AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Żaneta Geryk, Motywacja w uczelniach niepublicznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

Książka dotyka istotnej kwestii budowy systemu motywacyjnego dla pracowników niepublicznych uczelni wyższych. Specyfika uczelni zakłada istnienie dwóch odrębnych grup: pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. W opinii autorki brakuje spójnego procesu motywacyjnego, spełniającego oczekiwania obu tych grup. W publikacji zaprezentowano wyniki badań jakościowych i ilościowych prowadzonych na polskich uczelniach niepublicznych, a także szersze rozważania na temat pojęcia i istoty motywacji oraz jej roli w sprawnym funkcjonowaniu organizacji. Pozycję polecamy osobom zarządzającym uczelniami, w szczególności niepublicznymi.

Publikację można nabyć w Oficynie Wydawniczej SGH: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl.

Rynek książki w Polsce 2010, Biblioteka Analiz, Warszawa 2010

Pięciotomowa publikacja Biblioteki Analiz omawia, przede wszystkim z perspektywy biznesowej, sytuację branży wydawniczo-księgarskiej w Polsce w roku 2009 i w pierwszej połowie roku 2010. Trzynastą już edycję monografii przygotował zespół pod kierunkiem Łukasza Gołębiewskiego, dziennikarza od wielu lat zajmującego się zjawiskami rynku książki i autora kilku tysięcy artykułów poświęconych tej tematyce.
Najobszerniejszy z tomów - Wydawnictwa - rozpoczyna podsumowanie ważnych wydarzeń w branży w roku 2009 i analiza głównych trendów na rynku publikacji książkowych (bestsellery, statystyki czytelnictwa, kierunki zainteresowań czytelników). W tomie zamieszczono też ranking wydawnictw książkowych działających w Polsce i - co najistotniejsze - ich obszerną prezentację, obejmującą zarówno charakterystykę profilu działalności, jak i informacje o obrotach, wielkości produkcji czy zatrudnieniu.
Podobną prezentację - w tym przypadku jednak firm zajmujących się sprzedażą książek - zawiera tom Dystrybucja. Autorzy analizują w nim ogólne zjawiska, jakie zaobserwować można było w omawianym okresie w księgarstwie hurtowym, detalicznym i w sprzedaży bezpośredniej, a także przedstawiają poszczególne hurtownie, sieci księgarskie i księgarnie indywidualne, uzupełniając całość informacjami o imporcie i eksporcie książek w Polsce. Kolejne dwa tomy - Poligrafia i Papier poświęcone są technicznym aspektom działalności wydawniczej, znaleźć można w nich więc m.in. ranking i prezentację drukarń, informacje o targach, nagrodach, certyfikatach, organizacjach i czasopismach branżowych, portalach poligraficznych, producentach i dystrybutorach papieru.
Dopełnieniem serii jest tom Who is who, a więc słownik, w którym zawarte zostały krótkie noty biograficzne ludzi aktywnie działających w różnych sektorach rynku wydawniczo-księgarskiego w Polsce.

Publikację polecamy nie tylko osobom zajmującym się zawodowo omawianymi w niej zagadnieniami, ale także wszystkim miłośnikom książek, którzy chcieliby spojrzeć na branżę wydawniczą w szerszej perspektywie i poznać rządzące nią mechanizmy. .


Leszek Balcerowicz, Andrzej Rzońca (red.), Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010

Tematyka wzrostu gospodarczego wielokrotnie już była przedmiotem refleksji ekonomistów. Polecana książka wyróżnia się na tle innych publikacji z trzech względów. Po pierwsze, badane są w niej łącznie siły rozwoju oraz skutki wstrząsów, gdyż podatność na te ostatnie ma znaczenie dla tempa wzrostu gospodarki nawet w długim okresie. Po drugie, autorzy omawiają nie tylko głębokie przyczyny wzrostu, ale również przeprowadzają rachunek wzrostu, który pozwala na identyfikację płytkich przyczyn (oraz pokazują, gdzie jego przeprowadzanie nie ma sensu). Trzeci wyróżnik to porównywanie specjalnie dobranych par krajów (m.in. Australia-Nowa Zelandia, Estonia-Słowenia, Haiti-Dominikana), które pod wieloma względami są do siebie podobne, a odnotowały różnice w tempie wzrostu i poziomie dochodu na mieszkańca.
Publikacja adresowana jest do wykładowców i studentów ekonomii, a także osób zajmujących się i zainteresowanych polityką gospodarczą.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.ksiegarnia.beck.pl

Piotr Bielecki (red.), Rola studentów w zarządzaniu szkołą wyższą, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

W publikacji podjęto istotną kwestię uczestnictwa studentów w zarządzaniu uczelniami. Tematyka ta, uznana za jeden z oficjalnych kierunków działań reformatorskich procesu bolońskiego, nie doczekała się jak dotąd rzetelnych krajowych analiz. Książka prezentuje wyniki badań Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH, których celem było usystematyzowanie wiedzy na temat zarządzania partycypacyjnego w szkole wyższej oraz rozpoznanie faktycznych kompetencji samorządów studentów i praktyki partycypacji studenckiej. Obszerną część publikacji zajmują opracowania analizujące doświadczenia innych krajów europejskich, w tym Anglii, Szkocji, państw skandynawskich.
Książkę polecamy wszystkim członkom społeczności akademickiej, w szczególności osobom zarządzającym uczelniami i działającym w samorządach studenckich.

Publikację można nabyć w Oficynie Wydawniczej SGH: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl

Waldemar Walczak, Nauka o organizacji. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2010

W publikacji zaprezentowano wybrane kwestie dotyczące funkcjonowania współczesnych organizacji. Autor przyjął podejście integratywne - zagadnienia omawiane są zarówno z perspektywy zarządzania, jak i uwarunkowań prawnych. Książka przedstawia definicję i zasady funkcjonowania organizacji oraz opisuje klasyfikację rodzajów i typów organizacji. Następnie omawiane są zagadnienia dotyczące działalności współczesnego przedsiębiorstwa, jego zasobów (materialnych i niematerialnych) oraz wybranych form współdziałania między firmami. Odrębny rozdział poświęcono zmianom w organizacji i procesowi zarządzania zmianami. Ostatnia część zwraca uwagę na współczesne koncepcje organizacji. Adresatami publikacji są studenci, może ona służyć jako podręcznik akademicki na kierunku zarządzanie.

Książka jest dostępna w Oficynie Wydawniczej Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej: http://www.wsz-sw.edu.pl

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2010

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań na temat wybranych aspektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2006-2010. Celem publikacji jest popularyzacja wiedzy w tym zakresie m.in. poprzez zaprezentowanie wielu definicji, a także zestawienie wskaźników w ujęciu międzynarodowym. Dwie główne części publikacji poświęcone są wykorzystaniu ICT w przedsiębiorstwach i w gospodarstwach domowych. Poprzedzono je statystyką produktów ICT.

Elektroniczną wersję raportu można pobrać ze strony: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nts_spolecz_inform_w_polsce_2006-2010.pdf

R. Drozdowski, A. Zakrzewska, K. Puchalska, M. Morchat, D. Mroczkowska, Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010

Publikacja stanowi raport z badań poświęconych uwarunkowaniom kreatywności jednostki i związkom pomiędzy kreatywnością jednostki a innowacyjnością organizacji. Zawiera charakterystykę podstawowych pojęć i głównych obszarów problemowych, prezentuje wyniki badań w omawianym zakresie, a także omawia przykłady dobrych praktyk organizacji, które wykorzystują potencjał kreatywnych jednostek w celu innowacyjnego rozwoju. Autorzy sformułowali ponadto wskazówki i rekomendacje oraz zalecenia kierunkowe dla wybranych grup odbiorców raportu (m.in. instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, firm sektora IT).

Publikacja dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/9721.pdf


Przewodnik Komercjalizacja B+R dla praktyków, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

MNiSW wydało przewodnik adresowany do państwowych jednostek badawczych (instytuty badawcze, uczelnie publiczne oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk) poświęcony komercjalizacji wyników badań naukowych. Układ przewodnika odpowiada kolejnym etapom procesu komercjalizacji: w pierwszej części omówiono instytucje uczestniczące w procesie, w drugiej nabywanie od pracowników i ze źródeł zewnętrznych wyników prac B+R, ze szczególnym uwzględnieniem ich wyceny, a w trzeciej zaprezentowano podstawowe metody komercjalizacji: sprzedaż wyników, udzielenie licencji i komercjalizację pośrednią.

Elektroniczną wersję przewodnika można pobrać ze strony: http://www.nauka.gov.pl/


M. Goliński, K. Polańska (red.), Komunikacja mobilna. Nowe oblicza gospodarki, społeczeństwa i biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

Publikacja prezentuje pięć różnych spojrzeń na zagadnienie komunikacji mobilnej zaprezentowanych w rozważaniach różnych autorów, pracowników Katedry Informatyki Gospodarczej SGH. W poszczególnych częściach omówiono aspekty ekonomiczne łączności bezprzewodowej, społeczno-gospodarcze skutki komunikacji mobilnej, m-government, implikacje społeczno-kulturowe zastosowania technologii komunikacji mobilnej, a także charakterystykę rozwoju m-usług i m-produktów.
Książkę polecamy osobom zainteresowanym zagadnieniami e-gospodarki i społeczeństwa informacyjnego.

Publikację można nabyć w Oficynie Wydawniczej SGH na stronie: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl

Raport Social Media 2010, Internet Standard, grudzień 2010

Ukazała się pierwsza edycja raportu Internet Standard poświęcona mediom społecznościowym. Pierwsza część publikacji stanowi kompendium wiedzy na temat mediów społecznościowych w Polsce i na świecie, prezentuje m.in. wartość i strukturę rynku oraz profil polskiego użytkownika. Część druga omawia wyniki badań dotyczących korzystania przez polskich internautów z serwisów tego typu (a jest to już według autorów raportu 11,6 mln Polaków). Kolejne trzy rozdziały poświęcone są kolejno popularnym witrynom: Facebookowi, Twitterowi i Naszej Klasie. W ostatnich częściach zaprezentowano zagadnienie social commerce oraz gry i aplikacje oferowane przez serwisy społecznościowe.
Publikacja adresowana jest do osób zajmujących się mediami, marketingiem, PR, właścicieli firm internetowych, kadry zarządzającej, a także inwestorów.

Elektroniczną wersję raportu można pobrać ze strony: http://www.internetstandard.pl/whitepapers/1594/Raport.social.media.2010.html