AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Danuta Kurzyna-Chmiel, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009

W publikacji przedstawiono zagadnienia prawne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem oświaty. Pierwsze dwa rozdziały charakteryzują istotę prawa oraz jego źródła (Konstytucję, ustawy, rozporządzenia). W rozdziale trzecim przedstawione zostały wolności i prawa w dziedzinie oświaty, w tym prawo do nauki, do opieki przedszkolnej, prawa osób niepełnosprawnych oraz mniejszości. Rozdział czwarty poświęcony jest systemowi oświaty i zadaniom, jakie mają do wypełnienia gminy, powiaty i województwa w ramach zakładania i prowadzenia szkół oraz placówek oświatowych. Organizacja szkoły, w szczególności plany działalności oraz role dyrektora, rady pedagogicznej i organów społecznych zostały opisane w rozdziale piątym. Ostatnia część książki prezentuje etapy awansu zawodowego nauczyciela. Publikacja prezentuje stan prawny na 1 stycznia 2009 r. Polecamy ją osobom zarządzającym szkołami i placówkami oświatowymi oraz pracownikom tych instytucji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Marcin Kowalczyk, E-urząd w komunikacji z obywatelem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Publikacja bazuje na rozprawie doktorskiej autora, mającej na celu analizę historii, rozwoju i wzajemnych powiązań między pojęciami: "informacja publiczna" i "społeczeństwo obywatelskie". Autor formułuje zależności między nadawcami i odbiorcami informacji publicznej, a więc między urzędem i obywatelem. Stawia pytanie o wpływ nowoczesnego systemu informacji publicznej oraz upowszechnienia modelu e-urzędu, stosowanych w państwach Unii Europejskiej, na proces tworzenia społeczeństwa informacyjnego i odpowiada na nie, opierając się na danych empirycznych.

Książka jest pierwszym opracowaniem podejmującym próbę analizy polskiego systemu informacji publicznej na tle innych państw Unii Europejskiej. Będzie z pewnością interesująca dla osób zajmujących się zagadnieniami informacji publicznej oraz informatyzacji administracji publicznej.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: www.waip.com.pl

Jadwiga Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

Książka prezentuje zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w nawiązaniu do celów, funkcji i strategii przedsiębiorstwa. Autorka rozważa społeczną odpowiedzialność w świetle wymogu ekonomicznej efektywności i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Stawia tezę, że podjęcie społecznej odpowiedzialności wymaga tworzenia wartości dla interesariuszy.
W publikacji omówiono genezę i rozwój koncepcji, relacje społeczne i działalność społeczną przedsiębiorstwa, strategie oraz systemy normalizacji i oceny społecznej odpowiedzialności.

Jest ona adresowana do zarówno do praktyków, menedżerów i specjalistów zajmujących się zagadnieniem społecznej odpowiedzialności, jak również do studentów kierunków ekonomicznych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: www.pwe.com.pl

Media a dobra osobiste, red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009

Kwestia naruszania dóbr osobistych przez media stanowi temat burzliwych dyskusji, a często znajduje swój finał w sądzie. Pomocą w zdefiniowaniu granicy pomiędzy wolnością dziennikarskiej wypowiedzi a poszanowaniem prywatności człowieka może służyć niniejsza publikacja, która powstała w ramach projektu badawczego Naruszenia powszechnych dóbr osobistych w związku z działalnością środków masowego przekazu. Autorzy zwracają uwagę na fakt, że mamy w tym przypadku do czynienia ze zderzeniem się podstawowych, chronionych prawem wartości - szeroko rozumianych: wolności i godności człowieka. Niebagatelną rolę odgrywa w tym procesie również upowszechnienie się internetu, który stanowi zagrożenie dla dóbr osobistych, w szczególności dla prywatności i dobrego imienia.

Publikację polecamy wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem mediów i społeczeństwa informacyjnego.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Tadeusz Teofil Kaczmarek, Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009

Celem publikacji jest dokonanie analizy przyczyn wybuchu globalnego kryzysu finansowego oraz scharakteryzowanie aktualnych problemów współczesnej gospodarki. W pierwszej części autor wskazuje na błędy polityki mikro- i makroekonomicznej państw wysoko rozwiniętych i omawia trzecią rewolucję przemysłową XXI wieku. Uświadamia również, że globalizacja nie rozwiązała problemów gospodarczych państw słabiej rozwiniętych, w szczególności państw Trzeciego Świata. Odrębny rozdział został poświęcony roli informacji w globalnej gospodarce XXI wieku oraz charakterystyce społeczeństwa informacyjnego, z uwzględnieniem znaczenia internetu dla obywateli i państw oraz inicjatywy Unii Europejskiej eEurope - An Information Society for All.

Druga część książki poświęcona jest globalnemu kryzysowi finansowemu. Na tle wydarzeń historycznych, np. tulipomanii, hiperinflacji z 1923 r. czy kryzysu gospodarczego lat 70., przedstawione zostały przyczyny wybuchu obecnego kryzysu finansowego oraz proponowane sposoby jego rozwiązania.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl

Migracja kapitału w globalnej gospodarce, red. Andrzej Szablewski, Difin, Warszawa 2009

Rozważania autorów publikacji koncentrują się wokół dwóch głównych obszarów tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy migracji kapitału w globalnej gospodarce, a w szczególności procesów akumulacji kapitału, m.in. w Chinach i Indiach, wpływu zjawisk akumulacji na gospodarkę światową, mechanizmu kształtowania się cen ropy naftowej, a także tworzenia, w odpowiedzi na obecny kryzys, systemu finansowego-globalnego banku centralnego. Drugi nurt poświęcony jest procesowi kreowania wartości przedsiębiorstwa, a omówiono w nim m.in. migrację wartości IT, relację między systemem podatkowym a wartością przedsiębiorstwa, społeczną odpowiedzialność biznesu i jej raportowanie oraz rolę komunikacji i budowania zaufania.

Książka adresowana jest do szerokiego grona czytelników. Polecamy ją zarówno wykładowcom i studentom kierunków ekonomicznych, jak również menedżerom, inwestorom i osobom zainteresowanym problematyką budowania wartości przedsiębiorstwa.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.difin.pl


Edukacja dorosłych, red. Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton, Richard A. Swanson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Polecamy pierwszy przekład na język polski jednej z najważniejszych prac dotyczących kształcenia dorosłych. Do tej pory podręcznik doczekał się sześciu wydań w języku angielskim. Obecne wydanie jest zaktualizowaną i rozszerzoną wersją książki The adult learner, autorstwa jednego z wiodących uczonych andragogów na świecie i cenionego praktyka nauczania dorosłych - Malcolma S. Knowlesa.
Podręcznik prezentuje zasady uczenia się dorosłych w kontekście teorii kształcenia dorosłych oraz najnowsze osiągnięcia i perspektywy rozwoju andragogiki. Obszernie opisane zostały również kwestie dotyczące praktyki oraz badań wspierających kształcenie dorosłych. Cenną pomocą dla czytelników będą także materiały do wykorzystania podczas szkoleń.

Podręcznik, napisany przystępnym językiem, skierowany jest nie tylko do studentów pedagogiki i innych nauk społecznych, ale także do osób zajmujących się zawodowo rozwojem zasobów ludzkich i doskonaleniem kadr.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.pwn.pl


Mieczysław Morawski, Zarządzanie profesjonalistami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

Publikacja prezentuje koncepcję zarządzania pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwie, będącą wynikiem projektu badawczego, realizowanego przez autora w latach 2007-2008. Przyjęte podejście dzieli pracowników wiedzy na cztery kategorie: pracownicy kluczowi, menedżerowie procesów wiedzy, dojrzali specjaliści i obiecujące talenty. Zakładając zróżnicowanie pracowników, stwierdzono konieczność stosowania wobec każdej kategorii innych rozwiązań personalnych i zaprezentowano propozycje modelowe. Część empiryczna opracowania zawiera opis trzech studiów przypadków realizowanych w przedsiębiorstwach stosujących elementy zarządzania pracownikami wiedzy.

Książka będzie z pewnością interesująca dla menedżerów personalnych, specjalistów zajmujących się zarządzaniem talentami i zarządzaniem wiedzą, a także studentów kierunków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.pwe.com.pl/111398.xml

Grzegorz Łukasiewicz, Kapitał ludzki w organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Coraz istotniejszą rolę przy wyznaczaniu wartości rynkowej przedsiębiorstw pełni wartość kapitału intelektualnego, a w jego ramach kapitału ludzkiego. W publikacji zaprezentowano kompleksową wiedzę o kapitale ludzkim, rozpoczynając od jego teorii, przez wymiar organizacyjny, aż do sposobów pomiaru. Odrębny rozdział został poświęcony sprawozdawczości kapitału ludzkiego oraz kapitału intelektualnego. Ciekawym uzupełnieniem rozważań są przykłady z praktyki gospodarczej: analiza wartości kapitału ludzkiego oraz sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego pięciu badanych przedsiębiorstw.

Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się zagadnieniami kapitału ludzkiego i intelektualnego, a także dla studentów kierunków ekonomicznych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.pwn.pl


Amy Shuen, Web 2.0. Przewodnik po strategiach, Helion, Gliwice 2009

Książka poświęcona jest strategiom Web 2.0 - nowym sposobom komunikacji przez internet umożliwiającym wspólne tworzenie treści online i dzielenie się wiedzą. Rozpoczyna się od analizy sukcesu serwisu wymiany zdjęć Flickr, który po dwóch latach działalności został kupiony przez Yahoo! za 40 milionów dolarów. Omawiane są również strategie takich firm, jak: Google, YouTube, Facebook czy LinkedIn. Każdy z rozdziałów kończy się zestawem pytań kontrolnych: strategicznych i taktycznych pomagających zastosować pozyskaną wiedzę w praktyce.

Publikacja adresowana jest do osób zarządzających własnym biznesem oraz przedsiębiorców planujących nowy startup. Będzie z pewnością ciekawa również dla wszystkich zainteresowanych rozwojem Web 2.0.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl

Lance Loveday, Sandra Niehaus, E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów, Helion, Gliwice 2009

Książka prezentuje od strony strategicznej i praktycznej metody poprawiania efektywności internetowej witryny firmy. Jest podzielona na trzy części. Rozdziały 1-3 poświęcone są strategii marketingu internetowego, w tym projektu witryny oraz zarządzaniu witrynami. Rozdziały 4-7 prezentują zalecenia dotyczące projektowania poszczególnych obszarów strony WWW, w tym strony głównej, stron kategorii, formularzy oraz procesu płacenia online. Ostatni rozdział zawiera listę dodatkowych zasobów służących pogłębianiu wiedzy.
Publikacja jest bogato ilustrowana przykładami witryn wraz z omówieniami, co ułatwia przyswojenie treści i zapoznanie się z najlepszymi praktykami.

Książkę polecamy osobom prowadzącym serwisy internetowe, zajmującym się projektowaniem witryn WWW oraz wszystkim zainteresowanym marketingiem internetowym.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl/ksiazki/ebizds.htm

Anna Sankowska, Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Publikacja prezentuje w kompleksowy sposób koncepcję organizacji wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na innowacyjność przedsiębiorstwa. W pierwszej części dokonano analizy i syntezy dotychczasowego stanu wiedzy w tym zakresie, głównych nurtów i definicji. W dalszej części zaprezentowano wyniki autorskich badań empirycznych oraz implikacje dla przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności oraz strategii budowania zaufania. W ostatnim rozdziale sformułowano podsumowujące wnioski z analizy wraz z ich wkładem do teorii i praktyki organizacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami.

Książkę polecamy osobom zajmującym się i zainteresowanym wirtualnym organizowaniem, współpracą interorganizacyjną oraz innowacyjnością przedsiębiorstw.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: www.waip.com.pl


Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski, Edukacja w cyberprzestrzeni. Paradygmaty współczesnego kształcenia na odległość, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Stalowa Wola 2009

Publikacja prezentuje wyniki badań zrealizowanych w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. Celem projektu badawczego było opracowanie koncepcji kształcenia na odległość w zakresie edukacji ekonomicznej, jednak wynikające z niego spostrzeżenia obejmują cały obszar edukacji. Podczas realizacji badań zastosowano m.in. obserwację uczestniczącą (autorzy opracowywali programy zajęć e-learningowych i prowadzili zajęcia online na platformie e-learningowej SGH: www.e-sgh.pl), a także analizy typu case study programów nauczania na kilku platformach kształcenia na odległość. Zorganizowano również dyskusje naukowe na seminariach doktoranckich i międzynarodową konferencję naukową.

"International Journal of Management in Education" (IJMIE), Special Issue on: E-Learning in Higher Education: EU Perspectives

"International Journal of Management in Education" przygotowuje specjalne wydanie poświęcone kształceniu na odległość w szkolnictwie wyższym: E-learning in Higher Education: EU Perspectives. W publikacji zaprezentowane zostaną zagadnienia z trzech obszarów tematycznych: metodyka kształcenia i projektowanie kursów e-learningowych, zarządzanie projektami e-learningowymi, technologie w e-learningu. Celem jest promowanie innowacyjnego i holistycznego podejścia do e-edukacji w szkolnictwie wyższym oraz stymulowanie międzynarodowej dyskusji w tym zakresie.

Więcej informacji na stronie: http://www.inderscience.com