AAA

Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Witamy

Pierwsze dni wiosny przyniosły nam lub też zapowiedziały wiele ciekawych wydarzeń i inicjatyw w zakresie e-edukacji. Pod koniec marca br. miało miejsce oficjalne otwarcie portalu edukacyjnego NBP. NBPortal ma pomagać w edukacji społeczeństwa w zakresie ekonomii, wyjaśniać oraz komentować bieżące wydarzenia gospodarcze w przystępny sposób. Serwis zawiera również wiele porad dla nauczycieli, a duża część materiałów prezentowana jest metodami asynchronicznego, zdalnego nauczania.

W najbliższym czasie odbędą się dwie konferencje poświęcone zagadnieniom e-learningu. Pierwsza, organizowana jest przez Polski Uniwersytet Wirtualny, w dniach 13-15 maja br. Na uczestników czeka bogaty program. Tematami wiodącymi będą:

  • metodyka i psychologia nauczania online,
  • jakość i kontrola kształcenia online,
  • organizacja procesu kształcenia na odległość,
  • produkcja i udostępnianie kursów online,
  • technologie kształcenia na odległość.
Na początku czerwca (3-5 VI br.) zostanie zorganizowana przez Ośrodek OKNO Politechniki Warszawskiej coroczna konferencja pt. Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia i praktyka. Na konferencji tej podejmowane będą następujące tematy:
  • Edukacja Wirtualna w Europie i na świecie,
  • pedagogiczne aspekty kształcenia na odległość,
  • kształcenie ustawiczne współczesnych korporacji,
  • podręczniki multimedialne i narzędzia kształcenia,
  • portale edukacyjne,
  • technika prowadzenia eksperymentów na odległość.
W tym numerze przedstawiamy działalność europejskiej organizacji EDEN, a także program kolejnej konferencji, która, również w czerwcu br., odbędzie się w Budapeszcie. Coroczne spotkania organizowane przez to stowarzyszenie są jednym z ważniejszych, spośród wielu, wydarzeń, które mają miejsce w Europie w zakresie promocji e-learningu. Chciałbym również zapowiedzieć pierwszą konferencję nt. e-edukacji pięciu państwowych uczelni ekonomicznych. Odbędzie się ona w listopadzie br., a jej gospodarzem będzie Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Organizatorem konferencji jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Tematami przewodnimi będą:
  • organizacja procesu kształcenia na odległość w Polsce i na świecie,
  • technologie i metodyka nauczania online.
W czasie konferencji zostaną także zaprezentowane projekty promujące idee e-edukacji. Czwarty numer naszego pisma jest bogaty w artykuły z zakresu e-edukacji. Czytelnicy mogą również zapoznać się z materiałami o tematyce kształcenia ustawicznego, e-biznesu oraz zarządzania wiedzą.

W zakresie problematyki e-learningu podejmujemy tematykę komputerowych gier edukacyjnych. Jeden z artykułów prezentuje projekt internetowej gry edukacyjnej UniGame, która jest wykorzystywana w kształceniu studentów na poziomie akademickim. Autorzy drugiego artykułu zwracają uwagę na edukacyjny aspekt popularnych gatunków gier komputerowych. Innym, równie ważnym tematem z zakresu e-edukacji, poruszanym na łamach e-mentora, jest problematyka nauczania języków obcych online. Artykuł opisuje kompetencje nauczyciela, potrzebne do prowadzenia zajęć online. Charakteryzuje również problemy studentów w kształceniu w takim trybie.

Cennym elementem wydania jest artykuł poświecony zagadnieniom standardowych rozwiązań w dziedzinie ustawicznego kształcenia kadr w kontekście praktyk firm europejskich w Polsce. Autorka zwraca uwagę, iż w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej polscy pracodawcy powinni być świadomi trendów w procesie ustawicznego kształcenia zawodowego. W dziale zarządzanie wiedzą polecam artykuł zatytułowany Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie? Zaprezentowana przez autorów metoda pomiaru kapitału intelektualnego wyróżnia się wśród innych metod. Uwzględnia wiele kryteriów dotyczących kluczowych obszarów kapitału intelektualnego oraz kryteriów wynikających z uwarunkowań sektorowych, w których działa dane przedsiębiorstwo. Artykuły poświęcone problematyce e-biznesu omawiają zagadnienia eGovernmentu oraz darmowego oprogramowania, które jest jednym z najważniejszych źródeł rozwoju internetu i przedsięwzięć e-biznesowych.

Tradycyjnie, chciałbym podziękować za liczne wizyty na stronie internetowej czasopisma. Z pierwszymi trzema numerami zapoznało się przeszło 8400 czytelników.


redaktor naczelny
Marcin Dąbrowski