AAA

e-edukacja.net - VII edycja

Marcin Dąbrowski, Maria Zając

Relacja z konferencji

W dniu 18 listopada br. odbyła się VII ogólnopolska konferencja „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”. Miejscem obrad była tym razem Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Konferencja ta, organizowana co roku przez środowisko uczelni ekonomicznych - Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, SGH oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu wpisała się już na stałe do kalendarza ogólnopolskich wydarzeń poświęconych e-edukacji. I jak zawsze liczna była grupa uczestników tego środowiskowego spotkania. W auli nowego gmachu SGH przy ul. Madalińskiego zebrało się w ten listopadowy czwartek ponad 170 osób, reprezentujących zarówno społeczność akademicką, jak i placówki oświatowe, administrację publiczną oraz przedstawicieli firm i organizacji o charakterze komercyjnym. Konferencja cieszyła się również dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych prelegentów. Liczba zgłoszonych referatów, jak zawsze, była zbyt duża, aby można było wszystkie zaprezentować w ramach jednodniowej konferencji. Komitet programowy zakwalifikował 25 wystąpień, które przedstawiono podczas dwóch sesji plenarnych i czterech równoległych. Pracowity dzień konferencyjny zamknęła specjalna sesja warsztatowa poświęcona projektom w programie LLP (Lifelong Learning Programme - Uczenie się przez całe życie). Prezentowane podczas konferencji wystąpienia stanowiły odzwierciedlenie zarówno doświadczeń akademickich, jak i ze świata biznesu. Partnerami strategicznymi konferencji byli Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji oraz Hasso-Plattner-Institut z siedzibą w Poczdamie.

Warszawska konferencja była już siedemnastym spotkaniem organizowanym przez Fundację i jej założycieli, a siódmym w cyklu poświęconym wykorzystaniu nowoczesnych technologii w edukacji wyższej. Pierwsza konferencja z serii e-edukacja.net odbyła się w 2004 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym (wówczas jeszcze Akademii Ekonomicznej) w Katowicach. Specyfiką tych dorocznych spotkań jest ciągła ewolucja poruszanych tematów, co dobrze odzwierciedla aktualne trendy w edukacji światowej i rodzimej.

Podczas pierwszych konferencji z omawianego cyklu dominowały przykłady rozwiązań technologicznych, pilotażowych wdrożeń e-learningu na uczelniach oraz - dość nieśmiałych - prób uczestnictwa w przedsięwzięciach międzynarodowych. W kolejnych latach dało się zauważyć odejście od zagadnień technologicznych na rzecz problematyki tworzenia i pozyskiwania zasobów edukacyjnych, jak też ich otwartości i dostępności.

Z tematyką upowszechniania rozwiązań z obszaru e-edukacji wiąże się też pozyskiwanie środków finansowych, zarówno ze źródeł krajowych, jak i z programów unijnych, stąd coraz częstsza obecność wystąpień dotyczących projektów edukacyjnych wykorzystujących e-learning. Co roku ważnym tematem obrad jest również metodyka e-nauczania - poświęcone jej sesje zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy i prelegentów. Nie bez znaczenia jest także rozwój wirtualnych społeczności i rzeczywistości kreowanych przy pomocy zaawansowanych technologii. Wszystkie te zmiany sprawiają, że co roku formułowane są nowe tematy przewodnie odzwierciedlające aktualne trendy.

Strukturę tegorocznej konferencji wyznaczały następujące tematy:

  • miejsce edukacji w procesie rozwoju społeczeństwa wiedzy,
  • rola e-edukacji w kształtowaniu nowoczesnego szkolnictwa,
  • możliwości pozyskiwania środków na finansowanie nowatorskich działań edukacyjnych,
  • narzędzia rozwoju e-learningu w kształceniu formalnym i nieformalnym,
  • metody i środki dydaktyczne służące e-edukacji,
  • projekty, studia przypadków, dobre praktyki.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Adam Budnikowski, który po powitaniu zebranych w murach SGH powierzył prowadzenie I. sesji prof. Piotrowi Banaszykowi, Prorektorowi ds. edukacji i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Pierwsza sesja plenarna miała szczególny wymiar - jej celem było wprowadzenie w problematykę niezbędnych przemian, jakie muszą nastąpić w polskim szkolnictwie wyższym i - ogólniej - w całym systemie kształcenia w Polsce. Część z tych zmian uwzględnia przygotowywana nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która - jak deklarują przedstawiciele MNiSW - będzie obowiązywać już od roku akademickiego 2011/2012. Drugim ważnym kierunkiem przemian jest przygotowanie do wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji, jako systemu zapewnienia uznawalności dyplomów polskich uczelni wyższych w krajach Unii Europejskiej i wielu krajach świata. Tym zagadnieniom poświęcone było inauguracyjne wystąpienie prof. Zbigniewa Marciniaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister podkreślał również konieczność wprowadzenia większej swobody we wdrażaniu e-learningu przez ośrodki akademickie, co pozwoli im w sposób bardziej elastyczny dostosowywać ofertę kształcenia do potrzeb współczesnych, często bardziej mobilnych, studentów. Kolejne wystąpienie - dr. Mariusza Kąkolewicza - zatytułowane Technologie informacyjne a konieczność zmiany paradygmatów edukacji, dotyczyło nie tylko szkolnictwa wyższego, ale także kształcenia ogólnego oraz całożyciowej edukacji człowieka. Prelegent opierał swoje tezy na wnioskach z najnowszego raportu Fundacji MacArthura, dotyczącego mediów cyfrowych w kontekście uczenia się oraz przyszłości instytucji edukacyjnych. Sesję I. dopełniły wystąpienia prof. Jerzego Mischke, który dokonał diagnozy kluczowych obszarów zarządzania potencjałem intelektualnym uczelni wyższej oraz prof. Andrzeja Kocikowskiego. To ostatnie poświęcone było kosztochłonności studiów oraz propozycjom zmian w organizacji procesów dydaktycznych. Sesja ta, dotykająca istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego szkolnictwa wyższego, wzbudziła sporo emocji, nie zabrakło więc pytań do prelegentów - dyskusję kontynuowano również w kuluarach podczas przerwy.

Układ sesji równoległych pozwolił uczestnikom wybierać grupy zagadnień adekwatnie do zainteresowań. Po pierwszej przerwie można było zatem zapoznać się z ofertą rozwiązań wspomagających e-edukację - od nowoczesnego systemu Tele-TASK, poprzez propozycję uzupełniania funkcjonalności dobrze znanej i popularnej platformy Moodle, aż po wykorzystanie rzeczywistości poszerzonej. Ci z uczestników, których bardziej interesują kwestie metodyczne niż wykorzystanie technologii, mogli w tym samym czasie wysłuchać kilku wystąpień poświęconych temu, jak lepiej i efektywniej stosować nowoczesne metody dydaktyczne w e-edukacji.

Kolejne dwie sesje również pozwalały na wybór tematów zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami. W pierwszej z nich prezentowano ciekawe pomysły realizowane w formie projektów wykorzystujących e-learning, podczas gdy w sesji odbywającej się równolegle omawiano przykłady zastosowań e-edukacji do wspomagania procesów kształcenia na uczelniach wyższych i w szkołach ponadgimnazjalnych.

Ostatnia z sesji obrad stanowiła forum dla prezentacji osiągnięć wybranych ośrodków akademickich w zakresie wdrażania kompleksowych rozwiązań e-learningowych. Po jej zakończeniu uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w specjalnej sesji warsztatowej, której celem było przybliżenie problematyki pozyskiwania funduszy na projekty programu LLP Leonardo da Vinci, dedykowanego kształceniu zawodowemu. W programie tym międzynarodowe projekty wykorzystujące nowoczesne technologie, w tym e-learning stanowią coraz liczniejszą grupę. Organizatorzy konferencji uznali więc za zasadne włączenie do programu spotkania specjalnej sesji, dedykowanej właśnie pozyskiwaniu funduszy na projekty partnerskie oraz projekty transferu innowacji. Najbliższe terminy składania wniosków w ramach programu Leonardo da Vinci wyznaczono na luty 2011 roku, a więc była to właściwa pora na rozpoczęcie przygotowań do utworzenia konsorcjum projektowego i opracowywania wniosku.

Podczas konferencji poruszono wiele zagadnień istotnych dla dalszego rozwoju e-edukacji, nie tylko w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Czytelników „e-mentora”, którzy nie mogli wziąć udziału w tym środowiskowym spotkaniu, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony: www.e-edukacja.net. Zostały tam opublikowane referaty konferencyjne, filmy z poszczególnych wystąpień, jak również galeria zdjęć. Planowane jest również wydanie monografii, która - wzorem sześciu poprzednich publikacji pokonferencyjnych - zostanie przekazana uczestnikom tego spotkania, a także udostępniona w sieci (w postaci pliku PDF) wszystkim zainteresowanym.