rozdziale zawarto rozważania dotyczące zjawiska „kultury młodości” występującego w społeczeństwie nowoczesnym i stanowiącego manifestację ukrytej ideologii systemu społeczeństwa rynkowego, opartego m.in. na indywidualizmie, konsumpcjonizmie i obojętności wobec spraw publicznych. Rozdział drugi poświęcony jest analizie pojęcia wartości - zarówno w ramach przeglądu historycznego, jak i analizy systematycznej. Ostatni, trzeci rozdział prezentuje wyniki badań empirycznych prowadzonych wśród studentów UE w Katowicach. Badania dotyczyły ich systemu wartości i zmian, które w nim zachodzą.

Grzegorz Kasdepke, Pestka, drops, cukierek. Liczby kultury, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012

Prezentujemy bardzo ciekawą publikację, dzięki której dzieci w wieku 7-11 lat mogą zapoznawać się z tajnikami ekonomii. Czytając historię chłopca, w którego kieszeni znajduje się wejście do smutnego królestwa, dzieci jednocześnie poznają odpowiedzi na pytania, co to jest bieda, po co się oszczędza, dlaczego niektóre produkty sprzedają się lepiej niż inne. Książka jest bogato ilustrowana (autorką rysunków jest A. Woldańska-Płocińska), a układ graficzny pozwala na łatwe wyodrębnienie definicji ekonomicznych, prezentowanych na marginesie głównej historii. Opiekę merytoryczną nad publikacją objął Ryszard Petru. Polecamy ją gorąco wszystkim rodzicom i opiekunom maluchów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej:
http://www.nck.pl/artykuly/100247.html

Raport The Learning Curve, Pearson, 2012

Ukazał się raport Pearson prezentujący najnowsze informacje na temat edukacji w 50 krajach świata. Raport jest częścią szerszego programu badawczego The Learning Curve, w ramach którego dokonywane są analizy jakościowe i ilościowe rynku edukacyjnego. Czynniki brane pod uwagę to m.in. wydatki rządowe na system edukacji, wiek rozpoczęcia obowiązku szkolnego, poziom wynagrodzeń nauczycieli. Porównuje się również wyniki uzyskiwane przez uczniów w międzynarodowych badaniach PISA, TIMMS czy PIRLS. Polska w rankingu stworzonym na podstawie wspomnianych analiz uplasowała się na 14. pozycji. Pierwsze miejsce zajęła Finlandia, a za nią znalazły się cztery kraje azjatyckie, kolejno: Korea Południowa, Hongkong, Japonia i Singapur.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie:
http://thelearningcurve.pearson.com/the-report


Czesław Grabarczyk, Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012

Polecana publikacja adresowana jest do doktorantów, habilitantów i doktorów habilitowanych, którzy przygotowują się do uzyskiwania kolejnych stopni rozwoju naukowego. W kompleksowy sposób opisano w niej proces przygotowywania doktoratu i habilitacji oraz uzyskiwania tytułu profesora. Autor podkreśla, że celem nie jest tu stworzenie rozprawy, lecz rozwój intelektualny i naukowy, a także kształtowanie osobowości dojrzałego pracownika nauki i nauczyciela akademickiego. Analizę przedstawionej problematyki zaleca głównym uczestnikom procesu kształcenia - są to: nauczyciel-mistrz oraz uczeń-adept pracy naukowej.


Adam Pawlicz, E-turystyka. Ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym, PWN, Warszawa 2012

Książka poświęcona jest zagadnieniu wykorzystania nowoczesnych technologii w turystyce. W publikacji omówiono rozwój e-turystyki w hotelarstwie do roku 1995 r., a więc do rozpoczęcia rewolucji internetowej oraz odrębnie wpływ owej rewolucji na rynek turystyczny. Autor prezentuje w książce wyniki własnych badań oraz zarysowuje obraz przyszłości technologii informatycznych w sektorze turystycznym. W publikacji zaprezentowano także 14 studiów przypadków w zakresie e-turystyki z całego świata.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/154166/eturystyka.html

Tomasz Cisek, Paweł Nowacki, E-wangeliści. Ucz się od najlepszych twórców polskiego internetu, Helion, Gliwice 2012

Polecamy wyjątkową na rynku wydawniczym publikację - zbiór wywiadów z ważnymi dla polskiego internetu postaciami. Twórcy takich portali jak Allegro, Wirtualna Polska, Onet, Merlin, Gadu-Gadu czy Money.pl opowiadają o swojej pracy, sukcesach i niewykorzystanych szansach, analizują popełnione błędy oraz wskazują perspektywy i kierunki dalszego rozwoju rynku. Można przeczytać również o tym, jak wyglądają „od kuchni” prowadzone przez te osoby biznesy, ile osób zatrudniają, jakie zasady pracy obowiązują w ich firmach czy też jakie są ich ulubione czynności w internecie.


Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska, Strategie zarządzania wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Celem publikacji jest rozpoznanie i klasyfikacja strategii zarządzania wiedzą (ZW). W pierwszym rozdziale omówiono istotę gospodarki opartej na wiedzy, typy organizacji opartych na wiedzy i pojęcie pracowników wiedzy. Rozdział drugi charakteryzuje poszczególne kategorie wiedzy w przedsiębiorstwie (indywidualną i organizacyjną) oraz proces kreowania wiedzy. W kolejnym rozdziale przedstawiono modele, systemy i strategie ZW oraz zanalizowano związek strategii ZW z innymi procesami w przedsiębiorstwie. Czwarty rozdział zawiera przegląd rodzajów strategii ZW oraz prezentację teoretycznego modelu strategii zarządzania wiedzą indywidualną i organizacyjną proponowanego przez autorki. W ostatnim, bardzo obszernym rozdziale Czytelnicy znajdą wyniki badań empirycznych prowadzonych na 114 przedsiębiorstwach województwa śląskiego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.pwe.com.pl/zarzadzanie/strategie_zarzadzania,p46950801