AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Katarzyna Piwowar-Sulej, Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

Książka prezentuje w szerokim ujęciu proces zarządzania personelem nauczycielskim. Scharakteryzowano w niej zadania dyrektora szkoły, dobór pracowników, ich ocenianie i szkolenie, a także awansowanie i wynagradzanie. Analizie poddano również inne składowe, które mają wpływ na pracę nauczycieli, takie jak warunki pracy w szkole oraz kultura organizacyjna szkoły. Interesującym aspektem publikacji jest charakterystyka możliwości kształtowania potencjału nauczycieli z perspektywy wzrostu wiedzy organizacyjnej szkoły, co wydaje się szczególnie istotne w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Bożena Barszczewska, Nadzór pedagogiczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

Publikacja została wydana w ramach serii Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, której celem jest tworzenie ułatwień w rozumieniu i prawidłowym stosowaniu przepisów prawa dotyczących edukacji. Książka podejmuje problematykę nadzoru pedagogicznego, w ramach którego omówione zostały m.in. takie kwestie jak: kwalifikacje nauczycieli, proces awansu zawodowego, procedury oceny pracy nauczycieli, bezpieczeństwo i prawa ucznia, obowiązek szkolny i egzaminowanie. Praktycznym aspektem każdego rozdziału są pytania oraz odpowiedzi, do których podane zostało uzasadnienie prawne. Z pewnością będą one przydatne dla wielu czytelników.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl/

Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiana paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010

Jak będzie wyglądało przedsiębiorstwo przyszłości? Jakie będą główne czynniki sukcesu? Na czym polegają nowe paradygmaty w zarządzaniu? Na te i inne pytania dotyczące przyszłości zarządzania odpowiadają autorzy polecanej publikacji. Prezentują oni nową interpretację sustainable enterprise, postrzegając sustainability jako pomysł na trwały biznes w turbulentnym i zaskakującym otoczeniu.
Książkę polecamy wszystkim osobom zainteresowanym kierunkami rozwoju nauk o zarządzaniu, ale także menedżerom chcącym budować nowoczesne, osiągające sukcesy przedsiębiorstwa.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.poltext.pl/


Aldona Andrzejczak, Projektowanie i realizacja szkoleń, PWE, Warszawa 2010

Publikacja w kompleksowy sposób omawia proces przygotowania i przeprowadzania szkolenia. Autorka rozpoczyna od nakreślenia charakterystyki kształcenia ludzi dorosłych: form, metod i strategii podejmowanych w tym obszarze edukacji, a następnie prezentuje modele szkolenia pracowników w organizacjach. W kolejnych trzech rozdziałach omówione zostały poszczególne etapy procesu szkoleniowego: projektowanie szkolenia (w tym identyfikacja potrzeb odbiorców i przygotowanie materiałów), realizacja szkolenia (formy i metody) oraz analiza i ocena efektów szkolenia. Odrębny rozdział poświęcony został istotnej kwestii cech i umiejętności trenera, w tym jego zadań i konieczności ciągłego rozwoju.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.pwe.pl/

Anna Zgrzywa-Ziemak, Robert Kamiński, Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2009

Celem publikacji jest zaprezentowanie metody doskonalenia zdolności uczenia się przedsiębiorstwa. Rozdział pierwszy charakteryzuje istotę organizacyjnego uczenia się, a więc jego definicję, przebieg, rezultaty. W rozdziale drugim przedstawiono czynniki kształtujące zdolność uczenia się przedsiębiorstwa, w tym m.in. innowacyjną strukturę organizacyjną, przywództwo rozproszone, ciągłość organizacyjną. Rozdział trzeci zawiera propozycję modelu zdolności uczenia się przedsiębiorstwa. Na podstawie danych z badań empirycznych opracowano i zaprezentowano skalę pomiaru tej zdolności. Rozdział czwarty poświęcono otwartej kulturze organizacyjnej, którą autorzy uważają za kluczowy czynnik zwiększania zdolności do uczenia się.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl/


Marek Hyla, William H. Rice IV, Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9, Helion, Gliwice 2010

Prezentujemy podręcznik korzystania z Moodle - darmowego systemu zarządzania treścią w kursach online. Zaprezentowano w nim szczegółowe informacje przydatne na każdym etapie pracy z systemem: rozpoczynając od wprowadzenia w podstawy Moodle, przez instalację i konfigurację, aż do tworzenia kursów i zarządzania nimi. Czytelnicy mogą zaznajomić się m.in. z dodawaniem do kursów trzech rodzajów materiałów: statycznych (np. pliki, etykiety), interaktywnych (np. ankiety, quizy, dzienniki) oraz społecznościowych (np. czaty, fora, wiki), a także z narzędziami oceny postępów uczniów.
Książka napisana jest w bardzo przystępny sposób, polecamy ją zarówno osobom początkującym, jak również użytkownikom platformy Moodle, którzy chcą poprawić jakość prowadzonych kursów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl/


Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa 2010

Prezentujemy publikację Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UE w Krakowie, będącą efektem spotkań naukowych poświęconych zarządzaniu zasobami informacyjnymi w dobie globalizacji rynku w warunkach nowej gospodarki. Rozważania autorów podzielono na trzy części. W pierwszej z nich przedstawiono metodologiczne wyzwania zarządzania zasobami informacyjnymi, druga dotyczy teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania informacją w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej, natomiast trzecia poświęcona jest wykorzystaniu informacji w działalności przedsiębiorstw i instytucji administracyjnych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl

Jan Fazlagić, Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, Helion, Gliwice 2010

Jak zamienić wiedzę na pieniądze? - odpowiedzi na to pytanie, nurtujące wielu przedsiębiorców, należy szukać w nowej publikacji Jana Fazlagica. Autor rozpoczyna od prezentacji najważniejszych zmian w otoczeniu współczesnych firm, a także nowych zjawisk na rynku pracy (np. pokolenia Y czy job hoppingu). Następnie charakteryzuje pojęcie kapitału intelektualnego, przedstawia narzędzia zarządzania wiedzą w firmie i omawia warunki niezbędne do prawidłowego transferu wiedzy między pracownikami. W interesujący sposób podchodzi do popełniania błędów i porażek w biznesie, traktując je jako sposób na pozyskanie wiedzy. W publikacji nie zabrakło również porad dotyczących kierowania firmą opartą na wiedzy (w tym istotnego problemu motywowania pracowników wiedzy), a także umiejętnego konkurowania na rynku wiedzy.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://onepress.pl/

Marek Brzeziński, Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Kreatywność staje się coraz ważniejszym atrybutem organizacji i wzrostu gospodarczego. W nowoczesnej organizacji powinna ona, jak twierdzi autor, stać się główną przesłanką w ocenie pracowniczej. W książce scharakteryzowane zostało w interesujący sposób pojęcie kreatywności i kreatywności organizacji, a także jej powiązania z innowacjami. Autor prezentuje również model organizacji kreatywnej i omawia proces zarządzania taką organizacją.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.pwn.pl

Bogusław Kaczmarek, Waldemar Walczak, Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Ujęcie multidyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009

Publikacja stanowi multidyscyplinarne ujęcie problematyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. W rozdziale pierwszym autorzy omawiają istotę, definicję i znaczenie wiedzy. Rozdział drugi analizuje zarządzanie wiedzą (ZW): jego cele, kluczowe procesy oraz uwarunkowania systemowe i technologiczne. Zaprezentowane zostało multidyscyplinarne spojrzenie na rolę zarządzania wiedzą, a także rekomendacje dla praktyki ZW. Kolejny, trzeci rozdział zawiera charakterystykę paradygmatów zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy (GOW). Zostały w nim poruszone m.in. takie zagadnienia, jak: budowanie wartości rynkowej w oparciu o aktywa niematerialne czy współdziałanie przedsiębiorstw w warunkach GOW. Ostatnia część książki poświęcona jest kapitałowi intelektualnemu. Oprócz definicji i klasyfikacji, analizie poddane zostało również: rozwijanie kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, kierowanie rozwojem kompetencji pracowników, a także kultura organizacyjna jako źródło wiedzy.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: https://ksiegarnia.uni.lodz.pl/