Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Witamy

Szanowni Czytelnicy "e-mentora",

Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom - w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także w komisji i podkomisji sejmowej - towarzyszy dyskusja w środowisku akademickim, a o wypracowanych projektach regulacji i o tym, jak ocenia je społeczność uczelni, systematycznie dowiadujemy się z doniesień prasowych. Są jednak również takie obszary omawianej nowelizacji, które wydają się istotne, a nie poddaje się ich szerokiej analizie w mediach. Te właśnie zagadnienia w przeddzień głosowań parlamentarnych prezentujemy na łamach „e-mentora”.

Należy również zwrócić uwagę na rozpoczęte w Ministerstwie Edukacji Narodowej prace legislacyjne zmierzające do nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Dotyczą one przepisów, które mają pozwolić szkołom uczyć przez internet i umożliwią wprowadzenie lekcji online do podstawy programowej. To ważny krok, który powinien wspomóc rozwój e-edukacji w oświacie. Niesie on jednak ze sobą również zagrożenia. Z doświadczeń szkół wyższych wynika, że unormowania prawne w zakresie kształcenia na odległość mogą też negatywnie odbić się na upowszechnieniu tej formy i stymulowaniu do unowocześniania dydaktyki z zastosowaniem innowacji technologicznych.

Zagadnienia dotyczące zmian, koniecznych reform i wyzwań stojących przed sektorem edukacji podejmujemy na łamach bieżącego wydania „e-mentora” niejednokrotnie. Omówienie zmian legislacyjnych uzupełnia m.in. analiza wyzwań stojących przed systemem szkolnictwa wyższego w całej Europie oraz opracowanie dotyczące przemian, które unowocześniły system edukacyjny w Wielkiej Brytanii. W numerze przedstawiamy również wyniki badania, które wskazują, jak bardzo potrzebne są zmiany w edukacji ekonomicznej polskiej młodzieży oraz przykład dobrej praktyki wspierania rozwoju kluczowych kompetencji nastolatków. Prezentujemy ponadto przykład popularyzacji wiedzy poprzez organizację szczególnych przedsięwzięć, jakimi są festiwale nauki.

Myślę, że bieżące wydanie „e-mentora” będzie dla Państwa wartościową i interesującą lekturą.