AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Stefan Doroszewicz (red.), Metodyka i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

Autorzy publikacji podejmują próbę opracowania zasad zewnętrznej oceny jakości „produktu”, jakim jest kształcenie, w szkolnictwie wyższym. W monografii zaprezentowano sposoby realizacji działań poprzedzających badania jakości kształcenia. Przedstawiono w niej również wyniki badania jakości kształcenia realizowanego na pięciu polskich publicznych uczelniach ekonomicznych, które zostało przeprowadzone zgodnie z zaproponowanymi wcześniej zasadami. Rezultaty badań pozwalają na pozycjonowanie uczelni w różnych wymiarach procesu edukacyjnego ocenianego przez respondentów z dwu- lub trzyletnim stażem pracy.

Publikacja do nabycia w Oficynie Wydawniczej SGH: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/

Roman Sobiecki (red.), Ekonomia i zarządzanie w pracach doktorantów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

W publikacji zgromadzono opracowania doktorantów Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsza część książki obejmuje zagadnienia dotyczące współczesnych problemów ekonomicznych, a druga poświęcona jest zagadnieniom z zakresu zarządzania. Omówiono m.in. takie kwestie, jak: koncepcja zrównoważonego rozwoju, przyczyny i skutki kryzysu finansowego, corporate governance, łańcuchy dostaw oraz zarządzanie zespołem projektowym. Prezentowane teksty stanowią zachętę do dyskusji naukowych i przemyśleń.

Publikacja do nabycia w Oficynie Wydawniczej SGH: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/

Maria Ledzińska, Ewa Czerniawska, Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Jedną z głównych przyczyn porażek w nauce, jest brak umiejętności uczenia się - wychodząc z tego założenia, autorki przygotowały publikację, w której dzielą się swoją wiedzą na temat psychologicznych podstaw nauczania oraz nauczania uczenia się. Rozpoczynają od zaprezentowania najważniejszych prawidłowości uczenia się oraz teoretycznych podstaw nauczania. Następnie omawiają proces poznawania przez pryzmat ucznia, w tym m.in. strategie poznawcze, indywidualne style uczenia się. W kolejnej części charakteryzują nauczyciela jako uczącego się dorosłego, analizując proces stawania się nauczycielem, skuteczność oddziaływań dydaktycznych i pomiar efektów kształcenia. Autorki kończą publikację zwróceniem uwagi na wybrane problemy edukacji na początku XXI wieku.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.pwn.pl/

Jacek Pyżalski, Dorota Merecz (red.), Psychospołeczne warunki pracy nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2010

Celem publikacji jest zaprezentowanie badań dotyczących pozytywnych i negatywnych czynników występujących w środowisku pracy nauczyciela oraz podjęcie dyskusji na temat związków pomiędzy warunkami pracy nauczyciela a relacją nauczyciel-uczeń. Autorzy radzą również, jak wspierać pozytywne aspekty środowiska pracy nauczycieli, rozważając m.in. program promocji zdrowia w tej grupie zawodowej. Książka adresowana jest w szczególności do osób zajmujących się planowaniem i organizacją pracy nauczycieli.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.impulsoficyna.com.pl/


Waldemar Karwowski, Zarządzanie wiedzą o czynnikach ludzkich w organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

Publikacja poświęcona jest zarządzaniu wiedzą o czynnikach ludzkich w kontekście zarządzania systemami i procesami pracy. Łączy ona zagadnienia z dziedziny human factors (wiedzy o czynnikach ludzkich), a więc przystosowywania systemów pracy do wymogów człowieka, z naukami o zarządzaniu, tworząc ideę zarządzania konceptualnego. W pierwszych rozdziałach omówiono zagadnienia czynników ludzkich, efektywności pracownika oraz obszar zarządzania wiedzą. W kolejnych zaprezentowano m.in. mapowanie wiedzy o czynnikach ludzkich na procesy zarządzania przedsiębiorstwem, ontologię czynników ludzkich w modelowaniu procesów zarządzania oraz antropocentryczne projektowanie systemów usług.

Książka będzie z pewnością inspirująca zarówno dla osób zajmujących się zarządzaniem wiedzą, jak i zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także dla Czytelników interesujących się nowymi koncepcjami w naukach o zarządzaniu.

Książkę można nabyć w Oficynie Wydawniczej SGH: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/

Gordon Torr, Zarządzanie kreatywnymi pracownikami, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011

Autor publikacji postawił sobie za cel stworzenie poradnika, w którym zaprezentowane są sposoby na wydobycie z pracowników kreatywnych tego, co jest w nich najlepsze. Książka podzielona jest na dwie części. W pierwszej, pt. Jednostka kreatywna, scharakteryzowano sposób pracy i osobowość twórców, opierając się na badaniach dotyczących kreatywności. Część druga, pt. Kreatywna organizacja, nawiązuje do porównania kreatywności do rynku.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://eoficyna.com.pl/


Michael Tasner, Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzędziach WEB 3.0, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011

Mikroblogowanie, światy wirtualne, personalizacja czy współpraca na żądanie to kluczowe elementy marketingu 3.0. W jego świat wprowadza Czytelników autor-praktyk, który opisał w książce swoje wieloletnie doświadczenia z pracy w marketingu internetowym. Oprócz definicji wielu nowych pojęć prezentuje on również bieżące trendy, a także pomysły na rozwijanie biznesu. Publikacja bogata jest w studia przypadków, listy kontrolne, porady oraz konkretne zadania do wykonania przez Czytelnika.

Polecamy ją wszystkim osobom zainteresowanym innowacyjnymi technikami marketingowymi.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.eoficyna.com.pl/

Tomasz Karwatka, Dawid Sadulski, E-commerce. Proste odpowiedzi na trudne pytania, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011

Polecana książka różni się znacząco od tradycyjnych opracowań. Jest ona zbiorem pytań i odpowiedzi ekspertów w następujących obszarach dotyczących e-commerce: strategii, projektowania i optymalizacji, oprogramowania, marketingu, logistyki i finansów. Autorzy zaprosili do współpracy internautów, którzy wskazywali, jakie ich zdaniem są największe wyzwania dla e-handlu. Następnie z tych kilkuset propozycji wybrano ponad sto pytań, na które w książce udzielono odpowiedzi. Są wśród nich zarówno zagadnienia podstawowe, jak i takie, które mogą zainteresować Czytelników bardziej zorientowanych w tematyce e-commerce, dzięki czemu każdy może znaleźć dla siebie coś inspirującego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.eoficyna.com.pl/


Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, red. Tomasz Ingram, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

Polecamy Państwu nową publikację na temat zarządzaniu talentami. Jak dotąd, w polskiej literaturze pojawiły się jedynie dwa opracowania zwarte w całości poświęcone temu zagadnieniu, pod redakcją prof. S. Borkowskiej (2005) oraz prof. A. Pocztowskiego (2008). Autorzy niniejszej książki starają się uzupełnić braki w teoretycznych podstawach tego obszaru, a także dostarczyć wskazówek praktykom, zajmującym się tworzeniem i prowadzeniem programów dla utalentowanych pracowników. W pierwszym, wprowadzającym, rozdziale zaprezentowano kluczowe definicje oraz modele ZT. Kolejne części poświęcono rekrutacji i selekcji talentów, metodom ich wynagradzania, procesom rozwojowym, ścieżkom kariery, ewaluacji pracy talentów oraz zarządzaniu odejściami osób utalentowanych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.pwe.com.pl/