AAA

Media - Edukacja - Kultura. W stronę edukacji medialnej - relacja z konferencji

Natalia Walter, Agnieszka Iwanicka

Relacja z konferencji

Od 14 lat Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych organizują cykliczne konferencje pod hasłem: „Media a edukacja”. Tematyka wystąpień prelegentów oscyluje zwykle wokół związków mediów i technologii informacyjnych z szeroko rozumianą edukacją. Tegoroczna, siódma już konferencja, która odbyła się w dniach 5-6 października 2012 roku, miała szczególnie uroczysty charakter, ponieważ połączona była z obchodami 70-lecia urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej inicjatora pedagogiki medialnej w Polsce - profesora Wacława Strykowskiego. Przewodniczącymi komitetu organizacyjnego byli profesorowie Wojciech Skrzydlewski oraz Stanisław Dylak. Podczas plenarnej części konferencji naukowcy z różnych środowisk akademickich zaprezentowali wyniki prowadzonych przez siebie analiz empirycznych i teoretycznych. Prof. Wojciech Cellary (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) zapoczątkował dyskusję na temat przekazywania wiedzy drogami elektronicznymi, którą uzupełnili i rozszerzyli prof. Janusz Morbitzer (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), mówiący o istocie medialności młodego pokolenia, oraz prof. Roberto Muffoletto (Appalachian State University, Boone), przewidujący zmierzch uczenia się w postaci, jaką znamy. Poruszono też kwestię kierunków zmian w edukacji oraz wiążących się z tym zagrożeń. Na granice wolności i odpowiedzialności mediów zwrócił uwagę prof. Janusz Gajda (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie), natomiast na transformację w szkolnictwie wyższym - profesorowie Kazimierz Denek (UAM) oraz Kazimierz Wenta (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie).

Obrady w sekcjach poświęcone były kompetencjom medialnym, społeczeństwu informacyjnemu, multimediom, e-learningowi, oddziaływaniu mediów oraz mediom jako narzędziom kreacji. Wśród wielu interesujących tematów na uwagę zasługują: alfabetyzacja wizualna i projektowanie graficzne (prof. S. Dylak, UAM; M. Leszkowicz, UAM), formowanie kompetencji informatyczno-technicznych uczniów (S. Ubermanowicz, UAM), net-art i twórczość studentów (prof. H. Krauze-Sikorska, UAM; dr D. Siemieniecka, UMK), komputer i internet w edukacji i pracy nauczycielskiej (prof. M. Kujawska, UAM; dr N. Walter, UAM), zagrożenia medialne (dr E. Czerwińska, Politechnika Koszalińska), jakość kształcenia i edukacja medialna (prof. M. Kozielska, Politechnika Poznańska; dr A. Iwanicka, UAM). Sporo miejsca poświęcono kształceniu zdalnemu, zarówno w odniesieniu do szkoły wirtualnej (dr P. Topol, UAM) oraz wykorzystania wikimediów w edukacji (R. Socha, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych), jak też metodologicznego kontekstu badania e-learningu (K. Kuźmicz, prof. Wojciech Skrzydlewski, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu).

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano wkład prof. Wacława Strykowskiego w rozwój pedagogiki i edukacji medialnej. W wielu wystąpieniach wspominano Profesora jako prawdziwie refleksyjnego nauczyciela akademickiego, który swoją innowacyjnością i pasją potrafi zainspirować niejednego naukowca. Profesor zawsze aktywnie reagował na wyzwania stawiane przez procesy transformacji systemowej w Polsce, dzięki czemu reforma systemu edukacji narodowej objęła również zagadnienia związane z edukacją medialną. To właśnie dzięki niemu edukacja medialna stała się przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków akademickich w Polsce, to właśnie z jego nazwiskiem i pracami teoretyczno-metodycznymi kojarzone jest wdrażanie edukacji medialnej do szkolnictwa w naszym kraju. To także Profesor był jednym z głównych autorów podstawy programowej ścieżki edukacyjnej Edukacja czytelnicza i medialna, wprowadzonej do szkół wraz z reformą programową w 1999 roku. W wystąpieniach podkreślano też rolę powołanego przez Profesora czasopisma - kwartalnika pedagogicznego „Edukacja Medialna” - w propagowaniu zagadnień związanych z edukacją medialną oraz znaczenie kształcenia i doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: http://edunet.amu.edu.pl.