AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Henryk Gurgul, Marcin Suder, Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Prezentujemy nowe wydanie publikacji, którą mieliśmy okazję polecać Czytelnikom już w 2009 roku. Jej celem jest udzielenie wsparcia maturzystom, którzy przechodzą z etapu matematyki szkolnej do matematyki wykładanej na uczelniach. Autorzy rozpoczynają od powtórzenia i zebrania treści nauczanych w szkole średniej w rozdziale pierwszym pt. „Repetytorium”. W kolejnych rozdziałach omawiane są zagadnienia zgodne z ministerialnymi standardami nauczania matematyki na kierunkach ekonomii, finansów i bankowości, zarządzania i pokrewnych. Książka adresowana jest do maturzystów, ale może być również z powodzeniem wykorzystywana przez studentów wyższych lat studiów ekonomicznych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl/

Beata Glinka, Monika Kostera, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

W publikacji zaprezentowano najnowsze tendencje i kierunki w naukach o zarządzaniu, analizowane i omawiane przez 31 autorów pracujących w polskich i zagranicznych instytucjach naukowych. Na jej treść składają się opisy współczesnych teorii (np. teorii aktora-sieci), ogólnoświatowych problemów (jak globalizacja), a także praktyk zarządzania i praktyk badawczych. Podręcznik składa się z 5 głównych części. Pierwsza odnosi się do współczesnego kontekstu organizowania, w szczególności relacji organizacji z otoczeniem, w drugiej przedstawiono różnorodność współczesnych organizacji (gmin, korporacji, małych przedsiębiorstw). Część trzecia analizuje społeczne i techniczne elementy organizacji, z kolei czwarta - współczesne trendy w zarządzaniu. Książkę zamyka rozdział poświęcony wybranym metodom badania organizacji.

Podręcznik adresowany jest do studentów studiów II stopnia nauk ekonomicznych i zarządzania.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://wkp.profinfo.pl/

Stanisław Sudoł, Nauki o zarządzaniu. Podstawowe problemy i kontrowersje, PWE, Warszawa, 2012

Nie wszystko, co wymyślili Amerykanie w zakresie zarządzania, jest dobre dla wszystkich krajów, a nie wszystko, co napisano w minionych latach w Polsce o naukach o zarządzaniu, nadaje się już tylko do muzeum pamięci - te słowa autora ze wstępu do publikacji są próbą nakłonienia czytelnika do zapoznania się z historią nauk o zarządzaniu, powstających już od lat teorii, hipotez i badań, do których często młodzi naukowcy mają konfrontacyjny stosunek. Na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń i badań naukowych, autor prezentuje rozwój i osiągnięcia nauk o zarządzaniu, odnosi się do etyki badacza, przedstawia paradygmaty i teorie.

Książka adresowana jest do pracowników naukowych i menedżerów, a także osób przygotowujących prace doktorskie i habilitacyjne.

Publikacje można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.pwe.com.pl/


Tomasz Hipsz, Firma w internecie. Poradnik subiektywny, Helion, Gliwice 2012

Prezentujemy publikację poświęconą wykorzystaniu internetu do rozwoju firmy, napisaną przez praktyka dzielącego się swoimi wieloletnimi doświadczeniami. Książka składa się z trzech rozdziałów omawiających planowanie, realizację i inicjację projektów internetowych. W pierwszym z nich poruszono m.in. takie zagadnienia jak wybór wykonawcy, definiowanie celów, ustalanie harmonogramu czy podział zadań. Rozdział drugi obejmuje kontrolę bieżącego przebiegu prac i przygotowanie serwisu do uruchomienia. W ostatnim, trzecim rozdziale autor skupia się na rozreklamowaniu serwisu, utrzymywaniu lojalności klientów i planowaniu przyszłości.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl/

Jill Walker Rettberg, Blogowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Polecamy publikację Blogowanie wydaną w ramach serii „Media cyfrowe”, poświęconej wpływowi mediów cyfrowych na społeczeństwo. Omawiana książka analizuje fenomen obecny we współczesnym internecie od około 10 lat i w różny sposób wpisujący się w naszą kulturę. Autorka uznaje blogi za część historii porozumiewania się i kultury pisanej, a także za symbol zmian, w rezultacie których widzowie i czytelnicy środków masowego przekazu przeszli od bycia jedynie odbiorcami do roli twórców. W książce prezentuje definicję i historię blogów, odnosi się m.in. do dziennikarstwa obywatelskiego i wykorzystania blogów przez firmy, ale również stara się przewidzieć przyszłe trendy w tym obszarze. Książka adresowana jest do osób zainteresowanych rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz wpływem mediów cyfrowych na jego rozwój.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.pwn.pl/


Czesław Kupisiewicz, Dydaktyka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012

Prezentujemy podręcznik wybitnego pedagoga-dydaktyka, prof. Czesława Kupisiewicza poświęcony dydaktyce. Jest to już trzynaste wydanie tego dzieła, wzbogacone o odniesienia do najnowszych metod nauczania, m.in. e-learningu. Książkę polecamy w szczególności młodym dydaktykom, którzy rozpoczynają swoją karierę w tym obszarze i chcą zapoznać się z procesem kształcenia, metodami badań dydaktycznych, rolą ucznia i nauczyciela oraz współczesnymi problemami szkoły. Ten klarowny i bogaty w treści podręcznik będzie im z pewnością pomocny.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.impulsoficyna.com.pl/

Friedrich W. Kron, Pedagogika. Kluczowe zagadnienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012

Jest to już siódme, uaktualnione i poszerzone wydanie niemieckiego podręcznika akademickiego, ale pierwszy przekład ukazujący się na polskim rynku wydawniczym. Książka uznawana jest przez polskich liderów pedagogiki za jeden z najważniejszych współcześnie podręczników humanistycznych, obejmujący kanon wiedzy pedagogicznej opisanej z perspektywy interakcjonistycznej, zarówno w zakresie antropologii, wiedzy o socjalizacji, teoriach wychowania czy organizacji.

Główne ogniwa publikacji tworzy pięć obszarów przedmiotowych: pojęcia podstawowe, proces socjalizacji, proces wychowania, instytucje pedagogiczne oraz podstawy naukowo-badawcze. Autor przeprowadza głęboką analizę kształtowania się znaczenia takich podstawowych pojęć pedagogicznych, jak enkulturacja, socjalizacja, wychowanie, działanie, kształcenie, rozwój, traktując przy tym pedagogikę jako refleksyjną naukę o wychowaniu, na którą wpływ mają także teorie socjologiczne i psychologiczne. F.W. Kron w swojej książce podkreśla także znaczenie trudnych problemów związanych z takimi zagadnieniami, jak autorytet, przywództwo, władza, przemoc, komunikacja i kompetencje, z którymi muszą uporać się m.in. środowiska wychowawcze.

Publikację można polecić nie tylko studentom kierunków pedagogicznych, ale także szeroko rozumianych nauk społecznych. Opisywana książka może także stanowić cenne kompendium wiedzy dla aktywnych zawodowo pedagogów - praktyków.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.gwp.pl/


Mirosław Jarosiński, Nicholas Robinson (red.), Managing Course-Based Export/Import Projects. A Handbook for Teachers of International Business, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012

Niniejsza publikacja to praktyczny przewodnik dla wykładowców, przybliżający zasady wykorzystania projektów eksportowo-importowych w nauczaniu biznesu międzynarodowego. Książka jest ciekawym studium przypadku nie tylko dla nauczycieli biznesu międzynarodowego w Polsce, ale także w innych europejskich ośrodkach akademickich. Zawiera ona bowiem szczegółowy opis projektu od momentu jego ustanowienia, poprzez poszczególne etapy realizacji, na procesie ewaluacji skończywszy. Celem strategicznym opisywanej inicjatywy INTERPARSE, realizowanej w myśl strategii learning by doing, było wykształcenie absolwentów, którzy będą w stanie samodzielnie prowadzić badania, planować i realizować projekty w zakresie międzynarodowego biznesu. Uczestnictwo w programie wyposażyło studentów w umiejętności i narzędzia niezbędne do skutecznego funkcjonowania w globalnej gospodarce czy handlu międzynarodowym oraz dostarczyło im wiedzy z zakresu najnowszych teorii zarządzania. Wartość dodaną publikacji stanowią załączone w aneksie przykłady dokumentów wykorzystywanych w projekcie: ankiet ewaluacyjnych, opisów projektu, wzorów kontraktu studenckiego i innych.

Informacje na temat publikacji dostępne są w wydawnictwie: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/