AAA

Nowe Media w Edukacji 2011 - relacja z konferencji

Piotr Wojciechowski

"Nowe Media w Edukacji" to cykliczne spotkanie osób zaangażowanych w rozwój edukacji z wykorzystaniem nowych mediów i rozwiązań e-learningowych. Konferencja odbyła się 15 września 2011 w Zintegrowanym Centrum Studenckim Politechniki Wrocławskiej i została zorganizowana przez Dział Kształcenia na Odległość PWr.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych wystąpień (26 wykładów) obrady plenarne podzielone zostały na cztery sesje: Kształcenie i zasoby edukacyjne, Infrastruktura techniczna e-nauczania, E-kursy i ich opracowanie, Edukacja bez granic i ocena kompetencji. Równolegle z sesjami plenarnymi odbyły się dwie tematyczne sesje warsztatowe. Część wystąpień plenarnych była nagrywana w celu opracowania wideoprezentacji.

Konferencję otworzył Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Więckowski, a wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jerzy Mischke, będący emerytowanym profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i jednym z czołowych niezależnych polskich ekspertów zajmujących się problematyką e-learningu oraz unowocześnianiem systemu edukacyjnego. Podobnie jak na konferencji MoodleMoot 2010, wykład prof. J. Mischke dotyczył ram prawnych, w jakich działają twórcy materiałów e-learningowych1, oraz planowanych zmian systemu edukacyjnego w Polsce.

Nowe Media w Edukacji - wystąpienia plenarne

rys. 1
Źródło: materiały własne

Ze względu na miejsce, w którym odbywała się konferencja, najliczniej reprezentowane było środowisko akademickie z obszaru Dolnego Śląska. Wykładowcy śląskich uczelni dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi zarówno z projektowaniem, przygotowywaniem i opracowywaniem materiałów e-learningowych, jak też dotyczącymi samego prowadzenia e-kursów, kontroli kompetencji oraz przeprowadzania elektronicznych egzaminów.

Szeroko reprezentowana była także Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Otwartych Zasobów Edukacyjnych na portalu Open AGH oraz omówienie warunków licencji Creative Commons, na których zostały udostępnione zgromadzone tam opracowania internetowe2.

Podczas obrad silnie zaakcentowano aspekty bezpieczeństwa - jako "bezpieczną przeglądarkę" przeznaczoną do przeprowadzania e-kolokwiów wskazano Safe Exam Browser3. W wielu wystąpieniach prelegenci omawiali ponadto kwestie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez platformy edukacyjne. Za szczególnie interesujące i wartościowe trendy w zakresie stosowania "nowych mediów w edukacji" uznano streaming, pozwalający na udostępnianie transmisji strumieniowych wykładów i konferencji, oraz m-learning, przynoszący możliwości mobilnego nauczania na odległość.

Jak wspomniano, sesji plenarnej towarzyszyły sesje warsztatowe. Ich uczestnicy mogli między innymi dowiedzieć się, jak efektywnie wykorzystać streaming w edukacji oraz jak w praktyce udostępnić i transmitować on-line dane wydarzenie w sieci internet4. Na uwagę zasłużyła prezentacja dr. Roberta Góry, który przedstawił możliwości zastosowania popularnego w środowisku użytkowników systemu Linux programu Gnuplot5 do generowania wykresów z poziomu platformy Moodle. Co istotne - dr R. Góra pokazał, iż generowane wykresy mogą zawierać parametry losowe, zaprezentował także, jak wykorzystać uzyskane wykresy do konstrukcji pytań egzaminacyjnych.

Moodle + GNUPLOT = MOOPLOT? Fragment prezentacji do warsztatów autorstwa dr. Roberta Góry

rys. 2
Źródło: portal dydaktyczny Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (dostęp po zalogowaniu)

Konferencja Nowe Media w Edukacji już trwale wpisała się do kalendarza imprez naukowych organizowanych na Politechnice Wrocławskiej. W tym roku obrady zostały zdominowane przez użytkowników wykorzystujących platformę Moodle jako środowisko zdalnego nauczania. Natomiast w kuluarach użytkownicy zastanawiali się, jakie nowe techniki informatyczne i komunikacyjne pojawią się wkrótce i jakie nowe trendy będą prezentowane na kolejnej konferencji z tego cyklu.

 

Przypisy

1 Tomasz Walasek, MoodleMoot 2010 - relacja z konferencji, "e-mentor" 2010, nr 5 (37).

2 Otwarte Zasoby Edukacyjne w portalu Open AGH dostępne na licencji Creative Commons, open.agh.edu.pl.

3 Projekt bezpiecznej przeglądarki internetowej dedykowanej do przeprowadzania e-kolokwiów, www.safeexambrowser....

4 Portal Transmisje Online, www.transmisjeonlin....

5 Projekt Gnuplot, www.gnuplot.info.