AAA

Wykorzystanie informatycznych narzędzi wspomagających ocenę efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Adam Koliński, Karolina Kolińska

Wprowadzenie

Efektywność jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej logistyki, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Podwyższenie poziomu efektywności procesu logistycznego można osiągnąć na wiele sposobów. Jednym z najbardziej skutecznych jest podejmowanie decyzji na podstawie analiz wykonywanych przez systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. W niniejszym artykule autorzy przedstawili problem wykorzystania poszczególnych narzędzi informatycznych wspomagających analizę efektywności procesów logistycznych. Efektywność procesów logistycznych jest istotnym aspektem zarządzania logistyką nie tylko w ujęciu finansowym, ale również procesowym - na poziomie operacyjnym. W literaturze przedmiotu można znaleźć liczne publikacje przedstawiające coraz bardziej złożone i skomplikowane metody oceny efektywności1, co dodatkowo utrudnia analizę tego zagadnienia. Trudności skutkują niejednoznacznością oceny nie tylko opłacalności planowanych inwestycji, ale również efektywności bieżących procesów logistycznych. Kadra zarządcza musi zatem wykorzystywać coraz bardziej skomplikowane narzędzia analityczne wspomagane narzędziami e-gospodarki oraz systemami informatycznymi zarządzania, aby określać skuteczność procesów zachodzących w przedsiębiorstwie bądź w całym logistycznym łańcuchu dostaw. Pomimo powszechnego zastosowania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem analiza efektywności jest obszarem słabo zinformatyzowanym, co zmniejsza jej skuteczność.

Efektywność procesów logistycznych

Efektywność procesów logistycznych jest zagadnieniem bardzo ważnym z punktu widzenia organizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz w łańcuchu dostaw. Należy jednak pamiętać, że dążenie do maksymalizacji efektywności może nieść za sobą szereg zagrożeń. Najważniejszymi pułapkami maksymalizacji efektywności procesów logistycznych są:

 • brak koordynacji celów operacyjnych poszczególnych działów z celami strategicznymi przedsiębiorstwa bądź łańcucha dostaw,
 • sprzeczność celów strategicznych opracowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa, będące elementami łańcucha dostaw,
 • sprzeczność celów operacyjnych różnych działów przedsiębiorstwa,
 • zagrożenie negatywnego oddziaływania na otoczenie.

Złożoność problematyki zarządzania logistycznego, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i strategicznym, znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbie koncepcji, które są wdrażane przez kadrę zarządczą przedsiębiorstw w celu poprawy efektywności procesów logistycznych. Zgodnie z zaprezentowanym wzorem należy wyróżnić kilka sposobów podnoszenia efektywności - poprzez:
 • obniżenie nakładów, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu efektów,
 • obniżenie nakładów, przy jednoczesnym podwyższeniu poziomu efektów,
 • utrzymanie dotychczasowego poziomu nakładów, przy jednoczesnym podwyższeniu poziomu efektów,
 • podwyższenie dotychczasowego poziomu nakładów, przy jednoczesnym znaczącym podwyższeniu poziomu efektów.

Wynikową poprawę efektywności można osiągnąć poprzez celowe kształtowanie procesów ukierunkowanych na wartość, określając w ten sposób odpowiednią (standardową) alokację zasobów (np. zapasów, magazynów, środków transportu, ludzi, maszyn, kapitału). Przedstawiona problematyka oceny efektywności alokacji zasobów jest zbieżna z koncepcją efektywności Kaldora-Hicksa, w myśl której rozwiązanie prowadzi do wzrostu efektywności, gdy w wyniku odpowiedniej alokacji zasobów można dokonać poprawy wskaźnika efektywności opisanego wspomnianym wzorem. W sytuacji gdy każda zmiana aktualnej alokacji zasobów powoduje spadek wskaźnika efektywności - trzeba uznać tę aktualną alokację za najbardziej efektywną2.

W literaturze przedmiotu można spotkać się z szeregiem wskaźników oceniających efektywność poszczególnych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. Zestaw wykorzystywanych wskaźników powinien być dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa oraz zakresu, który ma podlegać ocenie.

Do przykładowych wskaźników oceniających proces zaopatrzenia można zaliczyć:
 • wskaźnik rotacji zapasów,
 • wskaźnik udziału towarów nierotujących w całkowitym zapasie surowców (w ujęciu ilościowym i wartościowym),
 • wskaźnik wartościowej/ilościowej realizacji planu produkcji,
 • czas obsługi reklamacji.

Dla pozostałych procesów również można zbudować zestaw kilku wskaźników, które ocenią ich efektywność. W tym celu pomocny może być model SCOR (Supply Chain Operations Reference Model), który jest modelem referencyjnym operacji łańcucha dostaw integrującym pięć podstawowych procesów - planowania, zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i obsługi zwrotów. Model SCOR zawiera metody opisu procesów łańcucha dostaw, zestaw mierników oceny procesów oraz najlepsze praktyki zarządzania procesami w łańcuchu dostaw3.

Analiza efektywności procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw wymaga szerokiego spojrzenia, które pozwoli na zrównoważenie wszystkich elementów procesu logistycznego. W praktyce gospodarczej proponuje się szereg rozwiązań tego problemu, jednak większość nie znalazła dotąd odwzorowania we wspomaganiu informatycznym.

Rola wspomagania informatycznego w skutecznym przeprowadzeniu analizy efektywności procesów logistycznych

Rolą narzędzi informatycznych jest przede wszystkim wspomaganie i przyspieszanie podejmowania decyzji przez zarząd i kadrę menedżerską przedsiębiorstwa. Należy jednak zauważyć, że obecnie decydującym czynnikiem konkurencyjnym jest szybkość przepływu informacji, która skraca procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Dotyczy to również działań menedżerskich z zakresu analizy i oceny efektywności przedsiębiorstwa, gdyż od nich zależy szybkość podejmowanych decyzji strategicznych i operacyjnych. Ciągła presja czasu utrudnia analizę danych i wyciąganie poprawnych wniosków. Niezbędna zatem wydaje się informatyzacja zadań analitycznych w procesie zarządzania logistyką przedsiębiorstwa. Rolą informatycznych narzędzi wspomagających ocenę efektywności jest wspieranie kadry zarządczej i menedżerskiej w procesie zarządzania. Systemy informatyczne controllingu były dotychczas niedoceniane, a ich wdrożenie i wykorzystanie w praktyce było niewielkie lub realizowane bardzo pobieżnie. Obecnie narzędzia informatyczne wspierające ocenę efektywności procesów logistycznych nabierają szczególnego znaczenia, m.in. dla przedsiębiorstw planujących osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Największe zapotrzebowanie w zakresie gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych z wykorzystaniem informatycznych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji występuje szczególnie w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Ze względu na rozdrobnienie i różnorodność tego sektora zapotrzebowanie na skuteczny przepływ informacji jest mocno zróżnicowane i uzależnione zarówno od specyfiki branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo, jak i od charakteru realizowanych w nim procesów. Uwzględniając specyfikę branży logistycznej, należy wyodrębnić trzy etapy informatycznego wsparcia procesu oceny efektywności:

 • przeprowadzanie analiz efektywności opartych na arkuszach kalkulacyjnych,
 • implementację w środowisku zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP,
 • opracowanie oddzielnych systemów informatycznych, dedykowanych poszczególnym podprocesom kompleksowego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.

Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w planowaniu i bilansowaniu zasobów logistycznych oraz podczas późniejszych analiz efektywności jest rozwiązaniem najprostszym i najczęściej stosowanym, ale niekoniecznie najbardziej dogodnym z punktu widzenia czasu przepływu informacji. Z tego względu najczęściej równolegle stosuje się analizy i raporty generowane z systemów informatycznych ERP, wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Systemy te należą do klasy wielomodułowych systemów informatycznych służących do wspomagania zarządzania szeroka grupą działań realizowanych w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie tej klasy wspomaga zwykle gromadzenie danych, magazynowanie, planowanie produkcji, zaopatrzenie, zarządzanie zapasami, kontakty z klientami, księgowość i finanse oraz zarządzanie zasobami ludzkimi4, co umożliwia wielokryterialną analizę i ocenę efektywności procesów logistycznych. Na rysunku 1 przedstawiono standardową funkcjonalność systemów klasy ERP, skoncentrowaną na efektywności procesów logistyki.

Rysunek 1. Standardowa funkcjonalność systemów informatycznych ERP, zorientowana na efektywność procesów logistycznych
Rysunek 1. Standardowa funkcjonalność systemów informatycznych ERP, zorientowana na efektywność procesów logistycznych
Źródło: P. Fajfer, I. Malanowska, A. Koliński, Laboratorium systemów informatycznych. Qguar i Graffiti, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2011, s. 11

Dokonując obserwacji praktyki gospodarczej5, można dostrzec, że wykorzystanie dostępnych w przedsiębiorstwach systemów informatycznych zarządzania klasy ERP w analizach efektywności procesów logistycznych jest najczęściej znikome. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, funkcjonalności systemów są czasem tak skomplikowane, że bardzo wiele przedsiębiorstw ma poważne trudności z dostosowaniem do nich swoich procesów oraz z późniejszym odwzorowaniem analiz w danym narzędziu informatycznym. Po drugie - w toku szczegółowej analizy efektywności procesów logistycznych, które wymagają rzetelnych i aktualnych danych, może się również okazać, że funkcjonalność systemów informatycznych klasy ERP jest w danym przypadku niewystarczająca, co wymusza zastosowanie dodatkowych narzędzi informatycznych lub systemów dedykowanych wspomagających te podprocesy logistyczne, które wymagają najbardziej szczegółowych danych. Podstawowy problem wykorzystania systemów dedykowanych dotyczy rodzaju podsystemów logistyki, które powinny zostać zinformatyzowane.

Powyższe rozważania mają odzwierciedlenie w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. Badania przeprowadzone przez autorów6, dotyczące stopnia wykorzystania poszczególnych koncepcji zarządzania, potwierdzają, że kadra kierownicza przedsiębiorstw ustawicznie poszukuje nowych koncepcji, dzięki którym można uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku. W zmiennym otoczeniu konkurencyjnym strategie przedsiębiorstw koncentrują się na czynnikach przedstawionych w tabeli 1.

Tabela 1. Działania wpływające na wzrost efektywności procesów logistycznych

Rodzaj działań Udział
Poszukiwanie nowych rynków zbytu 28%
Optymalizacja zapasów 16%
Outsourcing pewnych procesów 9%
Poszerzenie portfolio 9%
Zmiana sposobu realizacji procesów logistycznych 5%
Zmiana oferowanych wyrobów i usług 4%
Inne* 29%
* W kategorii „inne” uwzględniono te działania zgłoszone przez respondentów, które zdaniem autorów bezpośrednio nie podlegają procesom informatyzacji.
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych

Przeprowadzone badania miały na celu określenie działań, które w skuteczny sposób przyczyniły się do minimalizacji skutków kryzysu gospodarczego lub zapobiegania im. Wyniki tych badań potwierdzają również efektywność wykorzystania poszczególnych metod i technik zarządzania, gdyż ich zastosowanie podczas kryzysu jedynie potwierdza ogólną skuteczność w praktyce. Na podstawie tych wyników należy stwierdzić, że wśród działań mających na celu poprawę efektywności procesów logistycznych można wyróżnić dwa zasadnicze kierunki informatyzacji:
 • dążenie do zwiększenia stopnia wykorzystania funkcjonalności systemów informatycznych klasy ERP,
 • wykorzystanie systemów dedykowanych, wspomagających system informatyczny klasy ERP.

Zwiększenie stopnia wykorzystania funkcjonalności systemu klasy ERP może się jednak okazać niewykonalne - ze względu na fakt, że w danym momencie są już one maksymalnie wykorzystywane. Taka sytuacja jest spowodowana wysokimi kosztami wdrożeń systemów informatycznych, które sprawiają, że kadra kierownicza przedsiębiorstw decyduje się na szablonowe (lub okrojone) funkcjonalności tylko ze względu na możliwość obniżenia kosztów. Przeprowadzone badania7 potwierdzają wzrost zainteresowania wykorzystaniem systemów dedykowanych, umożliwiających przeprowadzanie analiz efektywności procesów logistyki. Podjęcie decyzji odnośnie informatyzacji procesów w przedsiębiorstwach wynika głównie z uregulowań prawnych, które precyzyjnie definiują sposób transportu i magazynowania specyficznych towarów, np. towarów niebezpiecznych. Rosnące zapotrzebowanie klientów w tym zakresie powoduje zwiększanie zakresu usług dedykowanych oferowanych przez przedsiębiorstwa logistyczne. Sytuacja ta w jeszcze większym stopniu zaostrza kryteria, które muszą spełniać systemy informatyczne wykorzystywane w firmach logistycznych, i jednocześnie utrudnia znalezienie optymalnych rozwiązań IT wspierających prowadzenie działalności8.

Analizując działania mające największy wpływ na wzrost efektywności procesów logistycznych (tabela 1), należy stwierdzić, że optymalizacja zapasów jest obecnie kluczowym kierunkiem informatyzacji procesów i wykorzystania systemów dedykowanych w tym zakresie.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele systemów dedykowanych wspomagających obszar zarządzania zapasami. Główną funkcjonalnością tych systemów jest prognozowanie popytu na różnym poziomie szczegółowości (według grup asortymentowych, dla poszczególnych produktów), generowanie propozycji zamówień w celu uzupełnienia zapasu, a także raportowanie obszaru zarządzania zapasami. Istotnym elementem takich systemów, tak jak i każdego systemu informatycznego wspomagającego analizę efektywności, jest odpowiednie zasilanie ich przez dane wejściowe, które najczęściej pochodzą z głównego systemu informatycznego przedsiębiorstwa (ERP). Do danych wejściowych można zaliczyć: wielkość obrotów (przyjęcia, wydania, przesunięcia międzymagazynowe), stan zapasów poszczególnych produktów, zamówienia złożone przez klientów.

Odpowiednie sparametryzowanie takiego systemu w przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada tylko jeden magazyn, jest dużo łatwiejsze niż w przypadku rozproszonej struktury magazynowej. Do najważniejszych wymogów stawianych systemom informatycznym dedykowanym dla przedsiębiorstw o rozbudowanych łańcuchach dostaw można zaliczyć9:
 • automatyczne generowanie zamówień w poszczególnych lokalizacjach magazynowych,
 • agregowanie zamówień z pojedynczych lokalizacji,
 • automatyczne porównywanie wielkości zamówień wynikających z bieżącego zapotrzebowania z warunkami realizacji zamówień przez dostawców,
 • wielokryterialne podejmowanie decyzji dotyczących opłacalności i efektywności realizacji przesunięć międzymagazynowych,
 • centralizację zarządzania, centralne raportowanie.

Zarówno w przypadku przedsiębiorstw z jednym magazynem, jak i z wieloma, ważnym czynnikiem determinującym racjonalne zarządzanie zapasami jest moduł raportowania, który umożliwia lepsze podejmowanie decyzji o wielkości zamówień do dostawców. Poza działalnością operacyjną moduł raportowania powinien wspomagać kierownictwo w analizowaniu sytuacji przedsiębiorstwa na poziomie zagregowanym.

Wykorzystanie systemów dedykowanych wpływa na szybkość podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie poprzez wspomaganie analityczne procesów oceny efektywności. Należy jednak pamiętać, że wielowariantowa analiza efektywności wymusza wygenerowanie danych z systemów informatycznych dotyczących zarówno procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, jak i danych generowanych w całym łańcuchu dostaw. System ERP jest bardzo skutecznym źródłem rzetelnych informacji dotyczących przepływu procesów, ale dzięki zebranym danym i połączeniom z innymi systemami lub systemami dedykowanymi powstaje rozbudowane narzędzie do przetwarzania informacji wewnątrz firmy i we współpracy z jej partnerami biznesowymi10. Dla zapewnienia sprawnej komunikacji między partnerami niezbędny jest uniwersalny format zapisu danych i informacji, rozpoznawany przez różne systemy informatyczne oraz narzędzia wspomagające zarządzanie11.

Koncepcję umożliwiającą integrację danych pochodzących z przedsiębiorstwa i jego łańcucha dostaw w celu analizy efektywności przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Koncepcja informatyzacji kompleksowej analizy efektywności
Rysunek 2. Koncepcja informatyzacji kompleksowej analizy efektywności
Źródło: opracowanie własne

Informatyczne wspomaganie analiz i oceny efektywności procesów logistycznych jest uzależnione od rzetelności danych wejściowych pochodzących z systemów informatycznych. Przedstawiona na rysunku 2 koncepcja przewiduje przeprowadzanie analiz na bazie danych operacyjnych zarówno wygenerowanych z systemów informatycznych, jak i uzyskanych w wyniku symulacji procesowych. Symulacja analizowanych procesów powinna być elementem koniecznym do skutecznej oceny efektywności procesów logistycznych, gdyż jedynie przeprowadzenie wielowariantowej analizy scenariuszowej daje możliwość kompleksowej oceny alternatywnych wariantów realizacji poszczególnych procesów. Niniejsza koncepcja została oparta na rozważaniach w ramach projektu naukowo-badawczego12, który dotyczy stworzenia środowiska informatycznego służącego do analizy efektywności transportu w procesach zaopatrzenia. Zdaniem autorów koncepcja ta może zostać rozszerzona na wszystkie procesy logistyczne, jednak pod warunkiem, że uwzględnione zostanie pozyskiwanie danych z dedykowanych systemów informatycznych. Bardzo ważnym elementem oceny efektywności procesów logistycznych jest także analiza czynników wpływających na procesy w aspekcie globalnym, odnoszącym się do całego łańcucha dostaw. Dlatego konieczne jest również wykorzystanie danych parametrycznych generowanych m.in. przez systemy typu SCM (Supply Chain Management), jednak ze względu na złożoność problematyki analizy efektywności procesów logistycznych autorzy zdecydowali się skoncentrować swoje rozważania na poziomie analitycznym w odniesieniu do przedsiębiorstwa, uwzględniając jedynie podstawowe uwarunkowania decyzyjne wypływające z najbliższych ogniw łańcucha dostaw.

Uwzględnienie aspektów efektywności przy tworzeniu koncepcji środowiska informatycznego dla symulacji procesów logistycznych umożliwia korzystanie z jednej, zintegrowanej bazy danych, która zawiera wszystkie informacje bieżące i archiwalne, generowane podczas wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Informacje uzyskane w wyniku wdrożenia tak opracowanej koncepcji informatyzacji analizy efektywności procesów logistycznych umożliwiają13:
 • usprawnienie planowania operacyjnego i rzeczowo-finansowego (budżetowania),
 • precyzyjne monitorowanie realizacji planów transportowych i zaopatrzeniowych oraz ich odchyleń od stanu rzeczywistego,
 • obserwowanie stanu i sygnalizowanie zagrożeń za pomocą analizy wskaźnikowej,
 • korygowanie planu i budżetu procesów transportu i zaopatrzenia,
 • reagowanie na odchylenia w wykonaniu planu i budżetu,
 • prowadzenie analiz i prognoz inwestycji, projektów i wyników,
 • raportowanie, na podstawie którego wygenerowane zostaną sprzężenia zwrotne.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję opracowania narzędzia biznesowego wspomagającego podejmowanie decyzji zarządczych w zakresie efektywności procesów logistycznych. Niniejsza koncepcja odnosi się zasadniczo do procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W przypadku rozszerzania zakresu funkcjonalnego przedstawionej koncepcji warto również wziąć pod uwagę system SCEM (Supply Chain Event Management), który pozwala zdefiniować specyficzne aspekty procesów logistycznych w łańcuchu dostaw14. Ważne jest, aby opracowany interfejs - zawierający tabele danych wprowadzanych lub wygenerowanych w postaci raportu - spełniał dwie funkcje: decyzyjną (biznesową) oraz analityczną. Interfejs analityczny jest niezbędny do skutecznego przeprowadzania symulacji, natomiast interfejs biznesowy ułatwia ewentualnym użytkownikom biznesowym generowanie czytelnych raportów, niewymagających obserwowania wszystkich danych poddanych analizie efektywności. Przedstawiona koncepcja znajduje się jednak obecnie w fazie badań symulacyjnych, więc jej ewentualne wdrożenie będzie możliwe w przyszłości.

W dzisiejszych czasach producenci systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, wiedząc o powszechności wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych oraz o tendencji do wzmożonego zastosowania systemów dedykowanych, oferują interfejs przyjazny ewentualnym użytkownikom. W niniejszym artykule przedstawiono jedynie te systemy dedykowane, które autorzy na podstawie przeprowadzonych badań uznali za kluczowe w skutecznej analizie efektywności procesów logistycznych. Należy jednak pamiętać, że w artykule nie wyczerpano możliwości funkcjonalnego wsparcia oferowanego przez inne systemy dedykowane. Ze względu na obecny brak możliwości wsparcia informatycznego kompleksowej analizy efektywności procesów produkcyjnych kadra kierownicza przedsiębiorstw decyduje się na rozwiązania pośrednie. Z powyższych rozważań wynika, że podstawowym kryterium wyboru kierunku informatyzacji procesów analitycznych są dostępne zasoby finansowe przedsiębiorstwa. Bez względu na technologię wykorzystania narzędzi informatycznych służących do oceny efektywności procesów logistycznych, należy pamiętać, jakie funkcje ma spełniać narzędzie wdrożone w przedsiębiorstwie.

Bibliografia

 • M. Azadi, R.F. Saen, A new chance-constrained data envelopment analysis for selecting third-party reverse logistics providers in the existence of dual-role factors, „Expert Systems with Applications” 2011, t. 38, nr 10.
 • M. Cudziło, K. Kolińska, Logistyka w przedsiębiorstwach - wskaźniki logistyczne, [w:] I. Fechner, G. Szyszka (red.), Logistyka w Polsce, Raport 2011, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2012.
 • M. Cudziło, Zarządzanie zleceniami dostaw w rozproszonej strukturze magazynowej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2011, nr 2.
 • P. Fajfer, A. Koliński, Problem integracji systemów informatycznych w łańcuchach dostaw, „e-mentor” 2012, nr 1.
 • P. Fajfer, I. Malanowska, A. Koliński, Laboratorium systemów informatycznych. Qguar i Graffiti, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2011.
 • M. Fertsch (red.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
 • A. Hamdan, K.J. Rogers, Evaluating the efficiency of 3PL logistics operations, „International Journal of Production Economics” 2008, t. 113, nr 1.
 • A. Koliński, P. Fajfer, ERP integration as a support for logistics controlling in supply chain, [w:] P. Golinska, M. Fertsch, J. Marx-Gomez (red.), Information Technologies in Environmental Engineering - new trends and challenges, ESE Springer, Berlin-Heidelberg 2011.
 • A. Koliński, J. Trojanowska, K. Kolińska, Analiza wykorzystania metod i technik zarządzania w celu minimalizowania skutków kryzysu gospodarczego - wyniki badań, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2011, nr 8.
 • R. Leitner, F. Meizer, M. Prochazka, W. Sihn, Structural concepts for horizontal cooperation to increase efficiency in logistics, „CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology” 2011, t. 4, nr 3.
 • R. Liu, A. Kumar, W. van der Aalst, A formal modeling approach for supply chain event management, „Decision Support Systems” 2007, t. 43, nr 3.
 • B. Śliwczyński, Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
 • B. Śliwczyński, Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.

INFORMACJE O AUTORACH

ADAM KOLIŃSKI

Autor jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, a obecnie doktorantem Wydziału Inżynierii Zarządzania PP, jest także pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Production and Operations Management Society, współwykonawcą projektów naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i specjalistycznych o tematyce systemów informatycznych zarządzania oraz controllingu z zakresu logistyki, produkcji i finansów oraz współautorem skryptu akademickiego Laboratorium systemów informatycznych. Qguar i Graffiti, a także podręcznika Wirtualne Laboratoria. Jest również członkiem Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.

KAROLINA KOLIŃSKA

Autorka jest starszym specjalistą ds. logistyki w Instytucie Logistyki i Magazynowania, kierownikiem, głównym wykonawcą lub współwykonawcą wielu projektów konsultingowych dla przedsiębiorstw, głównie w zakresie wspomagania obszaru zarządzania zapasami. Jest absolwentką Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, a obecnie doktorantką Wydziału Inżynierii Zarządzania PP. Współpracowała również z Wyższą Szkołą Logistyki, prowadząc zajęcia dydaktyczne z gospodarki zapasami, zarządzania projektami oraz prognozowania i symulacji. Jest autorką i współautorką artykułów naukowych i specjalistycznych o tematyce logistyki i produkcji oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

 

Informacje o artykule

pdf abstract in English

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 R. Leitner, F. Meizer, M. Prochazka, W. Sihn, Structural concepts for horizontal cooperation to increase efficiency in logistics, „CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology” 2011, t. 4, nr 3, s. 332-337; A. Hamdan, K.J. Rogers, Evaluating the efficiency of 3PL logistics operations, „International Journal of Production Economics” 2008, t. 113, nr 1, s. 235-244; M. Azadi, R.F. Saen, A new chance-constrained data envelopment analysis for selecting third-party reverse logistics providers in the existence of dual-role factors, „Expert Systems with Applications” 2011, t. 38, nr 10, s. 12231-12236.

2 B. Śliwczyński, Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011, s. 127.

3 Tamże, s. 69.

4 M. Fertsch (red.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006, s. 136.

5 Autorzy dokonali obserwacji w ramach realizacji projektu Nauka bliżej biznesu - biznes bliżej nauki nr POKL 08.02.01-30-018/10. Polegała ona na konsultacjach z zakresu informatyzacji procesów planowania i bilansowania zasobów z przedstawicielami przedsiębiorstw produkcyjnych z województwa wielkopolskiego.

6 A. Koliński, J. Trojanowska, K. Kolińska, Analiza wykorzystania metod i technik zarządzania w celu minimalizowania skutków kryzysu gospodarczego - wyniki badań, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2011, nr 8, s. 9-15.

7 Logistyka w Polsce. Raport 2011, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2012.

8 M. Cudziło, K. Kolińska, Logistyka w przedsiębiorstwach - wskaźniki logistyczne, [w:] I. Fechner, G. Szyszka (red.), Logistyka w Polsce, Raport 2011, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2012, s. 154.

9 M. Cudziło, Zarządzanie zleceniami dostaw w rozproszonej strukturze magazynowej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2011, nr 2, s. 12-17.

10 P. Fajfer, A. Koliński, Problem integracji systemów informatycznych w łańcuchach dostaw, „e-mentor” 2012, nr 1, s. 86.

11 A. Koliński, P. Fajfer, ERP integration as a support for logistics controlling in supply chain, [w:] P. Golinska, M. Fertsch, J. Marx-Gomez (red.), Information Technologies in Environmental Engineering - new trends and challenges, ESE Springer, Berlin-Heidelberg 2011, s. 617-626.

12 Projekt badawczy Symulacja zarządzania przepływem materiałów przedsiębiorstwa instrumentem wielowariantowej analizy efektywności procesów transportowych nr N N509 549940 jest realizowany ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją Nr 5499/B/T02/2011/40.

13 Na podstawie: B. Śliwczyński, Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007, s. 393.

14 R. Liu, A. Kumar, W. van der Aalst, A formal modeling approach for supply chain event management, „Decision Support Systems” 2007, t. 43, nr 3, s. 761-762.