AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

e-learning

Grażyna Penkowska, Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010

Meandry e-learningu to próba kompleksowego ujęcia zagadnienia e-learningu w kontekście szkolnictwa wyższego. Autorka prezentuje krótką historię e-edukacji w Polsce i na świecie oraz stara się doprecyzować i uporządkować pojęcia związane z szerokim zagadnieniem kształcenia przez internet. Publikacja zawiera także analizę e-learningu w perspektywie teorii kształcenia i komunikowania się oraz proponuje różne modele wdrożenia e-learningu w szkołach wyższych. Autorka odwołuje się ponadto do własnych badań i doświadczeń akademickich w realizacji projektów e-learningowych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl


Martyn Sloman, Nowe zjawiska w świecie szkoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Książka opiera się na założeniu, że kontekst, w jakim odbywa się uczenie i rozwój, uległ radykalnej zmianie. Scharakteryzowano praktyczne konsekwencje tego przekształcenia i nowe konkurencyjne modele, a także przedstawiono zmiany w roli trenera, w tym konieczność stosowania przez niego metod bardziej zorientowanych na uczącego się. Autor posługuje się przykładami z wielu różnych krajów m.in. z Europy, Indii, USA i Kanady, Australii, Chin, dzięki czemu rozważania umieszczone zostają w globalnym kontekście i możliwe staje się uświadomienie sobie wpływu różnic kulturowych na proces uczenia się.

Książka adresowana jest głównie do praktyków - trenerów, specjalistów ds. szkoleń i rozwoju, koordynatorów procesów szkoleniowych. Każdy rozdział kończy się listą kontrolną - zestawem pytań do analizy własnej, które pomogą czytelnikom rozpoznać problemy istniejące w ich organizacjach.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl/

Anna Marszałek, Rola uczelni w regionie, Difin, Warszawa 2010

Prezentujemy publikację poświęconą wpływowi instytucji szkolnictwa wyższego na zwiększanie potencjału rozwojowego regionów, w których są zlokalizowane.
Autorka rozpoczyna rozważania od charakterystyki polityki edukacyjnej Unii Europejskiej oraz analizy wiedzy i innowacyjności jako determinantów sukcesu. Następnie omawia proces kreowania społeczno-ekonomicznego potencjału rozwojowego regionu poprzez m.in. uwypuklenie znaczenia regionalnych strategii innowacji. Miejsce uniwersytetu w kreowaniu procesów kształcenia w regionie przedstawione jest za pomocą opisu konsorcjów edukacyjnych oraz zarysu nowych wyzwań stojących przed uniwersytetami XXI wieku. Książka kończy się prezentacją mechanizmów transferu wiedzy pomiędzy światem nauki a gospodarką, w tym m.in. uniwersyteckich firm typu spin-off oraz inkubatorów przedsiębiorczości.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.ksiegarnia.difin.pl.

Tony Davis, Maggie Gutt, Neil Flynn, Peter Mowl, Simon Orme, Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarządzania talentami w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Autorami publikacji są praktycy, eksperci chcący podzielić się z czytelnikami swoją wiedzą z zakresu rekrutacji, rozwoju i szkolenia, a także utrzymania w organizacji utalentowanych pracowników. Zarządzanie talentami (ZT) uznają za bardzo istotną dziedzinę i umiejętność korporacyjną, która pozwala na oszczędność kosztów i osiągnięcie długotrwałej poprawy wyników ekonomicznych. W książce radzą, jak stworzyć strategię ZT, i przedstawiają argumenty za wdrożeniem programów dla talentów. Dużą część rozważań poświęcają również tytułowej ewaluacji talentów, omawiając zastosowanie testów psychometrycznych, ewaluację wiedzy i ocenę wyników pracy.

Książka będzie z pewnością interesująca dla menedżerów personalnych, specjalistów zajmujących się zarządzaniem talentami i zarządzaniem wiedzą, a także studentów kierunków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl/


Maria Szymańska, Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty, Difin, Warszawa 2010

Celem publikacji jest ukazanie związku pomiędzy planowaniem rozwoju szkoły a wdrażaniem reformy systemu edukacji. W pierwszych rozdziałach autorka zarysowuje teoretyczne podstawy zagadnienia, omawiając znaczenie problematyki zmiany w oświacie i przedstawiając reformę systemu edukacji jako przykład takiej zmiany. Następnie charakteryzuje założenia własnych badań i prezentuje ich wyniki w następujących obszarach: aspekty społeczno-pedagogiczne w planowaniu rozwoju szkoły, programy rozwoju szkoły, planowanie a warunki pracy szkół.
Książkę polecamy nauczycielom, rodzicom i dyrektorom szkół.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl


Małgorzata Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010

W książce przedstawiono koncepcję efektywnego zarządzania wiedzą w procesach innowacji realizowanych w sieci z wykorzystaniem kapitału intelektualnego przedsiębiorstw innowacyjnych. Autorka rozpoczyna od zdefiniowania istoty i rodzajów innowacji, następnie opisuje uwarunkowania gospodarcze ich rozwoju i realizację procesów innowacji w sieci. Odrębne rozdziały poświęcone zostały zarządzaniu wiedzą i wykorzystaniu kapitału intelektualnego w innowacyjnej organizacji. Dokonano również oceny działalności innowacyjnej i potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa na podstawie zrealizowanych badań.
Książka adresowana jest do studentów zarządzania.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.pwe.com.pl