AAA

MoodleMoot 2010 - relacja z konferencji

Tomasz Walasek

Relacja z konferencji

MoodleMoot to cykliczne spotkania deweloperów, administratorów, użytkowników i fanów platformy do nauczania na odległość Moodle. Spotkania takie organizowane są od kilkunastu lat w wielu krajach.

W dniach 4-5 listopada 2010 r. w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie odbyła się polska konferencja MoodleMoot - pod nazwą Drugi Polski MoodleMoot: Moodle narzędziem edukacyjnym XXI wieku. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób - 50 osób uczestniczyło w obradach w auli konferencyjnej, pozostali zaś oglądali i komentowali je w sieci za pośrednictwem aplikacji Elluminate. Tradycją stało się już, że - dzięki uprzejmości firmy Elluminate - MoodleMoot w całości transmitowany jest na żywo w internecie1. Na tegorocznym spotkaniu wygłoszono 18 referatów (10 po polsku, 8 w języku angielskim), z czego 7 zaprezentowanych zostało wirtualnie (przez internet) przez prelegentów z Australii, Belgii i Wielkiej Brytanii. MoodleMoot od początku miało być spotkaniem ludzi zajmujących się e-learningiem i zainteresowanych zastosowaniem technologii informacyjnych w edukacji. Dlatego, planując konferencję, poprosiliśmy o przygotowanie referatów dotyczących następujących obszarów tematycznych: zmiany celów edukacyjnych, nowych ofert zajęć w formie e-learningowej - również w procesie nauczania stacjonarnego, nowego oblicza uniwersytetu, nowego profilu e-studenta oraz e-nauczyciela akademickiego, korzyści oraz zagrożeń płynących z nauczania na odległość, efektywności i skuteczności takiego nauczania, auto-motywacji e-studenta i e-nauczyciela oraz socjologicznych i psychologicznych aspektów e-nauczania.

Spotkanie rozpoczął Przemysław Stencel, dzieląc się z uczestnikami „sztuczkami i kruczkami”, które stosuje w swojej pracy z platformą Moodle. W prezentacji pokazał kilkanaście sposobów uatrakcyjnienia i wzbogacenia kursów e-learningowych. Referat Anny Turuli, pod intrygującym tytułem Moodle'my się 2.0, dotyczył filozofii Web 2.0 w nauczaniu języka obcego przy użyciu Moodle. Autorka przestrzegała, jak nie wpaść w pułapkę pozornej nowoczesności technologicznej i - przy okazji - w pułapkę braku czasu w kursie b-learningowym. Tematyka nauczania języka obcego lub wspomagania tej nauki kursem e-learningowym była też przedmiotem dyskusji prowadzonej przez Annę Stefanowicz-Kocoł. Autorka opowiedziała o próbie urozmaicenia i zindywidualizowania zarówno form przekazu, jak i treści lekcji przeprowadzonej przy użyciu platformy e-learningowej jako komponentu kursu mającego na celu poszerzenie i utrwalenie słownictwa. Kolejnym referatem poświęconym dydaktyce języka angielskiego było wystąpienie Mirjam Hauck i Sylvii Warnecke, które przedstawiły jeden z kursów z oferty Open University. Na ekranie zobaczyliśmy drogę, jaką kurs przebył od momentu stworzenia projektu i doboru zagadnień, narzędzi oraz metodyki, poprzez implementację na platformie Moodle, aż po trening dla prowadzących kurs tutorów. Skierowana do nauczycieli języka angielskiego była także prezentacja Anny Rolińskiej, w której autorka podzieliła się swoimi refleksjami związanymi z tworzeniem i realizacją kursu e-learningowego na platformie Moodle.

Bardzo ciekawe były również referaty poruszające kwestię zastosowania e-learningu w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pierwsza prezentacja z tego cyklu, pod tytułem Moodle w praktyce szkolnej - platforma Przyjazne Gimnazjum, została przedstawiona przez Elżbietę Augustyniak-Brągiel. Przyjazne Gimnazjum to działający od dwóch lat system internetowego wsparcia uczniów gimnazjum, ich rodziców i nauczycieli. Zbigniew Grabowski i Magdalena Kubalka-Pluta przedstawili natomiast wdrożoną i funkcjonującą propozycję e-szkoły. W prezentacji E-szkoła, rzeczywistość czy fantazja? pokazali, w jaki sposób użyli platformy Moodle do zarządzania pracą w szkole, a właściwie w zespole szkół.

Na uwagę zasługują również warsztaty przeprowadzone przez Małgorzatę Kurek - na temat sztuki zadawania pytań na forum dyskusyjnym. Dowiedzieliśmy się m.in., jak uniknąć pytań sztampowych lub odtwórczych oraz w jaki sposób formułować pytania, by rozbudzić w uczniach procesy myślowe wyższego rzędu. Doświadczenia autorki nabyte podczas pracy metodyka i recenzenta kursów online pozwoliły na wskazanie właściwie formułowanych pytań w procesie dydaktycznym.

Na konferencji MoodleMoot nie mogło również zabraknąć prezentacji poświęconych problematyce administrowania platformą Moodle i bezpieczeństwa tego systemu. Wspomniane zagadnienia podjęli w swych referatach Anna i Stanisław Widłowie, którzy mówili o archiwizacji tej platformy do zdalnej lokacji oraz Artur Migas, który zaprezentował strukturę jej bazy danych i przedstawił wybrane narzędzia modyfikacji jej zawartości.

Osobnym obszarem zagadnień poruszanych przede wszystkim przez naszych zagranicznych gości było wykorzystanie narzędzi Web 2.0 w edukacji. Helen Keegen zapoznała uczestników ze swoimi doświadczeniami z zakresu budowy tożsamości cyfrowej przy użyciu wybranych narzędzi online oraz technologii mobilnej przez jej studentów. Nellie Deutsch wraz z Ludmilą Smirnovą wytłumaczyły z kolei, w jaki sposób zbudować atmosferę kreatywnej współpracy przy pomocy platformy Moodle na przykładzie prowadzonego przez nie projektu IT4ALL. Anne Fox podała natomiast pięć zasad istotnych dla nauczycieli, którzy chcą stosować nowoczesne technologie informacyjne w klasie i poza nią. Zarekomendowała również kilka najbardziej przydatnych narzędzi online.

Jedną z najciekawszych była prezentacja Steve'a Wheelera, w której autor zastanawiał się, czy Personal Learning Environment (PLE), czyli Personalne Środowisko Edukacyjne, wyeliminuje wirtualne środowiska nauczania, takie jak Moodle. Referat był rozwinięciem sławnej debaty VLE is Dead2. W referacie, obok takich terminów jak LMS (Learning Management System) oraz wspomniany już PLE, autor wprowadził nazwę CLE - Cloud Learning Environment (Rozproszone Środowisko Uczenia się, Środowisko Uczenia się w Chmurze) i sugerując, że CLE może być mostem łączącym sformalizowany i instytucjonalny LMS z nieformalnym i bardzo osobistym PLE. Temat PLE był często dyskutowany podczas konferencji, a refleksjami na temat tworzenia, przydatności i wartości PLE dzieliła się z nami również Cristina Costa w swojej prezentacji poświęconej interaktywnym narzędziom online, a raczej ich użyteczności w pracy nauczycieli.

Najbardziej oczekiwanym referatem było wystąpienie Martina Dougiamasa, twórcy i pomysłodawcy Moodle, a obecnie zarządzającego projektem rozwoju tej platformy. Zaprezentował on nowe możliwości i rozwiązania zaimplementowane w najnowszej wersji Moodle 2.0, odpowiadał również na pytania uczestników konferencji. Warto zapoznać się z jego ponadgodzinnym wystąpieniem, którego pełne nagranie jest dostępne na stronie internetowej konferencji.

Dwie prezentacje dotyczyły organizacyjnych i prawnych aspektów e-learningu. Ciekawy i bardzo praktyczny wykład przedstawił Jerzy Mischke, wskazując ramy prawne, w jakich powinniśmy się poruszać podczas projektowania, przygotowywania, realizacji i dostarczania kursów online. Referat dotyczył m.in. ochrony praw autorskich autora i osób trzecich, stanu prawnego w obszarze e-nauczania oraz kierunków rozwoju edukacji w Polsce. Autor niniejszej relacji i Zygmunt Kucharczyk omówili z kolei model i strategię wdrażania elementów e-learningu na uczelni wyższej. Zaprezentowali dokumenty i metodologię projektu, co stanowi pomoc dla instytucji, które dopiero zaczynają przygodę z e-learningiem.

W ramach konferencji przeprowadzone zostały ponadto warsztaty dla nauczycieli, którzy chcieli poznać lub udoskonalić swoje umiejętności w zakresie obsługi platformy Moodle, tworzenia na niej swoich zasobów i budowania aktywności.

Konferencja miała swój tag na Twitterze (#MootPL10) oraz swoje miejsce na Facebooku (Polski MoodleMoot). Jak zwykle najciekawsza część MoodleMoot zaczynała się z reguły w momencie, gdy wyłączano mikrofony oraz kamery i rozpoczynała się dyskusja. To właśnie „za kulisami” uczestnicy zbudowali niepowtarzalną atmosferę tego spotkania. Do jej współtworzenia zapraszamy również za rok.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Linki do nagrań wszystkich prezentacji dostępne są na stronie konferencji: moodlemoot.pl. [26.11.2010].

2 VLE - Virtual Learning Environment - Wirtualne Środowisko Uczenia się, Debata miała miejsce na konferencji ALT-C 2009 - 16th International Conference of the Association for Learning Technology, University of Manchester, 2009.