AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Janina Kostkiewicz, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Mirosław J. Szymański (red.), Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011

W publikacji podjęto próbę oceny funkcjonowania szkół wyższych w Polsce. Zaprezentowano w niej także różne stanowiska i opinie dotyczące nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i wskazano skutki, jakie może wywołać jej wejście w życie. Debata podjęta na forum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy aktywnym udziale specjalistów z innych szkół wyższych, koncentruje się wokół czterech głównych zagadnień. Pierwsze z nich to problemy związane ze zjawiskiem zmiany społecznej, które stanowią istotny kontekst dalszych rozważań. W części drugiej opisano problematykę trwałości i zmiany w szkolnictwie wyższym. Część trzecia przybliża czytelnikowi wybrane oceny współczesnych problemów i zjawisk w szkolnictwie wyższym, z wyszczególnieniem „grzechów głównych” kształcenia nauczycieli i relacji między ich kształceniem a zatrudnieniem. Ostatnia część, porównawcza, to przykłady zmian zachodzących w zagranicznych szkołach wyższych (tj. w Czechach, Anglii i krajach nordyckich).

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.impulsoficyna.com.pl/

Sławomir Lachowski, Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Studio EMKA, Warszawa 2012

Prezentujemy publikację autorstwa Sławomira Lachowskiego, twórcy mBanku i MultiBanku, wieloletniego prezesa instytucji bankowych. Jest ona poświęcona metodzie ZPW - zarządzania przez wartości, którą autor z powodzeniem wdrażał w kierowanych przez siebie organizacjach. Zasadnicze promowane wartości tworzą akronim DROGA, a są to: doskonałość, realizacja, odpowiedzialność, gotowość i angażowanie się. Książka wypełniona jest osobistymi refleksjami autora, opisującymi jego drogę do sukcesu, a jednocześnie nawiązuje do poglądów wielu znanych teoretyków zarządzania. Zaprezentowano również wyzwania, które czekają na osoby zarządzające przedsiębiorstwami w Nowej Gospodarce. Ostatni rozdział to charakterystyka „mapy drogowej” niezbędnej do wdrożenia koncepcji zarządzania przez wartości w organizacjach.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.studioemka.com.pl/

Teresa Konarska, Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
Krzysztof Lisowski, System wynagradzania nauczycieli, Wolters Kluwer, Warszawa 2012


Prezentujemy dwie publikacje poświęcone zagadnieniom zatrudniania i wynagradzania nauczycieli. Stanowią one swoiste „niezbędniki” dla osób zarządzających instytucjami edukacyjnymi, ułatwiające interpretację przepisów prawnych. W książce Szkolne prawo pracy omówiono takie zagadnienia jak: nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, ustalanie ich kwalifikacji, ocena pracy nauczycieli i awans zawodowy, a także m.in. zasady udzielania urlopu. Publikacja System wynagradzania nauczycieli wyjaśnia natomiast kwestie dotyczące wypłacania dodatków, wynagrodzeń w przypadku choroby, macierzyństwa czy też za pracę dodatkową, np. podczas matur.

Obie publikacje można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://wkp.profinfo.pl


Jerzy T. Skrzypek, Biznesplan. Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa 2012

Ukazało się nowe, zaktualizowane i rozszerzone wydanie książki Biznesplan - model najlepszych praktyk. Celem publikacji jest zaprezentowanie zbioru zasad i procedur niezbędnych do opracowania biznesplanu. Omówiono takie zagadnienia jak: plan strategiczny, plan marketingowy, techniczny i organizacyjny. Ze szczególną uwagą potraktowano plan finansowy, któremu autor poświęcił aż trzy rozdziały. Interesujący jest ostatni rozdział, w którym zaproponowano rozwiązania zgodne z wytycznymi dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajdują się materiały dodatkowe (m.in. program komputerowy BPLAN-7).

Adresatami publikacji są zarówno przedsiębiorcy sporządzający i oceniający biznesplany, jak również dydaktycy - w każdym rozdziale wyróżniono materiały edukacyjne.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.poltext.pl


Ewa Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012

Jaką rolę pełni nauczyciel w kulturze uczenia się? Jak budować wspierające środowisko uczenia się? Jak nauczyć się uczenia się? - na te i inne pytania odpowiada autorka pracy poświęconej rozwijaniu zdolności uczenia się. Publikacja dzieli się na dwie części. Rozważania w części pierwszej oparte są na teoriach Lwa S. Wygotskiego i Jerome'a S. Brunera i odnoszą się do takich zagadnień jak: tworzenie wiedzy, motywacja do uczenia się, środowisko uczenia się, a także do procesu planowania, organizacji i oceniania pracy ucznia. Druga część zawiera charakterystykę strategii rozwijania zdolności uczenia się.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://gwp.pl

Stanisław Waltoś, Andrzej Rozmus (red.), Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Polecana publikacja w szczegółowy sposób omawia kwestie przebiegu kariery naukowej w Polsce. Autorzy analizują wiele interesujących zjawisk, odnosząc się do szerszego, międzynarodowego kontekstu (np. w aneksach zaprezentowano ścieżki kariery naukowej w USA, Kanadzie, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Turcji). Dyskusji poddano m.in. społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kariery naukowej, mierniki potencjału polskiej nauki oraz warunki rozwijania przedsiębiorczości wśród kadry naukowej w Polsce. W pracy uwzględniono niedawną nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższym.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://wkp.profinfo.pl


Mirosław Wobalis, Multimedia w nauczaniu polonistycznym, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2011

Publikacja należy do nielicznych wciąż jeszcze książek poświęconych roli multimediów w szkolnej edukacji polonistycznej. W pierwszych dwóch rozdziałach autor ogólnie opisuje zjawiska charakterystyczne dla ery informacji, narzędzia, bez których współczesny homo communicans nie potrafi funkcjonować, a także przemiany nieuchronnie zachodzące na polu edukacji szkolnej. Wskazuje także nadrzędne zadanie nauczania polonistycznego w szkole: jest nim wyposażenie ucznia w kompetencje pozwalające świadomie komunikować się i w sposób krytyczny korzystać z różnego rodzaju tekstów, zwłaszcza tekstów kultury, która staje się coraz bardziej multimedialna. Osiągnięciu tego celu sprzyjać może zastosowanie multimedialnego podręcznika. Jego model teoretyczny, a także podjęta przez autora próba przekształcenia jednego z drukowanych podręczników do nauki języka polskiego w liceum w interaktywny e-podręcznik, zaprezentowane zostały w rozdziałach trzecim i czwartym. Mirosław Wobalis opisuje także multimedialną lekcję z wykorzystaniem skonstruowanego podręcznika, która została przeprowadzona w kilku szkołach, i wyniki dokonanego na jej podstawie badania efektywności dydaktycznej. Rozważania kończy rozdział poświęcony funkcjom, jakie powinien pełnić e-podręcznik w edukacji polonistycznej: narzędzia samokształcenia, „organizatora” procesu kształcenia czy podręcznej biblioteki multimedialnej.

Publikację polecamy nauczycielom języka polskiego, a także innych przedmiotów humanistycznych, zainteresowanym włączaniem narzędzi multimedialnych do zasobu środków stosowanych w nauczaniu szkolnym.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://psp.amu.edu.pl


Mieczysław Morawski, Maja Prudzienica (red.), Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011

Książka poświęcona jest roli, jaką pełni zarządzanie wiedzą w procesie kreowania innowacji zarządczych. W publikacji wyraźnie wyróżniono dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej scharakteryzowano omawiane zagadnienia, tj. zaprezentowano koncepcję zarządzania wiedzą, przedstawiono istotę innowacji i innowacji społecznych, a także podjęto temat implementacji systemów zarządzania wiedzą oraz metod zarządzania w tych systemach. Część druga odnosi się do sfery praktycznej i zawiera zbiór pięciu studiów przypadków odnoszących omawiane wcześniej zagadnienia do praktyki działań przedsiębiorstw.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.ue.wroc.pl