AAA

e-edukacja.net - już po raz szósty

Marcin Dąbrowski, Maria Zając

Relacja z VI konferencji e-edukacja.net

W dniu 19 listopada br. odbyła się szósta ogólnopolska konferencja "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym". Miejscem obrad była, już po raz drugi, Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Konferencja organizowana jest przez środowisko uczelni ekonomicznych - Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, SGH, Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 170 osób zainteresowanych tematyką e-learningu, reprezentujących zarówno społeczność akademicką, jak i placówki oświatowe, administrację publiczną oraz instytucje gospodarcze. Jak co roku, zgłoszono bardzo dużo referatów - znacznie więcej niż można zmieścić w programie jednodniowej konferencji. 36 zakwalifikowanych wystąpień podzielono pomiędzy sesje plenarne i równoległe, część z nich przedstawiono w ramach sesji plakatowej. Dodatkowo konferencji towarzyszył także warsztat metodyczny, na który mimo późnej pory nie zabrakło chętnych. Prezentowane podczas konferencji wystąpienia stanowiły odzwierciedlenie zarówno doświadczeń akademickich, jak i ze świata biznesu. Te ostatnie przedstawili partnerzy instytucjonalni konferencji - przedstawiciele firm: Smart Education oraz Telerat.

Warto podkreślić, iż było to już piętnaste spotkanie organizowane przez Fundację i jej założycieli, a szóste koncentrujące się na nowoczesnych technologiach w edukacji wyższej. Pierwsza konferencja z cyklu e-edukacja.net została zorganizowana w 2004 roku, również w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Na uwagę zasługuje obserwowana stopniowa zmiana tematyki zgłaszanych referatów. Podczas pierwszych konferencji z omawianego cyklu dominowały przykłady rozwiązań technologicznych, pilotażowych wdrożeń e-learningu na uczelniach oraz - dość nieśmiałych - prób uczestnictwa w przedsięwzięciach międzynarodowych. Obecnie technologia zeszła już na dalszy plan, znacznie więcej mówi się natomiast o zasobach edukacyjnych - ich otwartości i dostępności, jak też o niezbędnych kompetencjach uczących się. Zmiany można zaobserwować również w odniesieniu do metodyki e-edukacji - mimo iż, od początku zajmowała ona poczesne miejsce w konferencyjnych dyskusjach, jednak z każdym rokiem można obserwować jej wyraźną ewolucję w kierunku większej dojrzałości i samodzielności. Podczas gdy jeszcze kilka lat temu polski e-learning bazował głównie na naśladownictwie i kopiowaniu wzorców amerykańskich bądź zachodnioeuropejskich, obecnie mamy już wypracowane własne, narodowe standardy oceny jakości e-kursów, a coraz więcej ośrodków docenia rolę właściwego przygotowania kadr dydaktycznych dla e-learningu. Nie bez znaczenia jest także rozwój wirtualnych społeczności - tak w rozumieniu inicjatyw w obrębie tzw. Web 2.0, jak i rzeczywistości kreowanych przy pomocy zaawansowanych technologii, jak ma to miejsce np. w przypadku Second Life. Wszystkie te zmiany sprawiają, że co roku formułowane są nowe tematy przewodnie odzwierciedlające aktualne trendy.

W bieżącym roku struktura konferencji została zbudowana w oparciu o następujące tematy:

  • miejsce edukacji w procesie rozwoju społeczeństwa wiedzy,
  • rola e-edukacji w kształtowaniu nowoczesnego szkolnictwa,
  • e-learning w kształceniu formalnym i nieformalnym,
  • potencjał i efektywność ekonomiczna w e-edukacji,
  • jakość dydaktyki i badań w e-learningu,
  • projekty, studia przypadków, dobre praktyki.
Uroczyste otwarcie konferencji wzbogaciła gala wręczenia certyfikatów akredytacyjnych Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Ceremonię poprowadzili: prof. Jan Pyka, rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska, przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej Fundacji. Certyfikaty wręczono przedstawicielom dwóch kolejnych kierunków studiów ekonomicznych, które dołączyły do elitarnego grona akredytowanych. Komisja wydała do tej pory decyzje pozytywnie oceniające 42 postępowania akredytacyjne - dla kierunków prowadzonych zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

Sesja I konferencji została przeprowadzona pod przewodnictwem, wspomnianej już, prof. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej. Warto zaznaczyć, iż w konferencji aktywnie uczestniczą przedstawiciele władz rektorskich ze wszystkich uczelni ekonomicznych będących założycielami Fundacji, przewodnicząc obradom w poszczególnych sesjach. W tym roku gościliśmy w Katowicach: prof. prof. Piotra Banaszyka (UE Poznań), Andrzeja Chochóła (UEK), Annę Karmańską (SGH), jak również reprezentantów Gospodarza konferencji - Eugeniusza Gatnara (dziekana Wydziału Zarządzania) i Krzysztofa Marcinka (prorektora ds. nauki).

Pierwsza sesja plenarna dotyczyła nie tyle e-learningu, co całego kontekstu, w którym ta forma kształcenia jest i może być wykorzystywana. Prof. Jerzy Gołuchowski (dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji AE w Katowicach) wygłosił inauguracyjny referat pt. Zarządzanie wiedzą w procesie kształcenia na studiach ekonomicznych. Kolejne wystąpienie, autorstwa prof. Jerzego Mischke (reprezentującego Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego), dotyczyło zagadnień bardzo istotnych, a zarazem zasadniczych dla rozwoju e-edukacji, tj. kierunków reform w szkolnictwie wyższym. Sesję I. dopełniły wystąpienia: Bartosza Antczaka, który podzielił się ze słuchaczami doświadczeniami Smart Education w zakresie tworzenia klastrów wiedzy oraz dr. Andrzeja Wodeckiego (UMCS), który skoncentrował się na analizie wyzwań stojących przed środowiskiem akademickim w kontekście trendów demograficznych i szans, jakie daje nam e-learning w ewolucji programów kształcenia i oferty edukacyjnej uczelni.

Tematykę z inauguracyjnej części konferencji kontynuowano podczas jednej z sesji równoległych, dotyczącej strategii wdrażania e-learningu na uczelniach. Nie zabrakło też wystąpień związanych z metodyką e-nauczania oraz prezentacją realizowanych projektów. Co więcej, przedstawione przykłady ukazują właśnie możliwość połączenia tych dwóch rodzajów aktywności. Jednym z nich jest projekt o nazwie Methopedia, czyli tworzone w środowisku wiki kompendium użytecznych metod dydaktycznych, przewidzianych do zastosowania w trybie blended learning. Tworzony przez grupę ekspertów z kilku krajów umożliwia rzeczywiste dzielenie się doświadczeniem i wzbogacanie warsztatu dydaktycznego. W drugim przykładzie, opartym na rezultatach projektu Revive, przedstawiono zbiór kompetencji, jakie powinni posiąść uczący się, aby móc skutecznie funkcjonować w wirtualnym środowisku nauczania, szczególnie w środowisku opartym na współpracy. Istotnym zagadnieniem z obszaru metodyki jest również indywidualizacja w nauczaniu online. Temat ten podjęto zarówno w jednym z wystąpień, jak i podczas towarzyszących konferencji warsztatów metodycznych. Ich uczestnicy podjęli próbę zdefiniowania aktywności online dostosowanych do różnych stylów uczenia się. Niestety, ograniczony czas trwania warsztatów nie pozwolił na głębszą analizę problematyki, stąd należy je traktować raczej jako próbę zwrócenia uwagi na rolę indywidualnie dobieranych aktywności w skutecznym procesie uczenia się online. Uczestnicy warsztatów byli zgodni co do tego, iż spotkania takie są bardzo potrzebne i sugerowali, aby włączyć je na stałe do programu konferencji, i to nie w formie poszerzenia obrad, lecz jako ich integralną część.

Podczas katowickiego spotkania zgodnie podkreślano różnorodność i bogactwo poruszanych tematów oraz ich dużą wartość, właśnie dla rozwoju polskiego e-learningu. Tych Czytelników "e-mentora", którzy nie mieli okazji uczestniczyć w konferencji lub też chcieliby sięgnąć ponownie do prezentowanych treści, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony: www.e-edukacja.net/. Zostały tam opublikowane referaty konferencyjne, filmy wideo z poszczególnych wystąpień, jak również galeria zdjęć ze spotkania. Dostępne są także publikacje z poprzednich edycji konferencji.

Planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej, która - wzorem pięciu poprzednich tomów - zostanie przekazana uczestnikom tego środowiskowego spotkania, jak również udostępniona w sieci (w postaci pliku PDF) dla wszystkich zainteresowanych.