AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Aneta Paszkiewicz, Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna, Difin, Warszawa 2012

Polecamy publikację w całości poświęconą pracy z uczniami o inteligencji niższej niż przeciętna. Celem książki jest zarówno dookreślenie sylwetki takiego ucznia, jak też określenie przyczyn i konsekwencji jego niepowodzeń szkolnych. Autorka przedstawia również propozycje dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, tak aby umożliwić mu ich spełnienie. W publikacji zaprezentowano również wyniki badań własnych ukierunkowanych na znalezienie przyczyn niewielkich efektów pracy z uczniami o niższej inteligencji w poradniach oraz wskazujących, że istnieje pilna potrzeba intensyfikacji działań pomocowych dla tej grupy uczniów.

Książka adresowana jest do wychowawców, nauczycieli, rodziców i opiekunów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl/

Rafał Otręba, Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Celem publikacji jest identyfikacja czynników sukcesu w procesie zarządzania nowoczesną szkołą oraz analiza roli, zadań i kompetencji dyrektora szkoły niezbędnych do realizowania tego procesu. Autor omawia m.in. strategię, strukturę i kulturę szkoły, koncepcje zarządzania organizacją szkolną (szczególnie zintegrowany model zarządzania St. Galler) oraz aspekty ilościowe i jakościowe pomiaru sukcesu zarządzania szkołą. W książce zaprezentowano również wyniki badań własnych prowadzonych na ponad 140 dyrektorach szkół obejmujących m.in. style zarządzania, sprawność organizacyjną dyrektora, proces delegowania uprawnień, czy też zarządzanie czasem. Książkę polecamy przede wszystkim dyrektorom szkół.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://wkp.profinfo.pl/

Jarosław Kordziński, Zarządzanie rozwojem szkoły, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Polecana publikacja traktuje o rozwoju organizacyjnym szkoły - ciągu zmian, które należy podjąć ze względu na nowe wymogi stawiane przed oświatą przez zmieniające się otoczenie. Jest to praca wykonywana według autora na trzech płaszczyznach: szkoły jako jednostki organizacyjnej, zespołu nauczycieli jako zbioru organizatorów procesu edukacyjnego oraz klasy jako zbioru uczniów. W publikacji zwrócono uwagę na sposoby pozyskiwania do procesu osób z ww. zbiorów, możliwości wykorzystania nowych podstaw programowych, rolę nadzoru pedagogicznego i ewaluacji, czy też reorganizacji przestrzeni szkolnej. Nie mniej istotny jest udział nowych technologii w kształtowaniu nowej szkoły, czy też wprowadzanie do szkół pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do lektury zachęcamy przede wszystkim osoby zarządzające szkołami, a także nauczycieli.

Publikacje można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl/

Bożena Barszczewska, Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja, kontrola, wspomaganie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Prezentowana publikacja wydana została w serii „Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach” zawierającej omówienie problemów prawnych, na które natknęli się użytkownicy serwisu Prawo Oświatowe/ABC. Książka dotyczy regulacji prawnych związanych z nadzorem pedagogicznym, jego planowaniem, roli i zadań dyrektora szkoły, a także kwestii ewaluacji wewnętrznej. Każdy z rozdziałów zawiera omówienie wybranego zagadnienia z tych obszarów, prezentację aktów prawnych oraz odpowiedzi na pytania, zadawane przez użytkowników wspomnianego serwisu. Zapoznając się z nimi, Czytelnicy mogą rozpoznać podobne sytuacje zaistniałe w ich jednostkach oraz skorzystać z zaproponowanych rozwiązań. Książkę polecamy przede wszystkim dyrektorom szkół, a także wszystkim osobom zainteresowanym kwestią nadzoru pedagogicznego.

Publikacje można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl/

Frans A. van Vught, Frank Ziegele (red.), Multidimensional Ranking. The Design and Development of U-Multirank, Springer 2012

Polecamy anglojęzyczną publikację prezentującą nowe podejście do międzynarodowych rankingów uczelnianych. W pierwszej części książki autorzy analizują i poddają krytyce obecnie istniejące metodologie rankingów, zwracając uwagę na kwestie jakości oraz transparentność. W drugiej części publikacji, prezentują własną propozycję zwaną „wielowymiarowym rankingiem” (multidimentional ranking) bazującą na założeniu, że profile instytucji badawczych i uczelni różnią się od siebie. Dla potrzeb nowego podejścia wykorzystywane jest narzędzie U-Multirank powstałe jako rezultat realizacji projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Z fragmentami publikacji można zapoznać się na stronie internetowej wydawnictwa: http://www.springerlink.com/


Bartosz Danowski, Zakupy w sieci dla seniorów, Helion, Gliwice 2012

Prezentujemy poradnik dotyczący zakupów internetowych adresowany do osób w starszym wieku, które nie poruszają się biegle po internecie. W prosty sposób, z wykorzystaniem wielu zrzutów ekranowych, przedstawione zostały podstawowe zasady kupowania w sieci. W książce zwrócono uwagę na korzyści e-handlu, takie jak oszczędność czasu oraz pieniędzy - w tym celu opisano sposób działania porównywarek cenowych oraz płatności online wraz z dostawą towaru do domu. Odrębny rozdział poświęcony jest także aukcjom internetowym, w tym zakładaniu konta, licytacji i wystawianiu własnych produktów na sprzedaż. Autor omawia ponadto kwestie bezpieczeństwa w sieci, a także prawa e-klienta.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl/

Anna Mokrysz-Olszyńska, Bartosz Targański, red., Uwarunkowania prawne marketingu w społeczeństwie informacyjnym, Oficyna Wydawnicza SGH

Celem publikacji jest zaprezentowanie wybranych obszarów społeczeństwa informacyjnego, które są szczególnie istotne przy prowadzeniu działalności marketingowej, a wymagają dostosowań ustawodawczych. Omówiono m.in. koncepcje ochrony renomy przedsiębiorstwa jako elementu własności przemysłowej, renomę znaku towarowego, marketing mobilny, czy znaki jakości. Zwrócono również uwagę na czyny nieuczciwej konkurencji w internecie oraz prawo ochrony konkurencji.

Autorami są pracownicy naukowi i doktoranci Zakładu Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/


Jay B. Barney, Trish Gorman Clifford, Czego nie nauczyłem się na studiach biznesowych. Zarządzanie w prawdziwym świecie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Polecamy wyjątkową publikację w typie powieści biznesowej. Opowiada ona o praktycznej stronie zarządzania ukazując ją z perspektywy absolwenta studiów MBA, który zostaje zatrudniony w firmie konsultingowej. Autorzy z detalami opisują środowisko biznesowe, prezentując procesy decyzyjne i wyzwania podejmowane przez bohaterów oraz czynione przez nich analizy i wykorzystywane narzędzia. Istotne jest również przedstawienie relacji międzyludzkich i postaw poszczególnych osób. Każdy z rozdziałów kończy się pytaniami do przemyślenia przez Czytelników. Książkę polecamy szczególnie menedżerom i studentom zarządzania.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl/

Brian E. Becker, Mark A. Huselid, Dave Ulrich, Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Książka poświęcona jest możliwościom zastosowania zrównoważonej karty wyników dla potrzeb zarządzania zasobami ludzkimi. Wykorzystując tzw. kartę wyników zarządzania zasobami ludzkimi i stosując system miar dotyczący ludzi, strategii i efektywności, menedżerowie są w stanie w lepszy sposób zarządzać kapitałem ludzkim tak, aby przyczyniał się do rozwoju firmy i osiągania przez nią przewag konkurencyjnych. W książce omówiono takie obszary tematyczne, jak: tworzenie karty wyników, analiza kosztów i korzyści, zasady dobrego pomiaru, kompetencje specjalistów ds. zasobów ludzkich, wdrażanie karty wyników.

Publikację polecamy menedżerom, specjalistom ds. zasobów ludzkich oraz studentom zarządzania.

Można ją nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl/


Marzenna Anna Weresa, Krystyna Poznańska, red., Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH

Celem publikacji jest zaprezentowanie i analiza uwarunkowań prowadzenia prac naukowych i technologicznych oraz wdrażania wyników tych prac do gospodarki. W pierwszej części książki autorzy omawiają elementy narodowego systemu innowacji, transferu wiedzy z nauki do gospodarki w Polsce, w tym m.in. rolę jednostek badawczo-rozwojowych, współpracę między uczelniami a firmami, klastry i związki innowacyjności z produktywnością. Druga część publikacji dotyczy umiędzynarodowienia działalności badawczej i innowacyjnej. Dokonano m.in. analizy procesu umiędzynarodowienia polskiego systemu innowacyjnego w latach 1995-2010, omówiono outsourcing prac badawczo-rozwojowych, a także rozważano problematykę wpływu ostatniego kryzysu finansowego na działalność innowacyjną.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/