Przedstawiamy EDEN

Anna Grabowska

Przedstawiamy EDEN

Europejska Sieć E-edukacji i Kształcenia na Odległość (European Distance and E-Learning Network - EDEN) została formalnie utworzona w maju 1991 r., jako pozarządowe stowarzyszenie edukacyjne, po pierwszej ogólnoeuropejskiej konferencji dotyczącej kształcenia na odległość, która odbyła się w Budapeszcie w 1990 r. Celem sieci EDEN jest wspieranie rozwoju kształcenia na odległość poprzez utworzenie platformy współpracy między różnorodnymi instytucjami, sieciami powiązań oraz osobami zainteresowanymi kształceniem na odległość w Europie. Według swojego statutu EDEN jest stowarzyszeniem otwartym dla członków ze wszystkich krajów europejskich. Obejmuje wszystkie poziomy formalnej i nieformalnej edukacji, w tym sektory zawodowe i pozazawodowe. EDEN jest jedyną europejską organizacją, w której członkostwo jest dostępne dla wszystkich - zarówno instytucji, jak i pojedynczych osób, interesujących się otwartym kształceniem na odległość. Istnieją dwie sekcje członkostwa: Sekcja Instytucji oraz Sieć Nauczycieli Akademickich i Specjalistów. Instytucje należące do stowarzyszenia EDEN to instytucje edukacyjne, stowarzyszenia kształcenia otwartego i kształcenia na odległość oraz sieci europejskie. Członkowie pochodzą z 36 krajów: 31 to kraje europejskie, do pozostałych należą Kanada, USA, Izrael, Malezja i Afryka Południowa. Biorąc pod uwagę zasięg oraz reprezentację geograficzną członków EDEN jest najbardziej wszechstronnym europejskim stowarzyszeniem kształcenia otwartego i kształcenia na odległość. Z prawnego punktu widzenia EDEN jest instytucją zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii zgodnie z przepisami prawa brytyjskiego. Sekretariat Stowarzyszenia od 1997 r. znajduje się na budapesztańskim Uniwersytecie Technologiczno-Ekonomicznym. Wcześniej, przez siedem lat, EDEN działał w Milton Keynes (Open University) w Wielkiej Brytanii.

Od 1992 r. EDEN regularnie organizuje międzynarodowe konferencje dotyczące kształcenia otwartego i na odległość. Te, z reguły coroczne, konferencje tematyczne adresowane są do środowisk akademickich. W tym roku EDEN kontynuuje udaną serię konferencji, przy czym z racji wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla Unii Europejskiej, największego rozszerzenia, w ramach którego zostanie przyjętych dziesięciu nowych Członków Unii, w programie konferencji znajdą się zagadnienia dotyczące problemów integracji w kontekście polityki regionalnej, która powinna gwarantować skuteczną modernizację kontynentu. Nowatorskie kształcenie, wspomagane przez nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz dalszy rozwój i wdrażanie kształcenia online we wszystkich sferach życia, może w znaczący sposób przyczynić się do usprawnienia tego procesu. Konferencja organizowana przez EDEN zajmie się najistotniejszymi zagadnieniami kształcenia na odległość i kształcenia online w aspekcie rozwoju wydajności i wspierania modernizacji tych form kształcenia. Wszechstronna perspektywa rozwoju regionalnego, działająca jako potwierdzone modus operandi Unii Europejskiej, ma służyć jako wzorcowy model podejścia do tego skomplikowanego problemu.

Sieć EDEN, utworzona w latach 1990-1991, zawsze zwracała wyjątkową uwagę na kwestie integracji europejskiej oraz współpracę Wschód-Zachód. Tegoroczna konferencja będzie organizowana w duchu powitania nowych państw członkowskich oraz kontynuacji, w nowych okolicznościach, współpracy Wschód-Zachód i dialogu ogólnoeuropejskiego. Od pierwszych wzmianek dotyczących kształcenia na odległość w Traktacie z Maastricht w 1992 r. do dzisiejszych osiągnięć systemowych w zakresie kształcenia online została przebyta długa droga. Wyjątkowy moment, jakim jest przyjęcie nowych członków UE, daje możliwość oceny tego ważnego dla naszego kontynentu procesu, jakim jest kształcenie wspierane przez technologię informacyjno - komunikacyjną. Plan Działania Inicjatywy eLearning w Unii Europejskiej nadał już niezbędne tempo procesowi zmian w istniejącym systemie nauczania. Aktualnie realizowany Program Kształcenia Online UE z pewnością podejmie nowe wyzwania, które zweryfikują metody modernizacji kształcenia tak, aby zapewnić wzrost jego wydajności.

W celu długoterminowego wspierania sprawnej i korzystnej integracji europejskiej, najważniejsze jest zbadanie i ocenienie zgromadzonych doświadczeń, łącznie z analizą licznych projektów europejskich, z perspektywy przyłączających się krajów, a także, w szerszym kontekście współpracy i pomocy Wschód-Zachód.
EDEN zaprasza społeczność zajmującą się zawodowo kształceniem online i kształceniem na odległość, aby wzięła udział w konferencji, podzieliła się swoimi doświadczeniami praktycznymi, stworzyła nowe scenariusze, opracowała strategie, które wsparłyby definiowanie priorytetowych działań w sektorze edukacji w rozszerzonej Europie. Jak zwykle, konferencja EDEN, będzie nie tylko miejscem nawiązywania oficjalnej, zawodowej współpracy, ale także stanie się forum wymiany poglądów na temat możliwości współpracy. Konferencja ta odbędzie się w Budapeszcie w dniach 16 - 19 czerwca br.

Tematy konferencji EDEN 2004

Tematyka konferencji jest zróżnicowana, obejmuje 3 grupy tematyczne:

e-Learning w procesie modernizacji i rozwoju wydajności:

 • Budowanie wiedzy i społeczeństwa informacyjnego w rozszerzonej Europie - rola kształcenia online i kształcenia na odległość w procesie modernizacji;
 • Wpływy i osiągnięcia europejskiego programu eLearning - nowe zadania i możliwości;
 • Debata na temat globalizacji i kumulatywnej wartości europejskiego podejścia do kształcenia online i na odległość;
 • Nowa interpretacja zasięgu kształcenia otwartego, na odległość i online: doświadczenia z wyników nowych, międzynarodowych metod, w rejonach rozwijających się i obszarach odizolowanych;
 • Kluczowa rola wzrostu wydajności: ludzki i społeczny wymiar wzrostu wydajności poprzez kształcenie na odległość i online. Przykłady inicjatyw państwowych i regionalnych;
 • Rola instytucjonalnych i organizacyjnych aspektów rozwoju wydajności.
Perspektywa rozwoju kształcenia na odległość i online:
 • Modernizacja edukacji: ewolucja poglądów na temat kształcenia otwartego i na odległość oraz online w przeciągu minionej dekady;
 • "Proces dojrzewania": konsolidacja praktyki kształcenia na odległość i online dla nowego społeczeństwa wiedzy;
 • Krytyczne badanie i ewaluacja doświadczeń na temat: do czego można wykorzystać kształcenie otwarte/na odległość/e-learning, a do czego nie? Rozwój najnowszej technologii i metodologii;
 • Rola transformacji instytucjonalnej wspierana przez działania biznesu: Nowi partnerzy i rywale na rynku edukacyjnym;
 • Wkład kształcenia na odległość i kształcenia online w Procesie Bolońskim.
e-Learning w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej:
 • Nowe wyzwania dla rozwoju zasobów ludzkich poprzez kształcenie otwarte, na odległość i online, stworzone przez rozszerzenie UE. Kontekst polityki regionalnej UE;
 • Nowe perspektywy: status kształcenia na odległość i online oraz przygotowania nowych członków - polityka, środki, potrzeby, realia;
 • Badanie i analiza doświadczeń ze współpracy i pomocy między Wschodem a Zachodem, w procesie przystąpienia do UE - doświadczenia i najlepsza praktyka;
 • Budowanie nowego partnerstwa, rozpoznawanie nowych potrzeb, współpraca i rynki - wewnątrz i na zewnątrz UE.
Kto powinien wziąć udział?
 • Specjaliści w kształceniu na odległość, kształceniu online, kształceniu otwartym;
 • Wykładowcy z doświadczeniem naukowym biorący udział w europejskich projektach edukacyjnych;
 • Specjaliści w polityce nauczania, zainteresowani modernizacją i rozwojem wydajności szkoleń;
 • Eksperci i ludzie praktycznie zaangażowani w programy edukacyjne w kontekście rozwoju regionalnego;
 • Firmy zajmujące się rozwojem i dostarczaniem narzędzi kształcenia na odległość i kształcenia online;
 • Nauczyciele i instruktorzy zajmujący się edukacją zawodową i niezawodową;
 • Przedstawiciele państwowych organizacji i stowarzyszeń zawodowych;
 • Specjaliści z doświadczeniem przy współpracy Wschód-Zachód i inicjatywach pomocy.
Więcej informacji nt. konferencji EDEN znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.eden.bme.hu/contents/conferences/annual/Budapest/BudapestHome.html

Informacja o EDEN została opracowana na podstawie strony internetowej Stowarzyszenia www.eden-online.org

INFORMACJE O AUTORACH

ANNA GRABOWSKA
Autorka jest kierownikiem Centrum Edukacji Niestacjonarnej (http://www.dec.pg.gda.pl/), adiunktem na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz kierownikiem Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk na Politechnice Gdańskiej. Jej główne zainteresowania to zarządzanie projektami z dziedziny kształcenia na odległość oraz modelowanie, projektowanie i ewaluacja systemów LMS (ang. Learning Management System). W 1994 otrzymała dyplom M.Sc. in Applied Informatics (De Montfort University, Leicester, UK. W 2001 uzyskała tytuł doktora broniąc pracę pod tytułem "Model systemu kształcenia na odległość wykorzystujący sieci lokalne i rozległe". Autorka brała udział w następujących projektach międzynarodowych: TEMPUS 1997 (Establishing Continuing Learning Centre at Technical University of Gdansk), PHARE Multi-country Programme in Distance Education projects (1996-1999), Phare Partnership Programme (1999 - 2001), Socrates (COMENIUS, GRUNDTVIG, MINERVA, 2001-2003), Leonardo da Vinci projects (1998-2004), Research Framework Programme 5 - CURE Centre for Urban Construction and Rehabilitation: Technology Transfer, Research and Education (2002-2005). Jest członkiem międzynarodowych komitetów naukowych nast. konferencji: ITHET 2001, Telematica 2001, ICNEE 2002, CATE 2002 , ICNEE 2003, IASTED 2003, WBE2003, IASTED 2004. Jest również członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma online Wirtualna Edukacja (http://lttf.ieee.org/we/). Publikacje z zakresu kształcenia na odległość są dostępne pod adresem http://www.dec.pg.gda.pl/~blanka/references.html